Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Λιμένα Ιτέας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01:Αναθετουσα Αρχή και Αποφαινόμενα Οργανα

Το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ όπως εκπροσωπείται από την Λιμενική Επιτροπή είναι ο Κύριος του Εργου και «Αναθέτουσα Αρχή»).Για την μελέτη, κατασκευή και παραλαβή των Έργων ισχύουν τα ακόλουθα:• Προϊσταμένη Αρχή είναι ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,• Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας (εφεξής και «Υπηρεσία»), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματι¬σμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με βάση το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/27-12-2010), όπως ισχύει.Στο πλαίσιο της βεβαίωσης της τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού, που προτείνει για την λειτουργία του Τ.Λ. ο Ανάδοχος, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης να υποστηριχθεί από ειδική «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων», ύστερα από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,Η Αναθέτουσα Αρχή και το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού (δια της αρμοδίας Γ.Γ. Τουρισμού), θα έχουν την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου της εφαρμογής των λοιπών συμβατικών όρων κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, όπως ορίζεται από τον Ν. 2160/2003 και ισχύει σήμερα.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 02:Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η λήψη υπηρεσιών Αυτοχρηματοδότησης για τη Μελέτη, Κατασκευή των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων στη χερσαία ζώνη, καθώς και της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, έναντι της Μακροχρόνιας Παραχώρησης της Εκμετάλλευσης, Συντήρησης και Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Ιτέας.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 03:Συνοπτική Περιγρφή του Εργου

3.1. Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί:(α) η κατάρτιση των απαιτούμενων σχεδίων και μελετών, η κατασκευή των απαιτούμενων με βάση τη χωροθέτηση του Τ.Λ. κτιριακών έργων της χερσαίας ζώνης, η εκτέλεση εργασιών επισκευής των υπαρχόντων κτιρίων, καθώς και η παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα της Ιτέας η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας,(β) η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαιτούμενου πάγιου κινητού εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του τουριστικού λιμένα.Τα ανωτέρω (α) και (β) καλούνται εφεξής και ως «ελάχιστα αναγκαία αναπτυξιακά έργα». Τα ελάχιστα αναγκαία κτιριακά έργα είναι εκείνα που προβλέπονται στην απόφαση χωροθέτησης του Λιμένα, ενώ το σύνολο των ελάχιστων αναπτυξιακών έργων περιγράφονται στον Πίνακα 1 της Ενότητας 5 της παρούσας.(γ) η κατάρτιση των λοιπών μελετών για την κατασκευή – εφαρμογή πιθανών προαιρετικών έργων και παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών που κατά την άποψη του υποψηφίου Αναδόχου απαιτούνται για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ως άνω λιμένα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, Ιστοσελίδα του λιμένος απ’ όπου δίνονται διαδικτυακές πληροφορίες, Passenger – Information Display System (P-IDS), Σύστημα Wi Fi σε όλο τον επιβατικό λιμένα, Port – Management Information System (P-MIS), κ.ο.κ.,), καλούμενα εφεξής και ως «προαιρετικά αναπτυξιακά έργα», των οποίων το περιεχόμενο επί ποινή αποκλεισμού δεν θα αντιστρατεύεται τα προβλεπόμενα έργα υποδομής στο οικείο ΦΕΚ Χωροθέτησης,• με αντάλλαγμα την παραχώρηση σε αυτόν της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Τουριστικού λιμένα της Ιτέας και για χρονική διάρκεια εικοσιπέντε (25) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης Σύμβασης Παραχώρησης με το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού και,• έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, που θα συνίσταται στην καταβολή, ετήσιου ανταλλάγματος από τον Ανάδοχο: α. στην Αναθέτουσα Αρχή και, β. στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.5 της παρούσας. Ο τρόπος καταβολής στο τελευταίο, θα ορίζεται στη Σύμβαση του Αναδόχου με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως προβλέπει ο 2160/1993 για τον «Φορέα Διαχείρισης».