Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 11: Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Τροποποιήσεις του Ν. 3622/2007)

1. α. Στο άρθρο 2 του ν. 3622/2007 (Α’ 281) προστίθεται νέα παράγραφος 13 ως ακολούθως:«13. Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα : Κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μεικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του λιμένα». β. Οι υφιστάμενες παράγραφοι 13, 14 και 15 του άρθρου 2 του ν. 3622/2007 αναριθμούνται σε παραγράφους 14, 15 και 16 αντίστοιχα. 2. Οι παράγραφοι 14 και 15 του άρθρου 2 του ν. 3622/2007, όπως αναριθμήθηκαν με την παρ. 1β του παρόντος άρθρου, αντικαθίστανται ως ακολούθως:«14. Συντονιστικό Κέντρο: Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.15. Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας : Το Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος, το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Λήψης Αναφορών Ασφάλειας και ενημέρωσης των υπευθύνων ασφάλειας λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων, πλοίων και εταιρειών για τις μεταβολές των επιπέδων ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης λειτουργεί ως σημείο επαφής με τα πλοία σύμφωνα με τον κανόνα 7 του κεφαλαίου ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS και με τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων, των εταιρειών τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4.16 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS». 3. Στο άρθρο 2 του ν. 3622/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως ακολούθως:«17. Συντονιστική Αρχή Λιμένων : Η συντονιστική Αρχή για θέματα ασφάλειας των λιμένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ». 4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:«1. Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπει ο νόμος αυτός. Ειδικότερα:(α) Το Συντονιστικό Κέντρο ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος και λειτουργεί ως σημείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα κράτη που έχουν συμβληθεί στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74) και έχουν κυρώσει τις τροποποιήσεις της Διεθνούς αυτής Σύμβασης που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης στις 12 Δεκεμβρίου 2002 προκειμένου να διευκολύνει, παρακολουθεί και ενημερώνει αυτούς, όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που προβλέπονται στον Κανονισμό 725/2004/ΕΚ. Επιπρόσθετα, έχει ως αποστολή τη διευκρίνιση, την παρακολούθηση, τη λήψη, τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων.(β) Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος και επικουρεί τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος. 2 α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται, κατά περιοχή ευθύνης κάθε Λιμενικής Αρχής, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπόχρεων λιμένων αρμοδιότητάς της, μια Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένα από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και για την εφαρμογή του. Επίσης, εισηγείται τον ορισμό του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμένα και του αναπληρωτή του. β. Η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα απαρτίζεται από : α) τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο της οικείας Αστυνομικής Αρχής, γ) έναν εκπρόσωπο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, δ) έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ε) τους κατά το άρθρο 9 οριζόμενους υπεύθυνους ασφάλειας των υπόχρεων εφαρμογής του Κανονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε λιμένα και που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Αρχής μόνο για τα θέματα του συγκεκριμένου λιμένα που κατά περίπτωση απασχολούν την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, ως τακτικά μέλη. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη που, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη, καθώς και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και ο αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον κάθε υπόχρεο λιμένα.Σε περίπτωση ύπαρξης λιμενικών εγκαταστάσεων δημόσιου χαρακτήρα στο λιμένα, ορίζονται ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειάς τους και των αναπληρωτών τους αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα ορισμού του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμένα και του αναπληρωτή του δεν δύναται να είναι μικρότερο του έτους.Στις συνεδριάσεις της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα δύνανται να συμμετέχουν άνευ ψήφου οι υπεύθυνοι ασφάλειας των τμημάτων του λιμένα και των παρακείμενων περιοχών του που επηρεάζουν την ασφάλεια του, όπως αυτές έχουν καθορισθεί βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης ασφαλείας του λιμένα. γ. Δεν απαιτείται συγκρότηση Αρχής Ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειας του προκύψει ότι τα όρια του καλύπτονται από τα όρια της μιας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης». 5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007 καταργείται, οι δε παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, και 9 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως. 6. