Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη "Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης"
some_text
some_text
some_text

Διακήρυξη

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την «Υλοποίηση Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 79415200-8 Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (14.500.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από Εθνικούς πόρους (15%)Χρονική Διάρκεια Συμφωνίας Πλαισίου: Τέσσερα έτη από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗμερομηνίαΥποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π. Ημ. Μην. Έτος Εβδομάδας Κοραή 4 – Αθήνα ..-.. -2012 14:001ος Όροφος Γραφείο Γ7. Ημερομηνία ΑποσφράγισηςΗμ. Μην. Έτος Ημέρα Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π. Κοραή 4 – Αθήνα ..- .. -2012…12:00 Αίθουσα συνεδριάσεων1ος όροφος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑποστολής στην Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔημοσίευσης στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ..- .. -2012 ..-.. -2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες …- … -2012 ΑΠΟΦΑΣΗΈχοντας υπ’ όψιν:1. Τις διατάξειςΙ.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).2. Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ149/Α) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.3. Της υπ’ αριθ. 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β΄/17.8.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.».4. Της υπ’ αριθ. 812/10-7-2008 (ΦΕΚ 1385/Β΄/15.7.2008) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Μετονομασία και Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.».5. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Β΄/27.06.2011) περί Διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύστασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.6. Του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148 Α΄/27-06-2011) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»7. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».8. Την υπ.` αριθμ. 23564/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/Β/25-11-2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».9. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.2837/31.1.2012 έγγραφο με το οποίο η Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΔΙΜΗΔ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου».II.1. Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24.2. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α) όπως ισχύει.3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.4. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) , όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».5. Του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 /Α) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 189 Α΄) όπως ισχύει6. Του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/93/Ε.Κ. Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές».7. Του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/02) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.8. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3414/2005 και ισχύει.9. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει10. Του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».11. Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».12. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει13. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και τις διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.14. Της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (L134) όπως ισχύει.15. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07), καθώς και την Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων16. Του Π.Δ. 118/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α), εφαρμοζόμενου αναλογικά, για τις περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται με το παρόν,.17. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).18. Του Ν.3383/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία τις εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης.19. Του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».20. Της υπ. αρ. 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργικής απόφασης: «Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» όπως ισχύει.21. Του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις22. Τον Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»23. Τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».ΙΙΙ.1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όπως ισχύει.2. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει.3. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 όπως ισχύει.4. Της υπ’ αρ. C (2007) 5528/9-11-2007 απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».5. Της υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Οικ.880/15.04.2009 (ΦΕΚ766 τευχ.Β/27.04.2009) περί της εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την υποκατηγορία πράξης 1.1.2.β «Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρηματική ανασυγκρότηση/βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων» για φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, εξαιρούμενης της ενδεικτικής δράσης «Μελέτες για Οριζόντια θέματα που αφορούν το γενικός στόχο του Ε.Π» των Αξόνων Προτεραιότητας 01,02,03 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.7. Την με αρ. πρωτ. 540/30.6.2010 πρόσκληση της ΕΥΣΣΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02, 03 του ΕΠ ΔΜ.8. Την υπ’ αριθμ. Α.Π.:1007/27-10-2010 ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ (ΑΔΑ…..)του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» με συνολικό Προϋπολογισμό ένα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις 8 περιφέρεις σύγκλισης (Άξονας 1), τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Άξονας 2) και τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Άξονας 3) αντίστοιχα, με Κωδικό Πράξης: MIS 300986 και Κωδικό Προσδιορισμού Πράξης (ΠΔΕ): 2010ΣΕ01580050.9. Του υπ’ αριθμ. οικ. ΕΥΣΣΕΠ-Β2/………… εγγράφου της ΕΥΣΣΕΠ με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.10. Του υπ’ αριθμ. 1…../…../…./…. εγγράφου της ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με το οποίο εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο πλαίσιο της προέγκρισης της διαδικασίας δημοπράτησης.11. Της με αρ.πρωτ. 31548/ΕΥΣΣΑΠ1431/18-7-2011 εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝ.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1. Τη διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για την «Υλοποίηση Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».2. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.3. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (14.500.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% . Συγκεκριμένα:• Οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες και τρακόσια ευρώ (8.923.300,00 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης).• Τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (3.346.600,00 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) και• Δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες και εκατό ευρώ (2.230.100,00 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου)4. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας διακήρυξης περιγράφονται στο αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.5. Η Δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα της ΣΑΕ 015/8, με Κωδικό Προσδιορισμού Πράξης (ΠΔΕ) 2010ΣΕ01580050 (για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης στον Άξονα 1, για τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου στον Άξονα 2 και για τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου στον Άξονα 3).6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, 1ος όροφος γραφείο Γ7 (Κοραή 4, Αθήνα 105 64, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων), ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.7. Σχετικοί με το αντικείμενο της διακήρυξης Κωδικοί είναι: Υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού και CPV (Κοινή ονοματολογία Προϊόντων και Υπηρεσιών – Common Procurement Vocabulary Code):79415200-8.8. Ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……../…../……… ημέρα …………… και ώρα 14:00, στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, 1ος όροφος γραφείο Γ7 και ώρες 09:30 –14:00.Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.Ημερομηνία έναρξης αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ………./………../……, ημέρα ……….. και ώρα ………… στην ανωτέρω διεύθυνση 1ος όροφος Αίθουσα Συνεδριάσεων.9. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.10. Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης είναι: Το ΜΕΡΟΣ A: Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού Το ΜΕΡΟΣ B: Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι Παραρτήματα – Υποδείγματα 11. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί: στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησηςκαι στον Ελληνικό τύπο:Εφημερίδα ……………..Εφημερίδα …………….. Η παρούσα απόφαση και το συνημμένο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ydmed.gr, στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov και στο www.epdm.gr και σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας. Η διακήρυξη, παράλληλα, θα σταλεί στα Επιμελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)12. Τα έξοδα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο για τις οικονομικές εφημερίδες και τον Αντισυμβαλλόμενο για τις τοπικές εφημερίδες13. Διευκρινήσεις για τους γενικούς και ειδικούς όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την …………………………. (τηλ.: 213 1313901, fax: 213 1501490 και e-mail: ………..@ydmed.gov.gr )14. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης ή και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ydmed.gov.gr και http://www.epdm.gr15. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε L 134/30-4-2004) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»(ΦΕΚ64/Α/16-03-07), του Π.Δ. 118/2007 (συμπληρωματικά και αναλογικά), των άρθρων 82 έως 85 του Ν. 2362/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν. 2286/95 και, του Ν. 2198/94 όπως ισχύουν Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3A.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3A.1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού 3A.1.2 Προϋπολογισμός Έργου – Αμοιβή Αντισυμβαλλόμενων 3A.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 3A.1.4 Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 3A.1.5 Δημοσιότητα 3A.1.6 Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 3A.1.7 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού 3A.1.8 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης 3A.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3A.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 3A.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 3Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 3A.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 3A.2.3.1 Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 3A.2.3.2 Παραστατικό Εκπροσώπησης 3A.2.3.3 Ένορκη βεβαίωση 3A.2.4 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 3A.2.4.1 Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 3A.2.4.2 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας και Επαγγελματικής Ικανότητας– Επάρκειας Υποδομών 3A.2.4.3 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3A.2.4.4 Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 3A.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3A.3.1 Ημερομηνία υποβολής 3A.3.2 Σύνταξη Προσφορών 3A.3.3 Ισχύς Προσφορών 3A.3.4 Τρόπος Υποβολής των Προσφορών 3A.3.5 Περιεχόμενο Προσφορών 3A.3.6 Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 3A.3.7 Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 3A.3.1 Κόστος ανά Επίπεδο Εμπειρίας και Ρόλο (Υπόθεση Εργασίας αποκλειστικά για την υποβολή Οικονομικής Προσφοράς) 3A.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3A.4.1 Αποσφράγιση προσφορών – Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων 3A.4.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 3A.4.2.1 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 3A.4.2.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 3A.4.2.3 Διαμόρφωση ΣταθμισμένοΚόστους προσφοράς –τελικό αποτέλεσμα 3A.4.2.4 Απόρριψη Προσφορών 3A.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3A.5.1 Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού 3A.5.2 Ματαίωση Διαγωνισμού 3A.5.