Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 26: Καθορισμός του ανωτάτου ορίου χρέωσης των επιβατών

1. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει με σαφήνεια στις προκηρύξεις το ποσό της ανώτατης επιτρεπόμενης χρέωσης των επιβατών ανά χιλιόμετρο εκτελούμενου δρομολογίου.2. Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου χρέωσης η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη το υπολογιζόμενο συνολικό κόστος του φορέα εκτέλεσης της απαιτούμενης ελάχιστης δημόσιας υπηρεσίας οδικών υπεραστικών μεταφορών, το οποίο κατανέμει ανά χιλιόμετρο.3. Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους λειτουργίας του φορέα λαμβάνεται υπόψη ιδίως το κόστος κίνησης των αναγκαίων οχημάτων, οι αμοιβές του προσωπικού, οι αμοιβές τρίτων, το κόστος διοίκησης της επιχείρησης του Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, οι αποσβέσεις όπως ορίζονται από τις κείμενες λογιστικές και φορολογικές διατάξεις, οι γενικές δαπάνες εκμετάλλευσης, το κόστος συντήρησης και επισκευών και διάφορες δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση του έργου.4. Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου χρέωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το εύλογο κέρδος της επιχείρησης του φορέα εκτέλεσης των απαιτούμενων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 27: Καθορισμός της χορηγουμένης αποζημίωσης

1. Όπου προβλέπεται η χορήγηση αποζημίωσης για την εκτέλεση υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών ισχύουν οι κανόνες του άρθρου 6 και του Παραρτήματος του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007.2. Απώλειες εσόδων λόγω εκδόσεως μειωμένων ή δωρεάν εισιτηρίων επιβατών ειδικών κατηγοριών, όπως μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και λοιποί μαθητευόμενοι, στρατιώτες, αστυνομικοί, λιμενικοί, πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άλλων κατηγοριών επιβατών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της χορηγούμενης αποζημιώσεως.3. Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών προβλέπουν τον τρόπο και την διαδικασία υπολογισμού της ετήσιας αποζημίωσης, τον τρόπο που διαπιστώνεται το κατ’έτος οφειλόμενο ποσό αποζημίωσης, ο τρόπος καταβολής στον Ανάδοχο καθώς και ο τρόπος επιστροφής ή συμψηφισμού τυχόν υπεραντιστάθμισης.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 28: Διάρκεια των συμβάσεων ανάθεσης

1. Οι συμβάσεις για την ανάθεση της εκτέλεσης δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 § 4 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007.2. Η Ρυθμιστική Αρχή έχει την αρμοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατή η πρόβλεψη για παράταση του συμβατικού χρόνου διάρκειας των συμβάσεων με τους Αναδόχους μέχρι το 50% του συμβατικώς οριζομένου χρόνου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 4 § 4 του Κανονισμού ΕΚ 1370/2007.3. Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών εκτός από την χρονική διάρκεια της συμβάσεως με τον Ανάδοχο πρέπει να καθορίζεται, αν στην συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου, η χρονική διάρκεια και οι προϋποθέσεις για την παράταση αλλά και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος παράτασης.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 29: Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό

1. Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και πληρότητα οι προϋποθέσεις για συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε κάθε διαγωνισμό.2. Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν άδεια επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1071/2009 είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξίες.3. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργούν νομίμως κατά το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα τους.4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή στελέχωση και οργάνωση, επαρκή αριθμό κατάλληλων οχημάτων, να μετέχουν ή να εξασφαλίζουν την συμμετοχή τους στο σύστημα ενιαίων κρατήσεων, να διαθέτουν ή να εξασφαλίζουν την συμμετοχή όλων των οχημάτων στα συστήματα τηλεματικής και στο προβλεπόμενο ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων και είσπραξης κομίστρων.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 30: Προσφορές των διαγωνιζομένων

1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπεραστικών γραμμών που εντάσσονται στο δίκτυο της γεωγραφικής περιοχής για την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.2. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων περιλαμβάνουν το ποσό χρέωσης που προσφέρουν, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρέωσης, καθώς επίσης και αναλυτικό πίνακα των προσφερομένων υπηρεσιών πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων, όπως ιδίως την ανάπτυξη νέων δρομολογίων εντός της γεωγραφικής ενότητας ή επέκταση των υφισταμένων ή καλύτερες συχνότητες δρομολογίων στο υφιστάμενο δίκτυο.
 
0 σχόλια.