Ποινές για παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της Υγείας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 06: Θέματα Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

1. «Οι διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (14 A΄) εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τους Επιθεωρητές και βοηθούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π). για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους στο Σώμα».2. Η περ.γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2920/2001( 131 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Τομέας Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 07: Κέντρα Αίματος και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, του στοιχείου Α΄, του άρθρου 10 του ν. 3402/2005 (258 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:«Τα Κέντρα Αίματος (Κ.Α.) είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (Ν.Υ.Α.), οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Α. και των Ν.Υ.Α. (χώροι, εξοπλισμός, προσωπικό), η διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Α. και των Ν.Υ.Α., οι οποίες χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η υπαγωγή των Ν.Υ.Α. ανά Κ.Α. και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω Μονάδων.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 08: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 11, του ν. 3402/2005 (258 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. ρυθμίζεται η οργάνωση του Ε.ΚΕ.Α. και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, διαρθρώνονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή του Ε.ΚΕ.Α.».2. «Επιτρέπεται για δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού η απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, στο Ε.ΚΕ.Α. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό τους καθεστώς».3. «Η 2/16519/0022/24-2-12 (465 Β) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/ A΄/(27-10-2011)» έχει εφαρμογή και για το προσωπικό των προβλεπομένων σε αυτή κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 09: Ρυθμίσεις Μονάδων Ψυχικής Υγείας

1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4052/2012 (41 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:«7. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2, 3, 4 και 5 του παρόντος αποτελούν εφεξής, αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των αντίστοιχων Γενικών Νοσοκομείων υποδοχής. Οι λοιπές Μονάδες Ψυχικής Υγείας των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του παρόντος άρθρου, αποτελούν εφεξής μονάδες των ως άνω Κέντρων Ψυχικής Υγείας.8. Τα ως άνω Κέντρα Ψυχικής Υγείας με τις λοιπές Μονάδες Ψυχικής Υγείας αποτελούν διακριτό κέντρο κόστους στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου υποδοχής. Τα Νοσοκομεία υποδοχής υποχρεούνται να τηρούν ξεχωριστό Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό τους και να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για τα ως άνω Κέντρα Ψυχικής Υγείας και για τις λοιπές Μονάδες Ψυχικής Υγείας που υπάγονται σε αυτό. Κάθε αυξομείωση των πιστώσεων του ως άνω Κ.Α.Ε. θα διενεργείται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας».2. Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 31 του ν.4052/2012 (41 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:«1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που καταργούνται δε θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στο νοσοκομείο υποδοχής για τη στελέχωση του Ψυχιατρικού Τμήματος του Ψυχιατρικού Τομέα και τη στελέχωση του αντίστοιχου Κέντρου Ψυχικής Υγείας και των λοιπών Μονάδων Ψυχικής Υγείας που υπάγονται σε αυτό.2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι ιατροί που υπηρετούν στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Ψυχιατρικού Τομέα του νοσοκομείου υποδοχής και στο αντίστοιχο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και των λοιπών μονάδων ψυχικής υγείας που υπάγονται σε αυτό με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική ή προσωποπαγή θέση, βαθμό, ειδικότητα που κατέχουν.3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, το πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό πλην του διοικητικού και τεχνικού, που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται με τις αντίστοιχες θέσεις τους, στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Ψυχιατρικού Τομέα του νοσοκομείου υποδοχής και στο αντίστοιχο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές μονάδες ψυχικής υγείας που υπάγονται σε αυτό, με την ίδια εργασιακή σχέση, θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στα νοσοκομεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τα νοσοκομεία υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής. Το ως άνω προσωπικό εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαγορευομένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο.4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται στο νοσοκομείο υποδοχής και στο αντίστοιχο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές μονάδες ψυχικής υγείας, που υπάγονται σε αυτό με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική ή προσωποπαγή θέση, βαθμό, ειδικότητα που κατέχουν.5. Η μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού, καθώς και προσωποπαγών θέσεων των ως άνω παραγράφων 2, 3 και 4 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την αίτηση προτίμησης του υπαλλήλου αν έχει υποβληθεί, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ψήφιση του παρόντος νόμου, στην Υ.ΠΕ. και τις ανάγκες που υπάρχουν από έλλειψη προσωπικού στις κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.Η εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 του άρθρου 31 του ν. 4052/2012, όπως ίσχυε, καταργούνται με την ισχύ του παρόντος».3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται οι διατάξεις περί του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του τετάρτου, πέμπτου, έκτου, εβδόμου και ογδόου εδαφίου της περίπτωσης εε΄ του άρθρου 3 του ν. 3580/2007, όπως ισχύει».
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 10: Τομείς Ψυχικής Υγείας

