ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
some_text
some_text
some_text

ΤΜΗΜΑ Α: Κατάρτιση

1.Εισαγωγή Το παρόν σχέδιο δράσης αφορά το άρθρο 19 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), σχετικά με την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, με το οποίο η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται με το άρθρο 5 και το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Επίσης, αφορά κάθε άλλο άρθρο του ν.4036/2012, στο οποίο γίνεται μνεία του πιστοποιητικού που χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης. Το παρόν σχέδιο δράσης εφαρμόζεται στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το σχέδιο δράσης για την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων αφορά τις παρακάτω απαιτούμενες δράσεις: Α. Κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Β. Κατάρτιση των διανομέων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και Γ. Κατάρτιση των απασχολούμενων στην παροχή συμβουλών  για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Δ. Χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων 2. Υπάρχουσα κατάσταση Η υπάρχουσα κατάσταση αναλύεται στον παρακάτω πίνακα με αντιστοίχηση στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η κατάρτιση έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο σκοπό της. 3. Στόχοι Εθνικού Σχεδίου Δράσης στην κατάρτιση 3.1. Επαγγελματίες χρήστες Πρώτος στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η θέσπιση συστήματος κατάρτισης στο οποίο να έχουν πρόσβαση οι επαγγελματίες χρήστες. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τη δεσμευτική προθεσμία για την κατοχή πιστοποιητικού σε συνδυασμό με την έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων από σημαντικό ποσοστό των χρηστών γεωργικών φαρμάκων, η έκταση του συστήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να καλύψει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. Η κάλυψη αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2014. Στο νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) υφίσταται η δεσμευτική προθεσμία ότι από 26-11-2015 οι επαγγελματίες χρήστες κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης θα είναι οι μόνοι που θα μπορούν να προμηθεύονται επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων τις 26-11-2015. Ως εκ τούτου, στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης πρέπει να είναι η χορήγηση πιστοποιητικού σε ποσοστό περίπου 33% των χρηστών κατ’ έτος (33% μέσα στο 2013,  33% μέσα στο 2014 και 33% μέσα στο 2015) έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. 3.2. Διανομείς Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κατάρτιση των διανομέων είναι η μέχρι τις 26-11-2013 θέσπιση συστήματος για την συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων με το οποίο θα μπορούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. 3.3. Σύμβουλοι Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κατάρτιση των συμβούλων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι μέχρι τις 26-11-2013: üΚαταγραφή των συμβούλων σε μητρώο όπου θα καταχωρείται ο τίτλος σπουδών τους και η εμπειρία τους στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. üΗ θέσπιση συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού για τους συμβούλους που ο βασικός τίτλος σπουδών τους δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). üΗ θέσπιση συστήματος για την συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων με το οποίο θα μπορούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. 4. Σχεδιασμός συστήματος κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικού: Ο σχεδιασμός του συστήματοςθα βασιστεί στις υπάρχουσες δομές στη χώρα μας, όσον αφορά το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να αποκλείεται η δημιουργία νέων όπου κριθεί απαραίτητο. Ως δομές κατάρτισης είναι οι οργανικές μονάδες που διαθέτουν εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για παροχή κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων. Το σύστημα κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικού στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) ανεξάρτητα υποσυστήματα, ως εξής: Α. Υποσύστημα «Κατάρτιση Εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» Β. Υποσύστημα «Κατάρτιση  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων». Γ. Υποσύστημα «Συμπληρωματική κατάρτιση» Δ. Υποσύστημα «Χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων». Άμεση αναγκαιότητα είναι η λήψη των απαραίτητων διοικητικών μέτρων για τη λειτουργία του υποσυστήματος Β. της κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με προτεραιότητα την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών στις παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας όπου εμφανίζεται αυξημένη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Άμεση αναγκαιότητα επίσης είναι η λήψη των απαραίτητων διοικητικών μέτρων για τη λειτουργία του υποσυστήματος Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. Η κατάρτιση εκπαιδευτών, παρότι πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα, μπορεί να αποτελέσει απαραίτητη νομική προϋπόθεση για τους εκπαιδευτές μόνον ένα έτος μετά την έναρξη εκπαίδευσης των χρηστών γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα της άμεσης λειτουργίας του εν γένει συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και της αναγκαίας συνεχούς βελτίωσής του στη συνέχεια. Το υποσύστημα Γ. της συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων γεωργικών φαρμάκων απαιτείται να τεθεί σε λειτουργία μετά την έναρξη λειτουργίας του εν γένει συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Πίνακας 1. Διάρθρωση συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ) Υποσυστήματα Εκπαιδευτές Υποσύστημα: Κατάρτιση Εκπαιδευτών Ο.