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 3A.5.3.1 Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 3A.6 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 3A.7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 3A.7.1 Κατάρτιση-Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου-Εγγυήσεις 3A.8 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 3A.8.1 Κατάρτιση – Σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων-Εγγυήσεις 3A.8.2 Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου του Αναδόχου 3A.8.3 Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη Αντισυμβαλλόμενου εκπτώτου 3A.8.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου Εκτελεστικής Σύμβασης 3A.8.5 Τόπος Παροχής Υπηρεσιών και Υλοποίησης του Έργου – Τόπος παράδοσης 3A.8.6 Πνευματικά Δικαιώματα 3A.8.7 Εμπιστευτικότητα 3A.8.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο 3ΜΕΡΟΣ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3B.1. Περιβάλλον του Έργου 3Β.1.1. Το ΕΣΠΑ 2007-2013 3Β.1.2. Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα 3Β.1.3. Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013 3Β.2. Στόχος του Έργου & Αναμενόμενα Αποτελέσματα 3Β.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 3Β.4. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου 3Β.4.1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 3Β.4.3. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 3Β.4.4. Τρόπος πληρωμής 3 ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓενικάΌλοι οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα.ΑναλυτικάΠροσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:α. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.β. Δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή (Υπόδειγμα Μέρος Ε΄).γ. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο Α.2.3.δ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις παραγράφους Α.3.3.1 έως Α.3.3.2, καθώς και με τον Πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ Δ’.ε. Ο χρόνος υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται μεγαλύτερος …………… (…………) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου Α.7.3.στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των έξι (6) μηνών.ζ. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται.η. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.θ. Αφορούν μέρος του έργου.ι. Περιέχουν εναλλακτικές προσφορές. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥA.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣA.1.1 Αντικείμενο του ΔιαγωνισμούΟ παρών ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την «Υλοποίηση Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ΕΥΣΣΕΠ.Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15% κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. Α.Π.:1007/27-10-2010 ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» .Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 015/8 και Κωδικό Προσδιορισμού Πράξης (ΠΔΕ) 2010ΣΕ01580050 (για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης στον Άξονα 1, για τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου στον Άξονα 2 και για τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου στον Άξονα 3).Οι προδιαγραφές – απαιτήσεις του έργου και λοιποί ειδικοί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας.A.1.2 Προϋπολογισμός Έργου – Αμοιβή ΑντισυμβαλλόμενωνΟ προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 23% ως εξής:• Οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες και τρακόσια ευρώρώ (8.923.300,00 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης).• Τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (3.346.600,00 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) και• Δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες και εκατό ευρώ (2.230.100,00 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).A.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας ΑρχήςΑναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΠρογραμμάτωνΔιεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος Όροφος, Γραφείο Γ7.Πληροφορίες: ………………………….. Τηλέφωνο:…………, Fax:2131501490, : ……..@ydmed.gov.gr A.1.4 Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο ΔιαγωνισμούΟ παρών Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30-4-2004), του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ανωτέρω Οδηγία και του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ /150/ 10.07.2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εφαρμοζομένου αναλογικά, όπου χωρεί και δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών, των άρθρων 82 έως 85 του Ν. 2362/95 όπως έχει τροποποποιηθεί και ισχύει, του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και των Ν. 2286/95, και Ν. 2198/94 όπως ισχύουν. Σημειώνεται ότι στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται και το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. A.1.5 ΔημοσιότηταΗ Προκήρυξη:1. Eστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ………………..2. Δημοσιεύτηκε στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις ……………….3. Δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις οικονομικές εφημερίδες ……………………., ……………. και ……………………… και στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες …………….. και ………………Η παρούσα διακήρυξη και η περίληψη αυτής καταχωρήθηκαν επίσης στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις www.ydmed.gov.gr, www.epdm.gr και http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egovΤα έξοδα δημοσίευσης στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες θα επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και θα παρακρατούνται από την αμοιβή του, κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ/Α/2009).A.1.6 Τόπος και Χρόνος Υποβολής ΠροσφορώνΟι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη την ……/……./….., ημέρα ………… και ώρα ……… στην έδρα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π., Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος όροφος (Γραφείο Γ7).Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.A.1.7 Τρόπος Λήψης Εγγράφων ΔιαγωνισμούΤο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης ή και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ydmed.gov.gr και http://www.epdm.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (web site).A.1.8 Παροχή Διευκρινήσεων επί της ΔιακήρυξηςΟι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) ή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση:…………………………@ydmed.gov.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι την ……/…../2012, ημέρα ………. και ώρα 15:00. Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τον κο…………………… – (υπεύθυνος για τους γενικούς και ειδικούς όρους) τηλ. ……………… και φαξ: ………………..Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει μέσω ανάρτησης στις ιστοσελίδες http://www.ydmed.gov.gr και http://www.epdm.gr ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΥΣΣΕΠ. Κανένας υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΥΣΣΕΠ.A.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑA.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός ΣυμμετοχήςΔικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρώνκαι τα οποία : πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής».Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.A.2.2 Αποκλεισμός ΣυμμετοχήςΔεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατωτέρω παραγράφου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατωτέρω παραγράφου «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής». Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Όσοι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους και των λοιπών προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καιε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.) κατά τα άρθρα 18, 34 & 39 του ΠΔ 118/2007. Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος του έργου που θα επιλεγεί δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούται να συστήσει σε αυτή, εφόσον δε διατηρεί ήδη, γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο (με άρτιο συνεργείο, ειδικευμένο προσωπικό κλπ.), για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.A.2.3 Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΟι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους έγγραφο υποβολής προσφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του) με το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω στην ενότητα Α.3.3. αναφερόμενα και θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους).Επίσης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: A.2.3.1 Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει:Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, ΣυνεταιρισμοίA/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα, παράγραφο Α.2.4.3. (Εγγυητική επιστολή συμμετοχής). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις οποίες:Α. ο Υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος να δηλώνει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:i. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,ii. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.iii. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου,iv. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της,v. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του,vi. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή,vii. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τον οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα: Ι) Υποβολή προσφοράς σε έργο που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία ex ante ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς σε έργο στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου,viii. σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Αντισυμβαλλόμενος της συμφωνίας πλαισίου θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης,ix. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία,x. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),xi. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,xii. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,xiii. έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου καιxiv. θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.Β. Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:Ι) Της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι:Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,ΙΙ) Της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.ΙΙΙ) Του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.3 Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.4 Α) Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:• ΦΕΚ σύστασης,• Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει).• ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,• Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος.• Βεβαίωση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:• Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.• Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.• Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.Β) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν:1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος:α) θα δεσμεύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών του μέχρι φυσικού προσώπου,β) θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός της προθεσμίας που θα καθορίζει η έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής ότι προτίθεται να τον ανακηρύξει ανάδοχο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20467/02.9.2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ/ΓΓ Επικοινωνίας –ΓΓ Ενημέρωσης με θέμα: «Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005.B. ΣυνεταιρισμοίΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα, παράγραφο Α.2.4.3 (Εγγύηση συμμετοχής). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.2 Α) Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παραγράφου A.2.3.1. Β) τα Δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παραγράφου Α.2.3.1. (Δικαιολογητικά Σύστασής τους).3 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Γ. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες ΠρομηθευτώνΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα, παράγραφο Α.2.4.3 – «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής». Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.2. Για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν:Α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παραγράφου Α.2.3.1- «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».