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:«1 α. Οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπό ελληνική σημαία πλοίων και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων της Επικράτειας ορίζουν Υπεύθυνους Ασφάλειας για την εταιρεία, το πλοίο και τη λιμενική εγκατάσταση, αντιστοίχως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε έγγραφες συμφωνίες είτε μεταξύ του κυρίου των λιμενικών εγκαταστάσεων και του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτών είτε μεταξύ του τελευταίου και τρίτου (υπομισθωτή). β. Οι ανωτέρω φορείς έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των πλοίων τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων τους, τη σύνταξη και εφαρμογή των απορρεόντων από την αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται. γ. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των λιμένων τους, τη σύνταξη των σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμένων που διαχειρίζονται. δ. Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις και τα σχέδια ασφάλειας λιμένων, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, δεν έχουν καταρτιστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αυτές πραγματοποιούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών και με δαπάνες των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Η σχετική δαπάνη εγγράφεται υποχρεωτικά στους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών. ε. Κάθε φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης ή εν απουσία του ο κύριος παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα, όπως καθορίσθηκαν βάσει των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιμένα, ορίζουν υπεύθυνους ασφάλειας για τα τμήματα και τις περιοχές αντίστοιχα και εφαρμόζουν με δικούς τους πόρους και μέσα τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στα τμήματα και στις περιοχές αυτές, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου ασφάλειας.Οι επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενοι σε χώρους των τμημάτων του λιμένα φορείς, συμπεριλαμβανόμενων και των διαχειριστών των εξυπηρετούμενων σε αυτά πλοίων, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους, με δικούς τους πόρους και μέσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου». «3 α. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, λιμενικών εγκαταστάσεων, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα και σε παρακείμενες αυτού περιοχές που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του, μπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, την άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι έλεγχοι προσώπων, αποσκευών και φορτίων, οι έλεγχοι πρόσβασης και η επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, τμημάτων λιμένα, παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του και χώρων τους.β. Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων απαιτείται η έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως από την οικεία Λιμενική Αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού». 7. Το άρθρο 7 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 7Αξιολογήσεις ασφάλειας1. Για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του παρόντος, εκπονούνται μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας (Α.Ο.Α.). Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εκπόνησης μελετών αξιολογήσεων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω μελετών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS, όσον αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο παράρτημα Ι της Οδηγίας όσον αφορά στους λιμένες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το παράρτημα Ι της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.2. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των διάφορων τμημάτων κάθε λιμένα, καθώς και των παρακείμενων περιοχών του, εάν οι περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του. Επίσης λαμβάνουν υπ’ όψιν τις εγκεκριμένες αξιολογήσεις ασφάλειας των επί μέρους λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του εν λόγω λιμένα. Στη περίπτωση που από την αξιολόγηση ασφάλειας λιμένα, εντός του οποίου βρίσκεται μια μόνο υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση, προκύψει ότι τα όριά του καλύπτονται από τα όρια της λιμενικής εγκατάστασης αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού.3. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν εισηγήσεως της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται να έχει συγκροτηθεί, καθώς και γνώμης της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». 8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:«1. Βάσει των πορισμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας του προηγούμενου άρθρου, εκπονούνται σχέδια ασφάλειας, για τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τουλάχιστον οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9.2 του μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS σε ό,τι αφορά στα πλοία, στις παραγράφους 16.3 και 16.8 του μέρους Β΄ του ίδιου Κώδικα σε ό,τι αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας σε ό,τι αφορά στους λιμένες. Δεν απαιτείται κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειας του προκύψει ότι τα όρια του καλύπτονται από τα όρια της μιας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης στον Κανονισμό λιμενικής εγκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.2. Τα σχέδια ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τμημάτων αυτού, ενσωματώνουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του και αναπτύσσονται από Α.