Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών
2. Άρθρο 02: Επιλογή και κινητικότητα προϊσταμένων οργανικών μονάδων
3. Άρθρο 03: Κινητικότητα υπαλλήλων
4. Άρθρο 04: Ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα
5. Άρθρο 05: Πιστοποιητικά Υγείας
6. Άρθρο 06: Αναρρωτικές Άδειες
7. Άρθρο 07: Το άρθρο 55 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
8. Άρθρο 08: Το άρθρο 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
9. Άρθρο 09: Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας: Το άρθρο 100 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
10. Άρθρο 10: Υγειονομικές Επιτροπές: Το άρθρο 164 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
11. Άρθρο 11: Το άρθρο 165 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
12. Άρθρο 12: Πειθαρχικά – Αργία
13. Άρθρο 13: Η παρ. 4 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.3 της υποπαραγράφου Ζ.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
14. Άρθρο 14: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
15. Άρθρο 15: Ειδικότερες ρυθμίσεις: Το άρθρο 2 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
16. Άρθρο 16: Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
17. Άρθρο 17
18. Άρθρο 18: Το άρθρο 8 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
19. Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις
20. Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος