Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων

Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ – Α. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗ
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΧΝΗΘΕΤΩΝΑπαιτηση αριθ 5 και απαιτηση αριθ 12Το όριο ανίχνευσης στις απαιτήσεις με αριθμούς 5 και 12 , πρέπει να συμβαδίζει με το αντίστοιχο όριο ανιχνευσιμότητας της επιμόλυνσης με άλλο πετρέλαιο που έχει διαφορετική περιεκτικότητας σε θείο.Π.χ. η ανάμειξη του πετρελαίου ναυτιλίας ( περιεκτικότητας σε Θείο 1000 ppm) με πετρέλαιο κίνησης (περιεκτικότητας σε Θείο 10ppm) μπορεί να ανιχνευθεί σήμερα με ασφάλεια σε όριο 0,2% (δύο τοις χιλίοις), άρα και για τον ιχνηθέτη που θα δοκιμασθεί στο πετρέλαιο ναυτιλίας θα πρέπει να τεθεί αντίστοιχο όριο ανιχνευσιμότητας το 0,2% και όχι το προτεινόμενο 3% .Παράλειψη να τεθεί αυτό το όριο του 0,2% και όχι το προτεινόμενο 3% απλώς θα δυσκολέψει λίγο τις εργασίες των λαθρεμπόρων. Αν π.χ. γίνει μια ανάμειξη ναυτιλιακού με πετρέλαιο κίνησης σε αναλογία 2,5% v/v , τότε με βάση το ποσοστό Θείου στο δείγμα (που αναμένεται ότι θα είναι περίπου 32 ppm ) το πετρέλαιο κίνησης θα θεωρείται ( και ορθώς ) νοθευμένο με πετρέλαιο υφηλού θείου , ενώ επειδή δεν θα ανιχνεύεται ο μοριακός ιχνηθέτης (αφού το όριο ανίχνευσης θα έχει τεθεί στο το 3% )δεν θα θεωρείται νοθευμένο . Σε τυχόν απάντηση εδώ ότι θα γίνεται συνδυασμός (ποιος ?) των δύο στοιχείων , η ανταπάντηση μπορεί να είναι « και τότε για ποιο λόγο βάλαμε/πληρώσαμε τον ιχνηθέτη ? ». Επομένως,το μόνο που θα έχει επιτευχθεί θα είναι μια αύξηση του κόστους χωρίς κανένα πρακτικό όφελος, και θα έχει προστεθεί μια επιπλέον ασάφεια στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.Οι παραπάνω παρατηρήσεις ισχύουν και για τη περίπτωση επέκτασης της ιχνηθέτησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και για όσο τουλάχιστον διάστημα η περιεκτικότητά του σε θείο είναι 1000 ppm ).Σημειώνεται εδώ ότι,σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΓΧΚ (βλ Πρώτο παραδοτέο ομάδας ιχνηθέτησης καυσίμων,σελ 11) στο 90% σχεδόν των διαπιστωθεισών παραβάσεων η διαπίστωση βασίστηκε στην ανάλυση Θείου, επομένως θα πρέπει να προσδιορισθεί επακριβώς σε τι θα συνεισφέρουν οι νέοι ιχνηθέτες που δεν μπορούν να κάνουν οι δύο υπάρχοντες . Οι αριθμοί αυτοί του ΓΧΚ δείχνουν και τη κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφεί η προσοχή των ελεγκτικών αρχών (ενίσχυση,εκπαίδευση και επέκταση των ΚΕΔΑΚ σε όλη τη χώρα,ενίσχυση ΓΧΚ, κλπ ,όπως έχει στο παρελθόν προταθεί και από φορείς της αγοράς των πετρελαιοειδών).Απαίτηση αριθμός 10Εκτός από τη σταθερότητα του μορίου κατά την αποθήκευση , ο προμηθευτής θα πρέπει να δώσει επαρκή στοιχεία για την σταθερότητα του μορίου και μετά την ανάμειξη με το καύσιμο , ιδιαίτερα αν το μόριο του ιχνηθέτη είναι βιολογικής προέλευσης . Απαίτηση αριθ 9- Δυνατότητα αφαίρεσης ιχνηθέτη .Μέχρι τώρα στην Ελληνική αγορά καυσίμων χρησιμοποιούνται δύο ιχνηθέτες,το Solvent Yellow 124 και η Κινιζαρίνη.Η μόνη αδυναμία που έχει αναφερθεί σχετικά με τη χρήση των ιχνηθετών αυτών είναι η δυνατότητα αφαίρεσής τους με οικονομικό τρόπο από το ιχνηθετούμενο καύσιμο (βλ σελ 2 στο « Πρώτο παραδοτέο ομάδας ιχνηθέτησης καυσίμων» ).