Οδηγία Εφαρμογής Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών-Γυναικών
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: ΣΚΟΠΟΣ (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L.180/1/15-07-2010) για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/εοκ του Συμβουλίου.Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης, όσον αφορά τις πτυχές εκείνες που δεν εμπίπτουν στις οδηγίες 2006/54/ΕΚ και 79/7/ΕΟΚ (οι οποίες ενσωματώθηκαν με το Ν. 3896/2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/8-12-2010 και το Π. Δ/γμα 1362/1981, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 339, αντίστοιχα) όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L.180/1/15-07-2010).Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών εξακολουθεί να διέπεται από την οδηγία 2004/113 ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 3769/2009, ΦΕΚ Α’ 105/1-7-09.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 02: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (άρθρο 2 της οδηγίας)

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, ήτοι όλα τα πρόσωπα που ασκούν επικερδή δραστηριότητα για λογαριασμό τους, υπό τους όρους που καθορίζουν οι κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 03: ΟΡΙΣΜΟΙ (άρθρο 3 της οδηγίας)

Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως:Α) «άμεση διάκριση»: όταν πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.Β) «έμμεση διάκριση»: όταν εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν η εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία.Γ) «παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.Δ) «σεξουαλική παρενόχληση»: κάθε μορφή ανεπιθύμητης προφορικής, μη προφορικής ή φυσικής συμπεριφοράς με πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και ιδίως τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.Ε) «αυτοαπασχολούμενος»: πρόσωπο που ασκεί αυτοτελή επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα για λογαριασμό του.Στ) «επαγγελματικά συστήματα»: συστήματα που δεν διέπονται από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης (EEL 6 της 10-01-1979), και που έχουν ως αντικείμενο τη χορήγηση στους εργαζόμενους, μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους, στα πλαίσια επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, οικονομικού κλάδου ή επαγγελματικού ή διεπαγγελματικού τομέα, παροχών που προορίζονται να συμπληρώσουν ή να υποκαταστήσουν τις παροχές των εκ του νόμου συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του εάν η υπαγωγή στα συστήματα αυτά είναι υποχρεωτική.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 04: ΑΡΧΗ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (άρθρο 4 της οδηγίας)

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε σχέση ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης των γυναικών λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας, ιδίως όσων αφορά την σύσταση, την εγκατάσταση ή την επέκταση μίας επιχείρησης ή την έναρξη ή επέκταση κάθε άλλης μορφής αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά επίσης οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.2. Απαγορεύονται η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση, κατά την έννοια αυτού, θεωρούμενες ως διάκριση λόγω φύλου. Το γεγονός ότι ένα άτομο απορρίπτει ή ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση για την λήψη απόφασης που επηρεάζει το εν λόγω άτομο.3. Η ενθάρρυνση για την άσκηση άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων λόγω φύλου θεωρείται διάκριση, κατά την έννοια του νόμου αυτού.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 05: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 6 της οδηγίας)

Απαγορεύεται οι όροι για την σύσταση εταιρείας μεταξύ συζύγων, να είναι πιο περιοριστικοί από τους όρους για την σύσταση εταιρείας μεταξύ άλλων προσώπων, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων πρόσβασης σε ορισμένες δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και για τα δύο φύλα.
 
0 σχόλια.