Ποινές για παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της Υγείας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 11: Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:«5. Για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που έχουν συσταθεί από νοσοκομεία του ν.δ 2592/1953 και του ν. 1397/1983 ή από Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, η εποπτεία εκτείνεται και στον τρόπο διοίκησης και στην οικονομική τους διαχείριση. Οι εν λόγω Μονάδες υποχρεούνται στην τήρηση στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικά μέσω του ως άνω Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και οι κυρώσεις που θα επισύρει η μη συμμόρφωση ή η πλημμελής τήρηση. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 12:

«Για κάθε φάκελο κλινικής μελέτης που κατατίθεται στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ.) προς έγκριση, ως και για κάθε τροποποίηση ήδη κατατεθειμένου φακέλου χορηγείται στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας από το χορηγό και από τον αρχικό του προϋπολογισμό το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μέσω των υπαρχόντων κονδυλίων έρευνας, ήτοι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου (Ε.Λ.Κ.Ε.) και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τη μηχανοργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ.) προς τον αποκλειστικό σκοπό της γρήγορης και αξιόπιστης πραγματοποίησης κλινικών μελετών στη χώρα μας».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 13:

Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.3580/2007 (Α΄134) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Για την κατάληψη θέσης σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Μονάδες Μεταμόσχευσης προηγούνται οι επικουρικοί ιατροί που προσκομίζουν βεβαίωση εξειδίκευσης στα ανωτέρω τμήματα και ελλείψει αυτών, όσοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτά. Ως αποδεδειγμένη εμπειρία νοείται η βεβαίωση προϋπηρεσίας στις ανωτέρω Μονάδες».
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις.
 
0 σχόλια.