Β) τα Δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παραγράφου Α.2.3.1 (Δικαιολογητικά Σύστασής τους).3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς και να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) και να ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.4. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: στην Ένωση / Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία θεώρησης των υπεύθυνων δηλώσεων των περιπτώσεων Α.2, Α.5, Β.2 και Γ.2. της ενότητας Α.2.3.1. πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει της απαιτήσεις της Διακήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών, κτλ σε μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής.A.2.3.2 Παραστατικό ΕκπροσώπησηςΤο Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Ενώσεις προσώπων: Τα οριζόμενα στην παρ. Α.2.3.1 περίπτωση Γ.3 (Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας) της Διακήρυξης.A.2.3.3 Ένορκη βεβαίωσηΕάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». A.2.4 Ελάχιστες Προϋποθέσεις ΣυμμετοχήςΟι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», τα ακόλουθα:A.2.4.1 Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας1. Οι προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών.2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.A.2.4.2 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας και Επαγγελματικής Ικανότητας– Επάρκειας ΥποδομώνΟ Υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Συνεπώς, ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών):Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα), καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχομένων από εκείνους υπηρεσιών.Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών τους:o της επιχειρηματικής δομής,o των τομέων δραστηριότητας και των κλάδων εξειδίκευσης,o των προϊόντων και των υπηρεσιών,o των μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούν καιo των υποδομών που διαθέτουνμε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. τμήματα, μονάδες, υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, και του ποσοστού διάθεσης αυτών για τις ανάγκες του έργου.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, συναφών με το προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή στα οποία συμμετείχαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Ως συναφή έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν ενέργειες όπως οι παρακάτω:o Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργανωτικού και διοικητικού ανασχεδιασμού φορέων και διαχείρισης αλλαγώνo Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικά με ανασχεδιασμό θεσμικού πλαισίου, κατάρτιση σχεδίων κανονιστικών ρυθμίσεων και άλλων διοικητικών πράξεων, κλπo Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης και μοντελοποίησης διαδικασιώνo Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής νέων επιχειρησιακών διαδικασιώνo Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησηςo Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης, διοίκησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης σύνθετων έργων που απαιτούν διεπιστημονική προσέγγισηo Υπηρεσίες υλοποίησης σημαντικών έργων αναδιοργάνωσης Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο, για κάθε ένα από τα παρακάτω πεδία πολιτικής συμβασιοποιούμενου προϋπολογισμού τουλάχιστον 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:1. ΠΕΔΙΟ 1: Θεσμική Λειτουργία του Κράτους, με ενδεικτικά βασικά υποπεδία τα ακόλουθαo Δημόσια Οικονομικάo Δημόσια Διοίκησηo Τοπική Αυτοδιοίκησηo Ηλεκτρονική Διακυβέρνησηo Δικαιοσύνη2. ΠΕΔΙΟ 2: Αναπτυξιακή πολιτική, με ενδεικτικά βασικά υποπεδία τα ακόλουθα:o Κρατικές Προμήθειεςo Δημόσιες Επενδύσειςo Συγχρηματοδοτούμενα & λοιπά διαρθρωτικά έργαo Βιομηχανία – Μεταποίησηo Τριτογενής παραγωγή (Εμπόριο & λοιπές Υπηρεσίες)o Ανταγωνισμόςo Προστασία του Καταναλωτήo Περιβάλλονo Πολεοδομίαo Ενέργειαo Πολιτισμόςo Τουρισμόςo Αγροτική Ανάπτυξηo Φυσικοί Πόροι (Δάση, Νερά κλπ)o Πρωτογενής παραγωγή (Γεωργία – Κτηνοτροφία, Αλιεία)o Δημόσια Έργαo Μεταφορέςo Επικοινωνίεςo Πολιτισμόςo Τουρισμόςo Αθλητισμόςo Ναυτιλία3. Κοινωνική Πολιτική, με ενδεικτικά βασικά υποπεδία τα ακόλουθα:o Κοινωνική πρόνοιαo Κοινωνική Ασφάλισηo Υγειονομικός έλεγχοςo Υγείαo Εργασιακές Σχέσειςo Διοίκηση Νοσοκομείωνo Παιδείαo Έρευνα & Τεχνολογία4. Άμυνα & Προστασία και Εξωτερική Πολιτική, με ενδεικτικά βασικά υποπεδία τα ακόλουθα:o Εξωτερική πολιτικήo Άμυναo Προστασία του Πολίτηo Διαχείριση κρίσεωνo Πολιτική προστασία Ο κατάλογος με τα κυριότερα έργα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από – έως) ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμός) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία) Πιστοποιητικά από αποδέκτες παρεχομένων υπηρεσιών και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Συγκεκριμένα:o Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής.o Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου ΑντισυμβαλλόμενουΟμάδα Έργου – Στελέχωση- Εμπειρία. Ειδικότερα:Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, τα οποία θα διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε το περιγραφόμενο έργο να υλοποιηθεί επιτυχώς. Ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος είναι δυνατόν στο οργανωτικό σχήμα που θα προτείνει να συμπεριλάβει και εξωτερικά στελέχη-εμπειρογνώμονες σε διάφορα επιμέρους ζητήματα του αντικειμένου του έργου. Η δομή της Ομάδας Έργου του Αντισυμβαλλόμενου, θα πρέπει να διαμορφώνεται ως ακολούθως:A.2.4.2.1.1 Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα εκπροσωπεί τον Αντισυμβαλλόμενο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, θα κατέχει συντονιστικό ρόλο και τη συνολική ευθύνη των εργασιών που υλοποιούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο, συνολικά στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαισίου. Το στέλεχος του Αντισυμβαλλόμενου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα: Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Να έχει τουλάχιστον οκταετή (8) επαγγελματική εμπειρία σε Έργα επιχειρησιακού ανασχεδιασμού ή αναδιάρθρωσης φορέων και οργανισμώνA.2.4.2.1.2 Αναπληρωτής του Υπευθύνου Έργου. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου (Project Manager), θα κατέχει συντονιστικό ρόλο και τη συνολική ευθύνη των εργασιών που υλοποιούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο για κάθε μία από τις εκτελεστικές συμβάσεις που αυτός θα αναλάβει να υλοποιήσει, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα: Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Να έχει τουλάχιστον οκταετή (8) επαγγελματική εμπειρία σε Έργα επιχειρησιακού ανασχεδιασμού ή αναδιάρθρωσης φορέων και οργανισμώνA.2.4.2.1.3 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα παρέχει επιστημονική καθοδήγηση και κατευθύνσεις στην ομάδα έργου και θα πρέπει να είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. με ειδικότητα και επιστημονικό αντικείμενο σχετικό με το περιγραφόμενο έργο.A.2.4.2.1.4 Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών και θα καλύπτουν κατ` ελάχιστον τις κάτωθι ειδικότητες:o Έμπειρος νομικός σύμβουλος με 8ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, ο οποίος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα: αστικού και εμπορικού δικαίου ή εργατικού και φορολογικού δικαίου ή διοικητικού δικαίου.o Νομικοί σύμβουλοι με 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και οι οποίοι θα διαθέτουν εξειδίκευση σε θέματα: αστικού και εμπορικού δικαίου ή εργατικού και φορολογικού δικαίου ή διοικητικού δικαίου.o Έμπειροι επιχειρησιακοί σύμβουλοι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής που να διαθέτουν 8ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και οι οποίοι σωρευτικά θα διαθέτουν εξειδίκευση σε: Θέματα αναδιοργάνωσης φορέων Θέματα ανασχεδιασμού διαδικασιώνo Επιχειρησιακοί σύμβουλοι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής που να διαθέτουν 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και οι οποίοι σωρευτικά θα διαθέτουν εξειδίκευση σε: Θέματα αναδιοργάνωσης φορέων Θέματα ανασχεδιασμού διαδικασιώνo Έμπειρος επιχειρησιακός σύμβουλος κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής με 8ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.o Επιχειρησιακοί σύμβουλοι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής που να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.o Έμπειρος σύμβουλος σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής που να διαθέτει τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία.o Σύμβουλοι σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής που να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική.o Έμπειρος οικονομικός σύμβουλος κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής που να διαθέτει τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική λειτουργία, διαχείριση και έλεγχο.o Οικονομικοί σύμβουλοι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής που να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία και οι οποίοι θα διαθέτουν εξειδίκευση στην οικονομική λειτουργία, διαχείριση και έλεγχο.A.2.4.2.1.5 Εμπειρογνώμονες σύμβουλοι (Θεματικοί εμπειρογνώμονες) με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που να διαθέτουν 8ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και οι οποίοι σωρευτικά διαθέτουν ακαδημαϊκή ή/ και επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία στα κάτωθι πεδία και υποπεδία πολιτικής:o Δημόσια Οικονομικάo Δημόσια Διοίκησηo Τοπική Αυτοδιοίκησηo Ηλεκτρονική Διακυβέρνησηo Δικαιοσύνηo Κρατικές Προμήθειεςo Δημόσιες Επενδύσειςo Συγχρηματοδοτούμενα & λοιπά διαρθρωτικά έργαo Βιομηχανία – Μεταποίησηo Τριτογενής παραγωγή (Εμπόριο & λοιπές Υπηρεσίες)o Ανταγωνισμόςo Προστασία του Καταναλωτήo Περιβάλλονo Πολεδομίαo Ενέργειαo Πολιτισμόςo Τουρισμόςo Αγροτική Ανάπτυξηo Φυσικοί Πόροι (Δάση, Νερά κλπ)o Πρωτογενης παραγωγή (Γεωργία – Κτηνοτροφία, Αλιεία)o Δημόσια Έργαo Μεταφορέςo Επικοινωνίεςo Πολιτισμόςo Τουρισμόςo Αθλητισμόςo Ναυτιλίαo Κοινωνική πρόνοιαo Κοινωνική Ασφάλισηo Υγειονομικός έλεγχοςo Υγείαo Εργασιακές Σχέσειςo Διοίκηση Νοσοκομείωνo Παιδείαo Έρευνα & Τεχνολογίαo Εξωτερική πολιτικήo Άμυναo Προστασία του Πολίτηo Διαχείριση κρίσεωνo Πολιτική ΠροστασίαΩς Εμπειρογνώμονες σύμβουλοι μπορούν να χαρακτηριστούν και Μέλη της Ομάδας Έργου με διαφορετικές ειδικότητες (π.χ. οικονομικοί σύμβουλοι, νομικοί σύμβουλοι κλπ.), εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.Ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:1. Συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Στελέχη της Ομάδας Έργου. Επισημαίνεται ότι τα στελέχη της ομάδας έργου ενδέχεται να απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Υπενθυμίζεται, ότι τυχόν αλλαγή της σύνθεσης της ομάδας έργου θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥΟνοματεπώνυμο Επωνυμία Εταιρίας Θέση στην Ομάδα Έργου Αρμοδιότητες / καθήκοντα για το έργο Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες ΣΥΝΟΛΟ Α/ΜΣυγκεκριμένα, στον εν λόγω πίνακα συμπληρώνεται:• Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της Ομάδας Έργου (το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα των Εμπειρογνωμόνων),• Στη 2η στήλη «Εταιρία»: η εταιρία στην οποία απασχολείται το στέλεχος του υποψηφίου αναδόχου, (αν πρόκειται για ένωση εταιριών σε ποια από τις συμμετέχουσες εταιρίες) ή υπεργολάβου. Για τους Εμπειρογνώμονες θα σημειώνεται η επωνυμία της εταιρίας του υποψηφίου αναδόχου ή του μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας με το οποίο έχει δηλωθεί συνεργασία.• Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου• Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες/Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά καθήκοντα που θα εκτελέσει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου• Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου.Συγκεκριμένα για τα Στελέχη της Ομάδας Έργου και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να προσκομιστούν τα βιογραφικά, να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του έργου. Ειδικότερα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι πίνακες:1. Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους της Ομάδας Έργου-Υπαλλήλου Υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου Θέση στην Ομάδα Έργου Γνωστικό Αντικείμενο Μέλους της Ομάδας Έργου Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1Εφόσον στην ομάδα έργου συμμετέχουν και εξωτερικοί συνεργάτες του προσφέροντος, πρέπει να προσκομιστούν υπεύθυνες δηλώσεις τους νόμιμα θεωρημένες, όπου θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης και αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον προσφέροντα.