Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι:

Η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Β. Καρπάθου – Σαρίας και Αστακιδονησίων καθώς επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής, με την παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και εξέλιξής του.Ειδικότερα με το χαρακτηρισμό της περιοχής ως «Περιοχής Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου», επιδιώκεται: α) Η προστασία και διατήρηση του σημαντικού πληθυσμού της απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, που ζει και αναπαράγεται στην περιοχή, του μεγάλου αριθμού σπάνιων και ενδημικών φυτικών και ζωικών ειδών, καθώς και των ενδιαιτημάτων τους, της πλούσιας ορνιθοπανίδας, των χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα αυτών της παράκτιας ζώνης και των υποθαλάσσιων λιβαδιών της Ποσειδωνίας Posidonia oceanica, των αλιευτικών αποθεμάτων και εν γένει του θαλασσίου οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας και των φυσικών διεργασιών που διέπουν τα οικοσυστήματα της περιοχής. β) Η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της περιοχής, της τοπικής αρχιτεκτονικής και των παραδοσιακών οικισμών, της πλούσιας παράδοσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπίου. γ) Η ενίσχυση και προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων, των ήπιων μορφών τουρισμού, και ιδιαίτερα του οικοτουρισμού και του αγροτοτουρισμού. δ) Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους τρόπους και τις μεθόδους αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Χαρακτηρισμός και καθορισμός ορίων της προστατευόμενης περιοχής και των ζωνών

Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ» Βόρειας Καρπάθου νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α), που μεταφράζεται για τις σχέσεις με το εξωτερικό ως«REGIONAL MARINE PARK OF NORTH KARPATHOS SARIA ISLAND AND ASTAKIDONISION (R.M.P.NK.SI.A)» η χερσαία και θαλάσσια περιοχή της Β. Καρπάθου, της Σαρίας και των Αστακιδονησίων συνολικής εκτάσεως 346,226 τ.χλμ. (θαλάσσια έκταση 243,076 τ.χλμ και χερσαία έκταση 103,149 τ.χλμ), που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχή του Δήμου Καρπάθου, όπως τα όρια της φαίνονται με τη διακεκομμένη γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ με την ………../2012 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα. Οι συντεταγμένες των ορίων και σημείων της περιοχής αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος δ/τος.Η περιοχή του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου, της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων είναι η ευρύτερη χερσαία και θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14 και 1, καθώς επίσης και η χερσαία και θαλάσσια έκταση των Αστακιδονησίων. Στην περιοχή του πάρκου περιλαμβάνονται οι εξής ζώνες: Θαλάσσιες Ζώνες Ζώνη Θ0: Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει τη θαλάσσια έκταση πλάτους 3 ναυτικών μιλίων που περιβάλλει τις νησίδες Αστακίδα, Αστακιδόπουλο και γύρω νησίδες.Ζώνη Θ1: Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει τη θαλάσσια έκταση όρμου Τριστόμου νήσου Καρπάθου ανατολικά της νοητής ευθείας μεταξύ των σημείων 15 και 16,Ζώνη Θ2: Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει ζώνη, πλάτους 0,3 (τριών δεκάτων) ναυτικού μιλίου, από την ακτή της νήσου Σαρίας στο Β και ΒΔ τμήμα αυτής. Η ζώνη αυτή περικλείεται από τα σημεία 7,8,9,10, και 7.