Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων

Δημόσια διαβούλευση στα σχέδια τευχών διαγωνισμού του έργου» Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων
Μέρος Α’ «Αντικείμενο και προδιαγραφές έργου»
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Ευάγγελος Διαμαντής
Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.»ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α. 1.2.4Στους μηχανογραφούμενους φορείς δεν εντάσσονται τα Ειρηνοδικεία της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιώς εκτός του Ειρηνοδικείου Πειραιώς. Αν σαν κύριος λόγος επιλογής θεωρήθηκε ο ετήσιος κύκλος εργασιών, είναι απορίας άξιον γιατί αποκλείστηκαν τα Ειρηνοδικεία Νικαίας και Σαλαμίνος.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 2.1Συμφωνούμε με τους στόχους του έργου. Έστω και με καθυστέρηση δυο δεκαετιών κατατίθεται ένα σχέδιο για την ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας σ’ ένα ομογενοποιημένο πληροφοριακό περιβάλλον στο οποίο μάλιστα έχει προβλεφθεί διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α. 2.2 και Α 2.3Στους στόχους του έργου και δη σε στρατηγικό επίπεδο, περιγράφεται η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Πως όμως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αφού πουθενά στο έργο δεν εμπλέκονται οι δικαστικοί λειτουργοί σαν οντότητα. Η χρήση του όρου «ολοκληρωμένο σύστημα» που διατρέχει όλο το κείμενο δεν σημαίνει ότι όπως περιγράφεται το συγκεκριμένο έργο οπωσδήποτε αναφερόμαστε σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα. Γιατί κακά τα ψέματα από πλευράς εφαρμογών (που θεωρούμε και το σημαντικότερο υποσύστημα αυτού) το έργο παραπέμπει σε μηχανογράφηση του χειρόγραφου συστήματος και όπου υπάρχουν εφαρμογές σε αναβάθμιση αυτών. Η υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων δεν αρκεί για να βελτιώσει την απονομή της Δικαιοσύνης, απαιτούνται πρωτίστως αλλαγές σε επίπεδο οργάνωσης. Αλλά αν περιοριστούμε στους στόχους του παρόντος έργου αυτό που θα βοηθούσε τους δικαστικούς λειτουργούς είτε στην ποινική είτε στην πολιτική διαδικασία θα ήταν, «ο ηλεκτρονικός φάκελος της υπόθεσης». Δηλαδή το σύστημα που έχει υλοποιηθεί στο ΣΤΕ και αφορά τη δυνατότητα του δικαστικού λειτουργού να έχει στη διάθεσή του, οπουδήποτε διαλέξει να εργαστεί, στο δικαστικό κατάστημα ή στην οικία του όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν μια υπόθεση, σε ψηφιακή μορφή καθώς και τη νομολογία που θα χρειαστεί. Βέβαια για να μην είμαστε άδικοι στο έργο συμπεριλαμβάνεται το υποσύστημα διαχείρισης γνώσης. Το τελευταίο προϋποθέτει την ψηφιοποίηση ικανού αριθμού αποφάσεων. Και όμως στο παρόν έργο εισαγωγή δεδομένων (data entry) δεν προβλέπεται.Η εισαγωγή δεδομένων θα βοηθούσε επίσης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών (ειδικά στην Τακτική Πολυμελούς ) αφορούν στοιχεία της παλαιοτέρων ετών. (π.χ. στο Πρωτοδικείο Πειραιώς δεν υπάρχουν ψηφιακά ευρετήρια για την χρονική περίοδο 1950-1980 στην οποία όμως αναφέρεται μεγάλος όγκος πιστοποιητικών.)Επίσης στο συγκεκριμένο έργο δεν προβλέπεται ύπαρξη ενιαίας βάσης δεδομένων για τους δικαστικούς λειτουργούς η οποία θα ενημερώνεται από το διοικητικό τμήμα του εκάστοτε δικαστικού καταστήματος στο οποίο υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός (ισχύει και για την παράγραφο Α 3.3.5). Σημαντική επίσης παράλειψη θεωρούμε τη μη πρόβλεψη δημιουργίας εφαρμογής καταγραφής των υπηρεσιών (αναθέσεων και των κληρώσεων) των δικαστικών λειτουργών.Γιατί στους στόχους δεν προβλέπεται εφαρμογή του e-APP (σύμβαση Χάγης) από τη στιγμή που οι συμμετέχοντες φορείς θα εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές υπογραφές.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.5Συσχέτιση με τα έργα του ΥΔΔΑΔ και ειδικότερα με το περιγραφόμενο στην ενότητα Α.2.5.1. Θεωρούμε ότι το έργο «Βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας» έπρεπε να προηγηθεί ώστε με βάση τα όποια συμπεράσματά του να σχεδιαστεί το παρόν έργο. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 2.5.3Οι αναφερόμενοι στόχοι της Διοικητικής Δικαιοσύνης που αφορούν:α) την λειτουργία Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Νομολογίας, με το οποίο θα γίνεται εισαγωγή, ευρετηρίαση και αναζήτηση της Νομολογίας και β) την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), μέσω της οποίου θα παράγονται σύνθετα στατιστικά στοιχεία από το σύνολο των δεδομένων της Κεντρικής Βάσης του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και θα παρακολουθείται κεντρικά η πορεία διάφορων Δεικτών (KPIs’), με σκοπό την άμεση και ορθή διαβαθμισμένη πληροφόρηση της Διοίκησης και τη λήψη μέτρων ποιοτικής βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης του χρόνου ολοκλήρωσης των υποθέσεωνΔεν συμπεριλαμβάνονται στο υποσύστημα διαχείρισης γνώσης και πρέπει να υιοθετηθούν και στο ΟΣΔΔΥ ΠΔ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.3Δεν περιγράφεται (δεν προβλέπεται ;) σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου η διασύνδεση των υπηρεσιών. Δηλαδή τι δεδομένα θα μεταφέρονται και σε ποιο σημείο της ροής εργασιών . Στην πολιτική διαδικασία τα δικόγραφα που εφεσιβάλλονται αποτελούν σε μεγάλο βαθμό τα εισαγόμενα δικόγραφα του Εφετείου. Στην ποινική διαδικασία δεν αναφέρονται τα δεδομένα που προκύπτουν από τη δημοσίευση των αποφάσεων τα οποία πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιεί η Εισαγγελία. Γενικά η περιγραφή των λειτουργιών των Εισαγγελιών είναι ελλιπής και το βασικότερο δεν προβλέπεται διαλειτουργικότητα με τις αστυνομικές αρχές ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.3.4Ομοίως.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.3.5Ομοίως. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.4Να ληφθεί υπόψη το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.6Στις ψηφιακές υπηρεσίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική διασύνδεση με τις αστυνομικής αρχές για λήψη δεδομένων μηνύσεων (τεράστιος φόρτος εργασίας για τις Εισαγγελίες) και αποστολή δεδομένων που αφορούν φυγοποίνους κ.α Επίσης δεν προβλέπεται ηλεκτρονική διασύνδεση με τα Επιμελητήρια με τα τμήματα των Εταιρειών των Πρωτοδικείων.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.4Ελλιπής εφόσον δεν περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις της προηγούμενης παραγράφου ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.7.3Γιατί δεν προβλέπεται η αποστολή σε ψηφιακή αποστολή των πιστοποιητικών στους αιτούντες την έκδοση αυτών. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.9Πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα ειδικά της φάσης που προβλέπεται για την παραγωγική λειτουργία Με εκτίμησηΕυάγγελος ΔιαμαντήςΠροϊστάμενος Τμήματος ΠληροφορικήςΠρωτοδικείου Πειραιώςadmins@protodikeio-peir.grΤηλ. 210-4280211, 213 215 7253
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4149
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Σωτήριος Δημόπουλος
Στην συνέχεια παρατίθενται τα σχόλια της εταιρείας Intrasoft International S.A. επί του αναρτηθέντος σχεδίου διακήρυξης του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων»: Παρατήρηση 1η:Αναλύοντας το αντικείμενο του έργου προσδιορίζονται τέσσερεις (4) βασικές συνιστώσες που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος ως ακολούθως:o Εξοπλισμός κεντρικού και εφεδρικού κέντρου δεδομένων και χρηστών: Οι απαιτήσεις του έργου σε εξυπηρετητές, συστήματα αποθήκευσης, ενεργό δικτυακό εξοπλισμό, εξοπλισμό ασφάλειας και πρόσβασης, σταθμούς εργασίας και κατασκευή υπολογιστικών κέντρων ανέρχονται σε κόστος πλέον των 2.000.000 € πλέον ΦΠΑ υπολογίζοντας αγοραίες τιμές λιανικής των μεγάλων κατασκευαστών και αφαιρώντας ποσοστό έκπτωσης 30%.o Έτοιμο Λογισμικό: Οι απαιτήσεις του έργου για βάση δεδομένων, λογισμικό υποστήριξης εφαρμογών (application server), διαδικτυακή πύλη, ασφάλεια και διαχείριση χρηστών, υπηρεσιοστραφή ανάπτυξη, διαχείριση εγγράφων και ροών εργασίας, διαχείριση γνώσης, διοικητική πληροφόρηση, αυτοματισμό γραφείου κλπ. ανέρχονται σε κόστος πλέον των 3.000.000 € πλέον ΦΠΑ υπολογίζοντας αγοραίες τιμές λιανικής των μεγάλων κατασκευαστών και αφαιρώντας ποσοστό έκπτωσης της τάξης του 40%.o Εγγύηση: Η ελάχιστη ζητούμενη περίοδος