Σημειώνεται ότι κατ’ ελάχιστον το 30% των μελών της Ομάδας Έργου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται κατά Δήλωση του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου από υπαλλήλους του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου. (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%*(ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 + ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.2 + ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.3),2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα.Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Μέλους της Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.2Ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου και εφόσον είναι νομικό πρόσωπο θα δηλώνονται τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και θα προσκομίζονται και οι αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις τους. Επίσης πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του προσφέροντος περί του τμήματος του έργου που θα αναθέσει στον συγκεκριμένο υπεργολάβο.3. Πίνακας των εμπειρογνωμόνων του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:Α/Α Ονοματεπώνυμο Εμπειρογνώμονα Θέση στην Ομάδα Έργου Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.3Ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου και να εργαστούν εφόσον αυτό απαιτηθεί στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή όπου αλλού υποδείξει αυτή, για όλο το διάστημα απασχόλησης τους στο έργο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Αντισυμβαλλόμενος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα ΙΙ βλ. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος).Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά από τον Αντισυμβαλλόμενο την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο θα συμφωνηθεί ειδικότερα.Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου και των στελεχών της Ομάδας Έργου επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και πάντοτε με την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. A.2.4.3 Εγγυητική Επιστολή ΣυμμετοχήςΗ Προσφορά του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανέρχεται σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (117.886,18 €).1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Περαιτέρω:• Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.• Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα (ΜΕΡΟΣ ….’ της παρούσας διακήρυξης).2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος θα αναδειχθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Συμφωνία Πλαίσιο ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.3. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων επιστρέφονται σε αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο που αποκλείστηκε.4. Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας.A.2.4.4 Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του, πλην της εγγυητικής επιστολής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.2. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών.3. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.4. Ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειας του.5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:• -τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας,• -οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.6. Αν ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.7. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.8. Στη στελέχωση του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία εργάζονταν – με οποιαδήποτε σχέση εργασίας – στην Αναθέτουσα Αρχή. A.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥA.3.1 Ημερομηνία υποβολής1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την …../…../……, ημέρα …………… και ώρα Ελλάδος 14:00.2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.3. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο και πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στο Μέρος Α΄ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Α.2.3.) στο Μέρος Γ΄ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου.4. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.5. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.6. Οι προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ΕΥΣΣΕΠ, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο Γ7 και ώρες 09:30 –14:00, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.7. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη). Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. A.3.2 Σύνταξη Προσφορών1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και θα τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα, ότι αυτές προ-υπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης της προσφοράς.3. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο και πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στο Μέρος Α΄ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Α.2.3.) και Μέρος Δ΄ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου.4. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή, η οποία θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Μέρος Δ’) χωρίς ΦΠΑ, υποχρεωτικά δε, θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό ΦΠΑ, στο οποίο υπάγεται το έργο. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.A.3.3 Ισχύς Προσφορών1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά με την πρόθεση αποδοχής της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.3. Ανακοίνωση επιλογής Αντισυμβαλλόμενου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.4. Οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. A.3.4 Τρόπος Υποβολής των Προσφορών1. Οι προσφορές (Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Εκτός του κυρίως φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του. Σε ένα από τα δύο (2) αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογεγραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων, ανά φάκελο, τυπωμένη με σφραγίδα, κρίνεται απαραίτητη.2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ΕΥΣΣΕΠ (Κοραή 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64, 1ος όροφος Γραφείο Γ7 μέχρι και τις 14:00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας από εκείνης της διενέργειας του διαγωνισμού, που είναι η …………………Όλοι οι επιμέρους φάκελοι πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις ενδείξεις:ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με κεφαλαία):ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΚοραή 4 105 64 ΑΘΗΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚ/Φ850.Η/……………………………ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υλοποίηση Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : …./……/……….«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. A.3.5 Περιεχόμενο ΠροσφορώνΟ φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής και ένα φάκελο με αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω στην ενότητα Α.2.3 αναφερόμενα.2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου και ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά που θα ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της ορίζεται κατωτέρω στην παρ. Α.3.5. Στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον.Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86), στην οποία δηλώνει ότι εκχωρεί προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους κλπ).3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου και ένα φάκελο με την Οικονομική Προσφορά που θα ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της ορίζεται κατωτέρω στην παρ. Α.3.6. Στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον.Η δομή της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Μέρος Δ’ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος.Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται με ιδιαίτερο τρόπο και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.A.3.6 Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος, πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β’ της παρούσας και να διαρθρώνεται σε ενότητες -οι τίτλοι και τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια- και να αφορά το σύνολο των κατηγοριών ενεργειών, πεδίων παρέμβασης και φορέων του έργου.• Ενότητα 1: Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του έργουo Απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες στην υλοποίηση του έργου.o Μεθοδολογική προσέγγιση και πρότυπα, τεχνικά μέσα και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν.o Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου.• Ενότητα 2: Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργουo Σχήμα διοίκησης και υλοποίησης έργουΕπιπλέον, ο Υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμπεριλάβει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη,. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας, σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του προσφέροντος να εκτελέσει επιτυχώς το έργο, στον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο.Τέλος, επισημαίνεται ότι οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος. A.3.7 Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα του Μέρους Δ’ της παρούσας Διακήρυξης.A.3.1 Κόστος ανά Επίπεδο Εμπειρίας και Ρόλο (Υπόθεση Εργασίας αποκλειστικά για την υποβολή Οικονομικής Προσφοράς) Α Β Γ Δ ΕΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΔ≤Β Ε=Γ*ΔΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥΕΜΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΈΜΠΕΙΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΈΜΠΕΙΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΈΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΈΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣΣΥΝΟΛΟ 100% Τιμές Προσφορών –Νόμισμα1. Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος προβεί σε έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.2. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, ούτως ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου του Έργου. Προσφερόμενη υπηρεσία που αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.3. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΜΕΡΟΣ ……΄). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους Πίνακες του Μέρους Γ΄, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.4. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου.6. Απαγορεύεται ο Αντισυμβαλλόμενος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη Συμφωνία Πλαίσιο. Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος.A.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥA.4.1 Αποσφράγιση προσφορών – Αποκλεισμός ΔιαγωνιζομένωνΗ αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, την …../……/…………, ημέρα ………… και ώρα 12.00 στα γραφεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ΕΥΣΣΕΠ (Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος Όροφος Αίθουσα συνεδριάσεων), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.Η αποσφράγιση πραγματοποιείται με την εξής διαδικασία:1. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται.2. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή, φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.3. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιεί την απόφασή του στους υποψήφιους Αντισυμβαλλόμενους. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.4. Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προχωρά, σε δημόσια συνεδρίαση, στην αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.5. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται.7. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Αντισυμβαλλόμενος του Έργου.8. Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή, το αρμόδιο όργανο της οποίας αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιεί την απόφασή του στους υποψήφιους Αναδόχους. Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν η ημερομηνία προσκόμισης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Ενότητα παρ. Α.5 – «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ») στον αναδειχθέντα Αντισυμβαλλόμενο του έργου, καθώς και η ημερομηνία αποσφράγισης των ανωτέρω δικαιολογητικών.9. Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης), ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.10. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να σημειώνει επ΄αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.11. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στη Διεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα προμηθειών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε τρία (3) όμοια αντίτυπα.12. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, προσφερόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.) δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.13. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα ηλεκτρονικής αποθήκευσης (cds) των ηλεκτρονικών αρχείων των προσφορών και σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο(α) από αυτό(α) επιστρέφεται στον υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.A.4.2 Διαδικασία αξιολόγησης ΠροσφορώνΗ αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια:1. Αξιολόγηση των τεχνικών Προσφορών (διαπίστωση, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων ….. και …… της Διακήρυξης), για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.2. Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.3. Κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά με βάση το Συγκριτικό Κόστος της Προσφοράς.A.4.2.1 Κριτήρια ποιοτικής επιλογήςΕλέγχονται όλα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Α.2.2 και Α.2.3 των Γενικών όρων της παρούσας για την ορθότητα και πληρότητά τους και με βάση τα όσα ορίζονται στα άρθρα 45,46,47,48,49,50,51,52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/ 2007.Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων – διαγωνιζομένων είναι, πέραν της ύπαρξης των προαναφερομένων δικαιολογητικών του 1ου σταδίου και η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων:• Χρηματοοικονομικής ικανότητας (ο κύκλος εργασιών αθροιστικά των τριών (3) τελευταίων ετών πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.• Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα – Επάρκεια Υποδομών – Εμπειρία.Η διαπίστωση εκπλήρωσης των προαναφερόμενων κριτηρίων βασίζεται στην εξέταση των σχετικών κατατεθειμένων δικαιολογητικών.Αξιολόγηση – βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, πραγματοποιείται μόνο για τους υποψήφιους, που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής, πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται.A.4.2.2 Αξιολόγηση Τεχνικών ΠροσφορώνΗ Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και ειδικά σύμφωνα με το μέρος Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι Προσφορές των Υποψηφίων Αντισυμβαλλόμενων πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές αυτές. A.4.2.3 Διαμόρφωση Σταθμισμένου Κόστους προσφοράς –τελικό αποτέλεσμαΓια τη διαμόρφωση του σταθμισμένου κόστους της Προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί το Σταθμισμένο Κόστος ανά Επίπεδο Εμπειρίας και Ρόλο, όπως καταγράφεται στην Υπόθεση Εργασίας (σενάριο) του Πίνακα του Παραρτήματος ……. «Κόστος ανά Επίπεδο Εμπειρίας και Ρόλο».A.4.2.4 Απόρριψη ΠροσφορώνΗ απόρριψη Προσφοράς πραγματοποιείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της Ενότητας Α.2 παρ. Α.2.1 και Α.2.2.2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της Ενότητας Α.2 παρ. Α.2.3.3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της Ενότητας Α.2 παρ. Α.2.4.4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.5. Χρόνος παράδοσης έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης ή παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης.8. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το σταθμισμένο κόστος είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του σταθμισμένου κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος θα παράσχει την υπηρεσία), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.9. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.11. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές.12. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές.13. Προσφορά στην οποία το κόστος Α/Μ χωρίς ΦΠΑ (όπως αποτυπώνεται στη Στήλη Δ του Πίνακα της παραγράφου …. του Παραρτήματος ….. ) είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη αμοιβή Α/Μ χωρίς ΦΠΑ που αναφέρεται στη στήλη Β του ίδιου Πίνακα, για οποιοδήποτε ρόλο και επίπεδο εμπειρίας.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.A.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑA.5.1 Διαδικασία Κατακύρωσης ΔιαγωνισμούΜε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν Χ (αριθμός) Αντισυμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του ΠΔ 60/2007 (εφόσον, δηλαδή, υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που αναδείχθηκαν από τη διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, θα αναδειχθούν ακόμη έως δύο (2) πρόσθετοι Αντισυμβαλλόμενοι (πέραν των προαναφερθέντων Χ (αριθμός) και εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που αναδείχθηκαν από τη διαγωνιστική διαδικασία) υπό την προϋπόθεση ότι το σταθμισμένο κόστος της οικονομικής προσφοράς εκάστου αυτών δεν είναι μεγαλύτερο κατά 10% από το σταθμισμένο κόστος της οικονομικής προσφοράς του Χου σε κατάταξη Αντισυμβαλλόμενου.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998), οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Έργου, σε σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή.Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται σε όσους δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών για να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο.Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον Αντισυμβαλλόμενο και με μέριμνά της γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες.A.5.2 Ματαίωση ΔιαγωνισμούΗ Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα:1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:1.1. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,1.2. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,1.3. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού και1.4. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.2. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης,3. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών/φορέων που υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να απαιτεί οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαισίου (Αρ. 39 παρ. 2 του ΠΔ 60/2007). Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου.A.5.3 Δικαιολογητικά ΚατακύρωσηςΚάθε υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) ήτοι:• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.9. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.10. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.11. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005.12. • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις, εάν είναι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα στο διαγωνισμό, επί ποινή απαραδέκτου.• Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις, εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, επί ποινή απαραδέκτου.• Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005.13. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος από το διαγωνισμό.Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 13, πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.A.5.3.1 Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Αντισυμβαλλόμενο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.5. Κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να καταθέσει όλα τα Δικαιολογητικά.6. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.A.6 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΔιοικητικές Προσφυγές/ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07, καθώς και για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.β του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07. Ειδικότερα λαμβάνοντας υπ` όψη τις διατάξεις όλων των ανωτέρω όσον αφορά στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας ο ενδιαφερόμενος πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικών τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 30-9-2010).A.7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟA.7.1 Κατάρτιση-Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου-Εγγυήσεις1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Αντισυμβαλλομένων θα υπογραφεί Συμφωνία Πλαίσιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 60/2007 και στο άρθρο 22Α του Π.Δ. 118/2007, όπως το τελευταίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4038/2012 και ισχύει, βάσει σχετικού Υποδείγματος που παρατίθεται στο Παράρτημα …….2. Με την απόφαση ανάδειξης αντισυμβαλλομένων (παράγραφος Α.5.1) ή /και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τους Αντισυμβαλλόμενους να προσέλθουν για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης, με την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου από τη Μονάδα Δ΄ της ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ. O Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, όμως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07).3. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και την Προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Συμφωνία Πλαίσιο και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Π.Δ. 118/2007.4. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 4 του Π.Δ. 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει, εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου, ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σύναψη αυτής.5. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου, το ύψος της οποίας, για κάθε Αντισυμβαλλόμενο, αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Συγκεκριμένα η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (117.886,18 €) και θα αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 22Α του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΜΕΡΟΣ Ε΄).7. Εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου στην ανωτέρω προθεσμία ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδίκαια, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του..8. Στον Αντισυμβαλλόμενος που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:8.1. Παράδοση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παράδοση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.9. Η Εγγύηση Συμμετοχής κάθε Αντισυμβαλλόμενου στον οποίο κατακυρώθηκε η Συμφωνία Πλαίσιο επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων Υποψηφίων Αντισυμβαλλόμενων επιστρέφονται σε αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκήσει ένδικα/ενδικοφανή μέσα. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.10. Ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νομίμου εκπροσώπου) και να τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Συμφωνία Πλαίσιο (π.χ. λήψη πληρωμών κ.α.).11. Η Συμφωνία Πλαίσιο θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:11.1. Παραδοθούν και παραληφθούν οριστικά όλα τα Υποέργα (ποσοτικά και ποιοτικά),11.2. Ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος όλων των Υποέργων και11.3. Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, για όλα τα Υποέργα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε συμβάσεις.12. Η Συμφωνία Πλαίσιο δύναται να τροποποιείται εγγράφως μετά από σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.A.8 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣA.8.1 Κατάρτιση – Σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων-Εγγυήσεις1. Κατόπιν της σύναψης της Συμφωνίας Πλαισίου με τους Αντισυμβαλλόμενους που θα αναδειχθούν σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, το Έργο θα χωριστεί σε πακέτα ενεργειών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, των οποίων το περιεχόμενο, το συνολικό τίμημα, τα παραδοτέα, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά θα καθορίζονται με την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα καλείται προς υπογραφή, ύστερα από σχετική διαδικασία, όπως προβλέπεται κατωτέρω.Ειδικότερα:• Κάθε φορά που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει, στη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου, την υλοποίηση ενός πακέτου ενεργειών, θα καλεί όλους τους Αντισυμβαλλόμενους να υποβάλουν, κατά κανόνα εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, πλήρεις και εξατομικευμένες προσφορές/ προτάσεις υλοποίησης του συγκεκριμένου πακέτου ενεργειών (άρθρο 22Α, Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή με σχετική Πρόσκληση.