Αναδιάρθρωση ΕΟΤ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 06: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τα τμήματα:1.Τμήμα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών το οποίο είναι αρμόδιο για :α)Τον γενικό σχεδιασμό της Ανώτερης τουριστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών.β)Την Εποπτεία των Ανώτερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους.γ) Την Εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών.δ) Την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών στις Σχολές Ξεναγών.Το Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών είναι αρμόδιο για κάθε θέμα των Ανώτερων σχολών και των Σχολών Ξεναγών, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει απόφαση των οργάνων διοίκησης του Υπουργείου Τουρισμού και ειδικότερα για την θεώρηση των ταυτοτήτων των επαγγελματιών Ξεναγών, την τήρηση του Μητρώου Ξεναγών, την διοργάνωση εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων Ξεναγών, την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης μαθημάτων ή εκπαιδευτικών εκδρομών για θέματα ισοτιμίας τίτλων σπουδών και γενικότερα κάθε θέμα που αφορά τις ανώτερες σχολές και τις σχολές ξεναγών και δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.2. Το Τμήμα ΕΠΑΣ και ΙΕΚ το οποίο είναι αρμόδιοα)για την σύνταξη και προώθηση προς τον Υπουργό της προκήρυξης για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ.β)την εισήγηση στον Υπουργό Τουρισμού τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αφορά στις σχολές αυτές. γ) την εισήγηση, ύστερα και από έκφραση γνώμης των Διευθυντών των Εκπαιδευτηρίων, για ίδρυση κατάργηση τμημάτων ΕΠΑΣ και ΙΕΚ. δ) την εισήγηση στον Υπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Παιδείας αποφάσεων τροποποίησης των προγραμμάτων σπουδών, σύνταξη και προώθηση αρμοδίως, αποφάσεων για αναβολή σπουδών ή επαναφοίτησης και μετεγγραφών για λόγους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσίαε) για κάθε θέμα για το οποίο η σχετική νομοθεσία προβλέπει απόφαση οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού για τις ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ και η αρμοδιότητα αυτή δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.3. Το Τμήμα Κατάρτισης – Δια Βίου Μάθησης το οποίο είναι αρμόδιο για:α) τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα του Τουρισμού.β) την επεξεργασία προτάσεων των τμημάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου για καθορισμό όρων και κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους για περαιτέρω σπουδές ή πρακτική άσκηση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.γ) την μέριμνα και τον προσδιορισμό των ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων , σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης4. Το Τμήμα Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας το οποίο είναι αρμόδιο για:α) την τήρηση της διαδικασίας τοποθέτησης των μαθητών και σπουδαστών των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού σε θέσεις πρακτικής άσκησης.β) την συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια για τον προγραμματισμό της εποπτείας της πρακτικής άσκησης.γ) την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο αφενός την ενημέρωση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας και την ενημέρωση των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης για τις ανάγκες της αγοράς σε νέες ειδικότητες.Το τμήμα της παρούσας παραγράφου μεριμνά για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και την ενημέρωσή τους για προγράμματα επιμόρφωσης του Υπουργείου και άλλων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών.2. Στην Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.3. Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης.»
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 07: Παρατηρητήριο Τουρισμού

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Παρατηρητήριο Τουρισμού(εφεξής Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, δύο μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή ΑΤΕΙ, έναν εκπρόσωπο της ΕΛΣΤΑΤ, ένα εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο που ορίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και δύο εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του.3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από την Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης στην οποία μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.4. Για την επίτευξη των σκοπών του το Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο απαραίτητο και για τον σκοπό αυτό όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων. Επίσης για την επίτευξη των σκοπών του το Παρατηρητήριο μπορεί να ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού την ανάθεση μελετών ή την ένταξη έργων και δράσεων στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα προγράμματα ή πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 08: Σύσταση διυπουργικών συντονιστικών επιτροπών σε θέματα τουρισμού

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004 τροποποιείται ως εξής: «13. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική επιτροπή για θέματα τουρισμού με μέλη τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Τουρισμού και έναν Γενικό Γραμματέα από κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργείο. Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού. Σκοπός της επιτροπής είναι η επεξεργασία προτάσεων για θέματα τουρισμού σε συνεργασία με συναρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία, τους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και λοιπούς κρατικούς φορείς. Ειδικότερα :α)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας Πολίτη συνίσταται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με μέλη του Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και ένα εκπρόσωπο από το τοπικό Επιμελητήριο και την ένωση ξενοδόχων. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της Χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες των οποίων οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης συμμετέχουν στην επιτροπή του άρθρου αυτούβ) το στοιχείο β παραμένει ως έχειγ) στο στοιχείο γ) όπου αναφέρεται ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ εννοείται εφεξής ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. Όπου αναφέρεται Νομάρχης εννοείται Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης.δ) Το στοιχείο δ) καταργείται»
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 10: Ιαματικός τουρισμός

