Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 21: Πρόσβαση σε δημόσιους σταθμούς λεωφορείων

1. Οι φορείς που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών πρέπει να έχουν πρόσβαση με ίσους όρους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε δημόσιες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την επιβίβαση, μετεπιβίβαση και αποβίβαση επιβατών λεωφορείων, ιδίως όσων βρίσκονται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμάνια ή αεροδρόμια.2. Η υποχρέωση πρόσβασης με ίσους όρους ισχύει, έναντι ανταλλάγματος, και για εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται και λειτουργούν με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).3. Η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να θεσπίζει γενικούς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις παραπάνω εγκαταστάσεις.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 22: Αναθέτουσα και εποπτεύουσα Αρχή

1. Η Ρυθμιστική Αρχή είναι η αρμόδια εθνική αρχή για την προκήρυξη ανοικτών διαγωνισμών που αφορούν την ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωση και την σύναψη συμβάσεων με τους Αναδόχους.2. Οι Περιφέρειες είναι η αρμόδια τοπική αρχή για την εποπτεία των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 23: Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς

1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προβεί στην δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7 § 2 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού.2. Η αναθέτουσα αρχή δημοσιοποιεί τις ίδιες πληροφορίες και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή δημοσιεύσεις στον τύπο.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 24: Προκήρυξη διαγωνισμών ανά γεωγραφική περιοχή

1. Οι διαγωνισμοί για την ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών προκηρύσσονται ανά γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες δύνανται να συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια μιας η περισσοτέρων περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων.2. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής περιοχής και όλες οι καθορισμένες υπεραστικές γραμμές που αποτελούν το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών γραμμών της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.3. Στο δίκτυο των γραμμών της γεωγραφικής περιοχής περιλαμβάνονται και οι καθορισμένες υπεραστικές γραμμές που συνδέουν πόλεις ή αστικά κέντρα που βρίσκονται εντός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής με την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη ή πόλεις σε άλλες περιφέρειες.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 25: Καθορισμός αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης

1. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά οι υπεραστικές γραμμές για τις οποίες χορηγείται στον Ανάδοχο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και εκείνες για τις οποίες χορηγείται επιπλέον και αποζημίωση.2. Για κάθε υπεραστική γραμμή καθορίζονται στην προκήρυξη και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν : α) στον τύπο των οχημάτων β) στην συχνότητα των εκτελουμένων δρομολογίων με χρονική κατανομή ανά ημέρα της εβδομάδας, λαμβανομένων υπόψη των αργιών, τοπικών εορτών και συνηθειών αλλά και των εποχών του έτους, όπου αυτή η παράμετρος διαφοροποιεί το πρόγραμμα των απαιτουμένων ελαχίστων δρομολογίων.3. Η προκήρυξη των διαγωνισμών μπορεί να περιλαμβάνει τις υπεραστικές γραμμές μιας γεωγραφικής περιοχής για τις οποίες χορηγείται αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ή μόνο τις υπεραστικές γραμμές για τις οποίες χορηγείται αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και αποζημίωση ή το σύνολο των γραμμών του δικτύου δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών σε μια γεωγραφική περιοχή.4. Οι ανοικτοί διαγωνισμοί δεν αφορούν σε μεμονωμένες υπεραστικές γραμμές αλλά σε δίκτυα δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών.
 
0 σχόλια.