• Η αξιολόγηση των εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης θα γίνεται με κριτήριο ανάθεσης είτε τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά είτε τη χαμηλότερη τιμή. Το εν λόγω κριτήριο θα καθορίζεται κάθε φορά με τη σχετική Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.2. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου οι Αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να ανταποκρίνονται σε κάθε Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την εμπρόθεσμη υποβολή προσφορών για την υλοποίηση κάθε πακέτου ενεργειών. Η ρήτρα περί υποχρεωτικότητας υποβολής προσφοράς από το σύνολο των επιλεγέντων Αντισυμβαλλομένων της Συμφωνίας Πλαισίου ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο.3. Ειδικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου, κάθε Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα, για οποιοδήποτε λόγο, είτε να μην υποβάλει προσφορά ή να υποβάλει μη αποδεκτή προσφορά, για την υλοποίηση ενός πακέτου ενεργειών, μόνο μία (1) φορά. Σε κάθε μεταγενέστερη περίπτωση κατά την οποία ένας Αντισυμβαλλόμενος, για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλει προσφορά μετά από σχετική Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής ή υποβάλει μη αποδεκτή προσφορά, εφαρμόζεται ρήτρα μερικής κατάπτωσης της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του προϋπολογιζόμενου τιμήματος της Εκτελεστικής Σύμβασης για την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος δεν υπέβαλε προσφορά ή υπέβαλε μη αποδεκτή προσφορά.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος που θα του ανατεθεί μια Εκτελεστική Σύμβαση καλείται να υποβάλλει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 10% του προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Υποέργου.5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται ή να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.6. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το έργο δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.7. Μία Εκτελεστική σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. A.8.2 Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου του ΑναδόχουΤο χρονικό διάστημα υλοποίησης κάθε πακέτου ενεργειών, καθώς και οι ενδιάμεσες ημερομηνίες υποβολής των παραδοτέων καθορίζονται στην αντίστοιχη Εκτελεστική Σύμβαση.Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου.Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:• Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.• Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου συνολικά από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία:1. Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στην Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους.2. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα θεωρούνται ικανοποιητικές.3. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων, (β) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και (γ) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.4. Στην προηγούμενη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δε θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών είτε να επαναλάβει τη διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύμβασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα.5. Στην περίπτωση που κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο επισημάνσεις μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την εκ νέου κοινοποίηση των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. Εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, έχει το δικαίωμα να προβεί στη λύση της σύμβασης.6. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εις τριπλούν και το διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. A.8.3 Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη Αντισυμβαλλόμενου εκπτώτου1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας ή πλημμελούς εκπλήρωσης όρων της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, μπορούν να επιβάλλονται οι κατωτέρω κυρώσεις:• Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης φάσεων του έργου, ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, ή πλημμελούς εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης από υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, τότε ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής: για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία (χωρίς ΦΠΑ) με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος) και για κάθε παραβίαση όρου ποσοστό έως 10% του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο παραδοτέο που αφορά η πλημμέλεια (το οποίο προκύπτει από την αντιστοίχιση του συνολικού κόστους των ανθρωπομηνών της Ομάδας Έργου, Υπευθύνου και μελών) σε αντιστοίχιση με τα παραδοτέα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου.3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Αντισυμβαλλόμενο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Αντισυμβαλλόμενος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.6. Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αντισυμβαλλόμενου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.7. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αντισυμβαλλόμενου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.9. Στον Αντισυμβαλλόμενο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση μπορεί να επιβάλλονται εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και οι κυρώσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω, αθροιστικά ή διαζευκτικά, με απόφαση του Υπουργού ΔιΜΗΔ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος. A.8.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου Εκτελεστικής Σύμβασης1. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση διακήρυξης, την προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο τον Εργοδότη.2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.3. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.4. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.5. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Εκτελεστικής Σύμβασης. Υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου , οπότε ο εκείνος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. Α.2.7.3 ή ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση.6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει: α. ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και β. την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών απεχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.7. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.8. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο , ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.10. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ή τρίτων.12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.14. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του ή του Αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο ΜΕΡΟΣ Α’, ενότητα Α.2.2. Παρ 2 αδικημάτων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Εκτελεστική Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Εκτελεστικής Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την Εκετελεστική Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Εκτελεστικής Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. A.8.5 Τόπος Παροχής Υπηρεσιών και Υλοποίησης του Έργου – Τόπος παράδοσηςΤόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από την Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό επικοινωνιών, modems, κλπ.). A.8.6 Πνευματικά Δικαιώματα1. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Αντισυμβαλλόμενο.2. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αντισυμβαλλόμενου. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Αντισυμβαλλόμενο.4. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, και ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης υποχρεούται, εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να παραδώσει οποιοδήποτε ψηφιακό ή έντυπο υλικό έχει παραχθεί μέχρι τη στιγμή της αίτησης και σχετίζεται με υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου.A.8.7 Εμπιστευτικότητα1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.2. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.A.8.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο1. Ο Ανάδοχος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Ανήκει στη διακήρυξη ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Η/………….. ΜΕΡΟΣ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ B.1. Περιβάλλον του ΈργουΒ.1.1. Το ΕΣΠΑ 2007-2013Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με σαφείς προτεραιότητες, στο κέντρο των οποίων βρίσκονται η εξωστρέφεια της οικονομικής δραστηριότητας, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η έμφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, η βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από το κράτος, η τεχνολογία, η καινοτομία και ο σεβασμός στο περιβάλλον.Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διαρκής οικονομική μεγέθυνση και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς.Η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται: Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και στη διασύνδεσή τους. Η υποστήριξη της οικονομίας της γνώσης αφορά στη διαρκή βελτίωση της παραγωγής γνώσης, την κάλυψη του ελλείμματος στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, με έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και στον προσανατολισμό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης. Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα επιδιώκεται η εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη και την κοινωνία συνολικά. Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές αφορά στην ολοκλήρωση και στις λειτουργικές διασυνδέσεις έργων, στον περαιτέρω ενεργειακό εκσυγχρονισμό με την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων, αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται μέτρα που αφορούν τόσο στον καθορισμό των πολιτικών για την αγορά εργασίας, όσο και στην κοινωνική πολιτική ενσωμάτωσης ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό.Στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης που αφορά στην αναβάθμιση του θεσμικού/νομικού περιβάλλοντος και στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (μείωση της γραφειοκρατίας) με μετασχηματισμό της διοίκησης σε σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.Οι προτεραιότητες της στρατηγικής στόχευσης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι: Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας. Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Θεσμικό περιβάλλον και απλούστευση κανονιστικού πλαισίου. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.Επιπλέον, το ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».Β.1.2. Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά ΠρογράμματαΗ αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).Επιπλέον, η επιλογή αυτή στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων σχεδιασμού και υλοποίησης σύμφυτων με την εκτέλεση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (π.χ. Ε.Π. 2000-2006).Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από εννέα (9) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ.Β.1.3. Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την ενίσχυση της Διοικητικής αποτελεσματικότητας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπίπτει με την προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη, δημιουργεί μια νέα μεταρρυθμιστική δυναμική σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.Το ΥΠΕΣΑΗΔ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινούνται και εξελίσσονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σχεδίασε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» επιδιώκοντας να προωθήσει τη μεταρρύθμιση του διοικητικού μηχανισμού, έτσι ώστε ενδυναμωμένος να καταφέρει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις του διεθνοποιημένου διοικητικού περιβάλλοντος.Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), επενδύοντας σε διαρθρωτικές αλλαγές που υποστηρίζουν συνολικά την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, επικεντρώνεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:• Στην άρση των εμποδίων που μέχρι σήμερα δεν ευνόησαν την αποτελεσματική εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών δημόσιων πολιτικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.