Αξιοποίηση Ιλύος
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Σκοπός-Αντικείμενο

1. Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή και εξειδίκευση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.1650/86, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12ης Ιουνίου 1986 «Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά την χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία», όπως ισχύει, που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL181/86) και η αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης, ώστε με τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων, όρων και διαδικασιών να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία λυμάτων και ορισμένων υγρών αποβλήτων, να αποφεύγονται τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, στα νερά, στη γεωργική παραγωγή, στα ζώα και στην υγεία του ανθρώπου και παράλληλα να ενθαρρύνεται η χρήση και αξιοποίηση της ιλύος αυτής στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. 2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται με την επιφύλαξη εφαρμογής της οδηγίας 2008/98/ΕΚ., όπως αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο
 
13 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 1. «Ιλύς» :α) Η ιλύς που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας οικιακών ή αστικών λυμάτων και από ορισμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που αναφέρονται στην υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (Β΄192), ανεξαρτήτως μεγέθους βιομηχανικής εγκατάστασης και των οποίων η σύνθεση είναι παρόμοια με την σύνθεση των οικιακών ή αστικών λυμάτων.β) Η ιλύς που προέρχεται από σηπτικούς βόθρους και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.γ) Η ιλύς που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (α) και (β) αλλά παρουσιάζουν αγρονομικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας στην ιλύ αξιόλογων ποσοτήτων οργανικού υλικού και θρεπτικών συστατικών (αζώτου, φωσφόρου) 2. «Επεξεργασμένη ιλύς με συμβατικές μεθόδους» :Η ιλύς που έχει υποστεί επεξεργασία με μία από τις μεθόδους ή συνδυασμό μεθόδων του Παραρτήματος VI (Α) ή με άλλη ισοδύναμη επεξεργασία ώστε να έχει μειωθεί σημαντικά η ικανότητά της προς ζύμωση και να έχει επιτευχθεί αξιόλογη μείωση του μικροβιακού φορτίου, έτσι ώστε με την επεξεργασία αυτή και σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα που καθορίζονται στην παρούσα να μη δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία από την χρησιμοποίησή της. 3. «Επεξεργασμένη ιλύς με προχωρημένες μεθόδους» :Η ιλύς που έχει υποστεί επεξεργασία με μία από τις μεθόδους ή συνδυασμό μεθόδων του Παραρτήματος VI (Β) ή με άλλη ισοδύναμη επεξεργασία ώστε να έχει μειωθεί σημαντικά η ικανότητά της προς ζύμωση και να έχει επιτευχθεί εξάλειψη του μικροβιακού φορτίου (υγειονοποίηση), έτσι ώστε με την επεξεργασία αυτή και χωρίς πρόσθετους περιοριστικούς όρους να μη δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία από την χρησιμοποίησή της. 4. “Χρησιμοποίηση» :Η διασπορά της επεξεργασμένης ιλύος επί του εδάφους ή οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίησή της πάνω και μέσα στο έδαφος. 5. «Αξιοποίηση»:Η εν γένει διαχείριση της ιλύος, έτσι ώστε, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό και πηγή θρεπτικών συστατικών στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους. 6. «Γεωργία»:Κάθε καλλιέργεια προς εμπορία και διατροφή καθώς και για κτηνοτροφία. 7. «Δασοπονία» :Καλλιεργούμενες δασικές εκτάσεις (silviculture) για ξυλεία, χαρτί, καλλωπιστικά δένδρα κλπ. καθώς και δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις και το αστικό και περιαστικό πράσινο.Για τους σκοπούς της παρούσας δεν περιλαμβάνονται φυσικά δάση υπό σταθεροποιημένο καθεστώς (μη αναδασωτέα) και σε ειδικά προστατευόμενες περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 37338/1807/2010 KYA (B΄1495) 6. «Χρήστης επεξεργασμένης ιλύος»:Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί την επεξεργασμένη ιλύ. 7. «Φορέας διαχείρισης επεξεργασμένης ιλύος»Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για τις εργασίες διαχείρισης της ιλύος, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αποθήκευσης, με σκοπό την αξιοποίηση της ιλύος. 8. «Φορέας παροχής επεξεργασμένης ιλύος»Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας της ιλύος, προκειμένου η επεξεργασμένη ιλύς να είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο, τον φορέα διαχείρισης ή τον χρήστη, στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης. 9. Για τους όρους «παραγωγός ιλύος», «κάτοχος ιλύος», «διαχείριση ιλύος», «ανάκτηση», «συλλογή», «μεταφορά», «διάθεση», «έμπορος» και «μεσίτης», ισχύουν οι αντίστοιχοι ορισμοί που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τα απόβλητα.
 
