Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων

Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ – Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Tracerco
14. Οι διαστάσεις της προτεινόμενης φορητής συσκευής για επιτόπια ανάλυση και ανίχνευση μη αφαιρέσιμων ιχνηθετών πρέπει να είναι μικρές (π.χ 50cm x 50cm x 50cm) ενώ το βάρος της να μη ξεπερνά συνολικά τα 25 kg (Ευρωπαϊκό όριο άρσης από ένα άτομο). Αυστηρά προτείνεται οι φορητές συσκευές που θα χρησιμοποιούνται να έχουν περάσει από test δονήσεως (π.χ. ΕΝ 60068-2-64). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συσκευές ευάλωτες σε δονήσεις είναι πολύ πιθανόν τόσο να υποστούν βλάβες όσο επίσης και να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των ελέγχων.Πολύ σημαντικό είναι επίσης η φορητή συσκευή να μη χρησιμοποιεί μεγάλη μονάδα παροχής ρεύματος και να μεταφέρεται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. 15. Η χρήση των αναλυτών της TRACERCO είναι απολύτως ασφαλής και όλα τα μέρη των αναλυτών είναι προστατευμένα. Οδηγίες για τη χρήση παρέχονται κατόπιν αίτησης από τις αρχές. 16. Η ποσότητα δείγματος που απαιτείται για τη μέτρηση των αναλυτών της TRACERCO είναι ελάχιστη (< 2 ml) ενώ δεν πρέπει να απαιτείται καμία πρότερη κατεργασία δείγματος. Τονίζεται ότι συνήθως για λόγους ευκολίας και ασφαλείας χρησιμοποιούνται ελαφρά μεγαλύτερες ποσότητες (~ 5 ml). Ο χρόνος ανάλυσης για την αναλυτική συσκευή μας είναι περίπου 2 λεπτά. Στον χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ ο χρόνος εκκίνησης (start up time) της συσκευής. Προτείνεται να καθοριστεί αυστηρά τι περιλαμβάνει ο όρος “χρόνος ολοκλήρωσης επιτόπιας δοκιμής”. 17. Α) Κάθε αναλυτική συσκευή συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκυρότητας του κατασκευαστή. Όσον αφορά την διαπίστευση από εργαστήριο του ΕΣΥΔ προτείνεται να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου από το ίδιο το Γενικό Χημείο του κράτους και συνεργαζόμενα εργαστήρια ώστε να διαπιστευθούν οι συσκευές από ελληνικό κρατικό φορέα. Β) Απαντήθηκε στο 16. Γ) Παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, USB ή tablet ή άλλη απομακρυσμένη βάση δεδομένων των ελεγκτικών αρχών ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσματα των ελέγχων «κλειδώνουν» και δεν αλλοιώνονται από ανθρώπινη παρέμβαση. 18. Όλες οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης, βαθμονόμησης αλλά και επιπλέον πρακτική εκπαίδευση σε ελεγκτές παρέχονται ως μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης που θα διεξάγει η TRACERCO σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της από το ελληνικό κράτος. Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας των αναλυτών κυμαίνεται από -5 έως 60 οC και γιαυτό υποστηρίζει ελέγχους σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερα δύσκολες θερμοκρασιακές συνθήκες όπως είναι η ηπειρωτική χώρα. 19. Σημειώνουμε ότι δεν επικυρώνεται η μέθοδος βάση του προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/IEC 17025 αλλά οι συσκευές ανάλυσης, καθώς το πρότυπο αυτό είναι εργαστηριακό. Οι εταιρίες που θα μετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλουν τις συσκευές τους σε έλεγχο σε εργαστήριο πιστοποιημένο με ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/IEC 17025 που θα ορίσει το ελληνικό κράτος. 20. Η μέθοδος ανάλυσης της TRACERCO δε παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 21. Όλες οι ζητούμενες πληροφορίες και λεπτομέρειες της μεθόδου ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί θα χορηγηθούν από την εταιρία μας στις ελληνικές αρχές κατόπιν αίτησης. Παρακαλούμε να δοθεί διευκρίνιση στον όρο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”. Η ποιότητα αναφέρεται σε συσκευές, προϊόντα ιχνηθέτησης;
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20444
 
 
Kyle Beedy
14. Authentix has a variety of field detection systems that might be utilized for this program. All are reliable for on-site marker testing. Dimensions and weight will depend on which system is most appropriate for the requirements. 15. Authentix has a variety of field detection systems. These range from fluorescence-based detection to those which identify the mass spectral fingerprint of the individual markers. These devices do not contain radioactive materials are safe for human use. 16. All field analyses will require no more than 5mL of sample and can be completed in less than 10 minutes with no sample preparation. 17(a). All Authentix devices are regularly calibrated and verified for optimal performance 17(b). 10 ml or less 17(c). Agreed. Authentix’ devices have this capability. 18. Authentix will provide all training and guidance related to the operation, storage and handling of the detection device(s). 19. When required, all data related to the statistical quality of the test methods can be provided 20. Authentix technology does not produce false positives and all data related to the statistical quality of the test method can be provided. 21. This information can be provided as needed once more information about the project is provided. Kyle BeedyVice President, Oil & GasAuthentix Inc.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20441
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Π. Αμάραντος
Να προσδιορίζεται τεχνικά και οικονομικά αποδεκτός τρόπος της εξασφάλισης της μη αλλοίωσης των μετρήσεων που λαμβάνονται από το φορητό εξοπλισμό. Π.χ. άμεση, ασύρματη μετάδοσή τους σε βάσεις δεδομένων πελάτη, εργολάβου, ελεγκτικής αρχής (όπως το ΓΧΚ), σε συνδυασμό με αδυναμία τροποποίησης της επιτόπιας μέτρησης από το χειριστή. Να λαμβάνεται, παράλληλα, και δείγμα του μετρούμενου καυσίμου, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της προέλευσής του, αν απαιτηθεί.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20439