εγγύησης είναι 2 έτη από την οριστική παραλαβή του έργου. Συνυπολογίζοντας όμως και την περίοδο από την παράδοση του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (τα οποία απορροφούν και το μεγαλύτερο κόστος συντήρησης) έως και την οριστική παραλαβή προκύπτει ότι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει δωρεάν συντήρηση είναι 2,5 έτη. Λαμβάνοντας υπόψη την μέση τιμή του ποσοστού συντήρησης που προβλέπεται στο έργο (δηλαδή 10%) και πολλαπλασιάζοντας επί 2,5 έτη και επί 8.000.000 € που είναι ο προϋπολογισμός του έργου προκύπτει ότι το κόστος της περιόδου εγγύησης είναι της τάξης των 2.000.000 € πλέον ΦΠΑ.o Υπηρεσίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υποστήριξης λειτουργίας κλπ.: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης εκτιμάται ότι για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και pool εμπειρογνωμόνων απαιτούνται άνω των 200 ανθρωπομηνών οι οποίοι, με μέση τιμή ανθρωπομήνα στις 5.000 € πλέον ΦΠΑ, συμποσούνται σε περίπου 1.000.000 €. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνουν διαχείριση έργου, παραμετροποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών και μετάπτωση δεδομένων. Τα ανωτέρω μεγέθη αποτελούν απόλυτο κόστος για τον υποψήφιο ανάδοχο, με συνέπεια το περιθώριο για τους κινδύνους του έργου (risk budget), περιθώριο κέρδους (gross margin) του αναδόχου και φυσικά το χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο στο συγκεκριμένο έργο αναμένεται να είναι λίαν υψηλό καθώς άνω του 50% αφορά μεταπώληση προϊόντων, να μην έχουν συνυπολογιστεί. Η σπουδαιότητα και η πολυπλοκότητα του έργου εκτιμούμε ότι επιβάλλει σημαντική αναθεώρηση προϋπολογισμού. Παρατήρηση 2η:Στην ενότητα Α3.2.1 “Λογική αρχιτεκτονική” – σελίδες 52-54 του Μέρους Α’ της διακήρυξης δεν υπάρχει πρόβλεψη για περιβάλλον ανάπτυξης, δοκιμών, ελέγχων εγκαταστάσεων και εκπαίδευσης. Προτείνεται να προστεθεί η σχετική απαίτηση και να συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου. Παρατήρηση 3η:Στην ενότητα C3.2.6 “Κεντρικοί Μεταγωγοί (Network Switches)” – Απαίτηση 32.4 – σελίδα 38 του Μέρους Γ’ της διακήρυξης προβλέπεται η παροχή >= 1 τεμαχίου κεντρικού μεταγωγού για το Κύριο Υπολογιστικό Κέντρο. Η παροχή ενός μόνο τεμαχίου συνιστά Μοναδικό Σημείο Αστοχίας (single point of failure) για την αρχιτεκτονική του συστήματος και αντιβαίνει στην γενική παραδοχή ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε κάθε περίπτωση. Προτείνεται η απαίτηση να μετατραπεί ώστε να ζητούνται >= 2 τεμάχια και να συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου. Παρατήρηση 4η:Στην ενότητα C3.3 “Πίνακες έτοιμου λογισμικού” – σελίδες 66-122 του Μέρους Γ’ της διακήρυξης δεν υπάρχει πρόβλεψη για λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Προτείνεται να προστεθεί η σχετική απαίτηση και να συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου. Με εκτίμηση,Για την Intrasoft International S.A.Σωτήρης Δημόπουλος
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4145
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Vassiliki Vasileiadou-Christou
Χαλάνδρι, 27 Δεκεμβρίου 2012 Προς τοΥπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ της HEWLETT-PACKARD ΣΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι, Μετά από επισταμένη μελέτη της διακήρυξης θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των υποδομών του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην διακήρυξη. Οι παρατηρήσεις μας εστιάζονται κύρια στις ζητούμενες από την διακήρυξη υποδομές πληροφορικής για την υποστήριξη και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου και σκοπό έχουν να διαφυλάξουν την επένδυση της Υπηρεσίας σας διασφαλίζοντας την καλή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου στο σωστό κόστος και χρόνο υλοποίησης.