Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 91:

1. Α. Στο άρθρο 50 παράγραφος 5 του νόμου 4002/2011 προστίθεται νέα παράγραφος [Β] που έχει ως εξής:A. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα όσων διεξάγουν στοίχημα επί ιπποδρομιών καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί των μεικτών κερδών.B. Από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα που προέρχονται από τη διεξαγωγή στοιχήματος επί ιπποδρομιών,(i) ποσοστό 1,5% επί των μεικτών κερδών καταβάλλεται στη Φίλιππο Ένωση,(ii) ποσοστό 25% επί των μεικτών κερδών αποδίδεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε ειδικό λογαριασμό επάθλων που τηρείται από τη Φίλιππο Ένωση με αποκλειστικό σκοπό να διατεθεί από αυτήν στους δικαιούχους του επάθλου, και(iii) ποσοστό 2,5% επί των μεικτών κερδών καταβάλλεται στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταμεία, που κατανέμεται αντίστοιχα ως εξής: προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ποσοστό 1,05%, προς το ΕΤ.Ε.Α.Μ. ποσοστό 0,825% και προς το ΤΑ.Π.ΙΤ. ποσοστό 0,625%,Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014. 2. Μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών από το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 92:

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η ισχύς του άρθρου 43 αρχίζει μετά πάροδο τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
0 σχόλια.