Τα προαιρετικά αναπτυξιακά έργα συμπληρώνουν τα ελάχιστα αναγκαία αναπτυξιακά έργα και αξιολογούνται ως πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου μόνο εάν περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο από τον υποψήγιο «Σχέδιο Ανάπτυξης, Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα» (ΣΑΕΛ), ή Επενδυτικό Πρόγραμμα του Τ.Λ. της Ιτέας (βλ. παράγραφο 3.5). 3.2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο λιμένας της Ιτέας κατατάσσεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 3514.96/02/92 (ΦΕΚ Β’ 440/07-07-1992) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, στην κατηγορία «Λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος» και χωροθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Χωροθέτησης του Τουριστικού λιμένα στην Ιτέα (αρ. Τ.712/16/2/2000 Υπουργού Ανάπτυξης). Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι 24.700 τ.μ. και της θαλάσσιας ζώνης 26.000 τ.μ. δυναμικότητας 146 ελλιμενισμένων σκαφών στη θάλασσα και 60 θέσεων εναποθέτησης σκαφών στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2160/93.Το συνολικό εμβαδόν του κτηριολογικού προγράμματος προς χρήση-εκμετάλλευση στη χερσαία ζώνη είναι 711 τ.μ. με συνολικό συντελεστή δόμησης Σ.Δ.=711/24700=0,029. Από το κτιριολογικό σύνολο σήμερα είναι υλοποιημένο μόνο ένα μέρος, ενώ 436 τ.μ. δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί.Ο Τουριστικός Λιμένας δεν πληροί τις προϋποθέσεις να είναι Μαρίνα τουριστικών σκαφών χωρίς τα προβλεπόμενα κτίρια, την λειτουργία υποδομών φιλοξενίας – ελέγχων, σίτισης κ.λπ.– καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων επισκευής και συντήρησης σκαφών, όπως θα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας και, όπως ρητά προβλέπεται από το Ν. 2160/2003 και το ΦΕΚ Χωροθέτησης του Τ.Λ.Φορέας Διαχείρισης της Μαρίνας κατά την έννοια του Ν. 2160/03 σήμερα είναι το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας. Ο Ανάδοχος θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα αποτελέσει τον Φορέα Διαχείρισης του Λιμένα και η οποία θα συνάψει σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού. Θίγεται ότι η Σύμβαση αυτή υπογράφεται συμπληρωματικά με την Σύμβαση που θα υπογράψει ο Ανάδοχος με την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.Ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον τουριστικό λιμένα κατά τη φύση και τον προορισμό του, τηρώντας τις διατάξεις του ν. 2160/1993, κεφάλαιο Γ΄, όπως αυτές ισχύουν, την κειμένη Νομοθεσία, τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των Τουριστικών Λιμένων, τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του όπως θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 31α. του Ν. 2160/93, απαγορευόμενης οποιασδήποτε μεταβολής της χρήσης του. 3.3. Στο Συμβατικό αντικείμενο του Έργου, το οποίο εκτελείται με χρηματοδότηση του Αναδόχου, περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:• Οι απαιτούμενες μελέτες για την λήψη της οικοδομικής άδειας, μελέτες αρχιτεκτονικών έργων, μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και κάθε άλλης μελέτης που είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή / ολοκλήρωση των έργων του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων κτιριακών και λοιπών συνοδευτικών λειτουργιών.• Η κατασκευή των «ελάχιστων αναγκαίων αναπτυξιακών έργων», όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1 της Ενότητας 5.