Ο.Α. Για καθένα από τα επίπεδα ασφάλειας, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα προσδιορίζουν: α) τις ακολουθητέες διαδικασίες, β) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και γ) τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.Εφόσον και καθ΄ ο μέρος απαιτείται, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας, που εφαρμόζονται στους επιβάτες και στα οχήματα που πρόκειται να επιβιβασθούν σε επιβατηγά − οχηματαγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ) πλοία, εσωτερικών ή διεθνών γραμμών. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μη παρακωλύεται, κατά το δυνατόν, η ροή της εργασίας». 9. Το άρθρο 9 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 9Ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας 1. Για κάθε υπόχρεο ελληνικό πλοίο ορίζονται από τον φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσής του, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας (ΥΑΕ) και ο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (ΑΑΠ), ως και οι αναπληρωτές αυτών. Για κάθε υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση της χώρας, προτείνεται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), ως και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις. Για κάθε υπόχρεο λιμένα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα (ΥΑΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007.2. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας πλοίων, διαχειριστριών εταιρειών τους και λιμενικών εγκαταστάσεων εφαρμόζουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την ευθύνη για την ανασκόπηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας κατ΄ έτος και την αναθεώρηση τους, οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο. Οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) λειτουργούν ως σημεία επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένων». 10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:«2. Η εκπαίδευση των ΑΑΠ και των πληρωμάτων των πλοίων, των ΥΑΛΕ και του προσωπικού ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ΥΑΕ διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι παρέχουν την προβλεπόμενη στις παραγράφους 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 18.1, 18.2 & 18.3 του μέρους Β του Κώδικα ISPS εκπαίδευση». 11. Η παράγραφος Α.1.β του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούμενη έγγραφη σύσταση του τελευταίου προς το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης για συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισμού και του Κώδικα ISPS. Ειδικά για την αναστολή λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν εποπτεύονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαιτείται επιπροσθέτως και η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας διοικητικής αρχής που τις εποπτεύει.Με όμοια απόφαση παύει να ισχύει η εν λόγω αναστολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι: αα) οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την έκδοση της σχετικής απόφασης έχουν εκλείψει και η λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης μπορεί να συνεχισθεί, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της ή την ασφάλεια των πλοίων που βρίσκονται εντός αυτής και ββ) έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος, καθώς και όλα τα έξοδα που προέκυψαν από το διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος». 12. Στο τέλος του στοιχείου Α του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:«3. α) Όταν η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τους αναφερόμενους στη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του με έκθεσή της ενημερώνει στη περίπτωση δημόσιων φορέων τον εποπτεύοντα τους φορείς αυτούς Υπουργό, ο οποίος προβαίνει στο πειθαρχικό έλεγχο της Διοίκησής τους, ενώ στη περίπτωση μη δημόσιων φορέων την οικεία Λιμενική Αρχή, η οποία προβαίνει στην επιβολή διοικητικού προστίμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.δ.187/1973 (ΚΔΝΔ).β) Σε περίπτωση που η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει ότι δραστηριοποιούμενος οικονομικά σε τμήμα υπόχρεου λιμένα ή παρακείμενης περιοχής που έχει επίπτωση στην ασφάλεια του, φορέας δεν εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους, αφού προβεί σε έγγραφη σύσταση προς το φορέα αυτό για συμμόρφωση του εντός εύλογης προθεσμίας, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρμόδια Αρχή ή φορέα αδειοδότησής της δραστηριοποίησης του , ο οποίος υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ της σχετικής άδειας, για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται». 13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 3622/2007 καταργείται.
 
