Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά εμφανίσεων των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Σκοπός – πεδίο εφαρμογής
2. Άρθρο 02: Ορισμοί
3. Άρθρο 03: Δημόσιες οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών
4. Άρθρο 04: Δίκτυο υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών
5. Άρθρο 05: Αρμόδιες αρχές
6. Άρθρο 06: Εκτέλεση δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών
7. Άρθρο 07: Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων ή αποζημίωσης
8. Άρθρο 08: Διασφάλιση της συνεχούς παροχής υπεραστικών μεταφορών επιβατών
9. Άρθρο 09: Ανάθεση υπεραστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό
10. Άρθρο 10: Βασικές οδικές υπεραστικές συνδέσεις
11. Άρθρο 11: Σχεδιασμός υπεραστικών γραμμών
12. Άρθρο 12: Περιγραφή υπεραστικών γραμμών
13. Άρθρο 13: Κίνηση επιβατών – Ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων
14. Άρθρο 14: Ανώτατο όριο χρέωσης κομίστρου
15. Άρθρο 15:Τεκμηρίωση περιφερειακού σχεδιασμού υπεραστικών γραμμών
16. Άρθρο 16: Καθορισμός υπεραστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών
17. Άρθρο 17: Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
18. Άρθρο 18: Πρόσβαση στους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων
19. Άρθρο 19: Βασικοί κανόνες λειτουργίας υπεραστικών σταθμών λεωφορείων
20. Άρθρο 20: Βασικοί κανόνες χρέωσης για την χρήση των εγκαταστάσεων των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων
21. Άρθρο 21: Πρόσβαση σε δημόσιους σταθμούς λεωφορείων
22. Άρθρο 22: Αναθέτουσα και εποπτεύουσα Αρχή
23. Άρθρο 23: Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς
24. Άρθρο 24: Προκήρυξη διαγωνισμών ανά γεωγραφική περιοχή
25. Άρθρο 25: Καθορισμός αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης
26. Άρθρο 26: Καθορισμός του ανωτάτου ορίου χρέωσης των επιβατών
27. Άρθρο 27: Καθορισμός της χορηγουμένης αποζημίωσης
28. Άρθρο 28: Διάρκεια των συμβάσεων ανάθεσης
29. Άρθρο 29: Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό
30. Άρθρο 30: Προσφορές των διαγωνιζομένων
31. Άρθρο 31: Βασικοί κανόνες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων
32. Άρθρο 32: Γενικοί κανόνες για τους διαγωνισμούς – Πρότυπα τεύχη συμβάσεων
33. Άρθρο 33: Συμβάσεις με τους Αναδόχους
34. Άρθρο 34: Εποπτεία των αναδόχων – εκτέλεση των συμβάσεων
35. Άρθρο 35: Υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής
36. Άρθρο 36: Άδεια για υπεραστικές γραμμές χωρίς αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης
37. Άρθρο 37: Διαδικασία έγκρισης υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογής
38. Άρθρο 38: Σύσταση
39. Άρθρο 39: Συγκρότηση
40. Άρθρο 40: Αρμοδιότητες για τις οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών
41. Άρθρο 41: Αρμοδιότητες των Περιφερειών
42. Άρθρο 42: Κατάργηση διάταξης
43. Άρθρο 43: Τροποποιήσεις άρθρων 28 του Ν. 3891/2010
44. Άρθρο 44: Ισχύς του νόμου