ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Ορισμοί

Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια): οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν την διόδευσή τους προς άλλους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορεύματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι καθώς και οι πλεύσιμοι ποταμοί. 2. Μικρά υδατορεύματα (μισγάγγειες): οι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής υδατορεύματος μικρότερης ή ίσης του 1,0τ.x., όταν βρίσκονται εκτός ορίων κατοικημένης περιοχής, ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. για τις εντός ορίων κατοικημένης περιοχής. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής υδατορεύματος, ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής του μικρού υδατορεύματος. 3. Κοίτη: η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή περιοδικά νερό του υδατορεύματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων. 4. Όχθη: η γραμμή που ενώνει τα άνω άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του υδατορεύματος. 5. Βαθιά γραμμή ή άξονας: η γραμμή που ενώνει, τα βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορεύματος. Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βαθιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου. 6. Παροχή σχεδιασμού: η παροχή πλημμύρας, όπως υπολογίζεται για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς (Τ), με την οποία θα μελετηθεί η δίαιτα του υδατορεύματος, τα πιθανά αντιπλημμυρικά έργα και με την οποία θα καθοριστούν οι γραμμές πλημμύρας. 7. Γραμμές πλημμύρας: οι γραμμές εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορεύματος, που προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και περικλείουν τη ζώνη πλημμύρας. 8. Ζώνη πλημμύρας: η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά για συγκεκριμένη κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από τις γραμμές πλημμύρας. 9. Οριογραμμές υδατορεύματος: οι πολυγωνικές γραμμές εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορεύματος που περιβάλλουν αθροιστικά: α) τις όχθες του υδατορεύματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορεύματος, έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας. 10. Καθορισμός των οριογραμμών: η αποτύπωση των οριογραμμών στο οριζοντιογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (εδάφιο α) του άρθρου 2. 11. Οριοθέτηση: η επικύρωση μέσω κανονιστικής πράξης, του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορεύματος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορεύματος. 12. Ζώνη υδατορεύματος: η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του υδατορεύματος. 13. Διευθέτηση υδατορεύματος: η επέμβαση στο υδατόρευμα με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορεύματος καθώς και η υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Εξαιρέσεις από την οριοθέτηση

Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορευμάτων στις εξής περιπτώσεις: 1) Για την πραγματοποίηση των ακόλουθων έργων και δραστηριοτήτων: α) την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών άρσης προσχώσεων, καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης καθώς και επισκευή υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων. β) την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών. γ) την κατασκευή φραγμάτων, υδροληψιών, υδροηλεκτρικών σταθμών εφόσον αυτοί βρίσκονται πάνω στο σώμα του φράγματος καθώς και αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλών. στις ορεινές κοίτες. δ) την κατασκευή νέων γεφυρών ή αντικατάσταση υφισταμένων με τα συναφή έργα, καθώς και έργα προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από Υδραυλική μελέτη με την οποία ελέγχονται οι επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων στην ομαλή ροή των πλημμυρικών παροχών (γραμμές πλημμύρας για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς). Στην περίπτωση αυτή η πάκτωση των βάθρων των γεφυρών, γίνεται απαραίτητα έξω από τις εν λόγω γραμμές πλημμύρας. ε) την κατασκευή έργων υποδομής που δεν επηρεάζουν την υφιστάμενη φυσική ή διαμορφωμένη κοίτη του υδατορεύματος όπως σίφωνες και υπόγειοι αγωγοί καθώς και αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων. στ) την κατασκευή των έργων ορεινής υδρονομίας, εκτός από τις περιπτώσεις που οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες τεκμηριωμένα κρίνουν την οριοθέτηση απαραίτητη λόγω κατασκευής συγκεκριμένου έργου. ζ) έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Ν.4014/2011 άρθρο 1 παράγραφος 2) 2) Για τα μικρά υδατορεύματα (μισγάγγειες) όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, κατά κανόνα δεν απαιτείται οριοθέτηση. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι δυνατή η οριοθέτησή τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ακολουθώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή για την Περιφέρεια Αττικής απαιτείται επιπλέον και η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του Ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α’), όπως ισχύει σήμερα.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Ειδικές διατάξεις

1) Τα υδατορεύματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.880/1979 (Φ.Ε.Κ. Α’ 58), και του άρθρου 5 του Ν.3010/2002, και στην περίπτωση που έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών δεδομένων (υδραυλικών, περιβαλλοντικών, πολεοδομικών) βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, δύνανται να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ύστερα από σχετική απόφαση (απόφαση κίνησης της διαδικασίας) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία εκδίδεται μετά από επαρκώς τεκμηριωμένη εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2) Τμήματα υδατορευμάτων, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, που κατ’ εξαίρεση διευθετούνται με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, οριοθετούνται με κατ’ ελάχιστον όριο το εύρος καταλήψεως των τεχνικών έργων. Η επιφάνεια της ζώνης του υδατορεύματος άνωθεν της κλειστής διευθετημένης διατομής, χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος χώρος. Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος αυτός δεν προσμετράτε στο απαιτούμενο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισμού, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 3) Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται αρχείο με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορευμάτων με όλα τα στοιχεία των μελετών οριοθέτησης. Τα αρχεία οριοθετήσεων που τηρούνταν μέχρι σήμερα από άλλες Υπηρεσίες, μεταφέρονται εντός εξαμήνου με ευθύνη τους στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 
1 σχόλια.