Αναδιάρθρωση ΕΟΤ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης

1. Το εδάφιο α παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως ισχύει (ΦΕΚ 284 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO ΙV ή μεταγενέστερη». 2. Στο άρθρο 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως ακολούθως: « 4. Για τη χορήγηση από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. απόφασης έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., εκτός από τις απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, και τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην με άρθρο 14340/3.11. 2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ 2537/Β) 5. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία, πριν την έναρξη ισχύος της με άρθρο 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ 2537/Β) είτε σε εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1δ και 2 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. μέσα σε προθεσμία 4 (τεσσάρων) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 34: Ρύθμιση θεμάτων γραφείων ενοικίασης μοτοσυκλετών άνω των 50 κε.

1. α) Τροποποιείται η περίπτωση 25 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα δήμων και κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) σχετικά με τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών ως ακολούθως:«25. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού.»β) Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού, η διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι οικονομικές επιβαρύνσεις, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ο τύπος των εκμισθούμενων οχημάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.2. Από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β της παραγράφου 1, καταργούνται:α) η υπ’ άρθρο 515519/ειδ. αριθ. 165/10.10.1994 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. «Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρ. 2 του ν. 2160/1993» (Φ.Ε.Κ. 778 Β΄)β) η υπ’ άρθρο 16598/29.12.2010 κοινή απόφαση υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού» (Φ.Ε.Κ. 2189 Β΄), όπως ισχύειγ) η υπ’ άρθρο Τ/1921/25.05.1998 κοινή απόφαση υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί όρων και προϋποθέσεων συστάσεως και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμισθώσεως δικύκλων μοτοσικλετών, άνευ οδηγού» (Φ.Ε.Κ. 568 Β΄)δ) η υπ΄ άρθρο ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/20.5.2011 κοινή απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»3. Αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκμισθώσεως δικύκλων μοτοσικλετών, άνευ οδηγού που έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 36: Συμπλήρωση διατάξεων ν. 4093/2012

Στο τέλος της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται η εξής φράση:«Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 37: Κλιμάκια ελέγχου Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 7α ν.2323/1995

1. Τα κλιμάκια ελέγχου της τουριστικής αγοράς του στοιχείου γ), της παραγράφου 3 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003 και ισχύει υπάγονται εφεξής στο Υπουργείο Τουρισμού. 2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των κλιμακίων, τον τρόπο λειτουργίας τους και την διαδικασία έλεγχου και επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 
3 σχόλια.