Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01:ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε το σύνολο της διαμόρφωσης και εφαρμογής της ελληνικής πολιτικής για την Έρευνα σε κυβερνητικό επίπεδο, δεδομένου ότι υπάγονται πλέον σε αυτό τόσο τα ΑΕΙ όσο και τα περισσότερα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.Για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ Υπουργείων, συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό και εισάγεται ο θεσμός του «Εμπειρογνώμονα Έρευνας και Καινοτομίας» στα διάφορα Υπουργεία.Αναλυτικότερα, τα αρμόδια όργανα που προτείνονται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας είναι: 1. Η Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ.).Η Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και το συντονισμό της εθνικής πολιτικής για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία ιδίως μέσω της έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.), της εποπτείας της εφαρμογής του και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του, της θέσπισης κανόνων οργάνωσης και χρηματοδότησης της έρευνας, της στρατηγικής κατεύθυνσης του ερευνητικού ιστού της χώρας καθώς και κάθε άλλης σχετικής δράσης. Συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος έχει το ρόλο κύριου εισηγητή και Αναπληρωτή Προέδρου, και τους Υπουργούς:• Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας• Οικονομικών• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων• Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και• Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Στη Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. μπορεί να συμμετέχουν με ψήφο και άλλοι Υπουργοί, μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού, για θέματα της αρμοδιότητάς τους. 2. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).Το ΕΣΕΤΕΚ είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο προς το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Απαρτίζεται από πρόσωπα διεθνούς κύρους με πολυετή δραστηριότητα στην έρευνα και την καινοτομία. Ο αριθμός των μελών του ΕΣΕΤΕΚ είναι έως 15 και η θητεία τους είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης. Προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης του 1/3 των μελών του ανά διετία, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Ο Πρόεδρος ορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η ακρόαση των υποψηφίων.Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ. μετά από έγκριση της Δ.Ε.Ε.Τ.Ε.Κ..Το ΕΣΕΤΕΚ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:• Εισηγείται το στρατηγικό σχεδιασμό και είναι επιστημονικά υπεύθυνο για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.). Γνωμοδοτεί σχετικά με την εξειδίκευση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. σε προγράμματα.• Αποτιμά την πρόοδο και τα αποτελέσματα της υλοποίησής του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. με βάση τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και την πενταετή απολογιστική έκθεση που καταρτίζεται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Τ..• Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, συγχώνευση και ερευνητικό αναπροσανατολισμό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων στη βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων και της αποτίμησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ..• Εισηγείται για τη σύνθεση των επιτροπών κρίσης των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων επί τη βάσει αντικειμενικών και διαφανών διαδικασιών.• Συμβάλλει στην καλλιέργεια κατάλληλου πλαισίου και νοοτροπίας για την ενδυνάμωση παραγωγικών και αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, των ΑΕΙ, άλλων ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων.• Προωθεί τη διεθνή συνεργασία και συμβάλλει στη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας της διασποράς.• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο ή του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζεται επιστημονικά από τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έπειτα από πρόταση του ΕΣΕΤΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στο Ε.Σ.Π.Ε.Κ. καθώς και την ύπαρξη κρίσιμης μάζας ερευνητικής δραστηριότητας στη Χώρα σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. 3. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).Η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι αρμόδια για την υλοποίηση της πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Ε.Τ. ανήκουν:• η υποστήριξη του ΕΣΕΤΕΚ στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)• η προκήρυξη προγραμμάτων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.• η παροχή σύμφωνης γνώμης σε άλλους φορείς για την προκήρυξη προγραμμάτων και την εφαρμογή μέτρων πολιτικής ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.