Δασικοί Συνεταιρισμοί
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01:Ορισμός – Σκοπός –Διαβάθμιση – Δραστηριότητες

1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, μέσα από μια κοινή επιχείρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια.Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα.2. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.) και στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.).3. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων.Ως δασικές εργασίες νοούνται οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα, οι καθαρισμοί δασών, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συγκομιδής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας. Οι ΔΑ.Σ.Ε. εκτελούν τις ανωτέρω δασικές εργασίες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται από ειδικές διατάξεις.Με απόφαση των Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής4. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους – δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας – και δραστηριοποιούνται στην διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων των μελών τους.5. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου.6. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
 
27 σχόλια.
 

Άρθρο 02:Περιφέρεια – Έδρα – Επωνυμία

1. Έδρα του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας είναι ο δήμος ή η δημοτική ή η τοπική κοινότητα όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.2. Η περιφέρεια του ΔΑ.Σ.Ε. ορίζεται από το καταστατικό του.3. Η επωνυμία του ΔΑ.Σ.Ε. περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητά του ως δασικού καθώς και την έδρα του. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΔΑ.Σ.Ε. που έχει την ίδια έδρα ή περιφέρεια και τον ίδιο σκοπό.Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΔΑ.Σ.Ε.Τα έντυπα του ΔΑ.Σ.Ε αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.) της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ.
 
7 σχόλια.
 

Άρθρο 03:Όροι σύστασης – έγκριση – καταχώρηση καταστατικού

1. Για τη σύσταση δασικού συνεταιρισμού εργασίας απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.2. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται στο ειρηνοδικείο αίτηση του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.3. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το ειρηνοδικείο αναβάλει τη λήψη της απόφασης και εκδίδει μη οριστική απόφαση με την οποία καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης. Στη συνέχεια εκδίδεται η οριστική απόφαση του ειρηνοδικείου. Εάν με την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρείται το καταστατικό στο βιβλίο Μητρώου Δασικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής απόφασης. Με την καταχώρηση αυτή, ο ΔΑ.Σ.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρηση της απόφασης. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού.4. Κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο.
 
22 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Τύπος – περιεχόμενο καταστατικού

1. Το καταστατικό του δασικού συνεταιρισμού εργασίας καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά του μέλη.2. Το καταστατικό για να είναι έγκυρο περιέχει υποχρεωτικά:α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μόνιμη κατοικία των ιδρυτικών μελών.β) Την επωνυμία, έδρα και περιφέρεια του συνεταιρισμού.γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.δ) Τους όρους και τη διαδικασία εγγραφής, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο καταβολής της και τη διαδικασίααπόδοσής της σε περίπτωση αποχώρησης.στ) Την έκταση ευθύνης των μελών.ζ) Τους όρους σύγκλισης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο).η) Τον καθορισμό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για το σχηματισμό αποθεματικών.θ) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού.ι) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών έγκρισης του καταστατικού και το χρόνο σύγκλισης της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.ια) Τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης του δασικού συνεταιρισμού εργασίας.ιβ) Θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.3. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτό.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Μέλη

1. Μέλη δασικού συνεταιρισμού εργασίας μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δασεργάτη, η δε μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εντός της περιφέρειας του ΔΑΣΕ. Ως δασεργάτης νοείται το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται αυτοπροσώπως στις δασικές εργασίες του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.2. Η ιδιότητα του δασεργάτη:α) Για τα φυσικά πρόσωπα που ήδη απασχολούνται στις δασικές εργασίες αποδεικνύεται από τα ένσημα του ΙΚΑ και βεβαιώνεται από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό στην οικεία Διεύθυνση Δασών του Νομού.β) Αποκτάται για πρώτη φορά (νεοεισερχόμενος/η στο επάγγελμα) μετά από θεωρητική εκπαίδευση στη Διεύθυνση Δασών και πρακτική με ευθύνη δασικού συνεταιρισμού εργασίας -σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής του- στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. Βεβαιώνεται ομοίως από την επιτροπή της παρ. 2α.Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται δόκιμα μέλη του συνεταιρισμού που τους εκπαιδεύει κατά τον χρόνο εκπαίδευσης τους και μετά την ολοκλήρωση αυτής με την απόκτηση της ιδιότητας του δασεργάτη γίνονται τακτικά μέλη του συνεταιρισμού εφόσον το επιθυμούν. Το Καταστατικό του συνεταιρισμού καθορίζει υποχρεωτικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δοκίμων μελών.γ) Αποδεικνύεται με ταυτότητα που εκδίδεται στο όνομα του δασεργάτη και την οποία φέρει υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας δασεργάτη της παρ. 2 α και β και ορίζεται η σχετική διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης της ταυτότητας της παρ. 2γ, καθώς και της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής της παρ. 2α του παρόντος.3. Κάθε δασεργάτης έχει δικαίωμα να είναι μέλος σε έναν μόνο Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας.
 
24 σχόλια.