Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 36: Άδεια για υπεραστικές γραμμές χωρίς αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης

1. Η Ρυθμιστική Αρχή χορηγεί τις άδειες για τις γραμμές υπεραστικών επιβατικών μεταφορών ελεύθερης επιλογής σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, για τις οποίες δεν υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης.2. Οι γραμμές αυτές καθορίζονται με πρόταση των ενδιαφερομένων φορέων και με κριτήριο την εξασφάλιση πληρέστερου δικτύου υπεραστικών μεταφορών επιβατών υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού.3. Η Ρυθμιστική Αρχή με την χορηγούμενη άδεια εγκρίνει την προτεινόμενη αφετηρία, τις τυχόν ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα των υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 37: Διαδικασία έγκρισης υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογής

1. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο «Φάκελος Αναγγελίας Εκτέλεσης Υπεραστικής Γραμμής χωρίς αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης», ο οποίος υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς.2. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του Φακέλου η Ρυθμιστική Αρχή εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση ή την απορρίπτει αιτιολογημένα, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και οι απαιτούμενες προδιαγραφές.Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδει την άδεια λειτουργίας απελευθερωμένης γραμμής, η οποία έχει διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη, μετά το πέρας της οποίας θα πρέπει να ανανεώνεται, και είναι αμεταβίβαστη.3. Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν σε αυτήν οι φορείς που ενδιαφέρονται για την λειτουργία υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής και εποπτεύει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων.4. Η Ρυθμιστική Αρχή εξετάζει οποιεσδήποτε καταγγελίες περιέλθουν εις γνώση της σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων λειτουργίας υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 38: Σύσταση

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων που συστήθηκε με το άρθρο 22 § 1 του νόμου 3891/2010 μετονομάζεται σε Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών.2. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών εκτός από τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος 3891/2010 θα ασκεί και όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων θα νοείται από την ισχύ του παρόντος νόμου η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών.4. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 39: Συγκρότηση

1. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών συγκροτείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και πέντε τακτικά μέλη, που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα ή διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα σιδηροδρομικών ή οδικών μεταφορών. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όλα τα μέλη απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.2. Τα μέλη της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα άρθρα 14 περίπτωση η΄ και 43Α του Κανονισμού της Βουλής.Η απόφαση διορισμού των μελών της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της.3. Η θητεία των μελών της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.Εάν κατά την διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Για τον διορισμό του νέου μέλους ακολουθείται η διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου.Μέχρι τον διορισμό νέου μέλους η Αρχή συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως εάν παρευρίσκονται και μετέχουν στις συνεδριάσεις τουλάχιστον τέσσερα μέλη της.4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πλήρους απασχόλησης.5. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο της. Με απόφαση της Αρχής καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων.6. Το άρθρο 23 του Ν. 3891/2010 καταργείται.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 40: Αρμοδιότητες για τις οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών

1. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες που αφορούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο και διέπουν την οργάνωση και διαχείριση των υπεραστικών οδικών συγκοινωνιών.2. Ειδικότερα η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών καθορίζει τα χαρακτηριστικά ποιότητας των παρεχομένων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική των αναδόχων, ρυθμίζει ζητήματα διαλειτουργικότητας στο συνολικό δίκτυο, προδιαγραφές τροχαίου υλικού, ζητήματα υποδομών και εγκαταστάσεων.3. Επίσης έχει την αρμοδιότητα να επεξεργάζεται και να ορίζει πρότυπα τεύχη των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης, να καθορίζει τους όρους και κριτήρια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων και ανάθεσης καθώς και να καθορίζει πρότυπα σχέδια με τους βασικούς όρους των συμβάσεων με τους αναδόχους.4. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες :- συνάπτει τις συμβάσεις με τους αναδόχους για την παροχή δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.- καθορίζει τα πρότυπα για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων που θα συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων- ασκεί έλεγχο της εφαρμογής και της αποδοτικής λειτουργία του συστήματος, μέσω της επεξεργασίας των συγκεντρωμένων στοιχείων και δεδομένων λειτουργίας,- αναθέτει ειδικών μελέτες
 
0 σχόλια.