Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 76:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του ν.3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας ή μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 77:

Το άρθρο 39 του ν.3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 39Δωσιδικία- Σύμπραξη σε δικαιοπραξία1. Οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 αριθμ. 6 και 112 αριθμ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.2. Η διάταξη του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Α΄ 235) δεν εφαρμόζεται σε δικαιοπραξίες, για το συμβαλλόμενο μέρος που έχει την ιδιότητα λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ή είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού λειτουργού του Ν.Σ.Κ., εφόσον ο λειτουργός συμπράττει στη σύνταξη των εγγράφων της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954, αντί δικηγόρου3. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ παρίστανται αυτοπροσώπως, στις ατομικές τους υποθέσεις, ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Για την παράστασή τους απαιτείται η καταβολή μόνο των φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που δεν συνάπτονται με την ιδιότητα του δικηγόρου.».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 78:

Το άρθρο 40 του ν.3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής«Άρθρο 40Συμμετοχή σε ΤαμείαΤα μέλη του Ν.Σ.Κ. μετέχουν στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων με τους ίδιους όρους, όπως και οι δικαστές των αντίστοιχων βαθμών.».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 79:

Η περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:«δ) Έναν διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Α’, που εκλέγεται με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Προς τούτο πριν από τη συγκρότηση του Συμβουλίου απευθύνεται πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το παραπάνω μέλος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. Αν δεν το εκλέξει, μέσα σε είκοσι ημέρες, η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται και χωρίς το μέλος αυτό».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 80:

Το άρθρο 58 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ τάξεως, Δικαστικός Αντιπρόσωπος και Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, νοούνται, αντίστοιχα, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄, Δικαστικός Πληρεξούσιος και Δόκιμος Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.2. Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. που έχουν ορισθεί ως μέλη σε διοικητικά συμβούλια ή όργανα διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 (Α΄ 22) και 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή των επιχειρήσεων που υπάγονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), με υπόδειξη του Ελληνικού Δημοσίου ή δυνάμει ειδικών διατάξεων που προβλέπουν την συμμετοχή τους, συνεχίζουν να μετέχουν σ’ αυτά μέχρι τη λήξη της θητείας τους».
 
0 σχόλια.