Χ.Γ.Φ. Εκπαιδευτές εκπαιδευτών Υποσύστημα: Κατάρτισης Ο.Χ.Γ.Φ. Εκπαιδευτές Υποσύστημα: Συμπληρωματική κατάρτισης διανομέων & συμβούλων Ο.Χ.Γ.Φ. Εκπαιδευτές Υποσύστημα: Χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων  Ο.Χ.Γ.Φ. 5. Υποσύστημα Α.: «Κατάρτιση Εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» 5.1. Σκοπός Το υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι αναγκαίο, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η υψηλού επιστημονικού επιπέδου κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτών) σε όλα τα θέματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των γεωργικών φαρμάκων. 5.2. Γενικές αρχές Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, τηρεί μητρώο των δομών κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο και αναρτά στο διαδίκτυο. Οι δομές δύνανται να παρέχουν κατάρτιση εκπαιδευτών στο σύνολο των θεμάτων του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 ή σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κεφάλαια: Πίνακας 2. Κεφάλαια κατάρτισης εκπαιδευτών – Θεματική διαίρεση παραγράφων παραρτήματος Β του ν.4036/2012 Θεματολογία κεφαλαίων Παράγραφοι : α), β) και μ) του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 Παράγραφοι : γ), στ), ζ), ι) και λ του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 Παράγραφοι : δ), ε) και κ) του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 Παράγραφοι : η) και θ) του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 Στο μητρώο δομών κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων εγγράφονται: Για την εγγραφή τους οι δομές κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων πρέπει να : 5.3. Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτών Για τα κεφάλαια των κινδύνων των γεωργικών φαρμάκων, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και του εξοπλισμού εφαρμογής τα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών πρέπει να περιέχουν διδακτικές ώρες για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Για το κεφάλαιο της γενικής κατάρτισης δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική κατάρτιση. Οι διδακτικές ώρες για κάθε παράγραφο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες ανά κεφάλαιο κατάρτισης όπως αναφέρονται ανωτέρω, όσον αφορά τη θεωρητική κατάρτιση.  Οι διδακτικές ώρες πρακτικής εξάσκησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δύο (2) ώρες σε όλα τα κεφάλαια με την εξαίρεση της υποχρέωσης πρακτικής εξάσκησης στο κεφάλαιο της γενικής κατάρτισης. 5.4. Παροχή βεβαίωσης κατάρτισης εκπαιδευτών Τα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών πρέπει να οδηγούν στην παροχή βεβαίωσης κατάρτισης μετά την επιτυχή παρακολούθηση της κατάρτισης. Η βεβαίωση αναφέρει το χρόνο παρακολούθησης της κατάρτισης, τα κεφάλαια κατάρτισης, έχει πενταετή ισχύ αρχόμενης από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του καταρτισμένου εκπαιδευτή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Α.Φ.Μ.) 5.5. Καταρτιζόμενοι Στο υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνονται δεκτοί για κατάρτιση εκπαιδευτές που έχουν ήδη καταγραφεί στο μητρώο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος κατάρτισης και υποψήφιοι εκπαιδευτές ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ακριβής ημερομηνίες και η διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών. 5.6. Εκπαιδευτικό υλικό Το εκπαιδευτικό υλικό εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.  Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και ακολουθεί την αρχή του «πολλαπλού συγγράμματος». 5.7. Κόστος κατάρτισης εκπαιδευτών Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος εγγραφής των δομών κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012. Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους προς κατάρτιση την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής. 6. Υποσύστημα Β. «Κατάρτιση  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» 6.1. Σκοπός Το υποσύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί το πλέον σημαντικό υποσύστημα, καθώς αφορά : Α. Την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων (αγροτών και ψεκαστών) και Β. Την κατάρτιση των συμβούλων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012. Η έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου υποσυστήματος πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να παράσχει ειδικά στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων τη γνώση σε σειρά θεμάτων που διαπιστώνεται έλλειμμα γνώσης και εφαρμογής ορθών πρακτικών χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η λειτουργία του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των περισσοτέρων από τα υπόλοιπα Εθνικά Σχέδια Δράσης και θα συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων, στην ποιότητα των παραγόμενων φυτικών προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος. 6.2. Γενικές αρχές Η εκπαίδευση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, διενεργείται από δομές στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να υλοποιείται από προγράμματα του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ή όποιου άλλου δημόσιου φορέα δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους. Στον ιδιωτικό τομέα θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα δομή της «μη τυπικής εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα τα πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων. 6.3 Εκπαιδευτικό υλικό Το εκπαιδευτικό υλικό εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.  Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και ακολουθεί την αρχή του «πολλαπλού συγγράμματος». Ενδεικτικά παρακάτω, αναφέρονται οι ενότητες και τα θεματικά πεδία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η κατάρτιση χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά (τα αντικείμενα αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β του ν.4036/2012).  Οι ενότητες κατάρτισης και τα θεματικά πεδία θα διαμορφώνονται ανάλογα με το ρόλο του εκπαιδευόμενου. Θεωρητικήκατάρτιση Τα κύρια πεδία θεωρητικής κατάρτισης επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι: Πρακτικήκατάρτιση Η πρακτική κατάρτιση θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα πεδία: 6.4. Χρονική διάρκεια – μεθοδολογία προγράμματος Η χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τέτοια που να καλύπτεται κατ’ ελάχιστο η θεματολογία του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Η διάρκεια αυτή σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις πενήντα (50) διδακτικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης και επιπλέον δέκα (10) διδακτικές ώρες πρακτικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα μπορεί να έχει ενιαία μορφή ή να χωρίζεται σε θεματικές ενότητες που στο σύνολό τους καλύπτουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α. 6.5. Εκπαιδευτές Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, τηρεί μητρώο εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο και αναρτά στο διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να καταχωρηθούν στο ανωτέρω μητρώο και αναλαμβάνουν  την κατάρτιση στην ορθολογικής χρήση των γεωργικών φαρμάκων από τους παρόχους πρέπει να πληρούν ελάχιστες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα: Α. Βασικός τίτλος σπουδών ίδιος με αυτόν που προβλέπεται από το άρθρο 35, παρ. 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), αφού σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 7 του ιδίου νόμου, οι κάτοχοι των συγκεκριμένων τίτλων σπουδών έχουν την υποχρέωση να παρέχουν αντίστοιχη πληροφόρηση σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων. Β. Κατάρτιση ως εκπαιδευτές ενηλίκων από το κατά το νόμο αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Για τη δυνατότητα άμεσης έναρξης του υποσυστήματος κατάρτισης, η υποχρέωση αυτή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος, με εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων. Γ. Εμπειρία στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποδεικνυόμενη από πενταετή επαγγελματική ενασχόληση με γεωργικά φάρμακα ή εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ολοκληρωμένης γεωργίας ή εργασία σε δημόσιο ή φορέα εποπτευόμενο από το δημόσιο με αρμοδιότητα συναφή προς τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β΄ του ν.4036/2012. Δ. Να διαθέτουν βεβαίωση ή βεβαιώσεις κατάρτισης από δομή ή δομές του υποσυστήματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (βεβαίωση κατάρτισης εκπαιδευτή), οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο  των κεφαλαίων της παραγράφου 5.2. του παρόντος. Η υποχρέωση κατοχής βεβαίωσης κατάρτισης εκπαιδευτή ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη του υποσυστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ακριβείς ημερομηνίες και η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων κατάρτισης εκπαιδευτών από τους εκπαιδευτές. 6.6. Δομές κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Οι δομές της κατάρτισης πρέπει να είναι νομικές οντότητες με καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Οι δομές κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων εγγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων. Στο ίδιο μητρώο καταχωρούνται και ο αριθμός πιστοποιητικού και τα στοιχεία  των καταρτιζομένων ανά δομή κατάρτισης. Οι δομές κατάρτισης οφείλουν να απασχολούν επαρκή αριθμό εκπαιδευτών, που να καλύπτει τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6. του παρόντος και την απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για παροχή κατάρτισης. 6.7. Συμπληρωματική κατάρτιση Η συμπληρωματική κατάρτιση παρέχεται σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων σε όλα τα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012. Τα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης παρέχονται από τις ίδιες δομές που παρέχουν και την αρχική κατάρτιση. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων συμπληρωματικής κατάρτισης δεν πρέπει να ξεπερνά το ήμισυ της ανωτέρω αναφερόμενης στην παράγραφο 5.4 χρονικής διάρκειας της αρχικής κατάρτισης. 