• Στην εισαγωγή, με στρατηγικά και οργανωτικά βέλτιστο τρόπο, των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, οικοδομώντας πάνω στην αποκτηθείσα εμπειρία από τις προηγούμενες προσπάθειες στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων.Η στρατηγική για το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» είναι εθνική, δεδομένης της φύσης των προβληµάτων του τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και σε πλήρη αρµονία µε τη στρατηγική του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013.Πεδίο παρέµβασης του παρόντος ΕΠ αποτελεί η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο των κατηγοριών δηµόσιων φορέων που ορίζουν το λεγόµενο στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή:• ∆ηµόσιες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, γενικές γραµµατείες, γενικές γραµµατείες περιφερειών) και ανεξάρτητες αρχές – Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆)• Περιφερειακή Διοίκηση – ΑυτοδιοίκησηΜπορεί να συµµετέχουν στο ΕΠ ως δικαιούχοι ή ως ωφελούµενοι και άλλοι δηµόσιοι φορείς, ιδρύµατα, ΜΚΟ, και οργανώσεις του τρίτου τοµέα (µη δηµόσιες δοµές, που ασκούν δραστηριότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος και χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους για την παροχή υπηρεσιών ή παρέχουν υπηρεσίες τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα των οποίων εντάσσονται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα του κράτους, ή ασκούν δραστηριότητες που µπορεί να συµβάλλουν στις δηµόσιες πολιτικές), κοινωνικοί εταίροι, κλπ, εφόσον το αντικείµενο δραστηριότητάς τους και ο ρόλος του συνάδει µε τις δράσεις του Ε.Π.Το ΕΠ συνιστά µια ολοκληρωµένη δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων µε τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιµετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε ότι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναµικό, κανονιστικό πλαίσιο, δοµές και συστήµατα), τόσο στο επίπεδο της διαµόρφωσης των δηµόσιων πολιτικών, όσο και στο επίπεδο της εφαρµογής τους από τις υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.Βασικές µεθοδολογικές αρχές οργανωτικής αλλαγής τις οποίες υιοθετεί το ΕΠ αποτελούν: H ολοκληρωµένη προσέγγιση συνδυασµού παρεµβάσεων στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών και των συντελεστών διοικητικής ικανότητας. H δηµιουργία µηχανισµών και δοµών πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης για την προώθηση της εφαρµογής των αλλαγών στις οποίες στοχεύει το ΕΠ. Η ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα, η αξιοποίηση της διαδικασίας της δηµόσιας διαβούλευσης και η ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων µερών πέραν της διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών, κλπ. Η συστηµατική συγκριτική επισκόπηση της διεθνούς εµπειρίας και της θέσης της χώρας σε όλες τις κατηγορίες δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίηση των διδαγµάτων που προσφέρει η ξένη εµπειρία µε στόχο τη µεταφορά και προσαρµογή καλών πρακτικών στο Ελληνικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την συνεχή αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ. Η προώθηση καινοτόµων, παραδειγµατικών, δράσεων σε όλο το εύρος των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίµακα µε τη διαδικασία «πιλοτική εφαρµογή-τελική εφαρµογή-διάδοση-προσαρµογή-µεταφορά». Διάρθρωση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους:• Γενικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών»• Γενικός Στόχος 2 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης»• Γενικός Στόχος 3 «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης»• Γενικός Στόχος 4 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής»και σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας, τρεις (3) Άξονες για κάθε ένα από τους τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους που καλύπτουν τις τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών της χώρας:• Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο.• Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική.• Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο.Η επιλογή της στρατηγικής, των γενικών και ειδικών στόχων, καθώς και των επί μέρους ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων, βασίζεται στην ανάγκη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Επίσης, επιβάλλεται από το διαρθρωτικό χαρακτήρα των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα συστήματα της δημόσιας διοίκησης αλλά που ειδικά, στην περίπτωση της Ελλάδας, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συγκεντρωτικής οργάνωσης του κράτους.Ο Γενικός Στόχος 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»Στο Γενικό Στόχο 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» εντάσσονται δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που χαρακτηρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης της δημόσιας δράσης, τα συστήματα και τις δομές λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της ανοιχτής, δίκαιης και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης. Εξειδικεύεται με τους κάτωθι ειδικούς στόχους:- Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.- Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.- Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.- Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων.Σύμφωνα με την Απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος αναπροσαρμόστηκαν ως εξής:• Οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας του Ε.Π.:1. Επιχειρηματικότητα (δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος)2. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών3. Κοινωνική Ασφάλιση4. Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη5. Μεταναστευτική πολιτική6. Δικαιοσύνη7. Φορολογία – Αναδιανομή του πλούτου8. Δημοσιονομική Διαχείριση9. Περιβάλλον – Πράσινη Ανάπτυξη10. Τουρισμός• και τα Έργα-σημαία του Ε.Π.:1. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Μονάδων προγραμματισμού και Προϋπολογισμού στα Υπουργεία.2. Αναδιοργάνωση του κράτους προς ένα επιτελικό κράτος3. Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του νέου υπαλληλικού κώδικα4. Αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους (Γ.Λ.Κ.)5. Αναβάθμιση των Υπηρεσιών της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης με τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας, με στόχο την αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης των φορολογούμενων και την πάταξη της φοροδιαφυγής.6. Επανασχεδιασμός της Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο.7. Οργάνωση και λειτουργία της ανεξάρτητης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)8. Κωδικοποιήσεις στους τομείς κυβερνητικής προτεραιότητας: Δάση, Τουρισμός, δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση.9. Μονάδες εφαρμογής των αρχών Καλής Νομοθέτησης και ενσωμάτωσης της Κοινοτικής νομοθεσίας10. Υποστήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποιήσεων και Ηλεκτρονικής Νομοθεσίας11. Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους.12. Απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση κύριας και διαδοχικής ασφάλισης του ΙΚΑ.13. Αναβάθμιση των συστημάτων κατάρτισης των προϋπολογισμών, της μεταρρύθμισης των συστημάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένου και του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων14. Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων.15. Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣΔΔΑ Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.16. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.17. Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ.18. Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών.19. Αποτίμηση των επιπτώσεων επιλεγμένων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων και δημιουργία συστήματος εκ των προτέρων αποτίμησης των επιπτώσεων των νέων νομοθετημάτων.20. Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία της «Μονάδας παρακολούθησης της ισότητας των φύλων» με στόχο την ένταξη της ισότητας και την αποτίμηση των επιπτώσεων των δημοσίων πολιτικών στο φύλο (gender impact assessment) σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.21. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δομής υποστήριξης της οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής των δημόσιών φορέων. Ο Ειδικός Στόχος 1.1Η ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς αναγνωρίζεται ως καθοριστικός ο ρόλος που διαδραματίζει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας.Η βασική στοχοθεσία για την αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας του Κράτους εξειδικεύεται ως εξής: Βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών.Η αναβάθμιση της λειτουργικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης συναρτάται άμεσα και ουσιαστικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και εν γένει του κόστους λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νέων νόμων στην ανταγωνιστικότητα.Η θεσμική κατοχύρωση μηχανισμών και δομών για την καλή νομοθέτηση είναι συστατικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Άρση διοικητικών εμποδίων.Η μεταρρυθμιστική αυτή παρέμβαση στοχεύει στο να καταστήσει τη δημόσια διοίκηση φιλικότερη, ταχύτερη, ευέλικτη και οικονομικότερη, διευκολύνοντας την επιχειρηματική δράση και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αποφυγή δημιουργίας συνθηκών αποκλεισμού από την κοινωνία της γνώσης. Δημιουργία συνθηκών πρόσβασης στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών για τους πολίτες. Διοικητική διαφάνεια – καταπολέμηση της διαφθοράς.Η δημιουργία μηχανισμών αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και των πολιτών, η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων, η διαφανής και χρηστή αξιοποίηση των δημοσίων οικονομικών. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.Η ανάπτυξη του κατάλληλου τεχνολογικού και θεσμικού περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο. Καθιέρωση συστήματος και μεθόδων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων.Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών ως αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Η διαρκής, μεθοδική και συστηματική ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών με εισαγωγή συστήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού προσανατολισμένου στην εξυπηρέτηση των πολιτών και η μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων προς τη διοίκηση αποτελεσμάτων.Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός στόχος 1.1 αναφέρεται:Στη βελτίωση του επιτελικού έργου των Υπουργείων μέσω της αποσαφήνισης επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, στην άρση των επικαλύψεων που προκαλούνται από τις συναρμοδιότητες και στην αποφυγή της κατάτμησης των αρμοδιοτήτων σε πολλαπλά επίπεδα διοίκησης.Στην ενδυνάμωση και δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών μέσα από τη στοχοθεσία και τη θέσπιση δεικτών αποδοτικότητας, με υιοθέτηση κατάλληλων μεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων πολιτικής.Στη βελτίωση της λειτουργίας των ελέγχων, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, στην αναδιοργάνωση των δομών των ελεγκτικών μηχανισμών και στην υποστήριξή τους με κατάλληλα συστήματα ΤΠΕ.Η Ενδεικτική Κατηγορία Πράξεων 1.1.2.βΗ κατηγορία πράξεων 1.1.2β. «Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση/βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων». Με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, και ποιότητας στη δημόσια διοίκηση προβλέπονται η οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση υπηρεσιών και μονάδων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση υπηρεσιών και μονάδων σε κεντρικό και αποσυγκεντρωμένο κρατικό επίπεδοΒ.2. Στόχος του Έργου & Αναμενόμενα ΑποτελέσματαΗ αναδιοργάνωση των δομών του Κράτους τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Κυβέρνησης όσο και σε αυτό των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβερνητικής Πολιτικής η οποία αποτυπώνεται και στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ισχύει. Η κρισιμότητα της εν λόγω παρέμβασης αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι για το συντονισμό και την εποπτεία των εν λόγω δράσεων μεταρρύθμισης και αναδιοργάνωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχει συσταθεί Υψηλού Επιπέδου Συντονιστική Ομάδα (High Level Group) η οποία αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εκπονηθεί «Οδικός Χάρτης» για την εξειδίκευση της υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων, ενώ έχει προηγηθεί η «λειτουργική αξιολόγηση» της κεντρικής διοίκησης. Εν, γένει, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του επιτελικού ρόλου του κράτους, η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου διυπουργικού συντονισμού, τη οργάνωση και τυποποίηση βασικών οριζοντίων λειτουργιών (οικονομική διαχείριση, εσωτερικός έλεγχος, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α.), την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την εν γένει βελτίωση της απόδοσης, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης.Το παρόν έργο αποσκοπεί στην εξειδίκευση και την υποστήριξη της υλοποίησης των παραπάνω στρατηγικών κατευθύνσεων, προτάσεων και δράσεων, ώστε να αναδιοργανωθούν οι δομές και η επιχειρησιακή λειτουργία του Κεντρικού Κράτους. Ειδικότερα, στόχος του έργου είναι η υποστήριξη και εφαρμογή δράσεων και διαδικασιών αναδιοργάνωσης φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ήτοι των Υπουργείων (Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών Υπηρεσιών, λοιπών αυτοτελών ή ειδικών υπηρεσιών,).Απώτερος σκοπός του έργου είναι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης να αναδιοργανωθούν, ώστε να αποκτήσουν τόσο νέα δομή (π.χ. οργανογράμματα) όσο και κατάλληλα επιχειρησιακά και οργανωτικά εργαλεία και συστήματα στη κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας τους και την ενίσχυση του ρυθμιστικού και επιτελικού ρόλους τους στους επιμέρους τομείς πολιτικής που δραστηριοποιούνται.Β.3. Τεχνικές Προδιαγραφές ΈργουΑντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση και η τεχνική υποστήριξη της αναδιοργάνωσης της δομών (Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών Υπηρεσιών, λοιπών αυτοτελών ή ειδικών υπηρεσιών,) των εξής φορέων της Κεντρικής Διοίκησης:1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης2. Υπουργείο Εσωτερικών3. Υπουργείο Οικονομικών4. Υπουργείο Εξωτερικών5. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων6. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης7. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης8. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων11. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού12. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας13. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας14. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη15. Υπουργείο Υποδομών & Δικτύων16. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και Γενική Γραμματεία του ΠρωθυπουργούΟι παρεμβάσεις στους ανωτέρω φορείς θα πραγματοποιηθούν μέσω της ανάθεσης ικανού αριθμού εκτελεστικών συμβάσεων, το είδος και ο αριθμός των οποίων θα καθοριστούν με βάση την προτεραιοποίηση και τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.Το έργο αφορά την υλοποίηση των εξής κύριων κατηγοριών ενεργειών:• Εκπόνηση μελετών που ενδεικτικά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ανάλυση, τεκμηρίωση, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων των αναδιοργανώσεων.• Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή των αναδιοργανώσεων σε τομείς όπως: ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων, νομική υποστήριξη (π.χ. εκπόνηση σχετικών νομοθετικών & ρυθμιστικών κειμένων), εσωτερική οργάνωση, έλεγχος & παρακολούθηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των αναδιοργανώσεων, παροχή διευκρινήσεων, πιλοτικές εφαρμογές, on the spot υποστήριξη επί συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.• Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων ενεργειών για τη διαχείριση της αλλαγής όπως:o Εκπόνηση πλάνου μετάβασης για την ομαλή προσαρμογή στις επερχόμενες αλλαγές και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας του κράτους, μέσω της ορθής και συνεκτικής διαχείρισης των αλλαγών σε κάθε φορέα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλάνο μετάβασης θα περιγράφονται κατ` ελάχιστο: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων με σαφείς και οριοθετημένες ημερομηνίες, Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (CSF) για τη μετάβαση στην νέα κατάσταση, Εμπλεκόμενοι δρώντες κατά την υλοποίηση της μετάβασης, Απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση (π.χ. τεχνολογική & πληροφοριακή υποδομή) Πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες, Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών, Σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης της μετάβασης, εντοπισμού των εμφανιζόμενων αποκλίσεων και διαχείρισης των παρεμβάσεων. Σχέδιο μετάπτωσης στις ανασχεδιασμένες διαδικασίες και πιλοτική εφαρμογή τους.o Εκπόνηση και συμβολή στη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος με ενότητες σχετικές με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών, της οργάνωσης και της λειτουργίας του φορέα.o Οργάνωση/διεξαγωγή διαβουλεύσεων, αποκωδικοποίηση και ενσωμάτωση των σχολίων της διαβούλευσης.o Ενέργειες δημοσιότητας και εκπαίδευσης για την υποστήριξη της αναδιοργάνωσης και διαχείριση της αλλαγήςΑναλυτικότερα, τα πεδία παρεμβάσεων ενδεικτικά προσδιορίζονται ως εξής:Α) Διατύπωση στρατηγικής και συστάσεων αναδιοργάνωσης:• Αποτίμηση και ανίχνευση αναγκών των πεδίων πολιτικής και του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. κοινωνικό – οικονομικό, διεθνές) στο οποίο δραστηριοποιείται ο φορέας και σε σχέση με το υφιστάμενο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα.• Διατύπωση βασικών κατευθύνσεων, προτάσεων και στοχεύσεων για το νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα σε αναφορά και με τα πεδία πολιτικής στα οποία δραστηριοποιείται.• Τεκμηρίωση και αποτίμηση των επιπτώσεων του νέου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου.• Προσδιορισμός νέου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου και τεκμηρίωση της πρότασης στη βάση κόστους οφέλους , αποτίμησης και ανίχνευση αναγκών του ιδιαίτερου πεδίου πολιτικής και του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. κοινωνικό – οικονομικό, διεθνές) στο οποίο δραστηριοποιείται ο φορέας.Β) Ανάπτυξη Νέας Οργανωτικής ΔομήςΗ ανάπτυξη της νέας δομής του υπό αναδιοργάνωση φορέα, σε θεσμικό–ρυθμιστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, θα μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει:• Επαναπροσδιορισμό του οράματος & της αποστολής του φορέα.• Πρόταση νέας οργανωτικής δομής και αρμοδιοτήτων και υλοποίηση πρότασης• Πρόταση ανάπτυξης ενδο–οργανωτικής και διο–οργανωτικής διεπαφής και κόμβων επικοινωνίας και συντονισμού και υλοποίηση πρότασης.• Κατάρτιση οργανογράμματος.• Περιγραφή θέσεων εργασίας• Τυποποίηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών με μία σειρά κριτηρίων, εξορθολογισμός τους και ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης της εφαρμογής.• Προσδιορισμός ενδο-υπουργικών και δι-υπουργικών επικαλύψεων και πρόταση τρόπων άρσης τους.Γ) Ανάπτυξη Νέων Λειτουργιών, Συστημάτων & Πόρων, Ανασχεδιασμός Διαδικασιών• Σχεδιασμός συστήματος ροής εργασιών. Το σύστημα θα υποστηρίζει την προτυποποίηση/μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, βημάτων εργασίας και σχετικών εγγράφων που θα ακολουθούνται από τα στελέχη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.• Aνασχεδιασμός διαδικασιών στις εξής λειτουργικές περιοχές, κατ’ ελάχιστον:o Στρατηγικό σχεδιασμό: θα περιλαμβάνει ενέργειες για την ανάπτυξη ή και υποστήριξη επιτελικών λειτουργιών, όπως ο επιχειρησιακός προγραμματισμός (π.χ. σχέδια δράση), ο συντονισμός, η τεκμηρίωση των πολιτικών και η διαχείριση γνώσης, η τυποποίηση της ρυθμιστικής πολιτικής.o Οικονομική λειτουργία: θα περιλαμβάνει ενέργειες για την ανάπτυξη ή και υποστήριξη της μετάβασης στο νέο δημοσιονομικό σύστημα και πλαίσιο προϋπολογισμού.o Επικοινωνία: θα περιλαμβάνει ενέργειες που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση της ενδο και διο-οργανωσιακής επικοινωνίας και αφετέρου στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας των διοικητικών δομών με τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους.• Ο ανάδοχος θα εκπονήσει σχέδιο αξιοποίησης του προσωπικού που θα περιλαμβάνει τη πρόταση για τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά τη φάση της αναδιοργάνωσης, ήτοι κατά τη μετάβαση από τη παλιά δομή και λειτουργία στη νέα κατάσταση και θα προτείνει ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που θα διασφαλίζει τη σύνδεση του συστήματος περιγραμμάτων θέσεων εργασίας με τις μεσο/μακροπρόθεσμες ανάγκες του φορέα.• Απαιτούμενοι τεχνολογικοί και λοιποί πόροι για τη μετάβαση στη νέα κατάσταση του φορέα.Β.4. Πλαίσιο Υλοποίησης του ΈργουΒ.4.1. Μεθοδολογικό ΠλαίσιοΗ υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί ανά φορέα ή ανά ομάδα φορέων μέσω της ανάθεσης ικανού αριθμού εκτελεστικών συμβάσεων το είδος και ο αριθμός των οποίων θα καθοριστούν με βάση την προτεραιοποίηση των ανωτέρω δράσεων και τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.Προκρίνεται η ακόλουθη ομαδοποίηση φορέων, η οποία δεν είναι δεσμευτική:Ομάδα Φορέων /Υπουργείων Αναπτυξιακών Πολιτικών, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων• Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας• Υπουργείο Υποδομών & ΔικτύωνΟμάδα Φορέων / Υπουργείων Κοινωνικών Πολιτικών, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:• Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης• Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΟμάδα Θεσμικών Φορέων / Υπουργείων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:• Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης• Υπουργείο Εσωτερικών• Υπουργείο Οικονομικών• Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων• Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης & Γενική Γραμματεία του ΠρωθυπουργούΟμάδα Φορέων / Υπουργείων Ασφάλειας & Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας• Υπουργείο Εξωτερικών• Υπουργείο Προστασίας του ΠολίτηΟ υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), όσον αφορά στο περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του έργου.Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα υιοθετήσει σε σχέση με το σύνολο των φάσεων του έργου (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις συντονισμένες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων κλπ.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ρεαλιστικότητα της μεθοδολογίας, σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Αντισυμβαλλόμενου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα πρέπει να αναπτυχθεί ως εξής: Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Αντισυμβαλλόμενος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί επί του συνόλου αυτών με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις. Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές τεχνικές αυτής για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. Σχήμα διοίκησης έργου που διασφαλίζει την εμπλοκή των στελεχών που απαιτούνται από την πλευρά του Αντισυμβαλλόμενου και του υπουργείου για την επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών του έργου. Τρόπος συνεργασίας των εμπλεκομένων για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Σε αυτό δύναται προταθεί και να διατεθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο σύστημα διαχείρισης του έργου, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι με αυτό. Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διακήρυξης και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.Τονίζεται ότι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων θα εξειδικεύεται πριν την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων μετά από συνεργασία ή υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Β.4.3. Χρονοδιάγραμμα ΥλοποίησηςΤο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα καθορίζεται στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του έργου. Β.4.4. Τρόπος πληρωμήςΟ τρόπος πληρωμής θα καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε εκτελεστική σύμβαση, ανάλογα με τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα του έργου.Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος κάθε εκτελεστικής σύμβασης θα γίνεται σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.Σημειώνεται ότι :α) Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.β) Τα έξοδα δημοσίευσης στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες θα επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και θα παρακρατούνται από την αμοιβή του, κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ/Α/2009).
 
6 σχόλια.