Κανονισμός Λειτουργίας Παρατηρητηρίου
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01

1. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. 53571/3839 (Β΄ 1105), όπως ισχύει και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής «Δίκτυο» και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.2. Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Δικτύου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Νόμου 4053/2012 (Α΄ 44).
 
18 σχόλια.
 

Άρθρο 02

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Δικτύου που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, βασίζονται σε διεθνείς σχετικές συστάσεις καθώς και σε πρότυπα και οδηγίες που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιακών (ITU) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Σκοπός και Αντικείμενο

Ο παρών Κανονισμός αφορά τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας του Δικτύου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.Ο Κανονισμός Μετρήσεων περιλαμβάνει ιδίως:α. ορισμούς των βασικών φυσικών μεγεθών καθώς και άλλων εννοιών για τις ανάγκες του παρόντος,β. διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς και συστάσεις που χρησιμοποιούνται ως αναφορές στο παρόν κείμενο,γ. περιγραφή του αντικειμένου και του σκοπού του Δικτύου,δ. περιγραφή του μετρητικού εξοπλισμού του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και των προδιαγραφών αυτού,ε. όρους και συνθήκες υπό τις οποίες τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Δικτύου εγγυούνται την συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης,στ. τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Δικτύου και τις υπηρεσίες που παρέχονται προς κάθε ενδιαφερόμενο,ζ. τις διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας του Δικτύου,η. την περιγραφή των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων στο Δίκτυο φορέων,θ. τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των φορέων, που συνδέονται στο Δίκτυο,ι. τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Ορισμοί

Για τον σκοπό του Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:α) ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: η ενέργεια που διαδίδεται μέσω του ελευθέρου χώρου με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.β) έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: η κατάσταση που προκύπτει όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε έναν χώρο που υπάρχει ηλεκτρικό, μαγνητικό ή ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.γ) μακρινό πεδίο: η περιοχή στο περιβάλλον μιας κεραίας στην οποία η γωνιακή πεδιακή κατανομή είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη της απόστασης από την κεραία. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα έχει τα χαρακτηριστικά του επιπέδου κύματος και τα διανύσματα του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι κάθετα μεταξύ τους. Κατά τη διεύθυνση διάδοσης και το κύμα εξασθενεί εκθετικά με την απόσταση.δ) σταθμός κεραιών: εγκαταστάσεις κεραιοδιατάξεων και λοιπού εξοπλισμού που βρίσκονται τοποθετημένες σε μια συγκεκριμένη περιοχή και περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεραία εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.ε) ηλεκτρομαγνητικό πεδίο: ο χώρος εντός του οποίου ασκούνται δυνάμεις στα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια της ύλης. Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαρακτηρίζεται από μια ηλεκτρική συνιστώσα και μια μαγνητική συνιστώσα που σχετίζονται με την δύναμη επί ενός ακίνητου και κινουμένου ηλεκτρικά φορτισμένου σωματιδίου, αντίστοιχα.στ) ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε): ένα διανυσματικό μέγεθος που εκφράζει το λόγο της δύναμης που ασκείται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο επί ενός ακίνητου στοιχειώδους ηλεκτρικά φορτισμένου σωματιδίου προς το φορτίο αυτό εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).ζ) πυκνότητα ισχύος (S) ή ηλεκτρομαγνητική πυκνότητα ροής ισχύος: ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας κάθετη στη διεύθυνση της διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2). Γενικά δίνεται από την σχέση: S = | E × H |όπου, η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) και η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) εκφράζονται αντιστοίχως σε V/m και A/m και η πυκνότητα ισχύος (S) σε W/m².η) επίπεδο κύμα: είναι ένα κύμα σταθερής φάσης όπου τα μέτωπα κύματος (επιφάνειες σταθερής φάσης) είναι επίπεδα σταθερού πλάτους, κάθετα στην διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Για επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, η πυκνότητα ισχύος (S), η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) και η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η), σχετίζονται από την εμπέδηση ελευθέρου χώρου, Ζ0= 377 Ω. Οι συνθήκες επίπεδου κύματος θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις ότι ισχύουν τοπικά, όπως π.χ. στο μακρινό πεδίο μιας κεραίας.θ) ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος: η πυκνότητα ισχύος που θα είχε ένα επίπεδο κύμα ίσης έντασης ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου.ι) ισοτροπικός: χαρακτηρισμός φυσικού μέσου ή τεχνικής συσκευής που οι σχετικές ιδιότητες είναι ανεξάρτητες της κατεύθυνσης.ια) γραμμικότητα οργάνου μέτρησης: ένα μέτρο της ικανότητας ενός οργάνου μέτρησης να παρέχει μια ένδειξη σε γραμμική σχέση με την προς μέτρηση ποσότητα.ια) διαμόρφωση: διαδικασία με την οποία ένα φυσικό μέγεθος που περιγράφει μια ταλάντωση ή ένα κύμα περιορίζεται ή μεταβάλλεται ώστε να περιγράφει ένα σήμα.ιβ) αδιατάραχτο πεδίο: πεδίο που υπάρχει πριν την παρουσία του ανθρώπου στη θέση αυτή.ιγ) αισθητήρας μέτρησης: η μονάδα εισόδου ενός συστήματος μέτρησης, συνήθως ανεξάρτητη μονάδα, που μετατρέπει την μετρούμενη ποσότητα σε μια κατάλληλη τιμή εξόδου.ιδ) λόγος έκθεσης: ένας καθαρός αριθμός που χρησιμοποιείται για να σταθμιστεί η επιβάρυνση στην έκθεση του κοινού από διάταξη/διατάξεις που λειτουργούν σε μία σχετικά στενή περιοχή συχνοτήτων (π.χ. στην συχνότητα εκπομπής μιας συγκεκριμένης κεραίας ή στην φασματική περιοχή που χρησιμοποιείται από μια συγκεκριμένη υπηρεσία) σε μία συγκεκριμένη θέση.ιε) συνολικός λόγος έκθεσης: το άθροισμα των σχετικών λόγων έκθεσης που προκύπτουν για το ίδιο φυσικό μέγεθος (ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο) και την ίδια επίδραση (ηλεκτροδιεγερτική ή θερμική) σε μία θέση μέτρησης μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο συνολικός λόγος έκθεσης χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπερβαίνονται τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.ιστ) αβεβαιότητα μέτρησης: η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της πραγματικής τιμής μιας υπό μέτρηση ποσότητας και του τελικού αποτελέσματος μιας διαδικασίας μέτρησης.ιζ) 95% διάστημα εμπιστοσύνης: το σύνολο τιμών εντός του οποίου είναι 95% πιθανό να βρίσκεται η τιμή μιας στατιστικά εκτιμούμενης ποσότητας, όπως μιας ποσότητας που εκτιμάται μέσω μιας διαδικασίας μέτρησηςιη) Ε.Ε.Τ.Τ.: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Πρότυπα – Αναφορές