6.8. Αξιολόγηση κατάρτισης Η αξιολόγηση της παρεχόμενης κατάρτισης διενεργείται ως εξής: Α. Με αξιολόγηση της κατάρτισης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους, μέσω απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που προκαθορίζονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης. Β. Μέσω του επίσημου προγράμματος ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συγκεκριμένα με τους ελέγχους στους χρήστες των γεωργικών φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης χρήσης γεωργικών φαρμάκων αίρεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το πιστοποιητικό κατάρτισης του επαγγελματία χρήστη και υποχρεούται στην απόκτηση νέου εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να προμηθεύεται φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Γ. Σε περίπτωση επανειλημμένων περιπτώσεων παράνομης χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή παρατυπιών στην κατάρτιση, με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίρεται η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού από δομές κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Για να είναι δυνατή η επανεγγραφή της δομής στο μητρώο απαιτείται η πλήρη αιτιολόγηση των διορθωτικών μέτρων που έλαβε με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης. Δ. Τα ΠΚΠΦ & ΠΕ δύνανται να διενεργούν απροειδοποίητους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης με σκοπό : α) τη διερεύνηση τήρησης του προγράμματος από τον εκπαιδευτή και β) την επιβεβαίωση συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συντάσσεται ειδική έκθεση ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, εισηγούνται σχετικά στη  Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 6.9. Αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση συμβούλων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων Οι σύμβουλοι  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στο π.δ. 109/1989) δύνανται να παρακολουθούν τα προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την αρχική κατάρτιση και τη συμπληρωματική κατάρτιση. 6.10. Κόστος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος εγγραφής των δομών κατάρτισης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012. Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους προς κατάρτιση την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής. 7. Υποσύστημα Γ. «Συμπληρωματικήκατάρτιση διανομέων και συμβούλων γεωργικών φαρμάκων» 7.1. Συμπληρωματική κατάρτιση διανομέων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Η συμπληρωματική κατάρτιση διανομέων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων διενεργείται ανά πενταετία. Καθώς οι διανομείς γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας έχουν τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989), ο οποίος  καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), η πρώτη συμπληρωματική κατάρτιση διανομέων γεωργικών φαρμάκων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου 2016 για όσους διανομείς έχουν αναγγείλει την έναρξη λειτουργίας έως τις 26 Νοεμβρίου 2013. 7.1.1. Δομές συμπληρωματικής κατάρτισης Η συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων γίνεται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή όποιο άλλο δημόσιο φορέα δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους. 7.1.2. Πρόγραμμα συμπληρωματικής κατάρτισης Η συμπληρωματική κατάρτιση διενεργείται από προγράμματα που περιλαμβάνουν επικαιροποιημένες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Η διάρκεια των προγραμμάτων συμπληρωματικής κατάρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) διδακτικές ώρες και να υπολείπεται των έξι (6) διδακτικών ωρών. Οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων συμπληρωματικής κατάρτισης πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. 7.1.3. Παρακολούθηση συμπληρωματικής κατάρτισης Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, ως αρμόδιες αρχές για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων και τους ελέγχους στα γεωργικά φάρμακα, είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της συμπληρωματικής κατάρτισης των διανομέων, ενημερώνοντας σχετικά το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων Οι διανομείς γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να υποβάλουν αντίγραφο της βεβαίωσης συμπληρωματικής κατάρτισης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων. 7.2. Συμπληρωματική κατάρτιση συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Οι σύμβουλοι  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στο π.δ. 109/1989) υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράμματα του υποσυστήματος Γ της συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεών τους. 7.3. Κόστος συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012. Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους προς κατάρτιση την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής. 8. Υποσύστημα Δ.: «Χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων». Το υποσύστημα Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 2 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) να θεσπιστεί μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2013 και από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνον στα πρόσωπα που διαθέτουν το εν λόγω πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Το υποσύστημα Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης είναι πλήρως ανεξάρτητο από τα υποσυστήματα κατάρτισης τα οποία δεν θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για τη χορήγησή του. Αντιθέτως προαπαιτούμενο για τη χορήγησή του είναι η επαρκή γνώση των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), η οποία αποκτάται από τους επαγγελματίες χρήστες, τους διανομείς και τους συμβούλους, είτε μέσω κατάρτισης είτε με άλλα μέσα. Ειδικά στην περίπτωση των διανομέων γεωργικών φαρμάκων γίνεται αποδεκτό ότι ο τίτλος σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989) υπέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, καθόσον για την απόκτησή του από τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οι ενδιαφερόμενοι έχουν εκπαιδευτεί στο γνωστικό αντικείμενο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Τονίζεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά και συγκεκριμένα οι διενεργούντες χονδρική και λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων (διανομείς), υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989) με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα και υποχρέωση παροχής τεχνικών πληροφοριών στους επαγγελματίες χρήστες. 8.1. Συστήματα χορήγησης πιστοποιητικού Η χορήγηση πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) διενεργείται από δημόσιες και ιδιωτικές δομές μέσω εξετάσεων των ενδιαφερομένων, που διενεργούνται με ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 8.2. Γενικές αρχές συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων δημιουργεί βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνον μία επιλογή είναι η σωστή. Οι ερωτήσεις καταχωρούνται ανά Κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2. του παρόντος. Στη σύνταξη των ερωτήσεων μπορούν να συνδράμουν με προτάσεις τους οι δομές του υποσυστήματος Α της κατάρτισης εκπαιδευτών. Οι εξετάσεις διενεργούνται ως εξής: üΕπιβεβαιώνεται η ταυτότητα του εξεταζόμενου για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή. üΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε πενήντα (50) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, τυχαία επιλεγμένες από την ηλεκτρονική εφαρμογή, οι οποίες είναι ανά Κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2. του παρόντος: Αριθμός ερωτήσεων εξέτασης [παράγραφοι : α), β) και μ)] Πέντε (5) ΙΙ. Κεφάλαιο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   [παράγραφοι : γ), στ), ζ), ι) και λ] Δέκα πέντε (15) ΙΙΙ. Κεφάλαιο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   [παράγραφοι : δ), ε) και κ)] Δέκα πέντε (15) IV. Κεφάλαιο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   [παράγραφοι : η) και θ)] Δέκα πέντε (15)   üΓια τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής απάντηση σε τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. üΜε την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τον αριθμό των ερωτήσεων που απήντησαν ορθά και για την χορήγηση πιστοποιητικού ή όχι. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εγκύκλιό της καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος παροχής πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 8.3. Καταχώρηση δομών Οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που ενδιαφέρονται να καταχωρηθούν ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και συγκεκριμένα επαρκή αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με θέσεις στις οποίες βρίσκεται ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης δεν μπορεί να βρίσκονται περισσότεροι από είκοσι (20) εξεταζόμενοι και ένας υπεύθυνος της δομής ως επιτηρητής. Ο επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει σε κανένα από τα υποσυστήματα κατάρτισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ως εκπαιδευτής ή ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών. Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους μόνον συνδρομή σε θέματα σύνδεσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή εξέτασης. 8.4 Κόστος χορήγησης πιστοποιητικού Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, διασφαλίζει ότι το ανωτέρω τέλος θεσπίζεται με διαφάνεια και αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της σχετικής εργασίας. Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής. 8.5 Διάρκεια πιστοποιητικού Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) έχει τριετή διάρκεια, αρχομένης από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του. Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών πριν την ημερομηνία λήξης του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξεταστεί με σκοπό την ανανέωση του πιστοποιητικού που γίνεται για άλλα τρία έτη από την ημερομηνία λήξης που ανέγραφε. 8.6. Χορήγηση πιστοποιητικού Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση πιστοποιητικού το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει. Πάνω στο πιστοποιητικό αναγράφεται μοναδικός κωδικός και ενημερώνεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων έτσι ώστε να είναι δυνατόν μετά τις 26-11-2015 να προμηθεύεται φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 9. Επισκόπηση και βελτίωση συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, όπου επιστημονικοί φορείς, ελεγκτικές αρχές, δομές κατάρτισης και καταρτιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης κατάρτισης σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.
 
27 σχόλια.