11 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Πεδίο εφαρμογής

1. Η ιλύς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (περίπτωση α) του άρθρου 2, χρησιμοποιείται μετά από κατάλληλη επεξεργασία στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 2. Η χρησιμοποίηση της ιλύος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (περίπτωση β και γ) του άρθρου 2 επιτρέπεται μετά από κατάλληλη επεξεργασία, στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης με την πρόσθετη επιφύλαξη εφαρμογής τηςοδηγίας 2008/98/ΕΚ., όπως αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο. . 3. Η χρησιμοποίηση της ιλύος σύμφωνα με την παρούσα απόφαση θα γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων, ζώων και φυτών, στην ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, στην μακροχρόνια ποιότητα του εδάφους και στη βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών του εδάφους. 4. Η ποσότητα της χρησιμοποιούμενης ιλύος θα εναρμονίζεται με τις ανάγκες σε θρεπτικά των καλλιεργειών ή του εδάφους, με βάση την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. 5. Απαγορεύεται η εδαφική διάθεση ιλύος σε παγωμένα εδάφη, εδάφη καλυμμένα με χιόνι και πλημμυρισμένα εδάφη ή κορεσμένα με νερό.
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Καθορισμός οριακών τιμών

1. Οι οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων και ορισμένων οργανικών ουσιών στην ιλύ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους καθορίζονται στο Παράρτημα Ι .Στις περιπτώσεις που η ιλύς αναμιγνύεται πριν από την εδαφική διάθεση με άλλα απόβλητα ή προϊόντα, οι προαναφερόμενες οριακές τιμές ισχύουν τόσο για την ιλύ πριν από την ανάμιξη όσο και για το μίγμα που προκύπτει. Δεν επιτρέπεται η δια αραιώσεως επίτευξη των ως άνω οριακών τιμών. Σε περιπτώσεις μίγματος ιλύων από διαφορετικές εγκαταστάσεις οι οριακές τιμές θα ισχύουν για κάθε συνιστώσα ιλύ του μίγματος. 2. Οι οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στα εδάφη που πρόκειται να δεχθούν την επεξεργασμένη ιλύ καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ Η χρησιμοποίηση ιλύος σε εδάφη στα οποία μία ή περισσότερες από τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων υπερβαίνουν τις οριακές τιμές του Παραρτήματος ΙΙ δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει κατά συνέπεια να διασφαλίζεται ότι ως συνέπεια της εδαφικής διάθεσης της ιλύος αποτρέπεται η εν λόγω υπέρβαση. Οι αναλύσεις των βαρέων μετάλλων στο έδαφος θα γίνονται πριν από την έναρξη της εδαφικής διάθεσης της ιλύος και θα επαναλαμβάνονται κάθε 10 χρόνια. 3. Οι ετήσιες οριακές τιμές (μέση τιμή τριετίας) για τις ποσότητες βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται ανά μονάδα επιφανείας στα εδάφη που πρόκειται να δεχθούν την επεξεργασμένη ιλύ καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί υπέρβαση του ετήσιου ορίου όταν η εφαρμογή της ιλύος γίνεται άπαξ και αφορά σε αποκαταστάσεις τοπίου ή δασώσεις και αναδασώσεις για τις οποίες τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα προσθήκης μεγάλης ποσότητας οργανικού υλικού με στόχο την ενίσχυση της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι οριακές τιμές των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.
 
5 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Χρησιμοποίηση στη γεωργία

Η χρησιμοποίηση της ιλύος στη γεωργία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και υπό τις εξής γενικές προϋποθέσεις:1. Όταν η προς χρησιμοποίηση ιλύς έχει υποστεί συμβατική επεξεργασία με μια από τις μεθόδους ή συνδυασμό μεθόδων του Παραρτήματος VI (Α), πέραν της τήρησης των προβλέψεων των άρθρων 3 και 4, θα πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθοι πρόσθετοι περιορισμοί και όροι. α) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ιλύος στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Σε λειμώνες ή εκτάσεις καλλιέργειας ζωοτροφών, εφόσον οι λειμώνες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για βοσκή ή οι ζωοτροφές πρόκειται να συγκομισθούν πριν από την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Για τον καθορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη η γεωγραφική και κλιματολογική τους κατάσταση και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρεις εβδομάδες.• Σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης, με εξαίρεση τις καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων.• Σε εδάφη που προορίζονται για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος και κανονικά καταναλίσκονται σε νωπή κατάσταση, για περίοδο δέκα μηνών πριν από τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. 2. Όταν η προς χρησιμοποίηση ιλύς έχει υποστεί προχωρημένη επεξεργασία με μία από τις μεθόδους ή συνδυασμό μεθόδων του Παραρτήματος VI (B) δεν απαιτείται η ικανοποίηση πρόσθετων όρων και περιορισμών, πέραν της τήρησης των προβλέψεων των άρθρων 3 και 4,.
 
6 σχόλια.