• Παρατηρούμε ότι μια σειρά από υπολογιστικό εξοπλισμό και λογισμικό, όπως: εξυπηρετητές για την διαχείριση του συνόλου της υποδομής, την διαχείριση του back up συστήματος, την διαχείριση του συστήματος γνώσης, λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας κλπ δεν αναφέρονται ρητά στα παραδοτέα της διακήρυξης. Αντιλαμβανόμαστε ότι η πληρότητα της προσφερόμενης λύσης αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε πως και αν τελικά η διαφορά κόστους που θα προκύψει από ένα τέτοιο σχεδιασμό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου ή ως κριτήριο αξιολόγησης επαρκές ώστε να καλύπτει την αρτιότητα της λύσης και το κόστος που αυτή συμπαρασύρει.• Παρατηρούμε ότι ούτε στο Μέρος Α’ της διακήρυξης «Λογική Αρχιτεκτονική» (παρ. A.3.2.1, σελ. 52-54) ούτε στους Πίνακες Συμμόρφωσης δεν έχει προβλεφθεί περιβάλλον ανάπτυξης, δοκιμών & ελέγχων εγκαταστάσεων, εφαρμογών και εκπαίδευσης. Προτείνουμε να προβλεφθεί ως απαίτηση η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος test & development απαραίτητου καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και κατά την μετέπειτα εξάπλωση του (roll out) σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, φυσικά με την αντίστοιχη προσαύξηση του προϋπολογισμού του έργου.• Παρατηρούμε ότι στο Μέρος Γ’ της διακήρυξης “Κεντρικοί Μεταγωγοί (Network Switches)” (παρ. C.3.2.6, απαίτηση 32.4 της σελ. 38) προβλέπεται η παροχή ενός μόνο τεμαχίου κεντρικού μεταγωγού για το Κύριο Υπολογιστικό Κέντρο. Η παροχή ενός μόνο τεμαχίου συνιστά Μοναδικό Σημείο Αστοχίας (single point of failure) για την αρχιτεκτονική του συστήματος και αντιβαίνει στην γενική παραδοχή ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε κάθε περίπτωση. Προτείνουμε η απαίτηση να αλλάξει και να ζητείται τουλάχιστον ζεύγος (≥ 2) Κεντρικών Μεταγωγών, φυσικά με την αντίστοιχη προσαύξηση του προϋπολογισμού του έργου.• Παρατηρούμε ότι στο Μέρους Γ’ της διακήρυξης “Πίνακες έτοιμου λογισμικού” (παρ. C3.3, σελίδες 66-122) δεν υπάρχει πρόβλεψη για λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup SW). Προτείνεται να προστεθεί η σχετική απαίτηση, φυσικά με την αντίστοιχη προσαύξηση του προϋπολογισμού του έργου.Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Με εκτίμηση,Για την Hewlett-Packard Hellas Βασιλική Βασιλειάδου-ΧρήστουΔιευθύντρια Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα Στοιχεία ΕπικοινωνίαςVassiliki Vasileiadou – ChristouPublic Sector, Health & Life Science Sales ManagerHP Enterprise Group1-3 Tzavella str.152 31 HalandriAthens, GreeceTelephone: +30 211 1885000Direct Line: +30 211 1885038Mobile: +30 694 6469953Email:vassiliki.christou@hp.com
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4142
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Κώστας Πώποτας
η μελέτη είναι πληρέστατη και τεχνικά επικαιροποιημένη. ας μου επιτραπούν απλώς μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις: θα πρότεινα απλώς αντί να γίνει περιγραφή της οργάνωσης κατά βαθμό και αντικείμενο δικαιοδοσίας να γίνει μια ευρύτερη σύνθεση των λειτουργιών και ροών ωστε να υπάρξει ένα ενιαίο πρότυπο λειτουργίας παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες των επιμερους δικαστηρίων. θα ήταν επιπλέον κατά την άποψή μου χρήσιμο να ενσωματωθούν λειτουργίες document assembly και συγγραφής κειμένων ωστε και οι δικαστικοί να συνεισφέρουν απευθείας τα κείμενά τους στο σύστημα. Λειτουργίες αυτοματοποιημένων citation με τυποποιημένα πρότυπα θα διευκόλυναν την μετέπειτα διασύνδεση πληροφοριών με hyperlinks. τέλος θα ήταν κατά την άποψή μου επιθυμητό να περιλαμβάνει το σύστημα προωθημένες λειτουργίες Content Management ιδίως δημοσίευσης των αποφάσεων αυτόματα την ημέρα έκδοσής τους. επιτρέψτε μου τέλος ένα μικρό σχόλιο για την βραχύτητα της περιόδου διαβούλευσης (μόλις 11 ημερών περιλαμβανομένων και των αργιών των Χριστουγέννων) που κάνει πραγματικά δύσκολη την ενδελεχή εξέταση των κειμένων Κ. ΠώποταςΛουξεμβούργο
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4141
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Κώστας Πώποτας
Επιτέλους! Κώστας ΠώποταςLL.M. QUB Advanced Information Technology and Law (1987)1987!!! Μέλος της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εργασίας επιφορτισμένης με την μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της Δικαιοσύνης.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4139
 

Περισσότερες πληροφορίες