• η μέριμνα για την κατάρτιση ενιαίας διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για έργα Ε.Τ.Α.Κ., μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έπειτα από γνωμοδότηση του ΕΣΕΤΕΚ• η αποτίμηση των προγραμμάτων Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ και η ανατροφοδότηση του σχεδιασμού• η παρακολούθηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. και η μέριμνα για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του μέσω της σύνταξης ετήσιας έκθεσης προόδου και τελικής απολογιστικής έκθεσης για το Ε.Σ.Π.Ε.Κ.• ο συντονισμός της λειτουργίας των Εμπειρογνωμόνων Έρευνας και Καινοτομίας των Υπουργείων κατά την κατάρτιση προγραμμάτων, η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης δεικτών Ε.Τ.Α.Κ. σε εθνικό επίπεδο καθώς και η τήρηση βάσης δεδομένων έργων ΕΤΑΚ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.• η εποπτεία των ερευνητικών φορέων αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις• η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων• ο συντονισμός της σύνταξης και υποβολής των προγραμματικών συμφωνιών με τα Ερευνητικά Κέντρα, η σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. και η παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων τους• η έκφραση γνώμης στα άλλα υπουργεία ως προς τις προγραμματικές συμφωνίες που συνάπτουν με τα ερευνητικά κέντρα αρμοδιότητάς τους• η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας για θέματα έρευνας και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έπειτα από γνωμοδότηση του ΕΣΕΤΕΚ, ορίζονται οι εκπρόσωποι της χώρας σε διεθνείς επιτροπές 4. Εμπειρογνώμονας ή Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας στα Υπουργεία Πρόταση 1:Με στόχο το συντονισμό της πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία ορίζεται στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, και Δικαιοσύνης ορίζεται «Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας», ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού για τη σύνδεση των ερευνητικών και τεχνολογικών αναγκών του Υπουργείου με το Ε.Σ.Π.Ε.Κ., καθώς και τη διαμόρφωση ερευνητικών προγραμμάτων ή τη λήψη άλλων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους του Ε.Σ.Π.Ε.Κ..Ο «Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας» είναι επιστήμονας/κάτοχος διδακτορικού τίτλου ή μεταπτυχιακού διπλώματος, στέλεχος του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου. Ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας και σχετικής γνωμοδότησης του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ, και αποσπάται στη Γ.Γ.Ε.Τ., στην οποία και αναφέρεται, ενώ εδρεύει στην Επιτελική Δομή του αντίστοιχου Υπουργείου.Με την ίδια διαδικασία, κατόπιν εισήγησης του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να οριστεί Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας και σε άλλα Υπουργεία.Αρμοδιότητες του Εμπειρογνώμονα Έρευνας και Καινοτομίας είναι:• Η εισήγηση για θέματα πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Υπουργείου και η συμβολή στη διαμόρφωση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ..• Η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Ε.Τ. του ετήσιου προϋπολογισμού προγραμμάτων που αφορούν δράσεις Ε.Τ.Α.Κ. του Υπουργείου στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. Σε περίπτωση απουσίας προϋπολογισμού προγραμμάτων απαιτείται χαρακτηρισμός των δαπανών που θα διατεθούν για δράσεις Ε.Τ.Α.Κ. για το επόμενο έτος και σχετική κοινοποίηση στην Γ.Γ.Ε.Τ..• Ο έλεγχος της συμβολής των έργων που ανατίθενται από τα υπουργεία στην υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ..• Η παρακολούθηση του έργου των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ιδίως όσον αφορά στην κατάρτιση και ετήσια αποτίμηση των προγραμματικών συμφωνιών.• Η μέριμνα σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα του Υπουργείου για την ένταξη των εποπτευομένων από το Υπουργείο ερευνητικών φορέων στη διαδικασία αξιολόγησης όπως περιγραφεται η οποία συντονίζεται από τη Γ.Γ.Ε.Τ..• Η συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας για θέματα Ε.Τ.Α.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου.• Η εισήγηση σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας στις δημόσιες προμήθειες στο αντίστοιχο Υπουργείο. Πρόταση 2:Προβλέπεται Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο τοποθετείται στην Επιτελική Δομή του αντίστοιχου Υπουργείου και έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση της πολιτικής του Υπουργείου για θέματα έρευνας και καινοτομίας ή γενικότερα θέματα στρατηγικής. Το Τμήμα στελεχώνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, Ερευνητές ή Καθηγητές Α.Ε.Ι. και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τον Εμπειρογνώμονα Έρευνας και Καινοτομίας.