Ζώνη Θ3: Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει τη θαλάσσια έκταση μεταξύ των νήσων Καρπάθου και Σαρίας και ζώνη πλάτους 0,3 (τριών δεκάτων) ναυτικού μιλίου από την ανατολική και δυτική ακτή της νήσου Σαρίας και έως τα όρια της προηγούμενης ζώνης Θ2. Η ζώνη αυτή περικλείεται από τα σημεία 4, 5, 8, 7, 10, 9,13, 12 και 4.Ζώνη Θ4: Χαρακτηρίζεται ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» και περιλαμβάνει: α) ζώνη πλάτους 0,3 (τριών δεκάτων) ναυτικού μιλίου, από τη δυτική ακτή της νήσου Καρπάθου, η οποία περικλείεται από τα σημεία 2, 3, 5,17,16,15,18,20,19,31,30 και 2 και β) ζώνη πλάτους 1,5 ναυτικών μιλίων, από την ανατολική ακτή της νήσου Καρπάθου, η οποία περικλείεται από τα σημεία 1, 11, 13,14,38,35 1. Χερσαίες ΖώνεςΖώνη Χ0: Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει το σύνολο της εδαφικής έκτασης της νήσου Αστακίδας, καθώς και τις βραχονησίδες που βρίσκονται εντός της θαλάσσιας ζώνης Θ0.Ζώνη Χ1 (ν. Σαρία): Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει το σύνολο της εδαφικής έκτασης της νήσου Σαρίας, καθώς και τις βραχονησίδες που βρίσκονται εντός των θαλασσίων ζωνών Θ2 και Θ3.Ζώνη Χ2: Χαρακτηρίζεται ως «Προστατευόμενο Τοπίο» και περικλείεται από: την οριογραμμή αιγιαλού όρμου Βρυκούντα (σημεία 19 – 20), τα ευθύγραμμα τμήματα κατά μήκος κορυφογραμμών μεταξύ των σημείων 20, 21, 22, 23, 24,το μονοπάτι μεταξύ των σημείων 24 – 25, το δρόμο μεταξύ των σημείων 25 – 26,το ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των σημείων 26 – 27,το ευθύγραμμο τμήμα κατά μήκος κορυφογραμμής μεταξύ των σημείων 27 – 28,το ευθύγραμμο τμήμα κατά μήκος κορυφογραμμής μεταξύ των σημείων 28 – 29,το ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των σημείων 29 – 19.Ζώνη Χ3 Χαρακτηρίζεται ως «Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός», περιλαμβάνει την χερσαία περιοχή Τριστόμου που περικλείεται από: την οριογραμμή αιγιαλού μεταξύ των σημείων 16 – 17, την παράλληλη στην οριογραμμή αιγιαλού όρμου του Τριστόμου σε απόσταση 250μ από αυτή και μεταξύ των σημείων 17 – 18, το ευθύγραμμο τμήμα κατά μήκος κορυφογραμμής και μεταξύ των σημείων 18 – 15 την οριογραμμή αιγιαλού όρμου Τριστόμου μεταξύ των σημείων 15 – 16, καθώς επίσης και τις βραχονησίδες που βρίσκονται εντός της θαλάσσιας ζώνης Θ1.Ζώνη Χ4 (περιοχή Αργώνι):Χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή προστασίας οικοτόπων και ειδών» και περικλείεται από:την οριογραμμή αιγιαλού μεταξύ των σημείων 30-31, την παράλληλη στο ρέμα γραμμή σε απόσταση 200 μέτρων από αυτό μέχρι το μονοπάτι μεταξύ των σημείων 31-32, το μονοπάτι μεταξύ των σημείων 32-33, το μονοπάτι μεταξύ των σημείων 33-34,την παράλληλη στο ρέμα γραμμή σε απόσταση 200 μέτρων από αυτό μέχρι την ακτογραμμή μεταξύ των σημείων 34-30.Ζώνη Χ5 : Χαρακτηρίζεται ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης».Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τη χερσαία έκταση της πρώην, ονομαζόμενης, Κοινότητας Ολύμπου που δεν περιλαμβάνεται στις ζώνες Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 και Χ6, καθώς και τις βραχονησίδες που βρίσκονται εντός της Θ4 ζώνηςΖώνη Χ6 (περιοχή Αγίου Μηνά): Χαρακτηρίζεται ως «Προστατευόμενο Τοπίο» και περικλείεται από:την οριογραμμή αιγιαλού παραλίας Αγίου Μηνά μεταξύ των σημείων 38-35,την παράλληλη στο ρέμα γραμμή σε απόσταση 200μ από αυτό μέχρι τη στροφή του και σε απόσταση 150μ. μετά από αυτή μεταξύ των σημείων 35-36,το ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των σημείων 36-37,την παράλληλη στο ρέμα γραμμή σε απόσταση 150μ. από αυτό μέχρι τη στροφή του και σε απόσταση 100μ. μετά από αυτή μεταξύ των σημείων 37-38.
