Αναδιάρθρωση ΕΟΤ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 12: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

1. Στο τέλος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:«Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται και εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού, καθώς και εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Η ειδική τουριστική υποδομή ως μέρος σύνθετου τουριστικού καταλύματος είναι προαιρετική, εφόσον ποσοστό 15 % τουλάχιστον της συνολικής δόμησης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος αποτελείται από τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα, αποκαθίστανται με δαπάνες του ιδιοκτήτη του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.»2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:«Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται σε 60% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05».3. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011, μπορεί να υπάγονται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/1986 (Α΄ 167). Το ποσοστό του ανωτέρω ξενοδοχείου το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητάς του προκειμένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση υφιστάμενου ξενοδοχειακού καταλύματος που μετατρέπεται σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα το ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν. 1652/86 και της υπ’ αριθμ. Α.9953/ ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/11.12.1987 απόφασης του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β’ 719/1987).
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 13: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση Δ ως εξής:«Δ. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)Είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου, κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, επί τμημάτων των οποίων, με τη μορφή ανεξαρτήτων διαμερισμάτων ή κατοικιών, επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η μακροχρόνια εκμίσθωσή τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τα παραχωρούν έναντι συμφωνημένου τιμήματος στο φορέα της τουριστικής επιχείρησης ελεύθερα για χρήση ως τμήματα του ξενοδοχείου για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών κατ’ έτος και για διάστημα 20 ετών τουλάχιστον. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δέκα (10) ετών.». 2. α. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται σε όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως εμβαδού, και στα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 50.000 τ.μ.β. Τα εκμισθούμενα μακροχρονίως τμήματα των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50% του συνολικώς πραγματοποιούμενου συντελεστή δόμησης. Ειδικώς, επί σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, το ποσοστό των κατά τα ανωτέρω εκμισθούμενων μακροχρονίως τμημάτων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας και το ποσοστό των κατά το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 4002/2011 εκμισθούμενων μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 50% της συνολικής επιφανείας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.γ. Η επενδυτική δαπάνη των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση τμημάτων δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας.δ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 5 του άρθρου 8 και των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και επί των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας. 3. Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: (i) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μισθωτών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, (ii) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και οι περιορισμοί αυτών, (iii) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, (iv) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και (ν) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω Κανονισμός Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και δεσμεύει όλους. 4. Οι μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορούν να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό. 5. Η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος και εφόσον έχει χορηγηθεί το σήμα λειτουργίας αυτών από τον EOT. Η χορήγηση του σήματος μνημονεύεται στη σχετική πράξη εκμίσθωσης και σε κάθε άλλη συναφή πράξη. 6. Οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων μπορεί να εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 1 Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον:α) έχουν κατασκευασθεί νομίμως ή εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 5-7 του ν. 3843/2010 και 24 του ν. 4014/2011,β) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας καιγ) τα εκμισθούμενα μακροχρονίως τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί, επιστρέφεται. 7. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορεί να υπαχθούν και τουριστικά καταλύματα που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των πιο πάνω παραγράφων και διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ή τουλάχιστον θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση. 8. Τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια. 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και επί των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας.
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 14: Τουριστικές επαύλεις

Στην παράγραφο Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 προστίθεται νέα περίπτωση Ε ως εξής:«Ε. Τουριστικές επαύλεις. Ως τουριστικές επαύλεις ορίζονται κατοικίες, ελάχιστου εμβαδού 100 τ.μ., οι οποίες μπορούν να εκμισθώνονται μέχρι τρεις μήνες ανά έτος. Για την εκμίσθωση αυτών συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης κατοικίας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, διεύθυνση, στοιχεία του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή, την περίοδο ενοικίασης, το ύψος μισθώματος. Το ανωτέρω συμφωνητικό θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ΠΥΤ του Ε.Ο.Τ., η οποία και τηρεί αρχείο με τις ενοικιαζόμενες επαύλεις του άρθρου αυτού. Ο ιδιοκτήτης τουριστικής έπαυλης δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τη δραστηριότητα αυτή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπον ΠΥΤ ( ή ΔΟΥ) πρόστιμο 600 ευρώ. Το εισόδημα από την εκμίσθωση της έπαυλης φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Η διαδοχική εκμίσθωση της ίδιας τουριστικής έπαυλης πέραν του τριμήνου του ιδίου έτους στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.
 
27 σχόλια.
 

Άρθρο 15: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΤΑ)

Στο άρθρο 9 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Στην παράγραφο 1 προστίθεται νέο εδάφιο γ ως εξής:«Δρόμοι ή άλλα φυσικά και άλλα τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, ούτε προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του/των γηπέδου/ων μέσω γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 καθορίζονται τα αναγκαία για την αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου τεχνικά έργα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή να μετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες αγροτικές οδούς. Στην περίπτωση κατάργησης δημόσιων αγροτικών οδών το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 εκδίδεται ύστερα από πρόταση και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:«2. α. Οι Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσονται, από τον ίδιο Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης, σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας γεωγραφικής ενότητας (Περιφερειακή Ενότητα). Η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή του κυρίου τμήματος αυτής θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 στρέμματα και να είναι ιδιόκτητη κατά 85% τουλάχιστον.β. Οι Π.Ο.Τ.Α., αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να περιέχουν τουριστικές επενδύσεις προκαθορισμένης κρίσιμης μάζας, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε τουριστικά μη ανεπτυγμένες περιοχές. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τον έλεγχο της σχετικής προτάσεως για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α..γ. Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.87 π.δ/τος (Δ’ 166). Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικία επιτρέπεται εντός ΠΟΤΑ μόνον υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:Το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τουριστικά καταλύματα τάξεων ΑΑ και Α με συνολική δυναμικότητα 1000 κλινών και δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που αποτελούν τμήμα Συνθέτων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Π.Ο.Τ.Α. λαμβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής.Το ελάχιστο κόστος του προγράμματος ανάπτυξης να υπερβαίνει τα 75 εκ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας της γης». γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5α, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα υφισταμένων εντός Π.Ο.Τ.Α. τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οι οποίες, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους». δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5α αντικαθίσταται ως εξής:«Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Π.Ο.Τ.Α., καθώς και η κατάρτιση με συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α., κατά τα πρότυπα του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων που θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. 125/25.1.2012 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 195). Ο Κανονισμός αυτός θα ισχύει για το σύνολο των εντός της Π.Ο.Τ.Α. ή του διακεκριμένου τμήματος αυτής εκτάσεων και λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισμό τους από φυσικά η τεχνητά εμπόδια, δρόμους, ρέματα κ.λπ.»
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 16: Όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

1. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και εντός γηπέδου σύνθετου τουριστικού καταλύματος, και για τις μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός των Π.Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 209/1998 (Α’ 169) για τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις από οδούς, που ισχύουν για περιοχές μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24-4-85 π.δ. (Δ’ 181).2. Δόμηση εντός γηπέδων γκολφΓια τη δόμηση των πάσης φύσεως επιτρεπομένων κτισμάτων εντός εκτάσεων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και γήπεδα γκολφ, ο ισχύων συντελεστής δόμησης εφαρμόζεται επί της συνολικής έκτασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η έκταση του γκολφ, η επιτρεπόμενη όμως δυναμικότητα σε κλίνες των τυχόν κατασκευαζόμενων εντός της έκτασης ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται βάσει των οικείων προδιαγραφών του Ε.Ο.Τ. επί της απομένουσας έκτασης, αν από τη συνολική αφαιρεθεί η απαιτούμενη ελάχιστη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, για την εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ.
 
1 σχόλια.