Στον παρόντα κανονισμό λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι πρότυπα και οδηγίες, όπως εκάστοτε ισχύουν:1) Σύσταση ITU-T K.83: Παρακολούθηση της στάθμης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.2) ΕΛΟΤ EN 61566: Μετρήσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας – Ένταση πεδίου στην περιοχή συχνοτήτων 100 kHz έως 1 GHz.3) ΕΛΟΤ 1422−3: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών − Μέρος 3: Τεχνικές Δοκιμών και Μετρήσεων − Όρια.4) ΕΛΟΤ EN 50413: Βασικό πρότυπο διαδικασιών μέτρησης και υπολογισμού για την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz-300 GHz).5) ΕΛΟΤ EN 50492: Βασικό πρότυπο για την επιτόπια μέτρηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε σχέση με την έκθεση του ανθρώπου σε γειτνίαση με σταθμούς βάσης.6) ΕΛΟΤ ΕΝ 62311: Αξιολόγηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σχετιζόμενου με τους περιορισμούς της έκθεσης του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz-300 GHz).7) ΕΛΟΤ ΕΝ 50383: Βασικό πρότυπο για τον υπολογισμό και τη μέτρηση έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και του SAR σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου σε ραδιοσταθμούς βάσης και σταθερούς τερματικούς σταθμούς για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (110 MHz-40 GHz).8) ΕΛΟΤ ΕΝ 50400: Βασικό πρότυπο για την επίδειξη συμμόρφωσης σταθερού εξοπλισμού για ραδιομετάδοση (110 MHz-40 GHz) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τους βασικούς περιορισμούς ή τις στάθμες αναφοράς σχετικά με την έκθεση γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία.9) Οδηγός ISO/IEC για την έκφραση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις.
 
1 σχόλια.