 
44 σχόλια.
 

Άρθρο 02:ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ και η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας, με την δημιουργία/αξιοποίηση νέων καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων και την αύξηση της οικονομικής απόδοσης των διατιθέμενων πόρων, αποτελεί βασική επιλογή της Πολιτείας. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.), στο πλαίσιο του πολυετούς εθνικού και περιφερειακού στρατηγικού προγραμματισμού.Οι ερευνητικές δραστηριότητες έχουν από τη φύση τους μακροχρόνια προοπτική και αποτελέσματα. Είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να θεσμοθετηθεί ένα Πρόγραμμα-Πλαίσιο με πολυετή ορίζοντα. Ο πολυετής προγραμματισμός θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των πόρων, τη συγκέντρωση των προσπαθειών σε δράσεις εθνικής προτεραιότητας και την εξασφάλιση κανόνων διαφάνειας, αξιολόγησης και λογοδοσίας. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ.:• καλύπτει περίοδο πέντε ετών και διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του δημόσιου τομέα, τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες της χώρας, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την Ε.Τ.Α.Κ., το ύψος των διαθέσιμων και προβλεπόμενων πηγών δημόσιας χρηματοδότησης, τόσο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από Κοινοτικούς πόρους, καθώς και τις εκάστοτε διαμορφούμενες οικονομικές συνθήκες της χώρας με έμφαση στους τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία• έχει το χαρακτήρα συνολικού προγράμματος – πλαισίου στο οποίο αποτυπώνονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς ή/και σε οριζόντιους άξονες ενίσχυσης της ΕΤΑΚ, όπως είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του όπως νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις και προγράμματα, οι φορείς ή οι κατηγορίες φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίηση τους, οι πόροι που προγραμματίζεται να διατεθούν και οι πηγές χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι δείκτες και οι διαδικασίες παρακολούθησης και αποτίμησής του καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την αναθεώρησή του• καταρτίζεται με επιστημονική ευθύνη του ΕΣΕΤΕΚ και υποστήριξη της Γ.Γ.Ε.Τ. και τίθεται σε ανοικτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα και τους ευρύτερους κοινωνικούς φορείς. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ.), έπειτα από σχετική εισήγηση του ΥΠΔΒΜΘ• προβλέπει την ετήσια και σταθερή ενίσχυση της έρευνας, την ανάπτυξη όλων των επιστημονικών πεδίων, καθώς και την αποτελεσματική ανταπόκριση στη ζήτηση για τεχνολογική έρευνα και καινοτομία της οικονομίας, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. μπορούν να εκτελούνταιέργα και μελέτες για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας ή/και για την προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων τους, για την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού ή για τη δημιουργία εθνικού δικτύου ερευνητικών υποδομώναπόδημόσιες υπηρεσίες, πάσης φύσεως και μορφής νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπήςμε χρηματοδότησηαπό δημόσιους πόρους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Γ.Γ.Ε.Τ., άλλων Υπουργείων, των Περιφερειών, προερχόμενους από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από κοινοτικούς πόρους, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή.Θεσμοθετείται ενιαία διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους, η οποία βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές. Θεσμοθετείται επίσης η ενιαία καταγραφή και παρακολούθηση όλων των έργων Ε.ΤΑ.Κ που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών, την απλούστευση των διαδικασιών και την αποφυγή επικαλύψεων.Οι υποβαλλόμενες προτάσεις, στο πλαίσιο προκηρύξεων ανταγωνιστικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο Ε.Σ.Π.Ε.Κ., αξιολογούνται με ενιαία διαδικασία, που καταρτίζεται με μέριμνα της ΓΓΕΤ και γνώμη του ΕΣΕΤΕΚ.Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. αποτυπώνονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου και την πενταετή απολογιστική έκθεση που συντάσσονται με ευθύνη και συντονισμό της Γ.Γ.Ε.Τ.. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στο ΕΣΕΤΕΚ, στη Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για θέματα έρευνας, είναι δημοσίως προσβάσιμες και λαμβάνονται υπόψη για την αναθεώρηση ή/και τον σχεδιασμό των νέων στρατηγικών πλαισίων.Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. μπορεί να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν έπειτα από σχετική εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. ή ενός τουλάχιστον μέλους της Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. και λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. Το αναθεωρημένο Ε.Σ.Π.Ε.Κ. εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ..Για ερευνητές με εξαιρετική επίδοση σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. προβλέπονται χρηματικά βραβεία.