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Ι. Γενικοί όροι

Σε ολόκληρη την θαλάσσια και χερσαία έκταση της Περιοχής «Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου», επιτρέπονται:1. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων, καθώς και αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και κοινωνικών στοιχείων, η οποία διεξάγεται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες άδειες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς για το φυσικό αντικείμενο της έρευνας, κατόπιν αδείας του Φορέα Διαχείρισης (αρ.17 του ν.3937/Α60/31.3.2011). 2. H κατασκευή υποδομών και οι διαχειριστικές δράσεις (έργα – ενέργειες), για την προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση των προστατευόμενων στοιχείων της περιοχής, εφόσον προβλέπονται στο εκάστοτε πενταετές εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης αφού χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς και τον Φορέα Διαχείρισης για το φυσικό αντικείμενο της δράσης. 3. Η επίσκεψη και ξενάγηση με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή, τα θαλάσσια λουτρά, καθώς και η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής, με δυνατότητα συντήρησης και βελτίωσής της, (όπως βελτίωση μονοπατιών, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποδομές εστίασης σε συγκεκριμένα σημεία, ποδηλατοδρόμοι, μικροί ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης, κ.λ.π.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Mε τη μελέτη αυτή που θεωρείται από τον Φορέα Διαχείρισης, περιγράφονται και εξειδικεύονται οι όροι και οι περιορισμοί για την άσκηση της εκάστοτε δραστηριότητας, οι απαραίτητες υποδομές, καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις. Στο εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης, της προστατευόμενης περιοχής, εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων. 4. Τουριστικές εγκαταστάσεις της ομάδας 6, μόνο της δεύτερης κατηγορίας, της κανονιστικής πράξης, Υ.Α. 1958/ ΦΕΚ 21Β /2012 όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8, του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) ύστερα από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Το περιεχόμενο των αδειών, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. 5. Η οργάνωση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. 6. Η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων και οι αρχαιολογικές ανασκαφές – έρευνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης. 7. Στις παράκτιες ζώνες, η συντήρηση – εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8. Ο εμπλουτισμός και η επανεισαγωγή τοπικού και όμοιου γενετικά υλικού της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 294283/1997 (ΦΕΚ 688/Β/1997), τον ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/1999) και τον ν. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/1994). ΙΙ. Θαλάσσιες Ζώνες Θ0, Θ1, Θ2, Θ3, Θ4 ΙΙ.1 Ζώνη Θ0: ως (Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης)Στο σύνολο της Ζώνης Θ0, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ ισχύουν μόνο, τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους της παραγράφου Ι.1 και Ι.2. ΙΙ.2. Ζώνη Θ1 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης)Στο σύνολο της Ζώνης Θ1, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους (παράγραφος Ι.) και επιπλέον: Επιτρέπονται:1. Η διακίνηση, αγκυροβολία, παραμονή και η διανυκτέρευση εντός των σκαφών που εξυπηρετούν επιτρεπόμενες, με το παρόν Π.Δ, δραστηριότητες διαχείρισης, φύλαξης, αναψυχής, επιστημονικής έρευνας, καθώς και της παράκτιας αλιείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι δραστηριότητες θαλάσσιας αναψυχής, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20/1999 (Β΄ 444/26.4.99), όπως εκάστοτε ισχύει. 3. Η εξαρτημένη και η ελεύθερη κατάδυση με σκοπό την αναψυχή, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, εφόσον διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περιοχής εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων, με βάση το εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. ΙΙ.3. Ζώνη Θ2 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης)Στο σύνολο της Ζώνης Θ2, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2, του παρόντος Π.Δ , ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους (παράγραφος Ι.) και επιπλέον: Επιτρέπονται: 1. Η παράκτια επαγγελματική αλιεία, (στις περιοχές όπου αυτή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία), με δίχτυα μανωμένα με άνοιγμα ματιών όχι μικρότερο από 24 χιλ., απλάδια (χωρίς μανό) με άνοιγμα ματιών όχι μικρότερο από 21 χιλ., αθερινόδιχτα/μαριδόδιχτα μέγιστου μήκους 200 μέτρων, με άνοιγμα ματιών όχι μεγαλύτερο από 13 χιλ και όχι μικρότερο από 9 χιλ,, ενώ για τα υπόλοιπα εργαλεία της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.2. Η διακίνηση και αγκυροβολία των σκαφών που εξυπηρετούν επιτρεπόμενες δια του παρόντος π.δ/τος, δραστηριότητες καθώς και η παραμονή και διανυκτέρευση σε αυτά του προσωπικού που ασχολείται με τις δραστηριότητες διαχείρισης, φύλαξης, επιστημονικής έρευνας της περιοχής, καθώς και της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας.3. Η αποβίβαση στον αιγιαλό μόνο για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων με το παρόν Π.