Επομένως,η σημαντικότερη απαίτηση από τους νέους ιχνηθέτες θα πρέπει να είναι η αποδεδειγμένη αδυναμία αφαίρεσης με οικονομικά συμφέροντες τρόπους,και να ορισθεί η έννοια του «οικονομικά συμφέροντος τρόπου» διαφορετικά το όλο εγχείρημα θα καταλήξει σε αμφισβήτηση . Απαίτηση αριθμός 11Να προστεθούν απαιτήσεις σχετικές με θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού που θα εμπλέκεται σε τέτοιου είδους αναμείξεις δηλαδή διαθεσιμότητα πλήρους Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του ιχνηθέτη.Απαίτηση αριθμός 21.Σε περίπτωση μη πρότυπης μεθόδου , η ΤΔΛ πρέπει στο στοιχείο με αριθμό 9( ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ)να περιλαμβάνει και “ Μεροληψία (bias)“ της μεθόδου .
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20447
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Tracerco
1. Η εταιρία που θα αναλάβει τη παροχή της τεχνολογίας πρέπει να προβεί σε κοινοποίηση του μορίου ή των μορίων κατόπιν έγκρισης της σύμβασης με το ελληνικό κράτος και κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού εμπιστοσύνης μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών και της εταιρίας. 2. Η επιλογή αυτή των ελληνικών αρχών βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά η TRACERCO θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των αρχών στα εξής σημεία:Σε περίπτωση που η πολιτεία θέλει να αξιολογήσει το πρόγραμμα ιχνηθέτησης τότε η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ετής. Η ανακοίνωση της εφαρμογής της τεχνολογίας θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα παράνομης δραστηριότητας για κάποιο χρονικό διάστημα και έτσι η διαπίστωση της επιτυχίας του προγράμματος ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων που θα χαρακτηρίζονται παράνομα από τους ελεγκτές τους πρώτους μήνες θα είναι δυσχερής. Τη δυσκολία στους ελέγχους θα ενισχύσει το γεγονός ότι το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής οι παρανομούντες θα χρησιμοποιούν τα αποθέματα καυσίμων που δεν είναι ιχνηθετημένα. Τέλος, προσοχή απαιτείται στο γεγονός ότι η ιχνηθέτηση μόνο του ναυτιλιακού θα μετατοπίσει την εγκληματική δραστηριότητα στους άλλους τύπους επιδοτούμενων καυσίμων όπως θέρμανσης και εξαγόμενα καύσιμα με αποτέλεσμα πάλι στη διαφυγή σημαντικών εσόδων. Προτείνεται ο ορισμός σαφούς χρονικού πλαισίου για την ιχνηθέτηση όλων των επιδοτούμενων ή γενικά φθηνότερων καυσίμων που διακινούνται ή αποθηκεύονται ή καταναλώνονται εντός ελληνικής επικράτειας (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης, εξαγόμενα καύσιμα, στρατιωτικά ή αγροτικά καύσιμα) όπως ορίζει ο νόμος 4072/2012 παρ.320. 3. Η TRACERCO μπορεί να παρέχει τους ιχνηθέτες της είτε ως καθαρή ουσία, είτε ως διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης το οποίο θα φέρει ως διαλύτη το ίδιο το καύσιμο το οποίο θα προορίζεται να ιχνηθετήσει (π.