 

ΤΜΗΜΑ Β: Απαιτήσεις για τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων

Εισαγωγή Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 20 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τις απαιτήσεις για τις πωλήσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με το οποίο εναρμονίζεται το άρθρο 6 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά και συγκεκριμένα οι διενεργούντες χονδρική και λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκωνυποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989) με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα και υποχρέωση παροχής τεχνικών πληροφοριών στους επαγγελματίες χρήστες. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με την αριθμ. 265/2002 κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών και Οικονομίας (Β΄ 1214) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές  πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση αυτών ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου. Μετά τις 26-11-2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων θα συνδέεται με βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται οι κάτοχοι πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και μετά τις 26-11-2015 δεν θα επιτρέπεται η λιανική πώληση και η έκδοση του ειδικού εντύπου λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων σε όσους δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Αποθήκευσηγεωργικών φαρμάκωνσε καταστήματα εμπορίαςγεωργικών φαρμάκων Με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).
 
15 σχόλια.
 

ΤΜΗΜΑ Γ: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Εισαγωγή Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 21 και 37 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα , με τα οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 7 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.   Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού   Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζεται διαδικασία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες οξείες και χρόνιες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον, καθώς επίσης και για την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα.   Η διαδικασία αυτή προβλέπει την έκδοση γενικών κατευθυντήριων οδηγιών από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων γεωργικών φαρμάκων, γνωστοποιήσεις περιστατικών οξείας δηλητηρίασης και στατιστικά στοιχεία παραβάσεων και τον συνδυασμό τους με τα προβλήματα που μπορεί να υφίστανται σε συγκεκριμένες περιοχές έτσι ώστε να παρέχονται στο ευρύ κοινό ακριβής και ισορροπημένες πληροφορίες.   Οι κατά τόπους αρμόδιες για θέματα φυτοπροστασίας περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.   Η ενημέρωση γίνεται με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και μέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νεότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.   Η πληροφόρηση του κοινού αφορά τα κάτωθι:             Περιστατικά οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων   Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, σε συνεργασία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει διαδικασία για την αξιολόγηση των περιστατικών οξείας δηλητηρίασης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.   Ιδιαίτερο βάρος δίνεται:   α) σε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από ατύχημα και   β) σε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από τοξικές ουσίες με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης   Στη διαδικασία λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για το λόγο αυτό τόσο η διαδικασία όσο αι κάθε τηρούμενο αρχείο πρέπει να φέρει την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   Το Κέντρο Δηλητηριάσεων συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία και καταγράφει κατά τρόπο συστηματικό, περιστατικά οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Αντίγραφο των καταστάσεων των συμβάντων οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να γίνει αξιολόγηση αυτών και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα όπως ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης.   Με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας της κλινικής διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει και συνδράμει το Κέντρο Δηλητηριάσεων στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αγροτικούς ιατρούς ή ιατρούς τοπικών νοσοκομείων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρώτοι περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή και της βιομηχανίας καθώς και τοπικών φορέων.   Η συμβολή του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι αποφασιστική στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων καθώς και στη δημιουργία συνείδησης στη χώρα μας γύρω από το αντικείμενο αυτών. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκωνσυμβάλλει αποφασιστικά στη διερεύνηση των περιστατικών και στην πρόληψη νέων περιστατικών δια της διενέργειας ελέγχων από τις τοπικές ελεγκτικές αρχές και της λήψης άμεσων διοικητικών μέτρων.   Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση είναι η κατά δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος μείωση των περιστατικών οξείας δηλητηρίασης από ατύχημα καθώς και η κατά είκοσι τοις εκατό (20%) μείωση των απωλειών ζωών μετά από περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.    
 
7 σχόλια.