Δ, δραστηριότητες, στις ζώνες Θ2 και Χ1.4. Οι δραστηριότητες θαλάσσιας αναψυχής, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20/1999 (Β΄ 444/26.4.99), όπως εκάστοτε ισχύει. Στο εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων. ΙΙ.4. Ζώνη Θ3 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης)Στο σύνολο της Ζώνης Θ3, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους (παράγραφος Ι.) και επιπλέον: Επιτρέπονται:1. Η παράκτια επαγγελματική αλιεία, (στις περιοχές όπου αυτή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία), με δίχτυα μανωμένα με άνοιγμα ματιών όχι μικρότερο από 24 χιλ., απλάδια (χωρίς μανό) με άνοιγμα ματιών όχι μικρότερο από 21 χιλ., αθερινόδιχτα/μαριδόδιχτα μέγιστου μήκους 200 μέτρων, με άνοιγμα ματιών όχι μεγαλύτερο από 13 χιλ και όχι μικρότερο από 9 χιλ,, ενώ για τα υπόλοιπα εργαλεία της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.2. Η ερασιτεχνική αλιεία, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου με συρτή, καθετή και τσαπαρή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.3. Η διακίνηση σκαφών μόνο για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 12 ναυτικά μίλια. Από το όριο αυτό εξαιρούνται τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη της περιοχής και τα αλιευτικά σκάφη.4. Η παραμονή και διανυκτέρευση εντός των σκαφών του προσωπικού που ασχολείται με τις δραστηριότητες διαχείρισης, φύλαξης, επιστημονικής έρευνας της περιοχής, καθώς και της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας.5. Η αγκυροβολία και η αποβίβαση στον αιγιαλό για χειρισμούς πρόσδεσης, η επιστημονική έρευνα και η χρήση παραλίας για κολύμβηση, μετακίνηση επισκεπτών και των ασχολούμενων με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες της Χ1 ζώνης κατά μήκος όλης της ζώνης εκτός και αν διαφορετικά προσδιοριστεί από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων, σε θέσεις που υποδεικνύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης.6. Η εξαρτημένη και η ελεύθερη κατάδυση με σκοπό την αναψυχή, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, αφού χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων. ΙΙ.5. Ζώνη Θ4 (Ειδική Ζώνη Διατήρησης)Στο σύνολο της Ζώνης Θ4 όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους (παράγραφος Ι.) και επιπλέον: Επιτρέπονται: 1. Η παράκτια επαγγελματική αλιεία, (στις περιοχές όπου αυτή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία), με δίχτυα μανωμένα με άνοιγμα ματιών όχι μικρότερο από 24 χιλ., απλάδια (χωρίς μανό) με άνοιγμα ματιών όχι μικρότερο από 21 χιλ., αθερινόδιχτα/μαριδόδιχτα μέγιστου μήκους 200 μέτρων, με άνοιγμα ματιών όχι μεγαλύτερο από 13 χιλ και όχι μικρότερο από 9 χιλ, ενώ για τα υπόλοιπα εργαλεία της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.2. Η ερασιτεχνική αλιεία, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου με συρτή, καθετή και τσαπαρή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.3. Η διακίνηση σκαφών μόνο για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες δια του παρόντος Π.Δ.4. Η παραμονή και η διανυκτέρευση εντός των σκαφών που εξυπηρετούν τις επιτρεπόμενες δια του παρόντος Π.Δ χρήσεις. Στο εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων.5. Η αγκυροβολία και η αποβίβαση στον αιγιαλό για χειρισμούς πρόσδεσης, η επιστημονική έρευνα και η χρήση παραλίας για κολύμβηση, η μετακίνηση επισκεπτών και των ασχολούμενων με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στο σύνολο της ζώνης Θ4 και στις παρακείμενες χερσαίες ζώνες, εκτός και αν διαφορετικά προσδιοριστεί από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων, σε θέσεις που υποδεικνύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης.6. Η εξαρτημένη και η ελεύθερη κατάδυση με σκοπό την αναψυχή, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, αφού χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Στο εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων.7. Λιμενικά έργα της ομάδας 3, μόνο της δεύτερης κατηγορίας, της κανονιστικής πράξης, Υ.Α. 1958/ ΦΕΚ 21Β /2012 όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8, του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών και του οικείου Φορέα Διαχείρισης. ΙΙΙ. Χερσαίες ζώνες Χ0, Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6 Στο σύνολο των Ζωνών , Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6, όπως αυτές περιγράφονται και οριοθετούνται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους (παράγραφος Ι.) και επιπλέον: Γενικοί όροι:Επιτρέπονται: 1. Η συντήρηση – εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων οδών και δικτύων υποδομών (όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση – Αποχέτευση, κ.λ.π.).2. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανωμένες πλαζ, με μη μόνιμες υποδομές, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περιοχής εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων, με βάση το εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.3. Η συλλογή βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών), για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της. Η συλλογή των παραπάνω για περιορισμένη εμπορική χρήση, δύναται να επιτρέπεται μετά την κατάρτιση και έγκριση από το Φορέα Διαχείρισης σχετικού καταλόγου με τα επιτρεπόμενα προς συλλογή είδη. Μέτρα εφόσον απαιτούνται, λαμβάνονται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πενταετούς Σχεδίου Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.4. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η αναδιάρθρωση της στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις, καθώς και η συντήρηση – εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων υποδομής της (όπως αγροτικοί οδοί, άρδευση, αποστράγγιση, κ.λ.π.), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α. Η φυτοπροστασία γίνεται με υποχρεωτική τήρηση των Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π) και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε.β. Να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.γ. Να προωθείται και να ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και να εφαρμόζονται βελτιωμένες καλλιεργητικές πρακτικές με κατεύθυνση την βιολογική – περιβαλλοντική γεωργία.5. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, υπό τιςακόλουθες προϋποθέσεις:α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων που θα επιτρέπεται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και οι υποδομές ενσταβλισμού καθορίζονται από ειδική διαχειριστική μελέτη που λαμβάνει υπόψη της, τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις.β. Η ειδική διαχειριστική μελέτη εκπονείται με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης και θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας εντός δύο ετών από την έκδοση της παρούσας.γ. Μέχρι την οριστική θεώρησή της ειδικής διαχειριστικής μελέτης η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 6. Η μελισσοκομία βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 7. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την κάλυψη των αναγκών των επιτρεπόμενων χρήσεων και με την προϋπόθεση ότι, οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή και μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας, βρίσκονται εντός του γηπέδου της εξυπηρετούμενης χρήσης.8. Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων (υδρομαστεύσεις, υδροδότησης κ.λ.π.), καθώς και τα έργα βελτίωσης της παροχετευτικότητάς τους, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι βασικές οικολογικές διεργασίες και η απαιτούμενη οικολογική παροχή στο υδάτινο οικοσύστημα.9. Η εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας συμβατών με το χαρακτήρα της περιοχής που περιλαμβάνουν μικρούς αναβαθμούς, μικρές υδατοδεξαμενές, πυροσβεστικούς κρουνούς κ.λ.π., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.10. Η υλοποίηση έργων αναδάσωσης και αντιπυρικής προστασίας, σε περιοχές και είδη για τις οποίες η φυσική αναγέννηση δεν ευνοείται, καθώς και σε επιλεγμένες περιοχές, στις οποίες η τεχνητή αναδάσωση τους είναι επιτακτική, για λόγους ταχύτερης επαναφοράς στην πρότερη κατάσταση.11. Η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων με κύριο στόχο, την προστασία – διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και ιδίως στην ελαχιστοποίηση της απώλειας της εδαφικής βιοποικιλότητάς.12. Η άσκηση της δασοπονίας μετά από εκπόνηση Δασοπονικών Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.13. Η επισκευή και η αναστήλωση-αποκατάσταση κτισμάτων και η αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, αλώνια, γέφυρες, κλπ.), αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ, και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.14. Η διατήρηση, αποκατάσταση και ανακατασκευή των παραδοσιακών αναβαθμίδων με την χρήση τοπικών σχιστολιθικών πλακών ή δομικών υλικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.ΙΙΙ.1 Ζώνη X0 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης)Στο σύνολο της Ζώνης Χ0, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους, των παραγράφων: Ι.1, Ι.2 και ΙΙΙ.4, ΙΙΙ.5, ΙΙΙ.6 του άρθρου 3. 2. Ζώνη X1 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης)Στο σύνολο της Ζώνης Χ1, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους των παραγράφων Ι. και ΙΙΙ. του άρθρου 3 και επιπλέον: Επιτρέπονται: 1. Έργα και δραστηριότητες, του πρωτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών, της δεύτερης κατηγορίας (Β) της προβλεπόμενης από το άρθρο 1, του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει, και μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. 2. Η διανυκτέρευση και παραμονή στο νησί των ασχολούμενων με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες. 3. Η κατασκευή δικτύων και υποδομών κοινής ωφέλειας. 4. Η διακίνηση επισκεπτών στο εσωτερικό του νησιού από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τα σημεία πρόσβασης στο εσωτερικό του νησιού, τις επιτρεπόμενες διαδρομές / μονοπάτια, τη χρήση των παραλιών κολύμβησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Έως ότου εξειδικευτούν οι παραπάνω όροι, η διακίνηση των επισκεπτών στο εσωτερικό του νησιού επιτρέπεται ελεύθερα, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. 5. Η συντήρηση, βελτίωση και η κατασκευή έργων, ελαφρών υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών και των επιτρεπόμενων χρήσεων, καθώς και ελαφριάς υποδομής πρόσδεσης σκαφών (δέστρες, προβλήτες κ.λ.π.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις θέσεις εισόδου στο νησί στον Άγιο Παντελεήμονα, τα Παλάτια, τον Αλμυρό και Αλιμούντα, με την χρησιμοποίηση τοπικών παραδοσιακών υλικών και εφόσον προβλέπονται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. 6. Η δημιουργία υποδομών συλλογής νερού, με τη μορφή υδρομαστεύσεων ανοικτών ομβροδεξαμενών, αντλιοστασίων και η επισκευή των υφισταμένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 7. Η ανέγερση σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική, ισόγειων πέτρινων, άνευ επιχρίσματος κτισμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, για την εξυπηρέτηση αγροτικών ασχολιών. 8. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων και μόνο για τοπική χρήση, που υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφερομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως τριών ετών, από την ισχύ του παρόντος Π.Δ η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.9. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι υποστηρικτικές υποδομές για τις οργανωμένες πλαζ (που προβλέπονται από την διαχειριστική μελέτη), για δραστηριότητες θαλάσσιας αναψυχής, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20/1999 (Β΄ 444/26.4.99) όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υποστηρικτικές υποδομές για τις οργανωμένες πλαζ, με μη μόνιμες κατασκευές, δημιουργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής και την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περιοχής εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων, με βάση το εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. ΙΙΙ.3. Ζώνη Χ2 (Προστατευόμενο Τοπίο)Στο σύνολο της Ζώνης Χ2, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2, του παρόντος Π.Δ., ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους (των παραγράφων Ι. και ΙΙΙ. του άρθρου 3 και επιπλέον: Επιτρέπονται:1. Έργα και δραστηριότητες, της δεύτερης κατηγορίας (Β) σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και της κανονιστικής πράξης,(Υ.Α. 1958/ ΦΕΚ 21Β /2012) όπως εκάστοτε ισχύει, τη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών και του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 2. Η συντήρηση, βελτίωση έργων, ελαφρών υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών και των επιτρεπόμενων χρήσεων, καθώς και ελαφριάς υποδομής πρόσδεσης σκαφών (δέστρες, προβλήτες κ.λ.π.), με την χρησιμοποίηση τοπικών παραδοσιακών υλικών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις θέσεις που προβλέπονται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. 3. Η δημιουργία υποδομών συλλογής νερού, με τη μορφή υδρομαστεύσεων ανοικτών ομβροδεξαμενών, αντλιοστασίων και η επισκευή των υφισταμένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 4. Η διάνοιξη και βελτίωση μονοπατιών, καθώς και αγροτικού δρόμου με παράλληλη διατήρηση του υφιστάμενου λιθόστρωτου μονοπατιού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 5.Η ανέγερση σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική, ισόγειων πέτρινων, άνευ επιχρίσματος, κτισμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, για την εξυπηρέτηση αγροτικών ασχολιών. ΙΙΙ.4. Ζώνες Χ3 (Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός) καιΧ4 (Προστασίας οικοτόπων και ειδών)Στο σύνολο των Ζωνών Χ3 και Χ4, όπως αυτές περιγράφονται και οριοθετούνται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους (των παραγράφων Ι. και ΙΙΙ του παρόντος άρθρου εκτός των γενικών όρων 1 της παρ. ΙΙΙ.) και επιπλέον: Επιτρέπονται: 1. Η συντήρηση, βελτίωση έργων, ελαφρών υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών και των επιτρεπόμενων χρήσεων, καθώς και ελαφριάς υποδομής πρόσδεσης σκαφών (δέστρες, προβλήτες κ.λ.π.), με την χρησιμοποίηση τοπικών παραδοσιακών υλικών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις θέσεις που προβλέπονται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.2. Η δημιουργία υποδομών συλλογής νερού, με τη μορφή υδρομαστεύσεων ανοικτών ομβροδεξαμενών, αντλιοστασίων και η επισκευή των υφισταμένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας.3. Η άσκηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.4. Η ανέγερση σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική, ισόγειων πέτρινων, άνευ επιχρίσματος, κτισμάτων μέγιστης συνολικής επιφάνειας 40 τ. μ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, για την εξυπηρέτηση αγροτικών ασχολιών.5. Οι υποστηρικτικές υποδομές για τις οργανωμένες πλαζ, με μη μόνιμες κατασκευές, δημιουργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Με βάση το εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων, ΙΙΙ.4 Ζώνη Χ5 (Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί)Στο σύνολο της Ζώνης Χ5, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ , ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους (των παραγράφων Ι και ΙΙΙ) του παρόντος άρθρου και επιπλέον:Επιτρέπονται:1.- Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες, της δεύτερης κατηγορίας (Β) της προβλεπόμενης από το άρθρο 1, του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει, και μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. 2.- Η ανέγερση και λειτουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων, υπό τη μορφή οικίσκων σύμφωνα με τα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και με τις πολεοδομικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. 3. Η ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον συνδέονται με την τοπική παραγωγή και παράδοση και δεν προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος.Τα ανωτέρω υλοποιούνται με τις εξής προϋποθέσεις:α) για την κατοικία και τις αγροτουριστικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.β) για τις γεωργοκτηνοτροφικές και μεταποιητικές εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα το ποσοστό κάλυψης προσδιορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.γ) όλα τα έργα και δραστηριότητες, οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών–στερεών), το οποίο: να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηματικά κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας 4. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, γεωθερμικών πεδίων και αιολικών πάρκων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μόνο για κάλυψη τοπικών αναγκών. 5. Η κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές, αθλητικές εγκαταστάσεις, ιεροί ναοί κλπ.), κτιρίων κοινής ωφελείας (υποσταθμοί ΔΕΗ, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 6. Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης τοπικών παραδοσιακών λατομικών προϊόντων (σχιστολιθικών πλακών ή δομικών υλικών κ.λ.