χ. πετρέλαιο ναυτιλίας). Και οι δύο τρόποι προσφέρουν το προϊόν για άμεση χρήση. Προτείνεται η χρήση διαλύματος καθορισμένης συγκέντρωσης για τους εξής λόγους:i)Να διευκολύνεται η προσθήκη του ιχνηθέτη στα καύσιμα (μεγαλύτερες ποσότητες διαλύματος ουσίας είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες).ii) Να μην υπάρχει πρόσβαση στην καθαρή ουσία από τρίτα πρόσωπα (θέματα ασφάλειας του προγράμματος).iii)Να προστατεύει τον πελάτη από χρηματικές απώλειες σε περίπτωση λανθασμένης διαχείρησης της καθαρής ουσίας (η καταστροφή καθαρής ουσίας έχει μεγαλύτερο κόστος απο εκείνο της καταστροφής ενός διαλύματος). 4. Πιστοποιημένα Πρότυπα αναφοράς διατίθενται και κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αναλυτικού σκέλους του προγράματος ιχνηθέτησης. 5. Η συγκέντρωση του ιχνηθέτη πρέπει να είναι της τάξεως κάποιων εκατοντάδων ppb ώστε να μην επηρεάζονται οι ιδιότητες των καυσίμων, να δυσχεραίνεται η ανίχνευση των ιχνηθετών από τρίτα πρόσωπα, να μειώνεται το κόστος του προγράμματος (μικρότερες ποσότητες προϊόντος), να δίνεται η δυνατότητα ιχνηθέτησης ακόμα και εξαγόμενων καυσίμων μελλοντικά αφού σε ιχνηθέτηση επιπέδου ppb οι προδιαγραφές για τα εξαγόμενα καύσιμα δεν επηρεάζονται. Ασφαλής ποσότητα συγκέντρωσης αποτελεί το εύρος 600-900 ppb για τη δοσμένη στάθμη εμπιστοσύνης. 6. Το κριτήριο για τη μη παρουσία μετάλλων εξασφαλίζει την ασφάλεια των κινητήρων αλλά και την ασφάλεια απέναντι στο χρήστη και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό μη ύπαρξης μετάλλων σε μία χημική ένωση. Παρόλα αυτά το κριτήριο μη ύπαρξης μετάλλων καλύπτεται από τα πιστοποιητικά μη τοξικότητας των μορίων και τα πιστοποιητικά ασφαλούς χρήσης σε κινητήρες. Επίσης, η γνωστοποίηση του μορίου σε επόμενο στάδιο αποδεικνύει τη μη παρουσία μετάλλων στην ένωση του ιχνηθέτη. Σε περίπτωση που το Γενικό Χημείο θα ήθελε να ζητήσει επιπλέον διασφαλίσεις για το κριτήριο αυτό μέσα από συγκεκριμένους ελέγχους, η TRACERCO μπορεί να διαθέσει δείγματα ιχνηθετών για το σκοπό αυτό.7. Πιστοποιημένα εργαστήρια έχουν ελέγξει την τοξικότητα των μορίων της TRACERCO και τα πιστοποιητικά μπορούν να διατεθούν στις αρχές κατόπιν αίτησης. Τα προϊόντα της εταιρίας μας είναι καταχωρημένα στο σύστημα REACH.8. Έλεγχοι πρέπει έχουν πραγματοποιηθεί για τη συμβατότητα των ιχνηθετών με τα συστατικά των καυσίμων και για την ασφαλή καύση από κινητήρες. Ο τρόπος που κανείς ελέγχει τη συμβατότητα αλλά και την ασφαλή καύση στους κινητήρες είναι να ελέγξει αν ιχνηθετημένα καύσιμα διαφόρων συγκεντρώσεων ιχνηθέτη επηρεάζουν τις προδιαγραφές των καυσίμων και των ρύπων των κινητήρων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. ΕΝ 228, ΕΝ 590, ΕΝ/ISO 8178). Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αυτοκινητοπαραγωγών (ACEA) αποδέχεται τα παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση που χορηγείται από τον ίδιο τον ACEA. Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι έχουν γίνει για τα προϊόντα της TRACERCO.9. Ο ορισμός ενός ιχνηθέτη ως μη αφαιρέσιμου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί απαιτεί τον καθορισμό των μεθόδων με τις οποίες ο ιχνηθέτης δεν αφαιρείται. Ο ιχνηθέτης πρέπει να παρουσιάζει ΠΛΗΡΗ αντίσταση (να μην αφαιρείται πλήρως ή μερικώς) σε τεχνικές αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται από τις παράνομες συμμορίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νοθείας των καυσίμων. Οι κρατικές αρχές σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο πρέπει να καθορίσουν αυστηρά τα κριτήρια μη αφαιρεσιμότητας. Προτείνουμε τις παρακάτω τεχνικές αφαίρεσης οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα από παράνομες συμμορίες για την αφαίρεση προϊόντων όπως Euromarker, Quinizarine, κβαντικούς-Φωτονικούς ιχνηθέτες, χρώματα (Dyes), DNA ιχνηθέτες, βρομιωμένους ή φθοριωμένους μοριακούς ιχνηθέτες: • Έκπλυση με οξέα (Υδροχλωρικό οξύ / Θειϊκό οξύ / Νιτρικό οξύ)• Έκπλυση με βάσεις (Υδροξείδιο του νατρίου/ Υδροξείδιο του καλίου)• Απορροφητικά Αργιλώδη υλικά (Clay materials)• Απορροφητικά Υλικά με βάση την άμμο/πυρίτιο (Silica materials)• Φίλτρα από Ενεργό Άνθρακα (Activated charcoal)• Απορροφητικές ουσίες ( π.χ. Bleaching Earth)• Έκθεση σε ακτινοβολία UV (π.χ. ηλιακή) Η μη αφαιρεσιμότητα του ιχνηθέτη με χρήση των παραπάνω τεχνικών αφαίρεσης πρέπει να πιστοποιηθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική με φίλτρα ενεργού άνθρακα (activated charcoal) η οποία χρησιμοποιείται για αφαίρεση ιχνηθετών νέας γενιάς. Διατίθενται πρωτόκολλα ελέγχων που ορίζουν τις ποσότητες των αντιδραστηρίων και τις μεθόδους για τις παραπάνω τεχνικές σε περίπτωση που ζητηθούν. Τέλος, οι τεχνικές που θα αποτελέσουν προδιαγραφές του νέου συστήματος για την Ελλάδα, μπορούν να ενισχυθούν και από την εμπειρία των ελεγκτικών αρχών (ΚΕΔΑΚ, ΣΔΟΕ κτλ.) οι οποίες γνωρίζουν τις μεθόδους αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. 10. Το διάλυμα ιχνηθέτησης πρέπει να φέρει ως διαλύτη ουσιαστικά το ίδιο το καύσιμο που προβλέπεται να ιχνηθετήσει όπως αναφέρθηκε και στο (3) . Αυτό σημαίνει ότι η αποθήκευση του διαλύματος αυτού πρέπει να διέπεται από τα ίδια κριτήρια συμμόρφωσης που διέπουν και το καύσιμο-διαλύτη (π.χ. ναυτιλιακό). Η σταθερότητα των μορίων της TRACERCO μέσα στα καύσιμα είναι ασφαλής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 11. Η προσθήκη πρέπει να λαμβάνει χώρα με δοσομετρητή αντλία ακριβείας ή χειροκίνητα. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης αντλίας είναι η υψηλή ακρίβεια προσθήκης (σφάλμα <0.5%). Από την άλλη πλευρά παρουσιάζει το μειονέκτημα της περιορισμένης ευελιξίας και του υψηλού αρχικού κόστους κεφαλαίου που απαιτεί. Από την άλλη πλευρά, ο χειροκίνητος τρόπος αυξάνει ελαφρά το σφάλμα στην αρχική προσθήκη αλλά προσφέρει τη δυνατότητα ιχνηθέτησης ακόμα και μικρών ποσοτήτων καυσίμου (π.χ. βυτιοφόρου). Για να περιοριστεί το σφάλμα στη χειροκίνητη προσθήκη η TRACERCO προσφέρει το προϊόν ιχνηθέτησης σε προσμετρημένο δοχεία καθορισμένων συγκεντρώσεων στα οποία η προσθήκη έχει γίνει με αντλίες ακριβείας. Η προσθήκη του διαλύματος ιχνηθέτη προτείνεται να γίνεται σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και προσωπικού, με τον όρο βέβαια να αποθηκεύεται αποκλειστικά ο ίδιος τύπου καυσίμου (π.χ. ναυτιλιακό) σε κάθε δεξαμενή ώστε να μην αλλάζουν οι συγκεντρώσεις του ιχνηθέτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό τότε ο ιχνηθέτης πρέπει να μπορεί να προστεθεί ακόμα και στο τελικό στάδιο εφοδιασμού των βυτιοφόρων, στην έξοδο των δεξαμενών ή ακόμα και να χορηγηθεί μαζί με τυχόν πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα προς ιχνηθέτηση καύσιμα (π.