1.Στον ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, θέματα Ε.Ο.Τ. και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (Α 230) προστίθεται άρθρο 1Α με τίτλο «Ορισμοί» ως εξής:«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:α. Ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι φυσικά νερά ψυχρά ή θερμά, ατμοί φυσικά αέρια, καθώς και πηλοί, που συνδέονται με συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και έχουν ιαματικές ιδιότητες,β. Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο υδροληψίας ή φυσική δημιουργία πηλούγ. Θερμαλιστικός-ιαματικός τουρισμός: είναι μια μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των σχέσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της προσωρινής μετακίνησης και διαμονής ανθρώπων που επιθυμούν να βελτιώσουν, να σταθεροποιήσουν ή να επαναφέρουν την σωματική και ψυχική τους υγεία μέσα από την χρήση ιαματικών φυσικών πόρων. Η ανωτέρω μορφή βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε περιοχές- κέντρα των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις και στόχο έχει την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου.δ. θερμαλισμός: αφορά ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρμογών για την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία του ανθρώπου οι οποίες πραγματοποιούνται με την χρήση ιαματικών φυσικών πόρων σε χώρους με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.ε. Κέντρο θερμαλιστικού-ιαματικού τουρισμού: αποτελεί ένα εξειδικευμένο και ειδικώς εξοπλισμένο κέντρο όπου η πρόληψη και η αποκατάσταση της υγείας του χρήστη των υπηρεσιών του κέντρου ή η αναζωογόνηση γίνεται με υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, κατιονισμούς, ατμόλουτρα, πηλοθεραπεία και άλλες μεθόδους. Στα κέντρα θερμαλιστικού τουρισμού παρέχονται υπηρεσίες ιαματικής θεραπείας, ευεξίας και θαλασσοθεραπείας, όπου γίνεται χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων υλικών για προληπτικούς ή θεραπευτικούς λόγους υγείας, υπό ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον.2. Στο άρθρο 8 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:«4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.»3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 τροποποιείται ως εξής:«3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.»4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3498/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής:« Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος βαρύνονται με:α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών,β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομήςγ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου στα κέντρα θερμαλιστικού-ιαματικού τουρισμού»5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (2) του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:«Εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση του Ε.Ο.Τ.. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Ο Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους.»6. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση των εργαστηρίων τα οποία χορηγούν τις προβλεπόμενες από τον ν.3498/2006 αναλύσεις για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων.7. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν, με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., για δεκαοκτώ (18) μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας της παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012.Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 11: Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων

1. α. Ως «Οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» ορίζεται η περιοχή που αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οικείες διατάξεις, προκειμένου να λειτουργήσει κατά κύρια χρήση ως χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού-αναψυχής και άλλων συνοδευτικών του τουρισμού δραστηριοτήτων.β. Ως οργανωμένοι Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως:βα) Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997.ββ) Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων τουρισμού (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισμού-αναψυχής.βγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού-αναψυχής.βδ) Τα Δημόσια Ακίνητα, των οποίων ο γενικός προορισμός σύμφωνα με τα οικεία εγκεκριμένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 είναι ο τουρισμός – αναψυχή ή η δημιουργία παραθεριστικού –τουριστικού χωριού.βε) Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. 2. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για τον χαρακτηρισμό, τον καθορισμό ή τη δημιουργία των υποδοχέων της παραγράφου 1 ορίζονται από τις οικείες για κάθε υποδοχέα διατάξεις. 3. α. Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των περιοχών που υπάγονται στις κατηγορίες Α, Β και Δ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138) με ανώτατο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης τον προβλεπόμενο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα. 4. α. Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές της κατηγορίας ΣΤ και στο σύνολο των νησιών της Ομάδας ΙΙ της κατηγορίας Ε με επιφάνεια μεγαλύτερη των 90 τ.χλμ. της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό συντελεστή δόμησης το 0,05. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται για την Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Εύβοια. Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού.β. Στα νησιά της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παραγράφου Ε του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138).γ. Εφόσον στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α’ 60), πρέπει, στην οικεία πράξη χωροθέτησης, να αξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δημιουργία και λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του υπό ίδρυση υποδοχέα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζονται και για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
 
2 σχόλια.