 

ΤΜΗΜΑ Δ: Επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Εισαγωγή Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 22 και 38 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, με το οποίο εναρμονίζεται το άρθρο 8 και το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Κατάρτιση και διαχείριση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γ. Φ.: Με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα καλούνται όλοι οι κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων να τον απογράψουν στις περιφερειακές υπηρεσίες απογραφής αγροτικών μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ), σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 2 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Το Μητρώο ενημερώνεται για κάθε μεταβολή του εξοπλισμού με ευθύνη του κατόχου του. Οι ΠΥΑΑΜ διατηρούν και διαχειρίζονται το Μητρώο. Το ενημερώνουν τόσο με νέες εγγραφές ή μεταβιβάσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων όσο και με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Οι ΠΥΑΑΜ ενημερώνουν τη ΔΑΕΕ & ΜΕ, για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και το επικαιροποιημένο Μητρώο τους. Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παράγραφος 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) καθορίζονται οι φορείς που θα διενεργούν τις επιθεωρήσεις του Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται στους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) οι οποίοι μπορούν να ανήκουν σε ιδιώτες ή σε δημόσιο φορέα  και να είναι είτε κινητοί είτε σταθεροί. Οι Σταθμοί Επιθεώρησης θα πρέπει να διαθέτουν διακριβωμένο εξοπλισμό από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των μετρήσεων. Το πρόσωπο που διενεργεί τις επιθεωρήσεις (επιθεωρητής) πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής με το αντικείμενο κατεύθυνσης. Σε επόμενο στάδιο πιθανόν να καθοριστεί κύκλος κατάρτισης για τους επιθεωρητές για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους. Η πραγματοποίηση της κατάρτισης θα εξαρτηθεί από την εμπειρία που θα αποκτηθεί στην πορεία των επιθεωρήσεων. Οι ΠΥΑΑΜ θα ελέγχουν την ύπαρξη των απαραίτητων οργάνων του ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και τις προϋποθέσεις του επιθεωρητή και θα χορηγούν εξουσιοδότηση στον ΣΤΕΕΕΓΦ για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων με ισχύ για 5 έτη. Η εξουσιοδότηση αίρεται οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προβλεπομένων στις σχετικές  υπουργικές αποφάσεις . Διαδικασία επιθεώρησης Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38, παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) καθορίζεται η διαδικασία επιθεώρησης του εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Ο εξοπλισμός χρήζει πρώτης επιθεώρησης εντός του πρώτου 6μήνου από την πώλησή του (θέση σε χρήση), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγία 2009/128/ΕΚ έτσι όπως έχει μεταφερθεί στο Παράρτημα Γ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται οι νεφελοψεκαστήρες και οι ψεκαστήρες αγρού με δεξαμενή ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερη των 100 λίτρων και οποιοδήποτε μήκος βραχίονα ψεκασμού.  Αν η αρμόδια ΠΥΑΑΜ, εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση και άλλων τύπων εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως στο έδαφός της, μπορεί να εισηγηθεί στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ την υποχρεωτική επιθεώρηση και αυτών των τύπων εξοπλισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,  επικολλάται στο ψεκαστικό μηχάνημα αυτοκόλλητο επίθεμα που προσδιορίζει την ημερομηνία επιθεώρησης (τύπου ΚΤΕΟ) και χορηγείται από το αρμόδιο ΣΤΕΕΕΓΦ πιστοποιητικό επιθεώρησης. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού επιθεώρησης καθορίζεται με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ. Η ΔΑΕΕ & ΜΕ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τα θέματα αρμοδιότητάς της, ώστε να τηρηθεί το  χρονοδιάγραμμα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, που προβλέπεται από το ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Τα μηχανήματα μετά την επιθεώρηση εντάσσονται σε μία κατηγορία Ι έως IV, όπου Ο επαγγελματίας χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που έχει ενταχθεί στην κατηγορία επιθεώρησης IV. Με ενέργειες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ  και των συναρμοδίων αρχών σχεδιάζεται σύστημα απόσυρσης του ακατάλληλου προς χρήση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Εργαστήριο Αναφοράς Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφος 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) ορίζεται ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεώρησης του Εξοπλισμού Εφαρμογής των Γεωργικών Φαρμάκων το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Το Εργαστήριο αναφοράς έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης εγχειριδίων επιθεώρησης ΕΕΓΦ τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους ΣΤΕΕΕΓΦ, καθώς και τον δειγματοληπτικό έλεγχο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχει ήδη εφοδιαστεί με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο επίθεμα επιθεώρησης, προκειμένου να γίνεται έλεγχος της  ποιότητας των επιθεωρήσεων από τους ΣΤΕΕΕΓΦ και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Χρήστες εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Οι χρήστες του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να διενεργούν τις τακτικές ρυθμίσεις και τους τεχνικούς ελέγχους που προβλέπονται από το άρθρο 22, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) θα πρέπει να έχουν λάβει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) κατάρτιση  σχετική και με τον τρόπο χρήσης και βαθμονόμησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Για τη διασφάλιση της μη χρήσης εξοπλισμού που έχει ενταχθεί στην κατηγορία IV, πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου στον οποίο μπορεί να εμπλέκονται: α) οι ΠΥΑΑΜ (ελέγχοντας την ύπαρξη sticker σε αυτοκινούμενο ΕΕΓΦ κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του ή ελέγχοντας την ύπαρξη sticker σε συρρόμενο ΕΕΓΦ κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στον ελκυστήρα) β) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ γ) ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης ή και συνδυασμός αυτών. Περιεχόμενο Άρθρου
 
7 σχόλια.