• Συμπληρωματικές έρευνες και κατασκευές, που απαιτούνται για λειτουργία και χρήση του τουριστικού λιμένα, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου μετά την κατασκευή των νέων κτηρίων ως και η αποκατάσταση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος από τυχόν φθορές.• Η μελέτη και κατασκευή των παράλληλων έργων (Δίκτυα Ο.Κ.Ω.) και η μεταφορά των υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. των νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, όπου και εφόσον αυτό απαιτηθεί (βλ. Πίνακα 1, ενότητα 5).• Η σύνταξη και προώθηση των αναγκαίων «Φακέλων» στις αρμόδιες υπηρεσίες, η έκδοση των οικοδομικών αδειών και κάθε άλλης άδειας που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.• Η χρήση, οργάνωση, διαχείριση της λειτουργίας και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα.• Η κατά τη διάρκεια της Παραχώρησης συντήρηση των εγκαταστάσεων και η «βαριά συντήρηση» του Λιμένα, σύμφωνα με Πρόγραμμα Συντήρησης που υποβάλλει ο Ανάδοχος (βλ. άρθρο 6 Παραρτήματος 1).• Οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που θα απορρέουν α. από τη Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού (Γ.Γ. Τουρισμού) και, β. από τη Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας (Αναθέτουσα Αρχή). Συνάγεται ότι στόχο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη Στρατηγικού Επενδυτή, ο οποίος μέσω της σύμβασης παραχώρησης, θα έχει την ευθύνη και θα αναλάβει τους αντίστοιχους κινδύνους της μελέτης – κατασκευής του Έργου, καθώς επίσης και της χρηματοδότησης και λειτουργίας του Έργου, με σύγχρονους όρους ποιότητας, ασφάλειας και πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος (εφεξής και «Στρατηγικός Επενδυτής»), καλύπτοντας τους ελάχιστους όρους του Επενδυτικού Σχεδίου, θα έχει την ευελιξία να προσθέσει ή προσαρμόσει αυτούς, στο πλαίσιο της μεθοδολογικής του Πρότασης, διαμορφώνοντας συγκεκριμένη και δεσμευτική Πρόταση, η οποία επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρεί τα ισχύοντα πολεοδομικά δεδομένα του τουριστικού λιμένα της Ιτέας. Για την υποβοήθηση των υποψηφίων επενδυτών όσον αφορά στις εκτιμήσεις βιωσιμότητας της επένδυσης, παρατίθενται σχετικά στοιχεία στο Παράρτημα 4 (Ενδεικτική Τεχνοοικονομική Προσέγγιση της Βιωσιμότητας της Επένδυσης). Η ανάλυση αυτή είναι υποβοηθητική και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ούτε για την Αναθέτουσα Αρχή ούτε για τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3.4. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της παρούσας Διακήρυξης και όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του Διαγωνισμού έχουν συνταχθεί με καλή πίστη, οι συντάκτες τους δεν υποστηρίζουν ότι είναι εξαντλητικά ή ότι έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Ούτε το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, ούτε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, προστηθέντες, εκπροσώπους ή συμβούλους αυτών έχουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, ακρίβεια ή πληρότητα της Διακήρυξης ή των πληροφοριακών στοιχείων του Διαγωνισμού και δεν δεσμεύονται ούτε παρέχουν οποιαδήποτε ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση, όσον αφορά στα στοιχεία αυτά κατά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Συνεπώς, με την παρούσα οι συντάκτες αποποιούνται οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης που πηγάζει από τα παραπάνω.Η Διακήρυξη δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως σύσταση για τη διενέργεια επενδύσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής και του Λιμενικού Ταμείου προς τους Διαγωνιζόμενους. Κάθε πρόσωπο, προς το οποίο διατέθηκε η παρούσα Διακήρυξη, πρέπει να πραγματοποιήσει τη δική του, ανεξάρτητη αξιολόγηση του Έργου προβαίνοντας σε σχετική διερεύνηση και λαμβάνοντας τις επαγγελματικές συμβουλές, που το πρόσωπο αυτό θεωρεί απαραίτητες.Κανένα σημείο της Διακήρυξης δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπόσχεση ή δήλωση για τις τελικές αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας αναφορικά με το Έργο, οι οποίες θα εξαρτηθούν, εν μέρει, από το αποτέλεσμα της διαδικασίας του Διαγωνισμού.