Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 16: Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή της Διοίκησης μέσω Στόχων ακολουθούνται διαδοχικά τα εξής στάδια:α) Με απόφασή του ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης κάθε Φορέα γνωστοποιεί και κατανέμει στις οικείες υπηρεσίες τους στρατηγικούς σκοπούς για το επόμενο έτος, βάσει Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Επίτευξης Στόχων που υποβάλλουν οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, αν δεν υπάρχουν Γενικές Διευθύνσεις, για τον τομέα ευθύνης τους κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Επίτευξης Στόχων λογίζεται ως η Ετήσια Στοχοθεσία.β) Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης προβαίνουν σε μια κατ’ αρχήν ανάλυση των ανωτέρω στρατηγικών στόχων του φορέα, ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς προϊσταμένους Διεύθυνσης και ζητούν από αυτούς να προσδιορίσουν τους επί μέρους στόχους κάθε Διεύθυνσης.γ) Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμήματος εξειδικεύουν και επιμερίζουν από κοινού τους στόχους της Διεύθυνσης ανά Τμήμα.δ) Οι προϊστάμενοι Τμήματος καθορίζουν τη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος. Οι ατομικοί στόχοι καθορίζονται ανάλογα με τις αρμοδιότητες της μονάδας που υπηρετεί, αφού ληφθούν υπόψη οι δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του.»
 
12 σχόλια.
 

Άρθρο 17

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3230/2004 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:«και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια».2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου 3230/2004 καταργείται.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 18: Το άρθρο 8 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή αντιστοίχως της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Π.Ε.Δ.), καθορίζονται οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5. Η γνώμη παρέχεται εντός διμήνου, αφότου ζητηθεί. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη αυτή. Στην υπουργική απόφαση αυτή εξειδικεύονται το περιεχόμενο, οι στόχοι, οι δείκτες και η διάρκεια της μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.2. Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να προσθέτουν και άλλους δείκτες με βάση τις επικρατούσες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Οι τυχόν προσθήκες γίνονται με απόφαση του περιφερειακού ή δημοτικού συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. και δεν μπορούν να αναιρούν ούτε να διαφοροποιούν τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.3. Τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια με απόφασή τους ορίζουν ή συνιστούν την υπηρεσιακή μονάδα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.4. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες συντάσσουν εκθέσεις αποτελεσμάτων των επί μέρους μετρήσεων και σε ετήσια βάση έκθεση απολογισμού της δράσης τους. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων κοινοποιούνται, αρμοδίως, στο περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο, αντιστοίχως, σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι ανωτέρω εκθέσεις διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στην Π.Ε.Δ, κατά περίπτωση, στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Η παράλειψη της διαβίβασης στην ανωτέρω Διεύθυνση συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 παρ. 5 α` και β` του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 198 Α) ποινές προστίμου.
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και η παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄), που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), και οι παρ. 2α του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) που αντικατέστησαν ή συμπλήρωσαν την πρώτη, καταργούνται.3. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), καταργούνται.4. Η παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.5. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και οι παρ. 2β του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) και παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) που αντικατέστησαν την πρώτη, καταργούνται.6. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) καταργείται.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου παύουν να ισχύουν και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των οκτώ (8) Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.7. Καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).8. Καταργείται το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).9. Οι διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 ( Α΄ 54 ) καταργούνται.10. Επίσης καταργείται κάθε γενική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 του παρόντος νόμου ή ρυθμίζουσα με διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέματα.11. Η ισχύς των παρ. 1 έως 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
18 σχόλια.
 

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικές διατάξεις του.
 
6 σχόλια.