Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 06: Εκτέλεση δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών

1. Η εκτέλεση των δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών γίνεται από πρόσωπα που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και με αυτοκίνητα οχήματα (λεωφορεία) κάθε κατηγορίας που πληρούν τους όρους του νόμου και έχουν λάβει σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.2. Η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα επιβατών χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 07: Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων ή αποζημίωσης

1. Η Ρυθμιστική Αρχή, αφού λάβει υπόψη τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα, τις ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού σε κάθε περιφέρεια, τα δίκτυα των υπεραστικών γραμμών που υφίστανται πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, το κόστος των ελαχίστων προσφερομένων δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών αλλά και την ανάγκη πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο υπεραστικών μεταφορών έναντι ευλόγου κομίστρου, δύναται να καθορίζει γενικούς κανόνες που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών.2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής προσφορά δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών στο καθοριζόμενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων, η Ρυθμιστική Αρχή, δύναται να αποφασίζει την ανάθεση σε τρίτους των δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών σε μια γεωγραφική περιοχή, χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση.3. Η ανάθεση σε τρίτους της παροχής δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή αποζημίωση γίνεται με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1370/2007, τον παρόντα νόμο, τις διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και τους ειδικότερους κανόνες που θέτει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 08: Διασφάλιση της συνεχούς παροχής υπεραστικών μεταφορών επιβατών

1. Η ρυθμιστική αρχή έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την συνεχή και ομαλή παροχή μεταφορών επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.2. Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών υπεραστικών μεταφορών επιβατών ή επικειμένου κινδύνου διακοπής τους, η ρυθμιστική αρχή έχει δικαίωμα να λαμβάνει έκτακτα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 5 § 5 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007 και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 09: Ανάθεση υπεραστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό

1. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, μετά από πρόταση του ενδιαφερόμενου εγχώριου φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007 και γνώμη της οικείας περιφέρειας, μπορεί να προβαίνει στην απ’ευθείας ανάθεση παροχής δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών, υπό τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου Κανονισμού.2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007, η ρυθμιστική αρχή, μετά από πρόταση της οικείας περιφέρειας, μπορεί αναθέτει την παροχή δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους χωρίς ανοικτό διαγωνισμό.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 10: Βασικές οδικές υπεραστικές συνδέσεις

1. Κατά τον σχεδιασμό του δικτύου δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να καλύπτονται οι βασικές οδικές συγκοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ των τοπικών και δημοτικών ενοτήτων με τα διοικητικά κέντρα των Δήμων, τα κέντρα των Δήμων με τα διοικητικά κέντρα των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων με το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας και των διοικητικών κέντρων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας με την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ή τα διοικητικά κέντρα άλλων περιφερειακών ενοτήτων ή Περιφερειών.2. Ο σχεδιασμός του δικτύου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού από και προς άλλες πόλεις ή αστικά κέντρα που δεν αποτελούν διοικητικά κέντρα Δήμων, Περιφερειακών Ενοτήτων ή της Περιφέρειας.3. Στον σχεδιασμό του δικτύου δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών εντάσσονται και γραμμές που συνδέουν τοπικές κοινότητες ή οικισμούς με τα κέντρα των Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Ενοτήτων ή και μεταξύ τους.4. Ο σχεδιασμός του δικτύου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες μετακινήσεων μαθητών ή εκπαιδευομένων προς τα κέντρα εκπαίδευσης και των εργαζομένων προς τους χώρους εργασίας.
 
0 σχόλια.