Η συμμετοχή στη διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) αποτελεί τεκμήριο ότι ο Προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των όρων που περιέχονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 3.5. Οι διαγωνιζόμενοι στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους θα πρέπει να περιλάβουν το προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης, Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα (ΣΑΕΛ), συνοδευμένο από Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα και Αναλυτικό Προϋπολογισμό Κόστους, για την κατασκευή των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών (βλ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Σημειώνεται ότι στο ΣΑΕΛ ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα «προαιρετικά αναπτυξιακά έργα», τα οποία πιθανά θα προτείνει, κρίνοντας ότι με αυτά συμπληρώνονται λειτουργικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους εν δυνάμει χρήστες των υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα.Η συνολική δαπάνη μελέτης και κατασκευής των ως άνω αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών και προμήθειας και εγκατάστασης του πάγιου κινητού εξοπλισμού δεν θα αξιολογηθεί ως ένα εκ των στοιχείων πλειοδοσίας, θα επιβαρύνει όμως τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Ως στοιχείο πλειοδοσίας θα αξιολογηθεί, το ύψος του ετησίου ανταλλάγματος στο σύνολο της περιόδου παραχώρησης όπως στη συνέχεια αναφέρεται.3.6. Ο Ανάδοχος, μετά την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής θα ιδρύσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι ο Ανάδοχος και θα προσέλθει σε τακτή προθεσμία για την υπογραφή Σύμβασης. Η ΑΕΕΣ θα υπογράψει σχετική Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με την ιδιότητα του «Φορέα Διαχείρισης», κατά την έννοια του Ν. 2160/1993, όπως ισχύει και εφαρμόζεται.Οι μετοχές της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας θα είναι ονομαστικές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και η συμμετοχή των μελών της κοινοπραξίας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ θα είναι σύμφωνα με τα δηλωθέντα στη Δεσμευτική Προσφορά τους και δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρις αποπεράτωσης των έργων και εγκαταστάσεων, προμήθειας του εξοπλισμού, εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που αναφέρονται στην περίοδο προετοιμασίας και κατασκευής των έργων του Λιμένα από αυτή και τη νόμιμη παράδοση και παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η έγκριση αυτή θα μπορεί να αφορά μέχρι το 20% του πλήθους των μετοχών της Εταιρείας.Οι μετοχές της ΑΕΕΣ θα μπορούν να μεταβιβάζονται κατά την περίοδο λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Λιμένα ύστερα από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μέχρι του ποσού του 30% των μετοχών της Εταιρείας για κάθε 3ετία του συμβατικού χρόνου παραχώρησης.Για την περίπτωση της απορρόφησης ή συγχώνευσης της Εταιρείας από άλλη, της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο κ.ο.κ. απαιτείται ομοίως έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της ΑΕΕΣ μετά από αυτή την απόφαση, δεν ισχύει ο περιορισμός δέσμευσης ποσοστών.Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή μέλος αυτού, ή η Α.Ε.Ε.Σ. κατά τα οριζόμενα στο παρόν, δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις σύναψης της Σύμβασης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εάν ο Ανάδοχος δεν ιδρύσει Α.Ε.Ε.Σ., δεν προσκομίζει τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης και των Έργων ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία και αιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης)΄, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να προκαλέσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στο Διαγωνισμό ή/και της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, ως ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου.Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να αναδείξει ως Προσωρινό Ανάδοχο τον επόμενο στην κατάταξη Διαγωνιζόμενο και θα επακολουθήσει η ίδια διαδικασία κατά τα αναφερόμενα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το Διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει, άνευ οιουδήποτε δικαιώματος των Διαγωνιζομένων αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 04:Συνολική Διάρκεια, Περίοδοι της Παραχώρησης και Δικαίωμα Προαίρεσης

Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε εικοσιπέντε (25) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού, συμπεριλαμβάνονται δε σε αυτά οι χρονικές περίοδοι: α. αδειοδότησης, ωρίμανσης και κατασκευής των έργων της χερσαίας ζώνης του Τ.Λ. Ιτέας και, β. εκμετάλλευσης, λειτουργίας και συντήρησης του τουριστικού λιμένα.Η περίοδος αδειοδότησης, ωρίμανσης και κατασκευής των Εργων της χερσαίας ζώνης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει το πολύ μέχρι ένα χρόνο, διάστημα το οποίο ο υποψήφιος θα υπολογίσει και θα προτείνει στην προσφορά του.Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση της Σύμβασης θα μπορεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου να δώσει παράταση της περιόδου αδειοδότησης ωρίμανσης και κατασκευής πέραν του χρόνου που ο ίδιος έχει προτείνει, χωρίς όμως να παραταθεί η συνολική περίοδος εκμετάλλευσης, λειτουργίας και συντήρησης του τουριστικού λιμένα.Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε συνολική παράταση της περιόδου αδειοδότησης, ωρίμανσης και κατασκευής των έργων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα ή/και του συμβατικού χρόνου παραχώρησης, εάν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα καθυστερήσεων που οφείλονται στην ίδια ή/και στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.Η Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για την παράταση της συμβατικής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα περιόδου παραχώρησης.Η περίοδος παραχώρησης δύναται να παραταθεί πέραν των εικοσιπέντε ετών μετά από πρωτοβουλία και διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων μέχρι το πολύ άλλα δέκα (10) έτη. Η διαπραγμάτευση για την παράταση της παραχώρησης δεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από την παρέλευση του εικοστού (20ου) έτους της αρχικής σύμβασης παραχώρησης.Ο χρόνος έγκρισης των μελετών και παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή, των Έργων, της περιόδου αδειοδότησης, ωρίμανσης και κατασκευής συμπεριλαμβάνεται στη συμβατική χρονική διάρκεια της παραχώρησης των 25 ετών. Οι σχετικοί χρόνοι αναφέρονται στο Παράρτημα 1 (ΕΣΥ) της παρούσας. Κατ’εξαίρεση επίσης, δεν περιλαμβάνονται στη διάρκεια παραχώρησης τυχόν καθυστερήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή/και άλλων Υπηρεσιών λόγω εξωγενών παραγόντων..
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 05:Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των Ελαχίστων Αναγκαίων Αναπτυξιακών Εργων

Τα «ελάχιστα αναγκαία αναπτυξιακά έργα» καθορίζονται από το φυσικό αντικείμενο των εργασιών ανά Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) της Χερσαίας Ζώνης του Πίνακα 1.Ο προϋπολογισμός των 1.522.878,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, είναι ενδεικτικός και αφορά σε εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής. Για τον προσδιορισμό του προϋπολογισμού των Έργων ως προς τις εκτιμήσεις των αποδόσεων της επένδυσης, ο υποψήφιος καλείται να προβεί στις δικές του εκτιμήσεις, Η παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία θα αφορά μόνο στο φυσικό αντικείμενο αυτών (βλ. και άρθρο 12 της ΕΣΥ).Πίνακας 1: Εκτίμηση Συνολικού Κόστους της Επένδυσης Οικοδομικό Τετραγωνο Εργασίες Υφιστάμενο (Υ) / Νέο (Ν) κτίριο Εμβαδόν (m) προς χρήση: Εκτιμώμενο Κόστος (€) Δημόσιας Υπηρεσίας Στρατηγικού Επενδυτή λειτουργίας του Τ.