1.Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999 (96 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«6. Οι Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας είναι επταμελείς και συγκροτούνται εντός πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του Τομέα, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης του Υπουργού Υγείας για τη στελέχωσή τους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη του ΚΕΣΥ. Οι Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας συγκροτούνται από:α) Επιστημονικούς Διευθυντές ή Υπεύθυνους των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 139711983 του Τομέα (Το.Ψ.Υ.) με τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή κατά περίπτωση των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Ένας τουλάχιστον είναι Επιστημονικός Διευθυντής ή Υπεύθυνος των Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 5 παρ. 1 με το νόμιμο αναπληρωτή του.β) Ψυχίατρους ή παιδοψυχιάτρους ή λοιπούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές με ψυχιατρική ειδικότητα, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς), οι οποίοι υπηρετούν στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν.1397/1983 με τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή κατά περίπτωση των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.γ) Ψυχίατρους ή παιδοψυχίατρους ή λοιπούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, οι οποίες ανήκουν στο συγκεκριμένο Τομέα.δ) Ιδιώτες ψυχίατροι ή παιδοψυχίατροι, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο και δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο Τομέα.ε) έναν (1) εκπρόσωπο ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή Συλλόγων Οικογενειών Ψυχικά Ασθενών, ο οποίος προέρχεται από το συγκεκριμένο Τομέα» 2.Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999 (96 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«7. Δύο (2) μέλη της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, είναι από τα οριζόμενα στην παρ. 6 εδ. α΄. Δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος, είναι από τα οριζόμενα στην παρ. 6 εδ. β΄ και υποχρεωτικά ένας εξ αυτών θα πρέπει να είναι παιδοψυχίατρος και θα προέρχεται από το συγκεκριμένο ή όμορο τομέα. Τα λοιπά μέλη από τα οριζόμενα στην παρ. 6 εδ. γ’, δ΄ και ε΄. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μελών για τη συγκρότηση των ανωτέρω Τομεακών Επιτροπών, ο Υπουργός Υγείας ορίζει ως μέλη, πρόσωπα κύρους και με εμπειρία στην ψυχική υγεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας είναι ελευθέρως ανακλητοί με απόφαση του Υπουργού Υγείας.Η θητεία των ανωτέρω Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.) είναι τριετής και οι θέσεις τιμητικές και άμισθες». 3.Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν.2716/1999 (96 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «8. α) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους. Η Τ.Ε.Ψ.Υ. συνεδριάζει στην έδρα της Μονάδας Ψυχικής Υγείας από την οποία προέρχεται ο Πρόεδρος και υποστηρίζεται γραμματειακά από διοικητικό υπάλληλο της Μονάδας. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων αναφέρεται αναλυτικά τόσο η απόφαση της πλειοψηφίας όσο και η γνώμη της μειοψηφίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καταβάλλεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη της Τ.Ε.Ψ.Υ. αποζημίωση κατά συνεδρίαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Ψ.Υ. δύναται να αναπληρώνεται, κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του, στα ιατρικά του καθήκοντα εν όλω ή εν μέρει κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2519/1997. Για τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων μελών της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.) ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για τη μετακίνηση με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Οι δαπάνες λειτουργίας των Τομεακών Επιτροπών θα καλύπτονται ετησίως με το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% των δημοσίων δαπανών (ΠΔΕ και Τακτικός Προϋπολογισμός) της ψυχικής υγείας. Το ύψος της κατά τα ανωτέρω χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών κάθε Τομεακής Επιτροπής θα τελεί σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των ωφελούμενων, οι οποίοι εξυπηρετούνται ετησίως από τις μονάδες ψυχικής υγείας του συγκεκριμένου Τομέα και θα καταβάλλεται μέσω του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρός της. Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω δαπάνες θα καταχωρούνται και θα παρακολουθούνται σε ιδιαίτερο διακριτό κωδικό, τόσο σε επίπεδο παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όσο και σε επίπεδο κοστολόγησης.β. Τα μέλη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας από τα οριζόμενα στην παρ. 6 εδ. α΄, β΄ και γ΄ υποχρεούνται νομίμως να διαθέτουν το 20% της υποχρεωτικής μηνιαίας απασχόλησής τους στο έργο των Τομεακών Επιτροπών».
 
1 σχόλια.