Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 81:

Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214) καταργείται και οι παράγραφοι 7 και 8 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 6 και 7 αντιστοίχως.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 82:

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214) προστίθεται περίπτωση γ) με το εξής περιεχόμενο:«γ) αμετάκλητη παραπομπή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η άμεση σύγκληση του υπηρεσιακού συμβουλίου προς λήψη πλήρως αιτιολογημένης απόφασης είναι υποχρεωτική.».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 83:

Το άρθρο 32 του π.δ. 238/2003 αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 32Υπηρεσία Επιθεώρησης1. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Προϊστάμενο και από δύο Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Προέδρου, με διετή θητεία, και οι οποίοι απαλλάσσονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κάθε άλλη υπηρεσία, πλην της συμμετοχής τους στα Τμήματα και την Ολομέλεια.2. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης:α) καθορίζει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και κριτήρια για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. και της απόδοσης των λειτουργών του, β)παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., των λειτουργών του και των εξωτερικών συνεργατών του Ν.Σ.Κ., γ)συγκεντρώνει στοιχεία για τον αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων, δ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους αναλυτική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., με την οποία αξιολογεί ποιοτικά και ποσοτικά το έργο των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσής τους, οι οποίες ενσωματώνονται στην ετήσια έκθεση του άρθρου 3 και ε) διενεργεί την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης και επιθεώρησης».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 84:

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 8, 15, 16 και 17 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 .
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 85:

Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 η φράση «οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υπογραφή αυτής πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. ή τον Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού» αντικαθίσταται από τη φράση «οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υπογραφή αυτής τον Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού».
 
0 σχόλια.