 
16 σχόλια.
 

Άρθρο 03: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι ερευνητικές υποδομές είναι βασικές συνιστώσες του Χώρου Έρευνας και καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των αποτελεσμάτων της. Δημιουργείται ένα ελκυστικότερο και πιο ευέλικτο θεσμικό περιβάλλον όπου προβλέπονται διευκολύνσεις και κίνητρα για την κινητικότητα των ερευνητών στους ερευνητικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, της ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι ερευνητικές υποδομές των ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ καταγράφονται σε ενιαίο εθνικό Μητρώο διασφαλίζοντας καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων και ορθολογικό σχεδιασμό ανάπτυξης νέων υποδομών, στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και εξοικονόμησης πόρων. Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με ΑΕΙΣτους Ερευνητές Ε.Κ. που συμμετέχουν σε οργανωμένα δια-ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη βάση του προβλεπόμενου από το Ν4009/2011 για τα Α.Ε.Ι πρωτοκόλλου συνεργασίας, απονέμεται από την οικεία Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ο τίτλος του «Καθηγητή Έρευνας». Ο Καθηγητής Έρευνας λαμβάνει τίτλο αντίστοιχο με την ερευνητική του βαθμίδα και παρέχει διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή/και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο. Η κατοχή του τίτλου διαρκεί όσο και η συμμετοχή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.Στους Καθηγητές Α.Ε.Ι. που παρέχουν ερευνητικό έργο σε ερευνητικά κέντρα απονέμεται ο τίτλος του «Συνεργαζόμενου Καθηγητή». Το ερευνητικό έργο που επιτελούν λαμβάνεται υπόψη για την επαγγελματική τους ανέλιξη.Με στόχο την προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εισάγεται ο τίτλος του Επισκέπτη Ερευνητή σε αντιστοιχία με τον ομώνυμο τίτλο στα ΑΕΙ. Τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να απασχολούν κατόχους διδακτορικού ως «Επισκέπτες Ερευνητές». Ο Επισκέπτης Ερευνητής παρέχει ερευνητικό έργο υπό την εποπτεία Ερευνητή του Ε.Κ. που σχετίζεται με τον προσανατολισμό του Ινστιτούτου του Ε.Κ. Ο τίτλος απονέμεται από το Δ.Σ. του Ε.Κ. μετά από θετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής ερευνητών με σχετικό αντικείμενο, στην οποία δε συμμετέχει ο εποπτεύων ερευνητής. Ο τίτλος του Επισκέπτη Ερευνητή δεν συνεπάγεται αυτόματη εξέλιξη σε ερευνητικές βαθμίδες.Δίνεται η δυνατότητα για από κοινού αξιοποίηση των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών των ΕΚ και των Α.Ε.Ι, μέσω της δημιουργίας δικτύων εργαστηρίων, ή μέσω εκπόνησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο δράσεων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., όπως είναι οι Συμπράξεις Ινστιτούτων. Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και ΕπιστημόνωνΜε στόχο την ουσιαστική διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις. Η απασχόληση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό των φορέων προέλευσης. Αντίστοιχα, διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα θα μπορούν να καλούνται σε ερευνητικά κέντρα για συνεργασία μερικής απασχόλησης ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο, μετά από πρόσκληση του φορέα υποδοχής και τη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Η