Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων οδικών επιβατικών μεταφορών που συνδέουν τα αστικά κέντρα (πόλεις) μεταξύ τους και εξασφαλίζουν την οδική μεταφορά επιβατών από οικισμούς προς τα αστικά ή διοικητικά κέντρα ή προς άλλους οικισμούς ή προορισμούς με εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος δ) η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων υπεραστικών γραμμών ή δικτύων καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσεων σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων οδικών υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.2. Ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμογή : α) στις αστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή άλλα λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό γ) στις κατ’ επάγγελμα μεταφορές επιβατών με μισθωμένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραμμών.
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται :1. «δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών» : οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα αυτοκίνητα οχήματα (λεωφορεία) εκτός των αστικών περιοχών, προσφέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό έναντι κομίστρου, ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές (υπεραστικές γραμμές) και επιτρέπουν την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισμένα σημεία (στάσεις).2. «δίκτυο δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών» : το σύνολο των προκαθορισμένων υπεραστικών γραμμών εντός μιας καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής, στο οποίο περιλαμβάνονται και υπεραστικές γραμμές που έχουν την αφετηρία ή το τέρμα τους στην περιοχή αυτή.3. «δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών» : οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα αυτοκίνητα οχήματα (λεωφορεία) εκτός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.4. «Ρυθμιστική Αρχή» : η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.5. «Περιφέρεια» : οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)6. «υπεραστική γραμμή» : η προκαθορισμένη διαδρομή, την οποία ακολουθούν τα οχήματα που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών και η οποία περιλαμβάνει την αφετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα, ακόμα και όταν πρόκειται για κυκλικές διαδρομές.7. «υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής» : αφορούν δρομολόγια πέραν του υφισταμένου δικτύου δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών, για τα οποία χορηγείται άδεια της ρυθμιστικής αρχής και διεξάγονται σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Δημόσιες οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών

1. Οι δημόσιες οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών που προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση αποτελούν υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007, του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.2. Το εθνικό σύστημα των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών αποτελείται από τις υπεραστικές γραμμές εντός των καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών και όσες άλλες γραμμές έχουν χαρακτηριστεί ως υπεραστικές καθώς και από τις αναγκαίες υποδομές, είτε αφορούν σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων είτε κατάλληλες εγκαταστάσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια ή λιμάνια της χώρας.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Δίκτυο υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών

1. Το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού με προγραμματισμένα δρομολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του καθορισμένου κομίστρου.2. Οι υπεραστικές γραμμές δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις μεταφορικού έργου και οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών καθορίζονται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου.3. Οι δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών εκτός των αστικών περιοχών και των αστικών γραμμών εντάσσονται στο δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, ακόμα και αν αφορούν τοπικές διαδρομές εντός των ορίων Δήμου.4. Οι υπεραστικές γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών που υφίστανται πριν από την ισχύ του νόμου αυτού, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους μέχρις ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.5. Περιοχές, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν χαρακτηρισθεί ως αστικές, διατηρούν τον χαρακτηρισμό αυτό.Εντός των ορίων των αστικών περιοχών οι δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών εξυπηρετούνται από αστικές γραμμές, που εντάσσονται στο δίκτυο αστικών επιβατικών μεταφορών, όπως και οι γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Αρμόδιες αρχές

1. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών είναι η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007, η οποία έχει την αρμοδιότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες υπεραστικές επιβατικές μεταφορές σε όλη την επικράτεια με την θέσπιση κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δημοσίων επιβατικών μεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.2. Οι Περιφέρειες είναι οι αρμόδιες τοπικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα εντός των γεωγραφικών τους ορίων :α) να εποπτεύουν τους φορείς που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες υπεραστικών μεταφορών επιβατώνβ) να εισηγούνται στην αρμόδια εθνική αρχή σχετικά :ι) με τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείωνιι) την χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων επιβατικών μεταφορών σε ορισμένα δίκτυα, ή γεωγραφικές περιοχέςιιι) την χορήγηση αποζημίωσης παντός είδους σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων επιβατικών υπηρεσιώνiv) τον καθορισμό ολοκληρωμένων δημοσίων επιβατικών μεταφορών με την έννοια του άρθρου 2 περιπτ. ιγ) του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007 εντός των ορίων τουςγ) να εισηγούνται την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπεραστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισμό ΕΚ 1370/2007 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 
0 σχόλια.