Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 16: Βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών

1. Ως βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή ως πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών ορίζεται κάθε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας (ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδίων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών, φύλαξη). 2. Κάθε βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών εφοδιάζεται με άδεια από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υδατοκαλλιεργητή και έγκριση της αρμόδιας για θέματα αλιείας υπηρεσίας που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, είτε πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται στη θάλασσα είτε πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς). Η άδεια θεωρείται από την αρμόδια αρχή στο τέλος κάθε πενταετίας. Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει διπλότυπο είσπραξης τέλους υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ευρώ. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια για το χαρακτηρισμό σκάφους ή πλωτού ναυπηγήματος ως βοηθητικού υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση άδειας και για την οργανική σύνθεση πληρωμάτων. 4. Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον έτη άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών ή/και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων. 5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.1740/1987 (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2040/1992 (Α΄ 70) και ισχύει. 6. Η άδεια βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή του πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος για το βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή το πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών δεν συμμορφώθηκε καθ’ υποτροπή με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που παρέβη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Μετά το πέρας ενός (1) έτους από την ανάκληση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας. 7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα βοηθητικά σκάφη και τα πλωτά ναυπηγήματα συνεχίζουν να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 17 : Ναυτολόγηση

1. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε ισχύ αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δύνανται να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ή του διαχειριστή ή του εκπροσώπου ή του πράκτορα του πλοίου και Έλληνα ναυτικού για ναυτολόγηση σε θέση κατώτερου πληρώματος και να συμφωνούνται ο μισθός, τυχόν λοιπές αποδοχές και οι όροι εργασίας του σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 3000 κοχ νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄) ή σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας. 2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για όσους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απογράφονται ως ναυτικοί ή για όσους έχουν διαγραφεί και επαναπογράφονται, καθώς και για τους ήδη απογεγραμμένους ναυτικούς. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3569/ 2007, εφαρμόζονται ανάλογα μόνο για τους ναυτικούς που ναυτολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 3000 κοχ νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/ 53 (ΦΕΚ 317 Α’) και σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ. 4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται το ύψος του μισθού, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές πλοιοκτήτη και ναυτικού στο ΝΑΤ, υπέρ ΝΑΤ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, Εστίας Ναυτικών, των ναυτικών που ναυτολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Από την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται ο καθορισμός του ύψους της σύνταξης των ναυτικών που έχουν ήδη θαλάσσια υπηρεσία, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη ο ευνοϊκότερος μισθός που κατεβλήθη και επί του οποίου εισπράχθηκαν εισφορές σε χρονικό διάστημα 48 μηνών εντός της τελευταίας δεκαετίας.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 18: Μητρώο Ενεργών Ναυτικών

α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών». «Ενεργός» θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ μήνες υπηρεσίας επί πλοίου κατά τα τελευταία τρία έτη. Το Μητρώο περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις.β. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του Μητρώου, η διαδικασία και ο χρόνος ενημέρωσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 19: Παράταση θητείας επίκουρων καθηγητών

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄ ), προστίθεται στοιχείο γ’, ως ακολούθως:«(γ) Κατά το χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας έως την έκδοση της πράξεως μονιμοποιήσεως των αιτούντων ή τυχόν απορρίψεως της αιτήσεώς τους για μονιμοποίηση, θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία τους, με όλες τις νόμιμες συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση μονιμοποιήσεώς τους εντός της δίμηνης προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσεως, η μονιμοποίηση ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υποβληθείσα αίτηση κριθεί αρνητικά από το Εκλεκτορικό Σώμα, η θητεία του κρινόμενου παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού για την απόρριψη της αιτήσεως. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για μονιμοποίηση, η θητεία θεωρείται ότι παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της ως άνω δίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της αιτήσεως, εκδιδομένης περί αυτού σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κρίση περί μονιμοποίησης ή μη των αιτούντων διενεργείται εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους και πάντως όχι πέραν ενός ημερολογιακού έτους από τη λήξη αυτής». 2. Τα στοιχεία γ, δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε δ, ε, στ και ζ αντίστοιχα.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 20: Εκπαιδευτικά Ταξίδια σπουδαστών ΑΕΝ

1. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν για κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως σημαίας, το οποίο διαχειρίζονται κατ’ ελάχιστον έναν σπουδαστή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησής του επί πλοίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό Σπουδών.2. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται κατάπτωση ποινικής ρήτρας σε βάρος της εταιρίας, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) Ευρώ, υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παραβάσεως, δύναται να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 27/1975, όπως ισχύει.
 
3 σχόλια.