Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”
Άρθρο 04: Ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
lala
Δεν έχει αναρτηθεί πουθενά το παράρτημα που αναφέρετε!!!
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2451
 
 
Παναγιώτης Γκλαβίνης
Δεν είναι ξεκάθαρο αν η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 συνιστά γενική εξουσιοδοτική διάταξη ή περιορίζεται μόνο σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2. Αν είναι γενική εξουσιοδοτική διάταξη, τότε αντικαθιστά την διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, η οποία έχει ως ακολούθως; (Αν είναι ειδική και αφορά μόνο στα πρόσωπα του παραρτήματος, τότε γιατί δεν επιλέχθηκε το ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του άρθρου 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011;) N. 4002/2011 Άρθρο 66Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων παράγραφος 1: Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α` 314) προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής: «Αρθρο 14Β Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: … γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο,…» παράγραφος 2: Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2379
 
 
Γεώργιος Ν
Το παράρτημα πού είναι;
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2372
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΠΑΥΛΟΣ
Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη δίνεται η δυνατότητα με Κοινή Υπουργική Απόφαση να κλείνουν και Δημοτικές Επιχειρήσεις.Είναι δυνατόν να παρεμβαίνουν Υπουργοί στη λειτουργία της Τ.Α.; Τα Δημοτικά Συμβούλιο συστήνουν Δημοτικές Επιχειρήσεις και οι υπουργοί θα τις καταργούν;Η διάταξη αυτή δεν στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της Τ.Α. αλλά στη διάλυσή της. Καταργούν οργανισμούς και Δημοτικές Επιχειρήσεις χωρίς την γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων.Με τον Καλλικράτη έμειναν δύο δημοτικές επιχειρήσεις σε κάθε δήμο. Μία κοινωφελής και μία ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης). Τον εκσυγχρονισμό που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έγινε ήδη στην Τ.Α. με τον Καλλικράτη. Εκτός αν θέλουν να τις κλείσουν κ’ αυτές και να επανέλθουν οι δήμοι στην προ της μεταπολίτευσης εποχή που το μόνο που θα έκαναν είναι να εκδίδουν πιστοποιητικά και να μαζεύουν τα σκουπίδια.Αν υπάρχουν σήμερα κάποιοι φορείς που είναι κοντά στους δοκιμαζόμενους πολίτες είναι φορείς της Τ.Α.Ας αφήσουν λοιπόν την Τ.Α. να λειτουργήσει και να εξυγιανθεί όπου είναι απαραίτητο, από εκείνους που έχουν την ευθύνη, τους αυτοδιοικητικούς.Άλλωστε πλέον είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν διότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χρεωμένοι Δήμοι μπαίνουν στο κόκκινο και είναι υποχρεωτική η εξυγίανση τους.Το σχέδιο νόμου είναι γραμμένο στο πόδι. Υπουργικές Αποφάσεις είναι δυνατόν να καταργούν νόμους!!Οι ΔΕΥΑ π.χ. έχουν ιδρυτικό νόμο τον 1069/80 που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Πως είναι δυνατόν να καταργούν ή να τροποποιούν νόμο με Υπουργικές Αποφάσεις;Ας αφήσουν λοιπόν την Τ.Α. και ας κοιτάξουν το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπολειτουργεί με ευθύνη των υπουργών.Πρόταση : Να εξαιρεθούν οι φορείς της Τ.Α. από την συγκεκριμένη ρύθμιση.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2899
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Η ρύθμιση είναι ιδιατέρως προβληματική και επιβάλλεται να αποσυρθεί. Αφενός γιατί είναι πολύ γενική και μπορεί να επιφέρει μείζονες οργανωτικές συνέπειες στο Κράτος και τους φορείς του χωρίς καμία πρόβλεψη στοιχειώδους ορθολογικότητας και αφετέρου γιατί λόγω της γενικότητάς της, ιδιαίτερα στο μέτρο που με π.δ. τροποποιούνται γενικά και αφηρημένα νομοθετικές διατάξεις, η διάταξη είναι αντισυνταγματική, ως παραβιάζουσα το άρθρο 43 παρ.2 Συντάγματος (που απαιτεί ειδικότητα της εξουσιοδότησης…).Επισημαίνουμε ότι το Παράρτημα με τους οργανισμούς δεν είναι συνημμένο, όπως απαιτείται, κάτι που συμβάλλει στην προβληματικότητα της διάταξης…
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=3082