Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων

Δημόσια διαβούλευση στα σχέδια τευχών διαγωνισμού του έργου» Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων
Μέρος Α’ «Αντικείμενο και προδιαγραφές έργου»
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Κώστας Πώποτας
Μία πρώτη παρατήρηση: στην προκήρυξη περιγράφεται η οργάνωση των δικαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό ο ανάδοχος του έργου θα προβεί πιθανόν σε κελιστή αποτύπωση της οργάνωσης στο σύστημα που θα προταθεί. Θα ήταν προτιμότερο να ζητηθεί μια γενικότερη οργάνωση, παραμετροποιήσιμη, η οποία θα επέτρεπε στο Υπουργείο, επ’αφορμή της ηλεκτρονικής οργάνωσης, να αναδιαρθρώσει σταδιακά και να απλοποιήσει την οργάνωση των δικαστηρίων. Θα ήταν σκόπιμο τουλάχιστο να ζητηθεί ως πρόσθετο κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών, η «ανοικτότητα» του συστήματος ως προς τη δυνατότητα αποτύπωσης και αναπροσαρμογής του οργανωτικού σχεδιασμού (σε μια ιδεατή δομή μάλιστα το ίδιο το σύστημα θα έπρεπε να επιτρέπει την προσομοίωση νέων οργανωτικών σχημάτων)
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4140
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Στέφανος
Το έργο είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών των δικαστηρίων της χώρας.Η προς διαβούλευση προκήρυξη αφορά ένα μονολιθικό σύστημα (τύπου TAXIS) που θα εξυπηρετεί τους πάντες. Με ποια λογική επιλέχθηκε αυτή η υλοποίηση και όχι ανεξάρτητες μικρές προκηρύξεις ανά φορέα, με δυνατότητα ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων;Εάν το έργο ήταν πολλές και μικρές προκηρύξεις, θα ήταν σημαντικά απλούστερο, μικρότερου κόστους, ταχύτερο στην υλοποίηση και θα έδινε τα λεφτά σε κάθε τοπική κοινωνία.Το διαχειριστικό κόστος των περισσότερων προκηρύξεων θα αντισταθμιζόταν από την πολύ απλούστερη διαχείριση της κάθε μίας.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4138
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Στέφανος
Το κείμενο της διαβούλευσης έπρεπε να είναι αναρτημένο στη σελίδα και όχι ως συνημμένο αρχείο που δυσκολεύει την ανάγνωση. Παρακαλώ να το αναρτήσετε άμεσα.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4137
 

Περισσότερες πληροφορίες