Τουριστικά πλοία
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

1. Άδειες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις του Ν. 2743/1999 και είναι σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αντικαθίστανται από την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος νόμου σε διάστημα οκτώ (8) μηνών από τη δημοσιέυσή του χωρίς να ερευνάται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της συμπλήρωσης του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί. Το παράβολο που θα καταβάλλεται για την εγγραφή στο Μητρώο θα είναι, κατ’ εξαίρεση, αυτό της παραγράφου 2 του άρθρου 7. 2. Για την εγγραφή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Μητρώο, δε θα λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες ναύλωσης που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος η οποία θα χρησιμεύει ως αφετηρία για τον υπολογισμό του αριθμού των ελάχιστων ημερών ναύλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. 3. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρμόζονται οι εκδοθείσες για τα ίδια θέματα, κατ΄ εξουσιοδότηση του προϊσχύσαντος νόμου μέχρι να εκδοθούν νέες με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 27: Μεταφορά Προσωπικού

Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδίκαια και με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΝΝΑ. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος τοποθετείται στον ΟΝΝΑ με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μπορεί να καλύπτει θέσεις όλων των διοικητικών βαθμίδων.Έως την ένταξή του στο υφιστάμενο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.Ως προς τις πειθαρχικές διαδικασίες, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 28: Μεταβατικές διατάξεις

Πιστοποιητικά, λογότυπα, σήματα ή άδειες που εκδίδονται, έχουν κατοχυρωθεί ή χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς τον ΟΝΝΑ. Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 3, τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύσταση και τη λειτουργία τους κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
 
1 σχόλια.