χ. βελτιωτικά καύσης). Για την ομογενοποίηση των προϊόντων μας δεν απαιτείται μηχανισμός ανάδευσης. 12. Η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών (διαφορετικών) μη αφαιρέσιμων μοριακών ιχνηθετών είναι ένα ιδιαίτερο και μοναδικό πλεονέκτημα που πρέπει να προσφέρεται από τον πάροχο της τεχνολογίας. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνεται η χρήση τουλάχιστον 4 διαφορετικών ιχνηθετών οι οποίοι θα ταυτοποιούν την προέλευση του ναυτιλιακού καυσίμου βάση του τόπου φόρτωσης. Κάθε τόπος φόρτωσης μπορεί να έχει αποκλειστικά τον δικό του μοναδικό μη αφαιρέσιμο ιχνηθέτη. Ο αριθμός των ιχνηθετών που θα χρησιμοποιηθούν τελικά πρέπει να καθοριστεί αυστηρά πριν την έγκριση οποιασδήποτε τεχνολογίας και όντως να μπορεί να προσδιοριστεί επίπεδο νοθείας της τάξεως του 3%. Χρειάζεται μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στο ότι το σύνολο των διαφορετικών ιχνηθετών πρέπει να είναι μη αφαιρέσιμο. Αν π.χ. χρησιμοποιηθούν 4 ιχνηθέτες πρέπει και οι 4 να πληρούν τα κριτήρια μη αφαιρεσιμότητας και να μπορούν ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 13. Προσφέρεται η δυνατότητα ανίχνευσης με αναλυτές ακριβείας τόσο φορητούς (κάτω από το Ευρωπαϊκό όριο των 25 Kg για άρση από ένα άτομο) όσο και εργαστηριακούς για ενίσχυση του πορίσματος των ελέγχων σε περίπτωση προσαγωγής. Οι αναλυτές της TRACERCO χρησιμοποιούν την ευρέως αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή ένωση εγκεκριμένη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Τονίζεται ότι η πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών για χρήση φορητών αναλυτών είναι πολύ σημαντική γιατί προσφέρει ευελιξία στους ελέγχους, περιορισμό του κόστους από τη χρήση αυτοκινούμενων μονάδων αλλά και τη μοναδική δυνατότητα του αιφνιδιασμού. ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ ΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΙΜΟΥΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20443
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Αλμπέρτος Ναμίας
Σχόλια πάνω στο σχόλιο του Κύριου Τσιρόπουλου περί της χρήσης του Θείου ως ιχνηθέτη. Πρώτον το Θείο δεν μπορεί να αποτελέσει ακριβή ιχνηθέτη για την ανίχνευση φαινομένων νοθείας. Αυτό γιατί οι διαφορές στην περιεκτικότητα θείου μεταξύ των διαφόρων τύπων diesel (ναυτιλιακό, θέρμανσης , κίνησης) είναι τόσο μεγάλες που ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες επηρεάζουν την περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα ένα πολύ μικρό υπόλειμμα ναυτιλιακού πετρελαίου (max 1000 ppm θείου )σε ένα βυτιοφόρο η μια δεξαμενή , θα μπορούσε να βγάλει εκτός προδιαγραφών ένα καθόλα νόμιμο diesel κίνησης που θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα 10 ppm εάν αυτό αποθηκευτεί μέσα στους χώρους αυτούς. Αυτές οι πολύ μεγάλες μεταβολές στην συγκέντρωση καθιστούν το θείο ώς ιχνηθέτη μη αρκετό και εύκολα αμφισβητήσιμο στοιχείο για καταδίκη στο δικαστήριο. Δεύτερον το καύσιμο το οποίο πωλείται από το διυλιστήριο ως ναυτιλιακό δεν σημαίνει ότι θα έχει περιεκτικότητα σε θειο ίση με 1000 ppm. Είναι πολύ πιθανό παρτίδες που πωλούνται ως ναυτιλιακό καύσιμο να είναι αποτέλεσμα ανάμιξης