 

ΤΜΗΜΑ Ε: Αεροψεκασμοί

Εισαγωγή Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 23 και 39 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τους αεροψεκασμούς με γεωργικά φάρμακα και συγκεκριμένα με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με τα οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Απαγόρευση αεροψεκασμών Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 39, παράγραφος 2 του ν.4036/2012, η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων με αεροψεκασμό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Σε περίπτωση που υφίσταται αναγκαιότητα διενέργειας αεροψεκασμού ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω: Κατά παρέκκλιση διενέργεια αεροψεκασμών Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης της από αέρος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ειδικής άδεια, στην οποία προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη στην οποία διενεργείται ο ψεκασμός. Η άδεια χορηγείται μόνον εφόσον: Α. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρακάτω παραγράφου 2 του παρόντος και Β. Διαβιβαστεί σχετικό ερώτημα και ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας. Με εγκύκλιό της, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζει τις συγκεκριμένες συνθήκες  με τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί αεροψεκασμός και δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις καλλιέργειες, τις περιοχές, τις περιστάσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασμός. Η αίτηση έγκρισης ενός σχεδίου εφαρμογής υποβάλλεται από τον επαγγελματία χρήστη τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη ζητούμενη διενέργεια της από αέρος εφαρμογής στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνοδεύεται από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρονική περίοδο του αεροψεκασμού, καθώς και τις ποσότητες και τους τύπους των χρησιμοποιούμενων γεωργικών φαρμάκων. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάστημα έως δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για διενέργεια αεροψεκασμού αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστημα των δύο μηνών και η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει απαντήσει αυτή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας από αέρος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων είναι: α) Δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ή υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα από άποψη περιορισμένου αντίκτυπου στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε σύγκριση με την επίγεια εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων. β) Τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα έχουν εγκριθεί ρητώς για αεροψεκασμό από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από ειδική αξιολόγηση των κινδύνων του αεροψεκασμού. γ) Ο χειριστής που εκτελεί τον αεροψεκασμό διαθέτει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Κατά τη μεταβατική περίοδο, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα τα συστήματα χορήγησης πιστοποιητικών, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να δεχθεί άλλες αποδείξεις επαρκούς γνώσης. δ) Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αεροψεκασμών λαμβάνει πιστοποιητικό από την αρμόδια στην Ελλάδα αρχή για την έγκριση εξοπλισμών και αεροσκαφών για την από αέρος εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων. ε) Αν η προς ψεκασμό περιοχή βρίσκεται κοντά σε περιοχές ανοικτές στο κοινό, η έγκριση από αέρος εφαρμογής περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία όσων τυχαίνει να βρίσκονται κοντά. Η προς ψεκασμό περιοχή δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. στ) Από το 2013 και έπειτα, τα αεροσκάφη πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εξαρτήματα που χρησιμοποιούν τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τον περιορισμό της μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί άδεια, στην οποία προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη στην οποία διενεργείται ο ψεκασμός. Στη χορηγηθείσα άδεια από αέρος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων αναφέρονται τα διοικητικά μέτρα για τον έλεγχο εφαρμογής της διενεργούμενης από αέρος εφαρμογής με σκοπό να διαπιστωθεί ότι εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρεί αρχείο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν δοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και δημοσιοποιεί τις συναφείς πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές, όπως η προς ψεκασμό περιοχή, η προβλεπόμενη ημέρα και ώρα του ψεκασμού και το είδος του γεωργικού φαρμάκου, σύμφωνα με την ανάρτηση των δεδομένων αυτών στον διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής ή κοινοτική νομοθεσία.
 
7 σχόλια.