Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 1: Σκοπός – Αρμοδιότητες

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει τις γενικές αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των παρ.2 και 3 του παρόντος.2. Αρμοδιότητες:(α) Η χάραξη της ναυτιλιακής πολιτικής με σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση όλων των κλάδων της εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και τη ναυτική εργασία, καθώς και η προστασία του φυσικού και θαλασσίου περιβάλλοντος, η σχεδίαση και εφαρμογή της ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα.(β) Η χάραξη της λιμενικής πολιτικής, η εποπτεία των λιμενικών υποδομών κάθε λειτουργικής μορφής και η προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της χώρας.(γ) Η εποπτεία της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος. 3. Διάρθρωση:(α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανήκουν οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου, η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών, η οποία ιδρύεται δια του παρόντος και προέρχεται από την τροποποίηση και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα.(β) Οι επιμέρους αρμοδιότητες και οργάνωση των ανωτέρω τμημάτων και μονάδων του Υπουργείου, θα καθορισθούν με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο άνω Π.Δ θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ασκούμενες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος. Με το ίδιο Π.Δ. δύνανται να ιδρύονται νέες διοικητικές μονάδες, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται οι ήδη υπάρχουσες και να ανακατανέμονται ή να μεταβάλλονται οι αρμοδιότητές τους, πλην των θεμάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας εκείνων που ρυθμίζονται διαφορετικά με το παρόν.Με τον ίδιο Οργανισμό δύναται να προβλεφθεί η σύσταση Υπηρεσίας Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και Διεύθυνσης Tεχνικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητα της τελευταίας την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και την κατασκευή των κτιριακών έργων που αφορούν στην ανέγερση, επέκταση, συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. Στις σχετικές διατάξεις πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην οργανωτική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής, τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτής.(γ) Μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και πολιτικοί υπάλληλοι δύνανται να καλύπτουν οργανικές θέσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και των Γενικών Γραμματειών που ανήκουν σ’ αυτό, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου.
 
21 σχόλια.
 

Άρθρο 2: Εποπτευόμενοι φορείς

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εποπτεύει μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών, για όλα τα θέματα διοίκησης, λειτουργίας και ανάπτυξης τους ακόλουθους φορείς του Δημοσίου: α) Τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. β) Τα Λιμενικά Ταμεία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου γ) Τον Οίκο Ναύτου δ) Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος ε) Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας στ) Το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας ζ) Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 29 του παρόντος.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 3: Απολογισμός – Προγραμματισμός έργου

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, οι Γενικές Γραμματείες και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό ετήσιο προγραμματισμό δράσης για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, οι Γενικές Γραμματείες και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό απολογισμό δράσης για το προηγούμενο έτος. Ο προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσης του Λιμενικού Σώματος καταρτίζεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 4: Χορηγίες

1. Για τη στήριξη και την ενίσχυση της αποστολής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και των εποπτευόμενων φορέων, είναι δυνατή η χρηματοδότησή του από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άνευ οποιουδήποτε, άμεσου ή έμμεσου, ανταλλάγματος ή αντισταθμίσματος. Με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου αναρτάται στο διαδίκτυο το ετήσιο πρόγραμμα αναγκών συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή. Ο χρηματοδότης επιλέγει το έργο ή τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ενισχύσει και το γνωστοποιεί εγγράφως στο Υπουργείο, το οποίο οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πέραν των 20 ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να δηλώσει την αποδοχή ή μη της χορηγίας. Σε περίπτωση αποδοχής, ο χρηματοδότης αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων για την πραγματοποίηση της χορηγίας διαδικασιών.2. Μεταξύ του χρηματοδότη και του Υπουργείου υπογράφεται σύμβαση, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους υλοποίησης της χορηγίας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρότυπο σχέδιο συμβάσεως και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.3. Για τα χορηγούμενα ποσά έχουν εφαρμογή οι σχετικές περί χορηγιών διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 5: Νομικός Χαρακτήρας Λιμενικού Σώματος

1. Το Λιμενικό Σώμα ανήκει στην οργανωτική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συμβάλλει, κατά την ειδικότερη αποστολή του, στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού. 2. Το Λιμενικό Σώμα είναι ένοπλο Σώμα, στρατιωτικώς οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού σύμφωνα με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα άλλα ένοπλα Σώματα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από το νόμο, καθώς και οι διατάξεις του αρ. 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α). 3. Στις διεθνείς σχέσεις του Λιμενικού Σώματος χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος “Hellenic Coast Guard”.
 
4 σχόλια.