Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 41 : Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων

1. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης βιωσιμότητας της παρ. 8 του άρθρου 35 του παρόντος και την εκπόνηση μελέτης των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών κάθε λιμένα από τη Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης των Δικτύων της παρ. 1 του άρθρου 35 ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Διαχείρισης των λοιπόν λιμένων, το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στις απαιτούμενες για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών για την ανάληψη μέρους ή όλων των εμπορικών λιμενικών δραστηριοτήτων ενός λιμένα. 2. Η επιλογή του ιδιώτη επενδυτή προκύπτει στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία προκηρύσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή και διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το αντίστοιχο Δίκτυο Λιμένων της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος για τα έργα των λιμένων του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α’ 40/1.3.1999) και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001), ενώ για τους λοιπούς λιμένες ο αντίστοιχος Φορέας Διαχείρισης. Ως Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση των πιο πάνω συμβάσεων ορίζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου . 3. Το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, πέρα από το ελάχιστο περιεχόμενο που απαιτείται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, προσδιορίζεται ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης της παρ. 1 του παρόντος που εκπονείται από τους Φορείς Διαχείρισης των λιμένων και το σχέδιο αυτής αποτελεί παράρτημα της σχετικής προκήρυξης. 4. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας επί του λιμένος και των λιμενικών ζωνών.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 42: Ζητήματα λιμενικών υποδομών

Το άρθρο 211 του Ν.4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 211. Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων. 1. Η τοποθέτηση, από φορείς διοίκησης λιμένων ή από φορείς στους οποίους παραχωρείται ή εκμισθώνεται χώρος του αιγιαλού ή της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, προστατευτικών διχτυών (πλωτών φραγμάτων), κατά τις διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18) για την προστασία των ακτών και των λουομένων από θαλάσσια ρύπανση (συ¬στήματα περισυλλογής και συγκράτησης απορριμμάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκατα¬στάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, επιτρέπεται για εποχική χρήση με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθμένα. 2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 43: Ίδρυση της εταιρίας «Πλοηγική Α.Ε.»

1. Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών» και διακριτικό τίτλο «Πλοηγική Α.Ε.», με σκοπό την παροχή του συνόλου των πλοηγικών υπηρεσιών στους εμπορικούς λιμένες της χώρας, τις οποίες σήμερα παρέχει η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.2. Στην εταιρία το Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει αποκλειστικά για διάρκεια μιας δεκαετίας, δυνάμενη να παραταθεί με νόμο, την εκτέλεση των πλοηγικών υπηρεσιών σύμφωνα με το εγκριθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο, όπως αυτό μπορεί να τροποποιηθεί και εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.3. Στην ως άνω εταιρία εισφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως μετοχικό κεφάλαιο το σύνολο του εξοπλισμού της και μέρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας του άρθρου 19 του ν. 3142/1955 (ΦΕΚ Α΄43) που δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €). Κατά την κατάργηση της Πλοηγικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του επόμενου άρθρου εισφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο το υπόλοιπο ποσό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας ως αυτό θα έχει διαμορφωθεί έως τότε. Το σύνολο των μετοχών περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.4. Το καταστατικό της εταιρίας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 37 Α’).
 
69 σχόλια.
 

Άρθρο 44: Έναρξη Δραστηριοτήτων της εταιρίας «Πλοηγική Α.Ε.»

1. Το πρώτο ΔΣ της εταιρίας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εκπονεί Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρίας που περιλαμβάνει αναλυτικά την δραστηριότητά της στο σύνολο του λιμενικού συστήματος της Χώρας, τον Οργανισμό Προσωπικού και Οικονομικό Προϋπολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη στοιχείο που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις του ν. 3429/2005 (314 Α’) . Το ανωτέρω Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων και σε κάθε περίπτωση εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η Διεύθυνση της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, διατηρουμένου του Τμήματος …………..……., υπαγομένου στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών του Υπουργείου αυτού, δια του οποίου θα ασκείται εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρίας ως προς την παροχή πλοηγικών υπηρεσιών στους ελληνικούς λιμένες, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.3. α. Από την κατάργηση της δημόσιας υπηρεσίας το υπηρετούν προσωπικό των κατηγοριών Πλοηγών, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, Ναυτών, Εκτάκτων Κυβερνητών και Εκτάκτων Μηχανοδηγών απολύεται και προσλαμβάνεται από την ιδρυθείσα εταιρία του προηγουμένου άρθρου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε αντίστοιχη θέση που κατείχε στην Πλοηγική Υπηρεσία.β. Το μισθολογικό σύστημα της εταιρίας ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.γ. Το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης πριν την ανωτέρω μετατροπή και όλη η εφεξής υπηρεσία του στην α.ε. από τη σύστασή της θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην Πλοηγική Υπηρεσία.4. Εφόσον οποιοσδήποτε υπάλληλος από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επιθυμεί την πρόσληψη του από την εταιρία τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α’/12-11-2012).
 
20 σχόλια.
 

Άρθρο 45 : Παραχώρηση Μετοχών

1. Εντός της πρώτης οικονομικής χρήσης της εταιρίας θα εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη για την παραχώρηση μετοχών που εκπροσωπούν το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στο προσωπικό που προέρχεται από την καταργηθείσα δημόσια υπηρεσία. Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβει ο κάθε εργαζόμενος θα καθορισθεί κατά τρόπο αντικειμενικό στην άνω οικονομοτεχνική μελέτη με βάση την κατεχόμενη θέση, το χρόνο προϋπηρεσίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα καθορισθεί από τη μελέτη.2. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν στο προσωπικό ως πρόσθετο αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία, χωρίς καμία επιβάρυνσή του.
 
15 σχόλια.