π.) αποκλειστικά για τοπική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η λειτουργία αυτών, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών και μόνο. Οι χώροι για τα παραπάνω λατομεία επιλέγονται και οριοθετούνται με σαφήνεια, έτσι ώστε, να μην αλλοιώνονται σημαντικοί γεωλογικοί και γεωμορφολογικοί σχηματισμοί και το τοπίο εν γένει, τίθενται δε όροι και περιορισμοί για τη λειτουργία τους στο εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. 7. Η εξόρυξη αδρανών υλικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής επιτρέπεται μόνο σε λατομικές περιοχές που έχουν χωροθετηθεί νομίμως. 8. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων (μόνο για τοπική χρήση), που υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφερομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως τριών ετών, από την ισχύ του παρόντος Π.Δ, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 9. Οι υποστηρικτικές υποδομές για τις οργανωμένες πλαζ, με μη μόνιμες κατασκευές, δημιουργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής και τη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Με βάση το εγκεκριμένο πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων. 10. Η θήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ΙΙΙ.5. Ζώνη Χ6 (Προστατευόμενο τοπίο)Στο σύνολο της Ζώνης Χ6, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους (των παραγράφων Ι και ΙΙΙ) του παρόντος άρθρου και επιπλέον: Επιτρέπονται: 1. Η ανέγερση οικοδομών για την εξυπηρέτηση αγροτικών ασχολιών, κατοικίας και καταστημάτων αναψυχής σύμφωνα με τα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.2. Η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, μόνο της δεύτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8, του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και της κανονιστικής πράξης, (Υ.Α. 1958/ ΦΕΚ 21Β /2012 όπως εκάστοτε ισχύει, μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών και του οικείου Φορέα Διαχείρισης.
 
14 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Όροι, περιορισμοί και λοιπές γενικές διατάξεις

Εντός του συνόλου των ζωνών της προστατευόμενης περιοχής, καθορίζονται και τα εξής: 1. α) Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν Π.Δ έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.β) Για την επέκταση των οικισμών σε περιοχές που εμπίπτουν εντός των ζωνών της περιοχής του «Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου» Βόρειας Καρπάθου, νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α», απαιτείται η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά.γ) Όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8, του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και της κανονιστικής πράξης, (Υ.Α. 1958/ ΦΕΚ 21Β /2012) όπως εκάστοτε ισχύει. μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών και του οικείου Φορέα Διαχείρισης.2. Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες του παρόντος Π.Δ. διατάξεις, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν.3. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται έλεγχος και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), ώστε να διαπιστώνεται η συμβατότητα της κατασκευής σύμφωνα με την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.4. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση του από το Π.Δ της 6ης.10.1978 (ΦΕΚ 538 Δ’) και το Π.Δ της 24ης.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ’), όπως εκάστοτε ισχύουν, εκτός αν άλλως ορίζεται από το παρόν .5. Για τα έργα της παραγράφου (1.α) του παρόντος άρθρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οφείλουν να ενεργήσουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 7 του παρόντος δ/τος .6. Στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εξειδικεύονται θεματικά ή χωρικά οι γενικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων, στην εκτέλεση έργων και στην εφαρμογή προγραμμάτων όπως της γεωργίας, της βόσκησης, της αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας, του οικοτουρισμού, της αναψυχής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ. (παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3937 / 2011 και άρθρο 16, ν. 2742/1999) και ειδικότερα εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, που αφορούν κυρίως:• τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.• τη βοσκοϊκανότητα κατά είδος, το χρόνο, τη διάρκεια και τους χώρους βόσκησης, τον αριθμό και το είδος ζώων που επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και τους χώρους και τις υποδομές ενσταβλισμού.• την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς και τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.• τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων νερού και την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.• τον άμεσο καθορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απαιτούμενης οικολογικής παροχής, στο σύνολο του υδάτινου συστήματος της περιοχής.• Σε όλη την έκταση της Προστατευόμενης Περιοχής, ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι: Επιτρέπονται:Ι. Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής (όπως μόνιμο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης, παρατηρητήρια κ.λ.π.), για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και την εν γένει διαχείριση του συνόλου της Περιοχής «Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειας Καρπάθου, Σαρίας και των Αστακιδονήσων», σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, από τον ίδιο τον Φορέα Διαχείρισης ή με την σύμφωνη γνώμη του.