18 σχόλια.
 

Άρθρο 12: Καταμέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού

1. α. Για πλοία, τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού, για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 973/71 (ΦEK 194Α /1971) όπως αυτός ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 1373/83 (ΦΕΚ 92Α /1983) όπως αυτός ισχύει, πέραν της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ν.Δ. 973/71, θα υπολογίζεται και θα πιστοποιείται καταλλήλως και η ολική χωρητικότητα (GT) με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2014.β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού, η διαδικασία διενέργειας της καταμέτρησης και πιστοποίησης της ολικής χωρητικότητας (GT) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.γ. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής χωρητικότητας τους (ΚΟΧ). 2. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αλιευτικά σκάφη στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86, όπως έχει κάθε φορά τροποποιηθεί και ισχύει.
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 13: Επιθεώρηση πλοίων

1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 345/2000 (298 Α’) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:«9. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ιδιωτών, των οποίων η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειας τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού, σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις». 2. α) Στην παρ. 1.2 του άρθρου 3 του ΠΔ 345/2000 προστίθεται στοιχείο 1.2.5. ως εξής:«1.2.5. Για αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) του πλοίου, επιθεωρητής τηλεπικοινωνιακού τομέα σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.4, ο οποίος έχει γνώση των σχετικών κανονισμών, των τεχνικών χαρακτηριστικών, των σχετικών κανόνων και κανονισμών εγκατάστασης και χειρισμού του συστήματος AIS, μετά από σύμφωνη γνώμη και οδηγίες του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.)».β) Τα στοιχεία 1.2.5 έως 1.2.11 αναριθμούνται σε 1.2.6 έως 1.2.12 αντιστοίχως. 3. Στο τέλος του στοιχείου i της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του πρώτου άρθρου του π.δ. 38/2011 (ΦΕΚ 96 Α’) προστίθενται οι λέξεις :«καθώς και στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του ΒΔ 36/67 (Α΄9/67), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 4. Οι αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των πλοίων δύνανται να διενεργούνται και από επιθεωρητές τηλεπικοινωνιακού τομέα-μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων. 5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την πιστοποίησή τους ως ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων πλοίων στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74, ΚΕΦ ΙΧ και ΧΙ-2), του Διεθνούς Κώδικα ασφαλούς διαχείρισης (Κώδικας ISM) και του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS).Με όμοια απόφαση συγκροτείται ομάδα εργασίας για την εκπόνηση εγχειριδίου επιθεώρησης σύμφωνα με τους Κώδικες ISM και ISPS. 6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ρυθμίζονται θέματα ελαχίστων κριτηρίων προσόντων επιθεωρητών και ελεγκτών σχεδίων ή/και μελετών των Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΠ) και Μελετών – Κατασκευών (ΔΜΚ) του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης των ανωτέρω προσώπων.
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις σχετικές με την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή

1. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3482/2006 (Α’ 163) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Κάθε «πρόσωπο», σύμφωνα με τον ορισμό του Πρωτοκόλλου, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια «πετρέλαιο» μεταφερόμενο με πλοία σε συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1(α) και (β) του Πρωτοκόλλου, οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία, στο λογαριασμό που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα, συνεισφορά στο «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου», σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Πρωτοκόλλου». «3. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στην σύμβαση «πρόσωπο» σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη συνέχεια εμβάζονται στο Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο λογαριασμό του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου». Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». 2. α. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου τρίτου του ν. 1638/1986 (Α΄ 108), αντικαθίστανται ως εξής : «1. Κάθε «πρόσωπο», σύμφωνα με τον ορισμό της σύμβασης, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια «πετρελαιοειδή» μεταφερόμενα με πλοία σε ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο, οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία, στο λογαριασμό που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα, συνεισφορά στο «Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του «Κεφαλαίου», σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της σύμβασης». «4. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στην σύμβαση «πρόσωπο» σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη συνέχεια εμβάζονται στο Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο λογαριασμό του «Κεφαλαίου». Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». β. Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του ν. 1638/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 747/Φ183507/87/29-04-1987 ΚΥΑ (Β’ 226).
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3393/2005

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου τρίτου του ν.3393/2005 (Α΄ 242) αντικαθίστανται ως ακολούθως:“1. α) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της «Σύμβασης» και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, εφαρμόζονται σε πλοία υπό ελληνική σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1000 (GT), ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν και του τρόπου καταμέτρησης τους, καθώς και σε πλοία υπό ξένη σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ) πάνω από 1000 (GT), που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που προσδιορίζει το άρθρο 2 της «Σύμβασης».β) Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013 για τα πλοία υπό ελληνική σημαία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α’ 194) για την εφαρμογή της «Σύμβασης», η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στο πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής τους χωρητικότητας.2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, στα υπό ελληνική σημαία πλοία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού, ολικής χωρητικότητας (ο.χ) μικρότερης των 1000(gt)”. 2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης, αρχίζει ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
0 σχόλια.