Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ
some_text
some_text
some_text

Αρθρο 1: Σκοπός

Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 24 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 2011/16/ΕΕ Οδηγίας του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕ L 64 της 11.3.2011), σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 336 της 27.12.1977), η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/1990 (A’ 178 ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν.3312/2005 (A’ 35) και του Κεφαλαίου Β’ του ν.3453/2006 (A’ 74).
 
0 σχόλια.
 

Αρθρο 2: Αντικείμενο [άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου ορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες βάσει των οποίων η Ελλάδα και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι εύλογα συναφείς με την εφαρμογή και την επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας ή της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και την επιβολή άλλων φόρων και δασμών που καλύπτονται από το άρθρο 296 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) (άρθρο 2 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, ΕΕ L 84 της 31.3.2010), ή για την εκτίμηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων αμοιβαίας συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών. Επίσης, δεν θίγουν την τήρηση τυχόν υποχρεώσεων που υπέχει η Ελλάδα και τα κράτη μέλη σε σχέση με την ευρύτερη διοικητική συνεργασία βάσει άλλων νομικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών.
 
0 σχόλια.
 

Αρθρο 3:Πεδίο εφαρμογής [άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου ισχύουν σε όλους τους φόρους παντός τύπου που εισπράττονται από την Ελλάδα ή από κράτος μέλος εξ ονόματός του ή από εδαφικές ή διοικητικές υποδιαιρέσεις του, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών του.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στους δασμούς, ούτε στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που καλύπτονται από άλλη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διοικητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται, επίσης, όσον αφορά στις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πληρωτέες προς την Ελλάδα ή προς άλλο κράτος μέλος ή προς μια διοικητική υποδιαίρεσή του ή προς τα ιδρύματα κοινωνικών ασφαλίσεων δημοσίου δικαίου. 3. Σε καμία περίπτωση οι φόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνουν τα εξής: α) τέλη, όπως για πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές•β) οφειλές συμβατικού χαρακτήρα, όπως αμοιβές επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 4. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου ισχύουν για φόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι εισπράττονται σε έδαφος όπου εφαρμόζονται η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 52 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
0 σχόλια.
 

Αρθρο 4: Ορισμοί [άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου νοούνται ως: 1. «αρμόδια αρχή» κράτους μέλους: η αρχή η οποία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν από το κράτος μέλος. Όταν ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου:- η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης,- ένα τμήμα διασύνδεσης ή- ένας αρμόδιος υπάλληλος,όπως ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται επίσης ως αρμόδιες αρχές κατ’ ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5. 2. «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης»: η υπηρεσία η οποία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν, με κύρια αρμοδιότητα τις επαφές με άλλα κράτη μέλη στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας. 3. «τμήμα διασύνδεσης»: οιαδήποτε υπηρεσία, πλην της κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης, που έχει ορισθεί για την απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών. 4. «αρμόδιος υπάλληλος»: οιοσδήποτε υπάλληλος που μπορεί να προβαίνει σε απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών, για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί. 5. «αιτούσα αρχή»: η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης, τμήμα διασύνδεσης ή οιοσδήποτε αρμόδιος υπάλληλος κράτους μέλους που υποβάλλει αίτημα συνδρομής εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής. 6. «λαμβάνουσα αρχή»: η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης, τμήμα διασύνδεσης ή οιοσδήποτε αρμόδιος υπάλληλος κράτους μέλους που λαμβάνει αίτημα συνδρομής εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής. 7. «διοικητική έρευνα»: κάθε έλεγχος, εξακρίβωση και ενέργεια που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας. 8. «ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος»: η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει αιτήματος το οποίο απευθύνει το αιτούν κράτος μέλος προς το λαμβάνον κράτος μέλος, για μια συγκεκριμένη υπόθεση. 9. «αυτόματη ανταλλαγή»: η συστηματική κοινοποίηση προς άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα. Στο πλαίσιο του άρθρου 9 ως διαθέσιμες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί την πληροφορία, η οποία μπορεί να ανακτηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτού του κράτους μέλους για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. 10. «αυθόρμητη ανταλλαγή»: η μη συστηματική κοινοποίηση πληροφοριών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενο αίτημα, σε άλλο κράτος μέλος. 11. «πρόσωπο»: α) φυσικό πρόσωπο• β) νομικό πρόσωπο, ή γ) εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ένωση προσώπων στην οποία αναγνωρίζεται δικαιοπρακτική ικανότητα, χωρίς όμως να έχει το καθεστώς νομικού προσώπου• δ) κάθε άλλο νομικό μόρφωμα οιουδήποτε χαρακτήρα και μορφής, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχει την κυριότητα ή διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία τα οποία, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος που απορρέει από αυτά, υπόκεινται σε φόρους που καλύπτονται από τον παρόντα νόμο. 12. «με ηλεκτρονικά μέσα» ή «ηλεκτρονικά»: η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης και αποθήκευσης δεδομένων και η χρησιμοποίηση καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων. 13. «δίκτυο CCN»: η κοινή πλατφόρμα που βασίζεται στο Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών (CCN), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ένωση για την εξασφάλιση όλων των διαβιβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των αρμόδιων τελωνειακών και φορολογικών αρχών.
 
0 σχόλια.
 

Αρθρο 5: Οργάνωση [άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ]

1. Ως «αρμόδια αρχή» της Ελλάδας ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Η Επιτροπή ενημερώνεται αμελλητί για κάθε σχετική μεταβολή. 2. Η αρμόδια αρχή της Ελλάδας δημοσιεύεται από την Επιτροπή σε κατάλογο των αρχών των κρατών μελών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή της Ελλάδας στα άλλα κράτη μέλη. 3. Ως «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα Γ’ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ενεργεί: α) ως «αιτούσα αρχή», που υποβάλλει αίτημα συνδρομής εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής, και β) ως «λαμβάνουσα αρχή», που λαμβάνει αίτημα συνδρομής εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή της Ελλάδας είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών σχετικά με τον ορισμό της κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης. 4. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης συνεργάζεται με κάθε αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 2 έως και 24 του παρόντος νόμου.5. Ως «τμήματα διασύνδεσης» ορίζονται: α) η Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, καιβ) η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών. Τα τμήματα διασύνδεσης ενεργούν ως «αιτούσα αρχή» και «λαμβάνουσα αρχή», ανάλογα με την περίπτωση, για το σκοπό της εφαρμογής της διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου. 6. Η αρμόδια αρχή της Ελλάδας δύναται να ορίζει τμήμα ή τμήματα διασύνδεσης, εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστάται το τμήμα ή τα τμήματα αυτά και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης με ευθύνη της ενημερώνει τον κατάλογο των τμημάτων διασύνδεσης της Ελλάδας και τον διαθέτει στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή. 7. Όταν ένα τμήμα διασύνδεσης αποστέλλει ή λαμβάνει αίτημα ή απάντηση σε αίτημα συνεργασίας, ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης δια της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας. 8. Όταν ένα τμήμα διασύνδεσης λαμβάνει αίτημα συνεργασίας που συνεπάγεται διοικητικές ενέργειες εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, διαβιβάζει αμελλητί το αίτημα αυτό στην κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης δια της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας και ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή του άλλου κράτους μέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της διαβίβασης του αιτήματος συνεργασίας στην κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης. 9. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης και τα τμήματα διασύνδεσης, όπως ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενεργούν ως αρμόδιες αρχές κατ’ ανάθεση.
 
0 σχόλια.