απασχόλησή τους αυτή δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης. Προσέλκυση των ερευνητών της αλλοδαπής – Παράλληλη Απασχόληση Ερευνητών σε Ξένα Ερευνητικά ΚέντραΕρευνητές που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν σε βαθμίδα ερευνητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους ελληνικούς ερευνητικούς φορείς. Για τον διορισμό τους δεν είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι ερευνητές κατά το χρόνο απασχόλησής τους στο ελληνικό κέντρο έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ερευνητών του κέντρου. Σε περίπτωση μη παραίτησής από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα όργανα διοίκησης του Κέντρου.Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση ερευνητή της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και ερευνητές των ελληνικών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Ε.Κ.. Κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών από το κέντρο της ημεδαπής. Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή ΠρόσβασηΔημιουργείται στη Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών ερευνητικών φορέων και ΑΕΙ, το οποίο θα είναι δημοσίως προσβάσιμο και θα συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το μέγεθος, την εμβέλεια (τοπική, περιφερειακή, εθνική, διεθνής), την ποιότητα εξοπλισμού, τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλες αντίστοιχες υποδομές, την πρόσβαση σε αυτές, το συσχετιζόμενο θεματικό αντικείμενο καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από την ερευνητική κοινότητα. Τα κριτήρια για την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Η δικτύωση, λειτουργική ενοποίηση και πρόσβαση των υφιστάμενων υποδομών οι οποίες θα ενταχθούν στις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές θα ρυθμιστεί με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού.Δίνεται η δυνατότητα στις εργαστηριακές και εν γένει ερευνητικές υποδομές των ερευνητικών φορέων, να διατίθενται σε «εξωτερικούς χρήστες». Οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται και από ιδιωτικούς φορείς αποκλειστικά για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της απόδοσης πειραμάτων ή προτύπων, έναντι τιμήματος. Η σχετική απόφαση, οι διαδικασίες και ο τρόπος χρήσης του περιγράφεται στους κανονισμούς λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και των Α.Ε.Ι..Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΕΙ θα αναπτύξουν αποθετήρια το καθένα χωριστά ή ως κατανεμημένη υποδομή, δίνοντας ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του ερευνητικού τους προσωπικού και θα δημιουργήσουν συστήματα διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.Το ερευνητικό προσωπικό, του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται κυρίως με δημόσιους πόρους, είναι υποχρεωμένο να διαθέσει σε ψηφιακή μορφή όλο το δημοσιευμένο ή δεκτό προς δημοσίευση έργο του, ώστε να είναι δημόσια προσβάσιμη σε θεματικά αποθετήρια αναγνωρισμένα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο ή σε ιδρυματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης. Με την πρόβλεψη αυτή η χώρα μας υιοθετεί την πολιτική της Ε.Ε για Ανοιχτή πρόσβαση (Open Access Mandate) στα αποτελέσματα της έρευνας
 
24 σχόλια.
