«Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ»
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Εισαγωγή -Αντικείμενο και διάρκεια της Σύμπραξης

1.1 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232) «περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής καλούμενο ως Υ.Δ.Δ.Α.Δ), υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών των συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόμενο από το Ν. 3389/2005 Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3389/2005, υπεβλήθη στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) αίτηση για την υπαγωγή της εν λόγω Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Με την από 28.02.2012 απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ, εγκρίθηκε η υπαγωγή της παρούσας Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.1.2 Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων» η «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη». Το Έργο αυτό θα καλύπτει α) τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης και β) τη προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων. Θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Συνοπτική περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.1.3 Αναθέτουσα Αρχή της προτεινόμενης σύμπραξης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής καλούμενο ως Υ.Δ.Δ.Α.Δ). . Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει την μελέτη, υλοποίηση, συντήρηση, την παροχή των υπηρεσιών τήρησης πρακτικών καθώς και την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, συνεχής και απρόσκοπτη διαθεσιμότητά του.1.4 Το αντικείμενο του Έργο θα αποτελείται από δύο κύρια μέρη:Α) Τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πρωτοδικείων, εφετείων και των ειρηνοδικείων, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης.Β) Την προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων.Τα κείμενα και τα ψηφιακά ηχητικά αρχεία που θα παράγονται μέσω της διαδικασίας θα φυλάσσονται σε ασφαλείς κεντρικές υποδομές Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απομαγνητοφώνησης τα κείμενα και τα ηχητικά αρχεία θα είναι διαθέσιμα στον Γραμματέα του δικαστηρίου.Η ασφάλεια των δεδομένων απέναντι σε καταστροφές και δολιοφθορές θα ενισχύεται από ειδικά προσαρμοσμένη πολιτική πρόσβασης, συστηματικής τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και την ύπαρξη δευτερεύουσας υποδομής κεντρικών εξυπηρετητώνΑνάγκες που καλύπτει το έργοΗ υλοποίηση του παρόντος έργου κατά κύριο λόγο θα βελτιστοποιήσει τη διαδικασία τήρησης των Πρακτικών Συνεδριάσεων και την διαχείριση αυτών σε σημαντικό μέρος των δικαστηρίων της χώρας (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, και Εφετεία) και ειδικότερα θα οδηγήσει:• στην επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και στην ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.• στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών ως προς τον τρόπο έκδοσης αντιγράφων πρακτικών.• σε σημαντική ελάφρυνση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης του πολίτη, αφού θα δύναται να υποβάλει αίτηση και να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα ταχύτατα. Έμμεση συνέπεια τούτου θα είναι και η αποσυμφόρηση των γραφείων των Δικαστικών κτηρίων, καθώς και η αποφυγή άσκοπης μετακίνησης πολιτών.• σε σημαντική ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης του Κράτους, αφού πλήθος από διαδικασίες-λειτουργίες που σήμερα απαιτούν ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό εργατοωρών, θα εκτελούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο.• σε μεγιστοποίηση της διατηρησιμότητας και προσβασιμότητας των σχετικών αρχείων.Το έργο αυτό, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μηχανογράφηση των θέσεων εργασίας των Δικαστικών Γραμματέων αλλά και τον εξοπλισμό των αιθουσών των δικαστηρίων της χώρας με σύγχρονες υποδομές.Θα δίδεται έτσι η δυνατότητα για την ψηφιοποίηση των ακροάσεων με σύγχρονες μεθόδους, που θα διασφαλίζουν την πιστότητα, την αποηχογράφηση των καταθέσεων με τη συνδρομή εξειδικευμένου λογισμικού και την καταχώρηση των ψηφιακών δεδομένων (συμπιεσμένα αρχεία ήχου και αρχεία κειμένου) στα οποία θα έχουν ενσωματωθεί επαρκή μεταδεδομένα (πλήρης τεκμηρίωση πληροφορίας) σε μια Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην οποία θα έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, θα επιτρέπουν την ενημέρωση και τη διάθεση της απαιτούμενης πληροφορίας στους πολίτες με ηλεκτρονικό τρόπο.Άμεσα ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του έργου θα είναι καταρχήν οι πολίτες, καθώς θα βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης από πλευράς χρόνου και ποιότητας ως προς την έκδοση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων, αλλά και οι δικηγόροι οι οποίοι συμμετέχουν για λογαριασμό των πελατών τους στις ακροαματικές διαδικασίες των δικαστικών υποθέσεων.1.5 Θα διασφαλιστεί η ανοικτή αρχιτεκτονική του Έργου ώστε να εξασφαλίζεται η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό των Δικαστηρίων καθώς και με τον εξοπλισμό πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων1.6 Η χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών θα γίνει με την χρήση πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντιθέτως, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδιωτικού Φορέα κατά την λειτουργία των υποδομών αυτών θα καλύπτεται από πόρους του ΥΔΔΑΔ.1.7 Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας-αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β΄ Φάσης. Στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν θα προσδιορίζονται αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομένου του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κτλ).1.8 Σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, ο ΙΦΣ (με την ΑΕΕΣ που θα συστήσει) θα αναλάβει:Ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομών και υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών, που περιγράφονται αναλυτικά στις προηγούμενες ενότητες.Συνοπτικά, ο ιδιωτικός φορέας θα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:• Ανάπτυξη υποδομών• Υπηρεσίες υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών• Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος και του συμφωνηθέντος επιπέδου υπηρεσιών• Επιστροφή του έργου στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου.• Διασφάλιση ορθής χρήσης και λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων. 1.9 Η συνολική συμβατική διάρκεια της Σύμπραξης ανέρχεται σε πέντε ( 5) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β΄ Φάσης και, ιδίως, στο σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης.1.10 Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση προγραμματίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή ενέργειες αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό του εύρους του Έργου και των λειτουργικών δυνατοτήτων του η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, με την έννοια της αύξησης ή και του περιορισμού του αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης. Οι σχετικές αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με τις ανωτέρω τυχόν διαφοροποιήσεις του αντικειμένου του Έργου και την ενδεχόμενη μεταβολή του προϋπολογισμού αυτού κατά τα εκτεθέντα κατωτέρω στην παράγραφο 3.2, θα ληφθούν εγκαίρως και θα γνωστοποιηθούν στους Υποψηφίους το αργότερο με τη δημοσίευση της Διακήρυξης Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού και των λοιπών τευχών που θα τη συνοδεύουν.
 
