Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων
some_text
some_text
some_text

Μέρος Α’ «Αντικείμενο και προδιαγραφές έργου»

Το τεύχοςβρίσκεται αναρτημένο στην δεξιά στήλη σε μορφή pdf.Σας παρακαλούμε να σχολιάσετε τα επιμέρους σημεία του τεύχους αναφέροντας την συγκεκριμένη ενότητα (π.χ. Α1.2) και σελίδα στην οποία βρίσκονται.
 
8 σχόλια.
 

Τεύχος Β΄ «Γενικοί και Ειδικοί Όροι»

Το τεύχοςβρίσκεται αναρτημένο στην δεξιά στήλη σε μορφή pdf.Σας παρακαλούμε να σχολιάσετε τα επιμέρους σημεία του τεύχους αναφέροντας την συγκεκριμένη ενότητα (π.χ. Β1.2) και σελίδα στην οποία βρίσκονται.
 
1 σχόλια.
 

Τεύχος Γ΄ «Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης»

Το τεύχοςβρίσκεται αναρτημένο στην δεξιά στήλη σε μορφή pdf.Σας παρακαλούμε να σχολιάσετε τα επιμέρους σημεία του τεύχους αναφέροντας την συγκεκριμένη ενότητα (π.χ. C1.2) και σελίδα στην οποία βρίσκονται. Στην περίπτωση σχολίων επί των πινάκων συμμόρφωσης, να αναφέρετε τον αριθμό/αριθμούς της απαίτησης/απαιτήσεων στις οποίες αφορούν τα σχόλια (π.χ C3.3.2, απαίτηση 75.1).
 
5 σχόλια.