Αγορανομικός Κώδικας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 11: Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις – προσφορές – λειτουργία τις Κυριακές

1. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000). Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών εφαρμόζεται το άρθρο 10 του ν. 3959/2011. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφομένων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 3. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο  ποσού ίσου με το 1% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 4. Σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, σχετικά με τη λειτουργία τις Κυριακές των εμπορικών καταστημάτων που προσδιορίζονται σε αυτήν, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση και ο οποίος υποχρεούται ανά μήνα να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησής τους στον καθ’ ου.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 12: Διοικητικές Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 10 του ν. 2323/1995 (Α`145), για παραβάσεις του παρόντος νόμου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή των εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, εκτός εάν άλλως ορίζεται.2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για καθεμία από τις παραβάσεις ή την κατηγορία παραβάσεων του παρόντος, εντός των ορίων που προβλέπει αυτή και μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά το πρόστιμο. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται το ύψος του προστίμου με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται το ελάχιστο του ορίου της παραγράφου 1.3. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται και οι διαδικασίες για την δέσμευση των προϊόντων ή την σφράγιση των εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές.4. Το όριο των προστίμων της παραγράφου 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 13: Πρόσθετα διοικητικά μέτρα

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης με στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω από έξι (6) μήνες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση νέας τελεσίδικης καταδίκης για την ίδιο αδίκημα, το διάστημα προσωρινής ανάκλησης ή προσωρινής απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες και σε περίπτωση τρίτης τελεσίδικης καταδίκης για το ίδιο αδίκημα, επιβάλλεται οριστική ανάκληση, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.2. Αν για τα αδικήματα αυτά εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προηγουμένως θα προσκομίσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση αυτή επίσημο αντίγραφο της αθωωτικής του Δικαστηρίου Απόφασης.3. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του Περιφερειάρχη εκτελούνται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια.4. Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα της επιχείρησης με οποιονδήποτε τρόπο, η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ισχύει και κατά του νέου φορέα.5. Επί τελεσιδικίας της υπόθεσης, κατά τις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, οι Προϊστάμενοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις καταδικαστικές αποφάσεις υποβάλλουν, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης, αντίγραφο στο αρμόδιο για την επιβολή των πρόσθετων διοικητικών μέτρων της παραγράφου 1 όργανο.6. Στην περίπτωση που προβλέπεται η επιβολή μόνο διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, εάν μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών επιβληθούν στον ίδιο παραβάτη συνολικά πρόστιμα ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Εάν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών επιβληθούν συνολικά πρόστιμα ύψους άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την οριστική ανάκληση, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας ή την οριστική απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 14: Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Πρόστιμα μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.2. Αν τα πρόστιμα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.3. Περίληψη των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα που εξέδωσε την πράξη εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 15: Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α`) και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001, στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 
0 σχόλια.