με diesel το οποίο έχει περάσει την διαδικασία περεταίρω αποθείωσης και είναι διαθέσιμο. Αυτό και μονό αχρηστεύει πλήρως την χρήση του θείου ως ιχνηθέτη αφού δεν υπάρχουν καθορισμένες συγκεντρώσεις αλλά μόνο άνω όρια. Τρίτον δεν υπάρχει τρόπος να ανιχνευθεί με ακρίβεια η περιεκτικότητα σε θείο ενός δείγματος επί τόπου (in situ) κατά τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα θα πρέπει να μεταφερθεί στο εργαστήριο για ανάλυση και δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο στην πηγή(βενζινάδικο η όποιο άλλο σημείο ελέγχου). Άμεσα λοιπόν τα στοιχεία κατηγορίας γίνονται πολύ πιο ευάλωτα καθώς είναι αμφισβητήσιμες οι όλες διαδικασίες μεταφοράς του δείγματος από τον χώρο της δειγματοληψίας στο εργαστήριο. Τέταρτον η Ευρωπαική Ενωση μετά το Directive 2009/30/EC έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες εξίσωσης των επιπέδων θειου σε όλα τα είδη diesel.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το θείο να πάψει να αποτελεί έστω και αποτυχημένα ιχνηθέτη για την ανίχνευση νοθείας
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20449
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Στέλιος Σασλόγλου
Σχετικά με το κείμενο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς διαβούλευση και αφορά στους νέας τεχνολογίας ιχνηθέτες καυσίμων έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:1. Το νέο σύστημα ιχνηθέτησης θα πρέπει να λειτουργεί παράλληλα και με άλλες ενέργειες πάταξης της λαθρεμπορίας των καυσίμων (σύστημα εισροών –εκροών, σήμανση ηλεκτρονικού εντοπισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων κλπ).2. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτή νομοθετικά η πρόσθετη ιχνηθέτηση των καυσίμων με ιχνηθέτες που δεν έχουν εγκριθεί και προταθεί από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς (CEN). Η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και η έκδοση των ΦEK σχετικά με τους αποδεκτούς ιχνηθέτες καυσίμων βασίζεται στις υποδείξεις των ευρωπαϊκών φορέων. Το τελικό κείμενο μετά την διαβούλευση, ως γνωστό, θα σταλεί προς έγκριση στην ευρωπαϊκή ένωση. Οπότε τίθεται το ερώτημα εάν θα γίνει αποδεκτή η χρήση ιχνηθετών που δεν έχουν ως τώρα προταθεί για χρήση με ευρωπαϊκό επίπεδο. Με εκτίμηση, Σ. Σασλόγλου/Μ. Μαρκάκης
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20448
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Γιάννης Σπανόπουλος
Οι ιχνηθέτες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να μην αφαιρούνται. Αυτοί που κάνουν την νοθεία στα πετρελαιοειδή απασχολούν επιστήμονες ειδικευμένους στην αφαίρεση τέτοιων ουσιών. Για να πετύχει αυτό το σύστημα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρίες είναι φερέγγυες και οι ιχνηθέτες τους πρέπει να ελεγχθούν από το Γ.Χ.Κ. Και αλλά κράτη όπως η Ινδία πήγαν να υιοθετήσουν συστήματα ιχνηθέτησης για την πάταξη της νοθείας αλλά λόγω ελλιπούς ελέγχου τελικά το σύστημα απέτυχε. Για παράδειγμα παραθέτω τα παρακάτω links: http://www.youtube.com/watch?v=fdWS2Icl6tQ http://ibnlive.in.com/news/uk-firm-gets-contract-india-gets-bad-deal/101885-3.html
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20446
 

Περισσότερες πληροφορίες