Αναδιάρθρωση ΕΟΤ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού

1. α. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στην :- κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων τουρισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες, εσωτερικού τουρισμού, τουρισμού των νέων κ.λπ.– συλλογή και επεξεργασία στοιχείων των προοπτικών της τουριστικής υποδομής και ανάλυση των τάσεων της τουριστικής αγοράς.– διερεύνηση της υφιστάμενης υποδομής για την αντιμετώπιση της προσδοκώμενης τουριστικής ζήτησης.– εισήγηση για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων υποδομής για την ικανοποίηση της προσδοκώμενης τουριστικής ζήτησης.– κατάρτιση προγραμμάτων επιδίωξης στόχων του ελληνικού τουρισμού, με καταγραφή των αναγκαίων φορέων συνεργασίας, του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και με ανάλυση του προϋπολογισμού του απαιτούμενου κόστους.- διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αναζήτηση και επισήμανση εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης.– διαμόρφωση ή εξεύρεση νέων μεθόδων, προτύπων και συστημάτων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, με βάση τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.β. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων αυτές που περιγράφονται ως αρμοδιότητες του Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης επενδυτών ενσωματώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων που συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4002/20011Η αρμοδιότητα που αφορά την μελέτη των προβλημάτων και των αναγκών που ανακύπτουν στον τουριστικό τομέα από εκδηλώσεις που δημιουργούν αυξημένη τουριστική ζήτηση, όπως η διοργάνωση αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, επεξεργασία ειδικών προγραμμάτων για την επίλυση των προβλημάτων και παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών, μεταφέρεται στην Διεύθυνση Αγοράς και Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ.γ. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού. Εκ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σχεδιασμού μόνο αυτές που αφορούν στις ειδικές τουριστικές υποδομές μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.δ. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ορίζεται Διεύθυνση ή Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού ή συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης θέσεων και προσωπικού .ε. Τα άρθρα 7 και 9 του π.δ. 343/2001 καταργούνται.2. α. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στην :- Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού του σχετικού με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα που πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν.- Η διαπίστωση αδυναμιών και εισήγηση προς λήψη των αναγκαίων μέτρων. - Η μελέτη και διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας.- Η μελέτη των προδιαγραφών και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι διάφορες μορφές της τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής υποδομής και η διαμόρφωση συστημάτων διαπίστευσης.– Η μελέτη των προδιαγραφών και προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουριστικούς επισκέπτες.– Η επισήμανση αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρμογών των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που καθορίζουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις κάθε μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουρίστες.– Η εισήγηση αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τις ως άνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές. β. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ορίζεται Διεύθυνση ή Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού ή συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης θέσεων και προσωπικού .
 
19 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρο 12 ν.4002/2011 του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού.

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011.2. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ρυθμίζονται τα επί μέρους ζητήματα που αφορούν την μεταφορά της υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:« Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού ή υπάλληλος του Ε.Ο.Τ. κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα ή ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού»Από την δημοσίευση του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 καταργείται.4. Το β’ εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4030/2011 και με την παράγραφο 2 του άρθρου 148 του ν.4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ.»
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Ρύθμιση Υπηρεσιακών ζητημάτων Ε.Ο.Τ.

Το άρθρο 8 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:« Άρθρο 8Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας ΑγοράςΤη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς συγκροτούν τα εξής Τμήματα:α) Τμήμα Εποπτείας Αγοράςβ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ α) Τμήμα Εποπτείας ΑγοράςΣτο τμήμα Εποπτείας Αγοράς ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:– Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων επιθεώρησης των τουριστικών επιχειρήσεων, στις οποίες χορηγεί σήμα λειτουργίας ή ειδικό σήμα ποιότητας, κατ` είδος και κατά περιοχή, προς διαπίστωση ιδίως της κατάστασης αυτών, του λειτουργικού τους επιπέδου, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας.– Η έκδοση των εντολών επιθεώρησης και μέριμνα για τη μετακίνηση των υπαλλήλων και την έκδοση των αναγκαίων πράξεων μετακίνησης.– Η υπόδειξη βελτιώσεων, όπου αυτό είναι δυνατό, και μέριμνα για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των υποδείξεων βελτίωσης.– Η σύνταξη τεκμηριωμένων εκθέσεων, κοινοποίηση αντιγράφων αυτών στον φορέα της τουριστικής εγκατάστασης και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.– Η μέριμνα για τη βεβαίωση των εσόδων από διοικητικά πρόστιμα.– Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εντολών επιθεώρησης και της περαιτέρω πορείας αυτών. – Η εισήγηση των αναγκαίων ρυθμίσεων.– Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων της προσφοράς και ζήτησης της τουριστικής αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη επάρκειας προσφοράς και ανταγωνιστικής λειτουργίας τουριστικών υπηρεσιών και η διατύπωση κατάλληλων ρυθμιστικών μέτρων και κινήτρων.– Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Λιμενικά Ταμεία, επαγγελματικά σωματεία, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων.– Η συγκέντρωση, κατάταξη και αξιολόγηση των παραπόνων και υποδείξεων της ημεδαπής και αλλοδαπής τουριστικής πελατείας. β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ με αρμοδιότητα τα ακόλουθα θέματα:- Η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων νομιμότητας– Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδων, γηπέδων και σχεδίων ανέγερσης τουριστικών εγκαταστάσεων και χιονοδρομικών κέντρων– Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις ανωτέρω εγκαταστάσεις– Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση των όρων λειτουργίας αυτών, την καθιέρωση και εφαρμογή κάθε διοικητικού μέτρου που έχει σκοπό την βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων σε αυτές υπηρεσιών.– Η τήρηση μητρώου των τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ανά την χώρα και των ειδικών σημάτων αυτών.»
 
9 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Τουριστικοί ακόλουθοι και θέματα λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

1. Στις χώρες, όπου δεν λειτουργούν γραφεία εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις τουριστικών ακολούθων, στις οποίες μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. ή μπορεί να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης. Οι τουριστικοί ακόλουθοι στεγάζονται στο κτήριο των κατά τόπους πρεσβειών ή προξενείων.Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπο πρεσβειών ή προξενείων μετά από πρόταση και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού, δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης. Το επιτόπιο προσωπικό του άρθρου αυτού εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει . 2. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αι της παραγράφου Α του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`».3. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:« Άρθρο 25Οι θέσεις της περίπτωσης του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Σουηδίας, Ολλανδίας, και Ισραήλ.β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.» 4. Το άρθρο 30 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :«Άρθρο 30Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Ε.Ο.Τ.1. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας, η θέση καλύπτεται από τους πίνακες της παραγράφου 3 του άρθρου 28 και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής αυτής θέσης:α) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος ή β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, επιτρέπεται η μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.3. Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.4α. Με απόφαση της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού ή στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.β. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντών σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος .5. Η μετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση.Ο υπάλληλος με τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή στη θέση από την οποία αποσπάστηκε χωρίς άλλη διατύπωση.6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπαση ή μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.» 7.Η υποπερίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους .Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχον απαλλαγεί ή αποκατασταθεί »
 
12 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Αναστολή Λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

Το μόνιμο προσωπικό ή το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ αποσπασμένο στα γραφεία εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται επιστρέφει στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου του επιτόπιου προσωπικού καταγγέλλονται σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο τις διέπει. Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Τ. ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα.
 
2 σχόλια.