Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 11: Το άρθρο 165 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 165Ειδικές υγειονομικές επιτροπές1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται μία ή περισσότερες ειδικές υγειονομικές επιτροπές αποτελούμενες από τρεις (3) ιατρούς δημοσίων νοσοκομείων οποιασδήποτε βαθμίδας, που υπηρετούν στην Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η συγκρότηση των ειδικών υγειονομικών επιτροπών κατά ειδικότητα σε σχέση προς τα είδη των δυσίατων νοσημάτων, η χωρική αρμοδιότητα τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.2. Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν αποκλειστικά:α) για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους που πάσχουν από δυσίατα νοσήματαβ) για την απόλυση από την υπηρεσία των υπαλλήλων, εφόσον δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότηταςγ) για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας λόγω ψυχικής νόσου όταν αυτή ξεπερνά τις 10 ημέρες κατ’ έτος καθώς και για περιπτώσεις που παραπέμπονται από την υπηρεσίαδ) για το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του παρόντοςε) για την κρίση της αποκατάστασης της υγείας όσων αναδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καιη) για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.Οι γνωματεύσεις των επιτροπών αυτών υπόκεινται σε προσφυγή στις επιτροπές του άρθρου 166 του παρόντος μόνο εκ μέρους της υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στις επιτροπές του άρθρου 166 του παρόντος μέσα στην ίδια προθεσμία μόνο στην περίπτωση της απόλυσης του από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους, ορίζονται τα μέλη των επιτροπών αυτών, μετά από πρόταση των οικείων ιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων, καθώς και ο γραμματέας. Η υπόδειξη ιατρών κατάλληλων ειδικοτήτων εκ μέρους των νοσοκομείων προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιτροπές είναι υποχρεωτική.4. Η υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και ενυπογράφως στον υπάλληλο τις αρνητικές αποφάσεις των ειδικών υγειονομικών επιτροπών.5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ειδικών υγειονομικών επιτροπών, ο τρόπος εξέτασης των υπαλλήλων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
 
6 σχόλια.
 

Άρθρο 12: Πειθαρχικά – Αργία

Η περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, Ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4057/2012 και στη συνέχεια με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:«γ) μετά από απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρχική ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση για πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1, ή μετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου.Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης.Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β`, γ`,δ` και ε` της παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει, μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης ή/ και το συμφέρον της υπηρεσίας δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο.»
 
20 σχόλια.
 

Άρθρο 13: Η παρ. 4 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.3 της υποπαραγράφου Ζ.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

« 4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης ή/ και το συμφέρον της υπηρεσίας δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο.»
 
7 σχόλια.
 

Άρθρο 14: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,(β) τον Αντιπρόεδρο,(γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,(δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,(ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)(η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.) και(θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.).2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αυτός τελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παράγραφοι 4 στοιχείο ε΄ και 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως ισχύει και λαμβάνει αποκλειστικά τις προβλεπόμενες για τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.∆.∆.Α. αποδοχές, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40 Α΄) όπως ισχύει.3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, καθώς και τα µέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, και θ΄ της παραγράφου 1 µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς και η αποζημίωση των µελών και του γραμματέα του ∆.Σ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. του Ε.Κ.∆.∆.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανανέωσή της ή το διορισμό νέων µελών σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.4. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου και των μελών του Δ.Σ. που αναφέρονται στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.5. Το ∆.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του ∆.Σ. υπάλληλο του Κέντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του». 2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, η φράση «Γενικός Γραμματέας» αντικαθίσταται με τη φράση «Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.». 3. Το άρθρο 4 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, καταργείται. 4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, η φράση «το Γενικό Γραμματέα» αντικαθίσταται με τη φράση «τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.». 5. Στο άρθρο 6 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως:«2. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:(α) προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,(β) εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού,(γ) συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού,(δ) έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστάσεών του,(ε) μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού,(στ) εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,(ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του,(η) υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών του και(θ) εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.3. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και στους προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.4. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο». 6. Το άρθρο 10Α του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, καταργείται. 7. Μέχρι το διορισμό του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το υφιστάμενο Δ.Σ., όπως το τελευταίο έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 6 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄). 8. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄) αναφέρεται η φράση «Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»
 
16 σχόλια.
 

Άρθρο 15: Ειδικότερες ρυθμίσεις: Το άρθρο 2 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Στις διατάξεις του νόμου αυτού, αναφορικά με το σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων, υπάγονται οι ακόλουθοι Φορείς:α. Τα Υπουργεία και τα εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,β. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),γ. Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),δ. Οι δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)».
 
1 σχόλια.