ΙΙ Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων δραστηριοτήτων. Ειδικότεροι όροι για αυτές δύναται να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου, μετά από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, των τοπικών ΟΤΑ και των αντίστοιχων φορέων κατά δραστηριότητα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 7 του παρόντος δ/τος.ΙΙΙ. Η εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων έργων και δράσεων στο παρόν δ/γμα, της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής, καθώς και έργων αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Δεν επιτρέπονται:i. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων της πρώτης (Α) κατηγορίας, του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και της κανονιστικής πράξης, (Υ.Α. 1958/ ΦΕΚ 21Β /2012) όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν άλλως ορίζεται από το παρόν δ/γμα. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα που αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης. ii. Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδάφους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. iii. Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας «SEVESO», στο σύνολο της περιοχής Βόρειας Καρπάθου, της Σαρίας και των Αστακιδονησίων. iv. Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρεση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού είναι υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών. v. Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, η απόθεση αδρανών υλικών, καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, στο σύνολο της Περιοχής του «Περιφερειακού θαλάσσιου Πάρκου». Με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών και σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι εξειδικεύσεις του άρθρου 3 του παρόντος δ/τος με στόχο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Τα ανωτέρω υλοποιούνται εντός τριετίας από την δημοσίευση του παρόντος . vi. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με αποθηκευτική ικανότητα άνω των 300 μ³, τα πετροχημικά και χημικά προϊόντα (ανεξαρτήτως μεγέθους), καθώς και οι υποστηρικτικές υποδομές τους. vii. Κάθε είδους αλλοίωση της ακτής και του πυθμένα της θαλάσσιας ζώνης, καθώς και η καταστροφή ή επιβάρυνση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων. viii. Η διέλευση πετρελαιοφόρων και οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίνδυνα τοξικά ή ραδιενεργά φορτία. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διέλευση των πετρελαιοφόρων πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό των οικισμών, (όπως, της πρώην ονομαζόμενης, Κοινότητας Ολύμπου).
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Φορέας Διαχείρισης

1. Τα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του ιδρυθέντος με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄197) Φορέα Διαχείρισης «Καρπάθου – Σαρίας», διευρύνονται και ταυτίζονται με τα όρια της Περιοχής του «Περιφερειακού θαλάσσιου Πάρκου», όπως αυτά φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα του άρθρου 2 του παρόντος δ/τος καθώς και στις περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με την επωνυμία «Β. Κάρπαθος-Σαρία και παράκτια θαλάσσια ζώνη», με κωδ. GR 4210003».2. Έδρα του Φορέα Διαχείρισης είναι η κοινότητα Ολύμπου Ν. Καρπάθου και ο καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο προβλεπόμενος από την Υ.Α 125914/1553 (ΦΕΚ 566/Β/09.05.2003).3. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2742/1999 καθώς και τα ακόλουθα:• Η σήμανση των ορίων των ζωνών προστασίας της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και επιστημονικά τεκμηριωμένη εισήγηση για τυχόν τροποποίηση των ορίων και των όρων προστασίας τους.• Η ανάπτυξη συστήματος έργων, δράσεων, υποδομών για την προστασία και διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών (όπως ενημερωτική σήμανση συμπεριφοράς επισκεπτών, φυλάκια, παρατηρητήρια, περιφράξεις, αποκατάσταση περιοχών, κ.λ.π.).• Η οργάνωση συστήματος εποπτείας και φύλαξης της περιοχής (προσωπικό, αρμόδιοι φορείς, υποδομή, διαδικασίες) και η εισήγηση ή η αναφορά στις αρμόδιες αρχές πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων που ισχύουν στη προστατευόμενη περιοχή, με σκοπό την επιβολή κυρώσεων.• Η ανάπτυξη προγραμμάτων – δράσεων για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων καθώς και εκπαίδευσης σεθέματα προστασίας και διαχείρισης των ευαίσθητων περιοχών.• Η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του.• Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, λαογραφικών, πολιτιστικών και φυσικών μνημείων της περιοχής. Η οργάνωση, εφαρμογή και προώθηση οικοτουριστικών ή άλλων προγραμμάτων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.• Η παρακολούθηση της εφαρμογής των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες.• Η κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης απειλών και έκτακτων καταστροφικών περιστατικών καθώς και αποκατάστασης στοιχείων του περιβάλλοντος που υφίστανται υποβάθμιση.• Η σύνταξη σχεδίου διαχείρισης της περιοχής της αρμοδιότητάς του με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος δ/τος και σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφο Β, του ν. 2742/1999.• Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των έργων και δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής.• Η παρακολούθηση των φυσικοχημικών, βιολογικών και οικολογικών παραμέτρων της προστατευόμενης περιοχής.• Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αποτελεσμάτων της επιστημονικής παρακολούθησης των οικοτόπων και ειδών κατά το άρθρο 17 παρ. γ του ν. 3937 /2011 .
 
0 σχόλια.