Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 46 : Λοιπές Ρυθμίσεις

1. Η εταιρία έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της όλων των βαθμίδων που θα προσληφθούν, σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στον Οργανισμό και σε άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις.2. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν στο 49% του μετοχικού κεφαλαίου μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει, με το 1/3 των μελών του ΔΣ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από το 51% του Ελληνικού Δημοσίου3. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών κατόπιν γνώμης των διοικήσεων των Οργανισμών Λιμένος στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.
 
15 σχόλια.
 

Άρθρο 47 : Μετατροπή Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε Ανώνυμη Εταιρεία του Ν. 2932/2001 και συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.2. Το καταστατικό της Εταιρείας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα νόμο, το ν. 2932/2001 ΦΕΚ (Α 145/29.6.2001), τον κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.3. Ως Εταιρεία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α 144) περί ΔΕΚΟ, όπως κάθε φορά ισχύουν και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.. 86/2003 (ΦΕΚ Α΄ -80) «Περί Διασπάσεως του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας», συγχωνεύονται στην πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία.5. Το σύνολο των θεμάτων που ανακύπτουν από την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ευβοίας σε Ανώνυμη Εταιρία και τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων της παρ. 4 του παρόντος, ρυθμίζονται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001,όπως τροποποιηθέν ισχύει.6. α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της μετατροπής και της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τα εδάφια α΄,β΄,γ΄,δ΄,ε΄ και στ΄ της παρ.10 του άρθρου 4 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
6 σχόλια.
 

Άρθρο 48 : Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος

1. Συνιστάται Διϋπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη διαμόρφωση συνολικού σχεδίου για την επίλυση των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συστήνεται μη αμειβόμενη συμβουλευτική επιτροπή από τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους που εκπροσωπούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα φορέων, εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, της ΟΛΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ για την εξέταση και διατύπωση προτάσεων επί του συνόλου των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εν γένει ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος.3. Με όμοια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης και αφού προηγηθεί διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Με τον ως άνω Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, καθώς και με τις επιτρεπόμενες σε αυτήν δραστηριότητες, είτε για μέρος είτε για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής του Περάματος. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισμός κατόπιν πρότασης του αρμόδιου φορέα διαχείρισης.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 49 : Διατηρούμενες – Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 9, 11, 12, 13, 16 έως 20, 22 και 25 του ν. 3922/2011 παραμένουν σε ισχύ. Ομοίως, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 14 εκτός των παραγράφων 1α και β που καταργούνται, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21, η παράγραφος 8 του άρθρου 23 και η παράγραφος 1α του άρθρου 24 του ν. 3922/2011.2. Από το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος τα άρθρα 1, 3, 4, και 15 του ν. 3922/2011 καταργούνται. Ομοίως, καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1α και β του άρθρου 14, της παραγράφου 3 του άρθρου 21, του άρθρου 23 εκτός της παραγράφου 8 που παραμένει σε ισχύ και των παραγράφων 1 β και 2 του άρθρου 24.3. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 5, 6, 7, 8 και 10 του ν. 3922/2011 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.4. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 141 του ν. δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261) καταργείται.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 50 : Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως ισχύει, λογαριασμός, που τηρούσαν τα Λιμενικά Ταμεία για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλήλων τους, διατηρείται μετά τη μετατροπή τους σε Α.Ε. και εφαρμόζεται, όπως ισχύει κάθε φορά, και μέχρι την αποχώρηση όλων των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπαλλήλων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως. 2. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, ως και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών που αφορούν στο Λιµενικό Ταµείο που μετατρέπεται καθώς και αυτά που καταργούνται, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε Α.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο ή δεν αντίκεινται σε αυτόν ή στον Κ.Ν. 2190/1920. 3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή», νοείται εφεξής «Λιμενικό Σώμα».
 
0 σχόλια.