17 σχόλια.
 

Άρθρο 2: Ορισμοί

2.1. Για τις ανάγκες κατανόησης και εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:«Αναθέτουσα Αρχή»Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ)«Αντίκλητος»Είναι το πρόσωπο που θα ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.8 της παρούσας.«Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή ΑΕΕΣ»Είναι η ανώνυμη εταιρεία, που θα συστήσει ο ΙΦΣ αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα εδρεύει στην Ελλάδα και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και της Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν. Ιδρυτής – αρχικός μέτοχος της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο ΙΦΣ και, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα Μέλη αυτής κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στην Ένωση, για την οποία θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.«Αποτελέσματα προ Φόρων»Είναι τα αποτελέσματα προ φόρων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων.«B΄ Φάση του Διαγωνισμού» ή «Β΄ Φάση»Είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.«Γραφείο Δεδομένων» (Data Room)Είναι ο ειδικός χώρος που θα διαμορφωθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, ή οπουδήποτε τυχόν αλλού ορισθεί κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, όπου οι Διαγωνιζόμενοι θα δύνανται να μελετήσουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και το αντικείμενο της Σύμπραξης.«Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά»Είναι η προσφορά, που θα υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς.«Διαγωνιζόμενος»Είναι κάθε Προεπιλεγείς, ο οποίος θα κληθεί και θα παραλάβει τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν.«Διαγωνισμός»Είναι η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σκοπό έχει τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης.«Διαδικασία Προεπιλογής»Είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την παρούσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού.«Διακήρυξη Β΄ Φάσης»Είναι η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους διενέργειας, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο και πληροφορία για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, και θα συνοδεύεται από σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και λοιπά τεύχη και παραρτήματα.«Διαχειριστής Συστήματος (ΔΣ)»Είναι η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την εν γένει λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση του ΟΣΠΔ μετά την ενεργοποίησή του, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση της πλήρους, συνεχούς και απρόσκοπτης διαθεσιμότητάς του. Επιπλέον, θα αναλάβουν τη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού πληροφορικής που αποτελούν το ΟΣΠΔ, καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών, όπως απαιτείται, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης Β’ Φάσης και Σύμβασης Σύμπραξης.«Εκπρόσωπος Υποψηφίου»Είναι το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.2 στοιχείο (v) της παρούσας Πρόσκλησης ή, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.3 υπό στοιχείο (vi).«Ενδιαφερόμενος»Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό.«Ένωση Προσώπων»Είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφορά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν περιληφθεί στη συγκεκριμένη νομική μορφή (π.χ. κοινοπραξία) ή όχι.«Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή»Είναι η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο των στοιχείων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των Δεσμευτικών Προσφορών, καθώς και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας, καθώς και όσα θα αναφέρονται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.«Έργο Παροχής Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης»Έργο με αντικείμενο την ηχογράφηση φυσικού λόγου, με την μορφή ομιλιών και συζητήσεων με έναν η πολλαπλούς ομιλητές και, εν συνεχεία, την ακριβή αποτύπωση των λεχθέντων σε κείμενο. Αφορά ηχογραφήσεις/αποηχογραφήσεις φυσικού λόγου σε περιβάλλοντα και χώρους που δεν είναι εξειδικεύονται στον σκοπό αυτό, και στους οποίους είναι πιθανή η ύπαρξη θορύβου, ταυτόχρονης ομιλίας πολλών προσώπων, δυσνόητη εκφορά, κτλ.«Έργο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Έργο ΤΠΕ)»Έργο με αντικείμενο τη συλλογή, διαβίβαση, επεξεργασία, παρουσίαση στοιχείων και πληροφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.«Έργο ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου» αφορά σε πληροφοριακά συστήματα (υλικού και λογισμικού), εγκατεστημένα σε κεντρικές υποδομές (εξυπηρετητές/ κέντρα δεδομένων) και με πολλαπλούς γεωγραφικά διάσπαρτους χρήστες, στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Τα συστήματα αυτά θα εξυπηρετούν πολλαπλές παράλληλες και καθημερινές συναλλαγές των χρηστών (καταχωρήσεις, αναζητήσεις, κτλ), και την ασφαλή τήρηση μεγάλου όγκου επιχειρησιακών δεδομένων και πολυμέσων με υψηλή διαθεσιμότητα.«Έργο ΣΔΙΤ»Είναι κάθε έργο που:(α) ανατίθεται ή εκτελείται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, ή(β) ανατίθεται ή εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή κρατών που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με τα έργα ΣΔΙΤ του Ν. 3389/2005 ή, όπου δεν υφίσταται τέτοια νομοθεσία, και σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτελείται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση – μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων – εν όλω ή εν μέρει της κατασκευής του έργου και ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη διαθεσιμότητα, καθώς και λοιπών συναφών κινδύνων, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται τμηματικά από το Δημόσιο ή άλλο Δημόσιο Φορέα (πληρωμές διαθεσιμότητας).