 

Άρθρο 04:ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αξιοποίηση Ερευνητικών ΑποτελεσμάτωνΗ αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη καινοτομιών. Με το παρόν σχέδιο Νόμου κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 2741/ 99 σχετικά με τον τρόπο αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ερευνητικά κέντρα και καθίσταται υποχρεωτική η πρόβλεψη για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο θα προβλέπεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, θα αποτελεί και αντικείμενο της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλουν οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από δημόσιους πόρους.Η διαχείριση των θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι μια διαδικασία που απαιτεί πόρους και τεχνογνωσία την οποία οι ερευνητικοί φορείς συχνά δεν μπορούν να διαθέσουν.Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομικά με διάφορους τρόπους, όπως ενδεικτικά:• Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης από τον φορέα παραγωγής γνώσης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, έναντι τιμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης.• Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με αντάλλαγμα τη συμμετοχή του φορέα παραγωγής της γνώσης, με την ιδιότητα του μετόχου, σε από κοινού δραστηριότητα εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης με άλλον προϋπάρχοντα οργανισμό ή επιχείρηση.• Δημιουργία ανεξάρτητης τεχνολογικής επιχείρησης από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμη γνώση, στην οποία συμμετέχει με την ιδιότητα του μετόχου ο φορέας στον οποίο παράχθηκε η γνώση, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην Γ.Γ.Ε.Τ δημιουργείται Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων που μπορεί να συγκεντρώνει υπό ενιαία διαχείριση όλη την παραγόμενη Διανοητική Ιδιοκτησία. Το Γραφείο μπορεί να αναθέτει μετά από διαγωνισμό σε εξειδικευμένο φορέα (εγχώριο η διεθνή) την υλοποίηση σχετικών δράσεων, όπως:• Αξιολόγηση υφιστάμενων πατεντών• Αξιολόγηση αιτήσεων και ανάληψη διεκπεραίωσης όλης της διαδικασίας• Διερεύνηση αγοράς για ευκαιρίες, δυνατότητες και συνεργασίες• Προσέγγιση υποψήφιων αγοραστών, επενδυτώνΣε κάθε περίπτωση τα Ερευνητικά Κέντρα οφείλουν να συμπεριλάβουν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τον τρόπο ρύθμισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που παρήχθη από απασχολούμενους σε αυτά ή/και με μέσα που ανήκουν σε αυτά. Οι ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τη διανοητική ιδιοκτησία και περιλαμβάνουν απαραιτήτως συγκεκριμένες προβλέψεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και των συνακόλουθων οικονομικών και άλλων δικαιωμάτων (α) των φυσικών προσώπων που παρήγαγαν την εκμεταλλεύσιμη γνώση, και (β) του Ερευνητικού Κέντρου στο οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις. Οι ερευνητικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν τους απασχολούμενους σε αυτούς για τις ρυθμίσεις αυτές.Οι προγραμματικές συμφωνίες των Ερευνητικών Κέντρων με το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο, θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για την αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.Τα σχέδια αξιοποίησης των αναμενόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων θα αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων για ερευνητικά έργα, ή άλλων αντίστοιχων δράσεων που θα υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.
 
17 σχόλια.
 

Άρθρο 05:. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την αναγνώριση και την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του ερευνητικού ιστού της χώρας. Κάθε ερευνητικό κέντρο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.Αρμόδια για την αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους καθώς και των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών είναι η Γ.Γ.Ε.Τ., η οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με το ΕΣΕΤΕΚ και την Α.Δ.Ι.Π.. H Γ.Γ.Ε.Τ. συλλέγει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα στοιχεία σε ετήσια βάση καθώς και τις τελικές Εκθέσεις αξιολόγησης.Θα υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση των Βάσεων των Αξιολογικών Δεδομένων της ΓΓΕΤ και της ΑΔΙΠ για την ενοποιημένη ανάλυση της αξιολόγησης του ενιαίου ερευνητικού χώρου.Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους, αξιολογούνται με βάση δείκτες ποιότητας και αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ανά τετραετία.Η Αξιολόγηση κάθε Ινστιτούτου πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών. Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία έπεται αυτής των Ινστιτούτων, πραγματοποιείται από πενταμελή Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις των Ινστιτούτων που το απαρτίζουν. Σε περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από πέντε έτη χωρίς να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση με ευθύνη του Ερευνητικού Κέντρου, αναστέλλεται κάθε μορφής δημόσια χρηματοδότησή του, μέχρι να υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης.Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους υπόκεινται υποχρεωτικά σε εσωτερική αυτό-αξιολόγηση κάθε δύο έτη. Αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης είναι μεταξύ άλλων και η αξιολόγηση των Ερευνητών Α και Β, εφόσον οι τελευταίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα Α. Τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής της αξιολόγησης ενσωματώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου.
 
15 σχόλια.