Λ. Ο.Τ.1 Συντήρηση κτιρίου ελέγχου εισόδου Υ 10 10.000,00 Συντήρηση κτιρίου πυρόσβεσης Υ 20 2.600,00 Συντήρηση κτιρίου ηλεκτρικών πινάκων Υ 12 1.560,00 Συντήρηση κτιρίου Υ/Σ ΔΕΗ Υ 25 3.250,00 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Υ 440 8.900,00 Ο.Τ.2 Συντήρηση κτιρίου πύργου ελέγχου Υ 6 780,00 Συντήρηση κτιρίου γραφείου εξυπηρέτησης χρηστών Υ 79 20.935,00 Κατασκευή Λιμενικού Ταμείου Ν 80 80.000,00 Κατασκευή Τελωνείου Ν 80 80.000,00 Κατασκευή Λιμεναρχείου Ν 180 180.000,00 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ν 1.853,28 55.890,00 Συντήρηση Κτιρίου Εξόδου Y - 10 Δεν χρησιμοποιείται Ο.Τ.3 Συντήρηση κτιρίου WC, λουτρά, πλυντήρια Υ 65,00 8.450,00 Συντήρηση κτιρίων γενικών αποθηκών Υ 60,00 7.800,00 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Υ 634,68 12.780,00 Ο.Τ.4 Κατασκευή Αναψυκτήριου Ν 40,00 52.800,00 Κατασκευή Καταστημάτων Ν 40,00 52.800,00 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ν 1.494,60 45.300,00 ΔΙΑΦΟΡΑ Κατασκευή φυλακίου προβλήτας Ν 4 2.600,00 Κατασκευή σταθμού καυσίμων-δεξαμενή Κατασκευή εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών Ν 3.600 108.000,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ι 734.445,00 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Παροχές Προμήθεια ειδικού Η/Μ εξοπλισμού Ν 300.000,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 1.034.445,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (8%) 82.755,60 Μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική Η/Μ, κλπ) Ν 107.057,40 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 1.224.258,00 Αναθεώρηση 13.854,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.238.112,49 Φ.Π.Α. (23%) 284.765,87 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.522.878,36 Σημειώνεται ότι στα κτίρια που έχουν ήδη κατασκευασθεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να εκτιμήσει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, επισκευής κ.λπ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος καλείται να εκτιμήσει την υφιστάμενη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ χωροθέτησης του Τ.Λ., τα έργα που έχουν κατασκευασθεί και εκείνα που κατά το ελάχιστον υπολείπονται ως προς το προβλεπόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα του ΦΕΚ χωροθέτησης του Λιμένα, σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα.Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε προετοιμασία και ενημέρωση «Τεχνικού Αρχείου» το οποίο θα περιέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες των Έργων (λιμενικών και χερσαίας ζώνης) που έχουν κατασκευασθεί (λ.χ. προδιαγραφές, προμελέτες, μελέτες και στοιχεία κατασκευής και παραλαβής των κατασκευασμένων έργων και εγκαταστάσεων) τα οποία θα περιληφθούν στο «Γραφείο Δεδομένων» («Data Room») και θα τεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της Διακήρυξης σε επιτόπια γνώση και μελέτη από τους Υποψήφιους, ύστερα από διατύπωση εγγράφου αιτήματος και καθορισμού ημερομηνίας και ώρας επίσκεψης με την αρμόδια Υπηρεσία.Η συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων ή εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των «ελάχιστων αναγκαίων αναπτυξιακών έργων» αφορά στην πλήρη αποκατάστασή τους, εξωτερικά και εσωτερικά, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση τους και, επιπρόσθετα και δυνητικά, στην αισθητική «ευθυγράμμισή» τους με την γενικότερη αρχιτεκτονική προσέγγιση του χώρου που θα παρουσιάσει ο Ανάδοχος στην πρότασή του (MASTER PLAN). Η επισκευή των κτιρίων και η χρήση τους προκύπτει από το ΦΕΚ χωροθέτησης του Τ.Λ. (βλ. Πίνακα 1, Ο.Τ.2).Το καθεστώς τεχνικής συντήρησης και φύλαξης των εγκαταστάσεων, καθώς και της συντήρησης των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών της υποδομών από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της παραχώρησης περιγράφεται στο άρθρο 12 της ΕΣΥ.
 
0 σχόλια.