«Θέση σε Ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης»Είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα σε αυτήν, και κατά την οποία άρχεται η 5 ετών και 4 μηνών διάρκεια της σύμπραξης.«Ίδια Κεφάλαια»Είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας και επιχορηγήσεων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων.«Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «ΙΦΣ»Είναι ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, και ο οποίος θα κληθεί να συστήσει την ΑΕΕΣ, η οποία θα υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης.Κεντρικές ΥποδομέςΚύριο και εναλλακτικό υπολογιστικό κέντρο όπου θα φιλοξενούνται οι βάσεις δεδομένων, οι εφαρμογές διαχείρισης και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό.«Μέλη Υποψηφίου ή Μέλη Ένωσης Προσώπων»Είναι, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον Υποψήφιο κατά συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής, και, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου.«Οικονομικές Καταστάσεις»Είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύονται στην πλήρη έκδοσή τους (ήτοι μη συνοπτικές), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του Υποψηφίου που τις υποβάλλει, είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του Υποψηφίου που τις υποβάλλει. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται επιπλέον των μη δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ (€), τότε, όπου σύμφωνα με την παρούσα, απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των Οικονομικών αυτών Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να δηλώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, κατά την τελευταία ημέρα κάθε χρήσης, όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψήφιου ή Μέλους, οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση των απαιτούμενων από την παρούσα στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας.«Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων»Είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών (οι ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις), τα οποία έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις ενός οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν έχουν καταρτισθεί ή /και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή /και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως προηγούμενων τριών (3) συναπτών οικονομικών ετών.Σε περίπτωση Υποψηφίων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα οικονομικά στοιχεία για τα έτη που αυτοί λειτουργούν.«Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστήριων»(ΟΣΠΔ)Είναι το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου από τον ΤΠΣ και θα συντηρεί/ διαχειρίζεται ο ΔΣ, θα χρησιμοποιεί ο ΠΥΗ/Α στα πλαίσια των εργασιών του για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει. Θα αποτελεί την υποδομή πληροφορικής με την οποία θα επιτυγχάνεται η ψηφιακή αποθήκευση (σε ηχητική μορφή και σε κείμενο, με τα απαραίτητα δεδομένα)και διάθεση των πρακτικών δικαστηρίων, μέσω μηχανισμών παροχής εξωστρεφών υπηρεσιών και μηχανισμών διαλειτουργικότητας.«Πάροχος Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης» (ΠΥΗ/Α)Είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ. «Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»Είναι η περίληψη της παρούσας, η οποία απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.«Προεπιλεγείς»Είναι κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»Είναι το παρόν έγγραφο συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων 1 έως 15 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.«Σύμβαση Σύμπραξης»Είναι η έγγραφη σύμβαση από επαχθή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3389/2005, που θα συναφθεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και της ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.«Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης»Είναι το σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης, το οποίο θα συνοδεύει τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει σχόλια και παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3 της παρούσας.«Τεχνολογικός Πάροχος Συστήματος (ΤΠΣ)»Είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις που θα αναλάβουν το σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού που θα αποτελέσει την υποδομή του ΟΣΠΔ.«Υπεύθυνη Δήλωση»Είναι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε περίπτωση δήλωσης που συντάσσεται υπό αλλοδαπό δίκαιο, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε αυτήν επισυνάπτεται η σχετική εξουσιοδοτική πράξη (π.χ. πρακτικό Δ.Σ.). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, οσάκις αυτό απαιτείται ρητά από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.«Υποψήφιος»Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που έχει υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 2.2. Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική πρόθεση από τα συμφραζόμενα:2.2.1. οι επικεφαλίδες τίθενται μόνο για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία,2.2.2. οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο 2 ή σε επιμέρους όρους της παρούσας ισχύουν για το σύνολό της,2.2.3. η χρήση του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα, ενώ η χρήση ενός γένους θεωρείται ότι περιλαμβάνει και το άλλο γένος,2.2.4. η αναφορά σε ημέρες θεωρείται ότι είναι σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ρητά ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες και2.2.5. ο υπολογισμός των προθεσμιών της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1182 (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 «περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες» και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

