Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Αρθρο 1: Σκοπός
2. Αρθρο 2: Αντικείμενο [άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
3. Αρθρο 3:Πεδίο εφαρμογής [άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
4. Αρθρο 4: Ορισμοί [άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
5. Αρθρο 5: Οργάνωση [άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
6. Αρθρο 6: Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος
7. Αρθρο 7: Διοικητικές έρευνες [άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
8. Αρθρο 8: Προθεσμίες [άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
9. Αρθρο 9: Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών [άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
10. Άρθρο 10: Προθεσμίες [άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
11. Άρθρο 11: Προθεσμίες [άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
12. Άρθρο 12: Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες υπαλλήλων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών [άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
13. Άρθρο 13: Ταυτόχρονοι έλεγχοι [άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
14. Άρθρο 14: Αίτημα κοινοποίησης [άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
15. Άρθρο 15: Προϋποθέσεις [άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
16. Άρθρο 16: Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων [άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
17. Άρθρο 17: Όρια [άρθρο 17 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
18. Άρθρο 18: Υποχρεώσεις [άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
19. Άρθρο 19: Επέκταση της ευρύτερης συνεργασίας που παρέχεται σε τρίτη χώρα [άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
20. Άρθρο 20: Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι [άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
21. Άρθρο 21: Πρακτικές ρυθμίσεις [άρθρο 21 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
22. Άρθρο 22: Αξιολόγηση [άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
23. Άρθρο 23: Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες [άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
24. Άρθρο 24: Προστασία δεδομένων [άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]
25. Άρθρο 25: Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
26. Άρθρο 26: Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
27. Άρθρο 27: Δίκτυο Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων
28. Άρθρο 28: Διαδικασία Γνωμοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
29. Άρθρο 29: Νομοτεχνική Υποστήριξη
30. Άρθρο 30: Τήρηση Αρχείου/ Μητρώου, παρακολούθηση εφαρμογής εγκεκριμένων σχεδίων
31. Άρθρο 31: Εφαρμογή της υποχρέωσης ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων
32. Άρθρο 32: Διαδικασία ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων
33. Άρθρο 33:
34. Άρθρο 34: Ορισμοί
35. Άρθρο 35: Εγγραφή στο μητρώο
36. Άρθρο 36: Διενέργεια εξετάσεων
37. Άρθρο 37: Κλάδοι πιστοποιημένων εκτιμητών
38. Άρθρο 38: Αντικείμενο εργασιών πιστοποιημένων εκτιμητών
39. Άρθρο 39: Αμοιβή
40. Άρθρο 40: Διαδικασία διενεργείας εκτιμήσεων
41. Άρθρο 41: Υποχρεώσεις πιστοποιημένων εκτιμητών
42. Άρθρο 42: Πειθαρχικό συμβούλιο
43. Αρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις
44. Άρθρο 44: Τελικές – μεταβατικές διατάξεις
45. Άρθρο 45:
46. Άρθρο 46:
47. Άρθρο 47:
48. Άρθρο 48:
49. Άρθρο 49:
50. Άρθρο 50:
51. Άρθρο 51:
52. Άρθρο 52: Τροποποιήσεις στον ν. 3693/2008
53. Άρθρο 53: Απαλλαγή μελών συλλογικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΛΤΕ από την αστική ευθύνη
54. Άρθρο 54:
55. Άρθρο 55:
56. Άρθρο 56: Καταργούμενες διατάξεις
57. Άρθρο 57: Μεταβατικές διατάξεις
58. Άρθρο 58:
59. Άρθρο 59:
60. Άρθρο 60:
61. Άρθρο 61:
62. Άρθρο 62:
63. Άρθρο 63:
64. Άρθρο 64:
65. Άρθρο 65:
66. Άρθρο 66:
67. Άρθρο 67:
68. Άρθρο 68:
69. Άρθρο 69:
70. Άρθρο 70:
71. Άρθρο 71:
72. Άρθρο 72:
73. Άρθρο 73:
74. Άρθρο 74:
75. Άρθρο 75:
76. Άρθρο 76:
77. Άρθρο 77:
78. Άρθρο 78:
79. Άρθρο 79:
80. Άρθρο 80:
81. Άρθρο 81:
82. Άρθρο 82:
83. Άρθρο 83:
84. Άρθρο 84:
85. Άρθρο 85:
86. Άρθρο 86:
87. Άρθρο 87:
88. Άρθρο 88:
89. Άρθρο 89: Διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων
90. Άρθρο 90:
91. Άρθρο 91:
92. Άρθρο 92: