Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 11: Σχεδιασμός υπεραστικών γραμμών

1. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν το δίκτυο υπεραστικών επιβατικών μεταφορών εντός των γεωγραφικών ορίων τους και εισηγούνται στην Ρυθμιστική Αρχή τον καθορισμό των προτεινομένων υπεραστικών επιβατικών γραμμών.2. Οι προτεινόμενες υπεραστικές γραμμές πρέπει να καλύπτουν τις βασικές υπεραστικές συνδέσεις και να εξυπηρετούν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού για πρόσβαση στο δίκτυο δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών.3. Οι Περιφέρειες κατά τον σχεδιασμό του δικτύου λαμβάνουν υπόψη τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, την ανάγκη μετακίνησης επιβατών ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές αλλά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υφισταμένου δικτύου οδικών υπεραστικών μεταφορών.4. Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τους βασικούς κανόνες και τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός του δικτύου οδικών υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 12: Περιγραφή υπεραστικών γραμμών

1. Κάθε γραμμή υπεραστικού δρομολογίου περιλαμβάνει την αφετηρία, την διαδρομή του οχήματος, τις ενδιάμεσες στάσεις για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών και το τέρμα (τόπο άφιξης).2. Όπου είναι δυνατόν, η αφετηρία και το τέρμα κάθε δρομολογίου θα γίνεται σε νομίμως λειτουργούντες σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.3. Τα δρομολόγια των υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών χαρακτηρίζονται ως «κοινά», όταν εκτελούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις μιας διαδρομής, «ταχέα» όταν εκτελούν ορισμένες στάσεις μιας διαδρομής και «υπερταχέα» όταν από την αφετηρία μέχρι το τέρμα δεν εκτελούνται ενδιάμεσες στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 13: Κίνηση επιβατών – Ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων

1. Οι Περιφέρειες πρέπει να συνοδεύουν τις προτάσεις τους για το δίκτυο των δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών με αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά γραμμή σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, ώστε να προκύπτει η μέση διακύμανση της επιβατικής κίνησης εντός του ημερολογιακού έτους.2. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις για κάθε γραμμή του δικτύου υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των ελαχίστων υποχρεωτικών δρομολογίων, την περιοδικότητα αυτών και την χρονική κατανομή των δρομολογίων εντός του ημερολογιακού έτους.3. Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των ελαχίστων υποχρεωτικών δρομολογίων σε κάθε γραμμή υπεραστικών μεταφορών καθώς και τα κριτήρια για τον καθορισμό του χρόνου εκτελέσεως κάθε δρομολογίου, ώστε να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν όλες οι κατηγορίες του επιβατικού κοινού.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 14: Ανώτατο όριο χρέωσης κομίστρου

1. Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τους γενικούς κανόνες με βάση τους οποίους γίνεται ο καθορισμός ανωτάτου ορίου χρέωσης για όλους τους επιβάτες ή για ορισμένες κατηγορίες επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 3 § 2 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007.2. Γενικοί κανόνες που προβλέπουν την καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων για τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και οι οποίοι καθορίζουν ανώτατα όρια χρέωσης για μαθητές, σπουδαστές, μαθητευόμενους και άτομα με ειδικές ανάγκες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 3 αυτού.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 15:Τεκμηρίωση περιφερειακού σχεδιασμού υπεραστικών γραμμών

1. Οι προτάσεις των Περιφερειών για το δίκτυο δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών εντός των γεωγραφικών ορίων τους και τον καθορισμό των επιμέρους γραμμών και δρομολογίων πρέπει να τεκμηριώνονται από αναλυτικά στοιχεία της επιβατικής κίνησης καθώς και από εκτιμήσεις για την εξέλιξη των αναγκών μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.2. Με βάση τα ισχύοντα ανώτατα όρια χρέωσης των επιβατών και τα υπάρχοντα στοιχεία για την οικονομική βιωσιμότητα των υφισταμένων υπεραστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών, οι Περιφέρειες προτείνουν για κάθε γραμμή υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών την χορήγηση ή μη αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και την χορήγηση αποζημίωσης.3. Οι Περιφέρειες, ως αρμόδιες τοπικές αρχές, δύνανται να ζητούν τα αναγκαία στοιχεία για τις υφιστάμενες γραμμές υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών από τους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκμετάλλευση των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών και τους οποίους εποπτεύουν.
 
0 σχόλια.