Αγορανομικός Κώδικας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 16: Διοικητική και Δικαστική Προσφυγή

1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της.2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διαμέσου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.3. Η απόφαση του Υπουργού υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου τέλεσης της παράβασης, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου.4. Εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, ο προσφεύγων υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία το οικείο αποδεικτικό κατάθεσης του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου για το εμπρόθεσμο της προσφυγής.5. Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή ασκηθεί αυτή εκπρόθεσμα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κινούν τις διαδικασίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση ολόκληρου του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α`).6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υποχρέου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 18: Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις

1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.2. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το Ν.Δ. 136/1946, β) ο ν. 3668/2008, γ) το άρθρο 15 του ν. 802/1978.4. Έως την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν η Α.Δ. 7/2009 με τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.Δ. 136/1946.5. Το αυτοτελές τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα που συστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3668/2008 της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετατρέπεται σε τμήμα και μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και θέσεων στην Υπηρεσία Ελέγχου Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το προσωπικό που υπηρετεί στο εν λόγω τμήμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, μισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το αυτοτελές τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα εννοείται εφεξής το τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα της Υπηρεσίας Ελέγχου Αγοράς.
 
0 σχόλια.