Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 31: Βασικοί κανόνες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων

1. Η Ρυθμιστική Αρχή έχει την αρμοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζομένων, ώστε η ανάδειξη των αναδόχων για την ανάθεση των υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών να γίνεται με συγκρίσιμο τρόπο και διαφάνεια.2. Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η προσφερόμενη έκπτωση επί του ανωτάτου ορίου χρέωσης. Λαμβάνονται υπόψη τυχόν περαιτέρω προσφερόμενες εκπτώσεις για τους επιβάτες καθώς επίσης και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υπεραστικών μεταφορών (δρομολόγια) πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων. Αξιολογούνται επίσης και ποιοτικά κριτήρια όπως ο περιορισμός των μετεπιβιβάσεων και άλλα που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα ολικής ποιότητας μέσων μαζικής μεταφοράς.3. Οι προκηρύξεις πρέπει να περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών και την βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 32: Γενικοί κανόνες για τους διαγωνισμούς – Πρότυπα τεύχη συμβάσεων

1. Η Ρυθμιστική Αρχή έχει την αρμοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους διαγωνισμούς που αφορούν στην ανάθεση υπεραστικών επιβατικών μεταφορών, όπου προβλέπονται η διαδικασία και τα στάδια των διαγωνισμών, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων, λόγοι αποκλεισμού διαγωνιζομένων, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, ο τρόπος ανάδειξης του αναδόχου, η δυνατότητα ενστάσεων των διαγωνιζομένων, η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των διαγωνισμών και άλλες λεπτομέρειες.Οι προκηρύξεις των επιμέρους διαγωνισμών προσαρμόζονται στις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και στους γενικούς κανόνες που θεσπίσει η Ρυθμιστική Αρχή.2. Οι προκηρύξεις συνοδεύονται από πρότυπα συμβατικά τεύχη, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 33: Συμβάσεις με τους Αναδόχους

1. Η Ρυθμιστική Αρχή συνάπτει συμβάσεις με τους Αναδόχους, με βάση τα πρότυπα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του αναδόχου.2. Στις προκηρύξεις περιγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος καθώς και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται πριν την υπογραφή της συμβάσεως με την αναθέτουσα αρχή.3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των υπεραστικών οδικών υπεραστικών μεταφορών την ημέρα που ορίζεται στην σύμβαση. Η ημέρα αυτή θεωρείται ως αφετηρία του χρόνου διάρκειας της σύμβασης.4. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή αρνείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός του οριζόμενου χρόνου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.5. Αν εκπέσει ο ανάδοχος που αναδείχθηκε από διαγωνιστική διαδικασία πριν υπογραφεί σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, αυτή δύναται είτε να καλέσει τον δεύτερο κατά την τελική αξιολόγηση διαγωνιζόμενο ή αν αυτός δεν υπάρχει ή προσφορά του κρίνεται μη συμφέρουσα να προκηρύξει εκ νέου τον διαγωνισμό και να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα για την διαφύλαξη της συνεχούς παροχής δημοσίων υπηρεσιών οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 34: Εποπτεία των αναδόχων – εκτέλεση των συμβάσεων

1. Η εποπτεία των αναδόχων ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών παρακολουθούν και ελέγχουν, αν ο ανάδοχος συμμορφώνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διαπιστώνουν τυχόν παραβάσεις και επιβάλλουν στους αναδόχους τις κυρώσεις που προβλέπονται.3. Η Ρυθμιστική Αρχή έχει την αρμοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για την παρακολούθηση του τρόπου εκτελέσεως των συμβάσεων από τους αναδόχους, την διαπίστωση των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα μέτρα άρσεως των παραβάσεων, επιβολής κυρώσεων, των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, τα είδη και τον τρόπο εκτέλεσης των κυρώσεων, την έρευνα παραπόνων των επιβατών καθώς και την έρευνα και διαπίστωση των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερομένου μεταφορικού έργου.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 35: Υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής

1. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, οχήματα και οργάνωση μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια αρχή και να λάβουν άδεια εκτέλεσης οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών για οποιαδήποτε γραμμή, για την οποία δεν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα ή δικαίωμα αποζημίωσης ή δεν έχει γίνει απ’ευθείας ανάθεση ή δεν παρέχεται από δημόσια υπηρεσία.2. Η χορήγηση αδείας εκτέλεσης υπεραστικών επιβατικών μεταφορών σε γραμμές ελεύθερης επιλογής γίνεται για ορισμένο χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών, και δεν παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα, αλλά υπόκειται στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.3. Στις υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής δεν επιτρέπεται να χορηγείται οποιασδήποτε μορφής οικονομικό πλεονέκτημα.4. Η λειτουργία υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογής δεν επιτρέπεται να προκαλεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα στους φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί απ’ευθείας η παροχή δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών ή τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα ή λαμβάνουν αντιστάθμισμα ή αποζημίωση πάσης φύσεως.5. Όσοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση υπεραστικών μεταφορών επιβατών με αποκλειστικό δικαίωμα ή και αποζημίωση μπορούν να εκτελούν και υπεραστικές μεταφορές σε γραμμές ελεύθερης επιλογής, υπό τον όρο του σαφούς λογιστικού διαχωρισμού της δραστηριότητας αυτής.
 
0 σχόλια.