3.1. Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε δεκαοχτώ εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες ευρώ (18.060.000€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, στην αρχειοθέτηση και στη διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, στην προμήθεια υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, στην τεχνική διαχείριση, καθώς και στη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού πληροφορικής που αποτελούν το Έργο, στο κόστος ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου για την 5ετή λειτουργία.3.1.1. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών, αυτή θα καλυφθεί με χρήση πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έως του ποσού των 5.657.050€. Η καταβολή από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ για την υλοποίηση των υποδομών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β’ Φάσης και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης.3.1.2. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΙΦΣ κατά την λειτουργία των υποδομών αυτών θα καλύπτεται από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ.. Ειδικότερα, μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, μέσω του ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, για την πενταετή λειτουργία, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης,3.2. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματός της για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.11 της παρούσας, η αντίστοιχη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αρχικού προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 25% αυτού.Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με πόρους που θα συνεισφέρει η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1)
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 4: Διαδικασία επιλογής ΙΦΣ – Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

4.1. Η επιλογή ΙΦΣ θα γίνει με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 3389/2005 (άρθρο 1 παρ. (9)β Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με:• τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005) «περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄ 169) και ισχύει,• τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», όπως ισχύει,• τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,• τις διατάξεις του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου»», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α’ 199 /28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329/24.12.2002) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄267/3.12.2007) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51 12.3.2012) και• τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), και• τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού4.2. Η αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο, διάταγμα, κανονισμό ή άλλου είδους νομοθέτημα ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή μη χαρακτήρα θεωρείται ότι γίνεται σε αυτόν το νόμο, διάταγμα, κανονισμό, νομοθέτημα ή απόφαση με το περιεχόμενο που ισχύει κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης.4.3. Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:Α΄ Φάση: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – προεπιλογήΒ΄ Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – αξιολόγηση – ανάθεση4.4. Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους με την υποβολή αίτησης συμμετοχής μέσω της κατάθεσης φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 12, 15 και 18 της παρούσας.4.5. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α΄ Φάση έξι (6) Υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθμού κατάλληλων Υποψηφίων.4.6. Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει με βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 21 της παρούσας πρόσκλησης.4.7. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1α της Οδηγίας 2004/18). Τα ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και οι συντελεστές βαρύτητας εκάστου εξ αυτών θα περιληφθούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 5: Γλώσσα της διαδικασίας

5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.5.2. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι, θα είναι σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο και συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.5.3. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή του οικείου κράτους του Υποψηφίου ή των Μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, είτε με την επίθεση της επισημείωσης («Αροstile») σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις για το γνήσιο της υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.5.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο των Υποψηφίων, επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά.5.5. Οι τυχόν προσφυγές του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά του κύρους της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.5.6. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων, του ΙΦΣ και της ΑΕΕΣ θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη.
 
0 σχόλια.