Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 16: Καθορισμός υπεραστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών

1. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τις υπεραστικές γραμμές δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών. Για τις γραμμές αυτές υφίσταται υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος.2. Για τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των Περιφερειών και όλα τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, οι υφιστάμενες οδικές συνδέσεις, οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες αλλά και η επιβατική κίνηση καθώς και τα οικονομικά δεδομένα.3. Για κάθε υπεραστική γραμμή οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει, αν θα χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ή και αποζημίωση.4. Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τα κριτήρια, την διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών, τις αφετηρίες, τα δρομολόγια, τις ενδιάμεσες στάσεις και τα τέρματα.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 17: Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων

1. Ως σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων νοούνται εγκαταστάσεις που είναι κατάλληλες να εξυπηρετούν τις ανάγκες οργανωμένης άφιξης και αναχώρησης οχημάτων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές επιβατικές μεταφορές, αναμονής, επιβίβασης, μετεπιβίβασης αποβίβασης και εν γένει εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, φόρτωσης, μεταφόρτωσης εκφόρτωσης και φύλαξης αποσκευών και κάθε άλλης συναφούς λειτουργίας.2. Για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών υπεραστικών λεωφορείων απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, που χορηγείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.3. Οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα όλες τις υπεραστικές γραμμές του δικτύου δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 18: Πρόσβαση στους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων

1. Οι υφιστάμενοι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων εντάσσονται στο σύστημα των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών ως σταθμοί εκκίνησης και άφιξης ή και ως ενδιάμεσοι σταθμοί λεωφορείων που εκτελούν πάσης φύσεως δρομολόγια υπεραστικών γραμμών.2. Όλα τα οχήματα των φορέων που εκτελούν νομίμως δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους υφιστάμενους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων έναντι καταβολής ανταλλάγματος για την χρήση των εγκαταστάσεών και της εν γένει υποδομής.3. Οι φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών για την χρήση των εγκαταστάσεων των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.4. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων γίνεται πάντοτε με τον όρο εξασφάλισης της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του σταθμού για τα οχήματα όλων των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών. Το ίδιο ισχύει και για τις άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.5. Οι εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων δύνανται να διατεθούν για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως επιβατικών μεταφορών, στο μέτρο που δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία των δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.6. Η εκμετάλλευση της λειτουργίας των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων είναι ανεξάρτητη από την κυριότητα επ’αυτών.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 19: Βασικοί κανόνες λειτουργίας υπεραστικών σταθμών λεωφορείων

1. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, ώστε να διασφαλίζεται : α) η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων β) η απρόσκοπτη και με ίσους όρους πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους όλων των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών γ) η πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επιβατών.2. Οι φορείς που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση και λειτουργία σταθμών υπεραστικών λεωφορείων έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας που θέτει η Ρυθμιστική Αρχή, να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.3. Την εποπτεία των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των κειμένων διατάξεων.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 20: Βασικοί κανόνες χρέωσης για την χρήση των εγκαταστάσεων των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

1. Οι χρεώσεις των φορέων που εκτελούν δημόσιες οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών για την πρόσβαση και χρήση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων πρέπει να καλύπτουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αναγκαίων εγκαταστάσεων σύμφωνα με το επιβαλλόμενο ελάχιστο επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών καθώς και το εύλογο κέρδος του φορέα εκμετάλλευσης.2. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τις ανώτατες και κατώτατες τιμές χρέωσης για την πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.3. Προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία και το επιβαλλόμενο επίπεδο υπηρεσιών πρόσβασης και χρήσης των εγκαταστάσεων των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να καθορίζει γενικούς κανόνες χρέωσης για τους φορείς των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών καθώς και κανόνες αναπροσαρμογής του εύρους των χρεώσεων.4. Όταν οι φορείς που εκμεταλλεύονται σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων ασκούν και άλλες δραστηριότητες, ιδίως αν εκτελούν επιβατικό μεταφορικό έργο, υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων αλλά και τις δαπάνες λειτουργίας αυτών.
 
0 σχόλια.