Τουριστικά πλοία

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 5: Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής – Κυβερνήτης
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Κοντογιαννης Παναγιώτης
Τι γίνεται εάν τον κυβερνήτη ή την καμαριέρα (hostess) την προσλάβει απευθείας ο τουρίστας απ´ο μόνος του ή μέσω του πράκτορα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?Στα ιστιοπλοικά τελευταία οι πελάτες ζητάνε μερικές φορές ξεναγό/καμαριέρα/μαγειρησα (hostess) αντι για κυβερνήτη. Καλο είναι να προβλεφθεί και αυτο το επάγγελμα.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=429
 
 
Παναγιωτης Σκαρμέας
Οι επαγγελματίες σκίπερ να έιναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο, με ασφάλιση ΟΑΕΕ. Να έιναι ενημερωμένος και ο ενοικιαστής του σκάφους , και συνυπέφθηνος για τον επαγγελματία καπετάνιο που απαιτείται.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=426
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π)
ΑΡΘΡΟ 5ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ1.α) Να μη ισχύουν για τα ιστιοπλοϊκά οι κανονισμοί ρύπανσης, πετρελαιοειδή, και άλλες ρυπογόνες ουσίες αφού βασικό μέσο είναι τα πανιά και βοηθητική η μηχανή.2. Να διευκρινιστεί ότι αφορά Έλληνες κυβερνήτες.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=556
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΕΣΚΙΣΑ)
Αρθ.5 παρ.1 εδαφ.β. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής της παρούσας παραγράφου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο.Από την παρούσα διάταξη ανακύπτουν προβληματισμοί που πιθανά να επιφέρουν στρεβλώσεις επί της εφαρμογής του νόμου και έχουν παρατηρηθεί έως σήμερα. Αναφέρει ο νομοθέτης «….., αν προσλαμβάνεται από το ναυλωτή» δηλαδή αφήνει να εννοηθεί την πιθανολογούμενη πρόσληψη του κυβερνήτη από τον ναυλωτή ή και από άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Αυτό και μόνο δημιουργεί ερωτηματικά και ερμηνείες για το ποιος είναι αυτός ο οποίος συνάπτει την σύμβαση με τον κυβερνήτη και με εντολή ποίου; Εάν δε, δεν προσλαμβάνεται από το ναυλωτή τότε η εργασιακή πρόστηση διενεργείται μεταξύ ποίων; Πλειστάκις ο αλλοδαπός ναυλωτής έχει ελαττωματική δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψει σύμβαση εργασίας και να ανταποκριθεί στις όποιες υποχρεώσεις του απέναντι στον κυβερνήτη. Η ατολμία του νομοθέτη στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται, σε όλες τις μέχρι τούδε προσπάθειες, τροποποίησης του αρχικού ν. 2743/1999, να προσδιορίσει δια του νόμου τη νομική ενοχική σχέση που δημιουργείται μεταξύ «εργοδότη» (εφόσον τον έχουμε προσδιορίσει) και προσφέροντος τις ναυτικές υπηρεσίες «κυβερνήτη». Ο νομικός προσδιορισμός της εργασιακής σχέσης θα είναι αυτός που θα παρασύρει και τα έννομα αποτελέσματά της. Για τον προσδιορισμό της εργασιακής σχέσης, ως ζητούμενο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά εντός των οποίων εκτελείται αυτή, όπως το περιβάλλον εκτέλεσης της, ο τόπος, ο χρόνος, το εύρος εξάρτησης του κυβερνήτη από τον έχοντα το διευθυντικό δικαίωμα επ’ αυτού, η δικαιοπρακτική ικανότητα του ναυλωτή κτλ…Να ληφθεί υπόψη ότι στη συνήθη πρακτική η εργασιακή σχέση του κυβερνήτη, δεν μνημονεύεται ως οφείλεται, όπως ειδικά προβλέπεται εντός του εγγράφου του ναυλοσυμφώνου. Η άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να συντάσσεται ξέχωρο συμφωνητικό έγγραφο για την αναφερόμενη εργασιακή σχέση με ελάχιστο αριθμό όρων που θα προβλέπεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου.Αρθ.5 παρ.1 εδαφ.β. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει ο κυβερνήτης με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986 εκτός κι αν αυτή βεβαιώνεται με βάση δίπλωμα που κατέχει και το οποίο έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Αρχή.Ο κυβερνήτης, δεν διαθέτει ούτε τον απαραίτητο χρόνο και πιθανά δεν του παρέχεται η προσήκουσα διαδικασία για να βεβαιώσει ενώπιον Ελληνικής Αρχής, με όλες τις συνέπειες του νόμου, τη ναυτική εμπειρία του «συγκυβερνήτη» του. Συνήθως ο κυβερνήτης δεν γνωρίζεται με κανέναν από τους επιβαίνοντες παρά μόνο μικρό χρονικό διάστημα προ του απόπλου. Γεννάται ο κίνδυνος ο κυβερνήτης προ του ενδεχομένου της απώλειας της εργασίας του να προβεί σε τέτοιου είδους δήλωση και η οποία να κατατίθεται τη αγνοία συναίνεσης του συγκυβερνήτη – ναυλωτή. Αυτό θα γεννήσει δυσχέρεια στις σχέσεις καθηκόντων μεταξύ κυβερνήτη και ναυλωτή, καθώς και στην ασφάλεια του όλου πλου.Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, την οποία ορθά κατά την άποψή μας, επιχειρεί να προσδιορίσει ο νομοθέτης, πρέπει αυτή να συνάδει με τον προσδιορισμό της συμβατικής σχέσης. Η αυθαίρετη σύνδεση ασφάλισης της εν λόγω εργασίας, στη θάλασσα, με την ασφάλιση του ΟΑΕΕ γεννά μόνο προβλήματα στον κλάδο, λόγω της ετήσιας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς. Ο μέσος όρος ημερών εργασίας των κυβερνητών, ετησίως, δεν υπερβαίνει τις 65 ημέρες. Αυτό και μόνο δηλοί ότι το ετήσιο έσοδο βρίσκεται σε δυσαναλογία με την ετήσια ασφαλιστική εισφορά. Εκτιμούμε και προτρέπουμε την υιοθέτηση ασφάλισης εργοσήμου ως πρόσφορη για τις εν λόγω συνθήκες παροχής της εργασίας.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=525
 
 
ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, 13 Μαΐου 2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών ΕλλάδαςΜε αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:• το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,• οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,• η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού. Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών. Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:- τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),- την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και- τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους. ΕΜΑΕΗ Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών ΕλλάδαςΜαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό ΦάληροΤ: 210 9871000 e-mail:eiliopoulou@flisvosmarina.com
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=507