ΚΥΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Δημιουργία ειδικού λογαριασμού

Για τον σκοπό της διαχείρισης της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποφασίζεται η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ).
 
12 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Διαχείριση του ειδικού λογαριασμού

Η δημιουργία, η τήρηση και η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού, που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ανατίθεται στην ΕΕΤΤ και η χρηματοδότηση αυτού θα εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή – συνεισφορά του Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) και των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, αποκαλούμενης και «Συμμετοχή στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» (ΣΚΚ) στον εν λόγω λογαριασμό Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται κατωτέρω.
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Διαδικασία Επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας

1. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών αξιολογούν την έκθεση επαλήθευσης του ΚΚΚΤΥ που υποβάλει η ΕΕΤΤ, και αποφασίζουν αν το επαληθευμένο ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του κατά πόσο το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: (α) αξιολόγηση της συνολικής οικονομικής θέσης του ΦΠΚΥ, (β) το βαθμό χρήσης και ζήτησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, (γ) το επίπεδο κόστους και εσόδων της ΚΥ, (δ) τα μερίδια αγοράς.2. Εφόσον στην έκθεση της ΕΕΤΤ το επαληθευμένο ΚΚΚΤΥ είναι μηδενικό ή οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών αποφασίσουν ότι το ΚΚΚΤΥ δεν αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, δεν υφίσταται υποχρέωση συνεισφοράς ΣΚΚ των παρόχων με Ειδική Άδεια.3. Εφόσον οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών αποφασίσουν ότι το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, η ΕΕΤΤ, εντός ενός (1) μηνός, υπολογίζει και εξατομικεύει τη ΣΚΚ κάθε υπόχρεου παρόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, και τους ενημερώνει σχετικά. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται από τους προαναφερόμενους στο άρθρο 2 υπόχρεους φορείς δεν επαρκεί για την κάλυψη του καθαρού κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, τότε με κοινή απόφαση θα καθορίζεται η μεταφορά του ποσού αυτού στην επόμενη οικονομική χρήση ή η κάλυψη του ελλείμματος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.4. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, υποχρεούνται να καταβάλλουν τη συμμετοχή τους στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της υποχρέωσής τους σε αυτές. Τα χρήματα κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό που τον διαχειρίζεται η ΕΕΤΤ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των δύο (2) μηνών η ΕΕΤΤ καταβάλλει στo δικαιούχο ΦΠΚΥ τα χρήματα, που κατά τα ανωτέρω έχουν καταβληθεί σε αυτήν.5. Οι εισφορές που προκύπτουν για τον ΦΠΚΥ δεν καταβάλλονται αλλά συμψηφίζονται αυτόματα, εφόσον είναι ο ίδιος και δικαιούχος.6. Η τελευταία ημέρα της δίμηνης προθεσμίας για την καταβολή της συνεισφοράς των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας αποτελεί τη δήλη ημέρα καταβολής, μετά την παρέλευση της οποίας η συνεισφορά επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.7. H πέραν των τριάντα (30) ημερών καθυστέρηση καταβολής της συμμετοχής των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας επισύρει, πλέον του τόκου υπερημερίας, την επιβολή προστίμου ή άλλων διοικητικών κυρώσεων από την EETT, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4053/2012.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Υπολογισμός της Συμμετοχής των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας

1. Το ποσό της ΣΚΚ των υπόχρεων φορέων θα υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) αυτών εντός της Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή, τον όγκο του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα. 2. Κάθε φορέας που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας συνεισφέρει στην αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας υπέρ του καθορισμένου φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ετησίως με ποσό που αντιστοιχεί σε (0,5 %) επί του κύκλου εργασιών του κατά την αντίστοιχη χρήση για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας του. 3. Το ανωτέρω ποσοστό (0,5 %) βασικής συνεισφοράς, προσαυξάνεται κατά (0,5 %) επί του προσδιοριζόμενου κύκλου εργασιών κάθε υπόχρεου φορέα για κάθε μία (1) ποσοστιαία μονάδα θετικής απόκλισης που παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών του υπό καθεστώς ειδικής άδειας από την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.4. Το κατά τα ανωτέρω προσαυξανόμενο ποσοστό επί του προσδιοριζόμενου κύκλου εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 10% του ως άνω κύκλου εργασιών του υπόχρεου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.5. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ παίρνει ως βάση υπολογισμού τις δηλώσεις που οφείλουν να υποβάλουν σχετικά με τα ετήσια έσοδά τους και το ποσοστό αστικής διανομής που πραγματοποίησαν επί του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν, όπως αυτές υποβάλλονται σύμφωνα με την Ειδική τους Άδεια και τον Κανονισμό Ειδικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων ανταποδοτικών τελών τους. 6. Για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των στοιχείων που θα παρέχονται ως βάση υπολογισμού της ΣΚΚ του εκάστοτε παρόχου, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας, συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4053/2012 κυρώσεων.
 
0 σχόλια.